Menettely : 2014/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0188/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0188/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0171

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.541v01-00
 
B7-0188/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP))


Jelko Kacin, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP))  
B7‑0188/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista, erityisesti 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko”(1),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta(2),

–       ottaa huomioon komission yhteisen strategia-asiakirjan Irakista (2011–2013),

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien avustusoperaation Irakissa (UNAMI) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 19. joulukuuta 2012 yhdessä esittelemän ihmisoikeusraportin ”Report on Human Rights in Iraq: January to June 2012”,

–       ottaa huomioon Kansainvälisen kriisiryhmän 14. elokuuta 2013 Lähi-idästä antaman raportin nro 144 ”Make or Break: Iraq’s Sunnis and the State”,

–       ottaa huomioon YK:n 1. lokakuuta 2013 julkaisemat tiedot uhrien määristä syyskuussa 2013,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 29. heinäkuuta 2013 antaman julkilausuman, jossa kehotetaan johtajia vetämään Irak ”pois jyrkänteen reunalta”,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 1. syyskuuta 2013 antaman julkilausuman Ashrafin leirin järkyttävistä tapahtumista, joissa kuoli 52 ihmistä,

–       ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen uskontoon tai uskoon perustuvan kaikkinaisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Irak on,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 5. syyskuuta 2013 antaman julkilausuman äskettäisestä väkivallasta Irakissa,

–       ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa(3),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että Irakilla on vieläkin vakavia poliittisia, turvallisuutta koskevia ja sosiaalis-taloudellisia haasteita ja että maan poliittinen kenttä on äärimmäisen pirstaleinen ja sen rasitteena ovat väkivalta ja eri ryhmittymien väliset erimielisyydet, mikä vahingoittaa vakavasti irakilaisten oikeutettuja pyrkimyksiä rauhaan, vaurauteen ja aitoon demokratiakehitykseen;

B.     ottaa huomioon, että UNAMIn julkaisemien, uhrien lukumäärää koskevien tietojen mukaan vuonna 2013 kuoli yhteensä 7 818 ja haavoittui 17 981 siviiliä, joten viime vuosi oli verisin sitten vuoden 2008; ottaa huomioon, että tammikuussa 2014 kuoli 661 ja haavoittui 1 201 siviiliä; toteaa, että iskut ovat koetelleet kaikkein pahimmin Bagdadia;

C.     toteaa, että Syyrian kriisin heijastusvaikutukset saivat aiemmin tänä vuonna uuden ulottuvuuden, kun ISIS-ryhmän (Irakin ja Syyrian islamilainen valtio) taistelijat valtasivat Ramadin ja Fallujahin kaupungit sekä osia Anbarin maakunnasta; huomauttaa, että Irakista tulleilla taistelijoilla on näkyvä vaikutus kumpaankin osapuoleen myös Syyrian kriisissä; toteaa, että Irak on tietojen mukaan sallinut aseiden ja tarvikkeiden kuljetuksen Iranista Syyrian hallitukselle ja Hizbollahille;

D.     ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun tietojen mukaan Irakissa oleskelee 222 759 syyrialaispakolaista, mutta luku on todennäköisesti tätä korkeampi;

E.     ottaa huomioon, että Irakin viranomaiset turvautuvat usein Anbarin maakunnan sunniheimojen apuun taistelussa äärikapinallisia vastaan;

F.     toteaa, että yli 300 000 ihmistä on paennut viimeaikaisia väkivaltaisuuksia Anbarin maakunnassa;

G.     ottaa huomioon, että sosiaalinen ja taloudellinen ahdinko (laajalle levinnyt köyhyys, korkea työttömyys, talouden pysähtyneisyys, ympäristön tilan heikentyminen ja julkisten peruspalvelujen puuttuminen) vaikuttavat edelleen suureen osaan väestöä; ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot tukahduttavat edelleen järjestelmällisesti – ja ilman pelkoa rangaistuksesta – monia rauhanomaisia mielenosoituksia, joissa vaaditaan sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia oikeuksia;

H.     toteaa, että niin viranomaiset kuin ääriryhmätkin ovat toistuvasti ja yhä suuremmassa määrin hyökänneet lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta vastaan; huomauttaa, että toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan on hyökätty tai näitä on sensuroitu ja että Toimittajat ilman rajoja ‑järjestön mukaan Anbarin maakunnan tilanne on uutisointikiellossa; toteaa, että Freedom House ‑järjestön vuotta 2014 koskevan Freedom in the World ‑raportin mukaan Irak ei ole vapaa;

I.      ottaa huomioon, että Irakin perustuslaissa taataan kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä sekä eri kansallisuusryhmien hallinnolliset, poliittiset, sivistykselliset ja koulutukselliset oikeudet; toteaa, että Irakin hallitus on vastuussa koko väestön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta;

J.      toteaa, että Irakin šiialaisjohtoisen hallituksen toimet, kuten sunnien mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen, ovat lisänneet eri ryhmittymien välisiä jännitteitä ja herättäneet pahaa verta osassa Irakin väestöä;

K.     ottaa huomioon, että EU:n ja Irakin välisessä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa ja erityisesti sen ihmisoikeuslausekkeessa korostetaan, että EU:n ja Irakin poliittisessa vuoropuhelussa olisi keskityttävä ihmisoikeuksiin ja demokraattisten instituutioiden vahvistamiseen;

1.      tuomitsee jyrkästi terroriteot ja eri ryhmittymien välillä voimistuneen väkivallan, sillä vaarana on, että maa ajautuu taas eri ryhmittymien keskinäisiin kahnauksiin, jotka saattavat kärjistyä laajemmaksi konfliktiksi koko alueella; huomauttaa, että vaikka väkivallan syyt ovat pikemminkin poliittisia kuin uskonnollisia, ISIS-ryhmän kaltaisten ääriryhmien mukanaolo on entisestään syventänyt kriisiä;

2.      ilmaisee surunvalittelunsa kuolleiden ja haavoittuneiden omaisille ja ystäville;

3.      huomauttaa, että terrorismia ja kapinallisjoukkoja vastaan olisi toimittava muutenkin kuin sotilaallisin keinoin ja että on otettava käyttöön kattava toimintamalli, jossa puututaan väkivallan perimmäisiin syihin, samoin kuin toteutettava toimia luottamuksen, turvallisuuden ja osallistavan yhteiskunta- ja talouskehityksen edistämiseksi;

4.      on erittäin huolestunut epävakauden lisääntymisestä jälleen ja kehottaa kaikkia Irakin etnisten ja uskonnollisten ryhmien poliittisia johtajia tekemään yhteistyötä eri ryhmittymien välisen väkivallan lopettamiseksi, epäluottamuksen poistamiseksi ja Irakin kansan yhdistämiseksi;

5.      kehottaa sekä Irakin hallitusta että alueellisia hallituksia tuomitsemaan iskut ja helpottamaan alueella viime aikoina tehtyjen terrori-iskujen perusteellista, nopeaa ja riippumatonta kansainvälistä tutkintaa sekä kehottaa Irakin hallitusta toimimaan täydessä yhteistyössä tämän tutkinnan toteuttajien kanssa, jotta syylliset voidaan saattaa oikeuden eteen;

6.      on huolestunut Syyrian konfliktin väkivaltaisuuksien leviämisestä Irakiin, jossa ISIS-ryhmään yhteydessä olevat jihadistikapinalliset ovat voimistaneet otettaan; pyytää Irakin hallitusta tekemään kaiken voitavansa estääkseen taistelijoita siirtymästä Syyriasta Irakiin tai päinvastoin sekä lopettamaan mahdollisen aseiden viennin Iranista Irakin rajojen yli tai sen ilmatilan kautta;

7.      antaa Irakin hallitukselle tunnustusta siitä, että se on ottanut vastaan suuren määrän syyrialaispakolaisia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edelleen tukemaan Irakia ja muita naapurimaita pakolaisten vastaanottamisessa ja heidän hyvinvointinsa varmistamisessa;

8.      kehottaa poliittisia, uskonnollisia ja siviilijohtajia sekä turvallisuusjoukkoja käynnistämään kiireellisesti yhteistyön verenvuodatuksen lopettamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikkia Irakin kansalaisia suojellaan käytännössäkin yhdenvertaisesti;

9.      kehottaa Irakin hallitusta ja kaikkia poliittisia johtajia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden ja suojelun takaamiseksi Irakissa kaikille ja erityisesti heikossa asemassa oleviin vähemmistöihin kuuluville; kehottaa Irakin hallitusta varmistamaan, että turvallisuusjoukot noudattavat oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä vaatimuksia;

10.    kehottaa kaikkia valtiollisia ja valtiosta riippumattomia toimijoita kunnioittamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta sekä suojelemaan toimittajia ja tiedotusvälineitä väkivallalta; toteaa, että vapaa lehdistö ja vapaat tiedotusvälineet ovat olennainen osa toimivaa demokratiaa, sillä ne tarjoavat kansalaisille tietoa ja viestintäkanavan;

11.    kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja EU:ta tukemaan Irakin hallitusta siten, että edistetään kansallisen vuoropuhelun aloitteita, lujitetaan oikeusvaltioperiaatetta ja parannetaan peruspalvelujen tarjoamista, jotta voidaan luoda turvallinen, vakaa, yhtenäinen, vauras ja demokraattinen Irak, jossa kaikkien ihmisoikeudet ja poliittiset oikeudet on turvattu;

12.    toteaa, että turvallisuustilanne on kärjistänyt kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten, toimittajien, nuorten ja perusoikeuksien puolustajien, myös ammattiyhdistysaktivistien, ongelmia, ja kehottaa sen vuoksi Irakin viranomaisia toteuttamaan pikaisesti toimia resurssien lisäämiseksi ohjelmissa, joilla tilannetta pyritään parantamaan;

13.    kannustaa sunnien ja šiialaisten uskonnollisten johtajien väliseen vuoropuheluun, sillä se on välttämätöntä konfliktin ratkaisemiseksi; katsoo, että E3+3-ryhmän ja Iranin väliset viimeaikaiset keskustelut tarjoavat myös Irakille mahdollisuuden toimia sillanrakentajana, koska se on yksi niistä harvoista maista, joilla on vahvat suhteet molempiin osapuoliin; kehottaa Iranin johtajia osallistumaan rakentavasti alueen vakauttamiseen;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0101.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0022.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0274.

Päivitetty viimeksi: 21. helmikuuta 2014Oikeudellinen huomautus