Διαδικασία : 2014/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0144/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0144/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0099

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
WORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0141/2014
4 Φεβρουαρίου 2014
PE527.344
 
B7-0144/2014
εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
(2014/2531(RSP))
Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Νίκος Χρυσόγελος, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset, Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου