Menettely : 2014/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0189/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0189/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0171

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 60k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.542v01-00
 
B7-0189/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP))


Charles Tannock, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranin tilanteesta (2014/2565(RSP))  
B7‑0189/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä(1),

–       ottaa huomioon Euroopan komission yhteisen strategia-asiakirjan Irakista (2011–2013),

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 1. helmikuuta 2014 julkaisemat Irakin uhrien lukumäärää tammikuussa 2014 koskevat tiedot,

–       ottaa huomioon 20. tammikuuta 2014 julkaistun YK:n Irakin avustusoperaation UNAMIn ihmisoikeuksia koskevan puolivuotiskatsauksen,

–       ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Irakia koskevat julkilausumat, joista viimeisin on annettu 5. helmikuuta 2014,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin Irakin edustuston päällikön ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Irakissa toimivan erityisedustajan 22. tammikuuta 2014 antaman yhteisen lausuman Ihmisoikeuksia käsittelevien edustajien neuvoston valiokuntien ja Irakin ihmisoikeustoimikunnan valmiuksien kehittämisestä,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Irak on,

–       ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 1. syyskuuta 2013 antaman julkilausuman Ashrafin leirin asukkaiden kuolemantapauksista,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 29. heinäkuuta 2013 antaman julkilausuman, jossa kehotetaan johtajia vetämään Irak ”pois jyrkänteen reunalta”,

–       ottaa huomioon unionin ja Irakin yhteistyöneuvoston ihmisoikeuksien ja demokratian alivaliokunnan ensimmäisen kokouksen 11. marraskuuta 2013,

–       ottaa huomioon Human Rights Watch -järjestön World Report 2014 -kertomukseen sisältyvät Irakia koskevat tiedot,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että Irakilla on edelleen edessään vakavia poliittisia, turvallisuutta koskevia ja sosiaalis-taloudellisia haasteita ja että maan poliittinen kenttä on äärimmäisen pirstaleinen ja sen rasitteena on jatkuva väkivalta, mikä vahingoittaa vakavasti pyrkimyksiä rauhaan, vaurauteen ja siirtymistä aitoon demokratiaan;

B.     ottaa huomioon, että UNAMIn julkaisemien tietojen mukaan tammikuussa 2014 terroriteoissa ja väkivaltaisuuksissa kuoli yhteensä 733 irakilaista ja 1 229 haavoittui; ottaa huomioon, että kuolleista 618 oli siviilejä; ottaa huomioon, että Anbarin maakunnassa kuolleet ja haavoittuneet eivät sisälly edellä mainittuihin lukuihin; ottaa huomioon, että UNAMIn julkaisemien Anbarin terveysviranomaisilta peräisin olevien uhrien lukumäärää koskevien tietojen mukaan 27. tammikuuta 2014 mennessä terroriteoissa ja väkivaltaisuuksissa kuoli yhteensä 138 siviiliä ja 598 haavoittui;

C.     ottaa huomioon, että UNAMIn tietojen mukaan 7 818 siviiliä sai surmansa ja 17 981 haavoittui Irakissa vuonna 2013; ottaa huomioon, että mainitut uhrien lukumäärät merkitsevät sitä, että vuosi 2013 oli Irakissa verisin viiteen vuoteen;

D.     ottaa huomioon, että Human Rights Watch -järjestön mukaan olosuhteet huonontuvat Irakissa jatkuvasti ryhmien välisen jännityksen kiristymisen vuoksi; ottaa huomioon, että terroristit hyökkäävät päivittäin siviilejä vastaan ja että itsemurhapommit, autopommit ja poliittisten vastustajien murhaaminen ovat yhä yleisempiä; ottaa huomioon, että Irakin hallitus on vastannut rauhanomaisiin mielenosoituksiin väkivallalla ja vastannut turvallisuuden heikentymiseen ankarilla terrorintorjuntatoimilla;

E.     ottaa huomioon, että väkivalta on kiihtynyt Irakin läntisissä maakunnissa, joissa on ollut lukuisia väkivaltaisia yhteenottoja ja jonne on lähetetty huomattava määrä Irakin turvallisuusjoukkoja;

F.     ottaa huomioon, että siviiliväestöön kohdistunut väkivalta on aiheuttanut vakavia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, kuten laajalle levinnyttä köyhyyttä ja työttömyyttä sekä taloudellista pysähtyneisyyttä ja julkisten palvelujen puutetta; ottaa huomioon, että tuhannet henkilöt ovat joutuneet lähtemään evakkoon väkivallan ja köyhyyden vuoksi;

G.     ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun mukaan 140 000 irakilaista on paennut taisteluja Irakin läntisessä Anbarin maakunnassa;

H.     ottaa huomioon, että lisääntyvän väkivallan myötä Irakin vähemmistöyhteisöt ovat jatkuvasti terroristien väkivallan kohteina; ottaa huomioon, että myös toimittajia vastaan hyökätään ja heitä surmataan, ja että heitä murhataan ja pelotellaan;

I.      ottaa huomioon, että Irakin hallitus käynnisti 6. helmikuuta 2014 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 mukaisen naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan kansallisen toimintasuunnitelman (2014–2018);

J.      ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen kampanja ”16 Days of Activism Against Gender Violence” otettiin innolla vastaan eri puolilla Irakia siten, että kansainvälinen yhteisö, Irakin hallitus ja muut toimijat järjestivät useita tapahtumia, jotka todistivat, että Irakin kansalaiset haluavat muutosta; ottaa huomioon, että Irakin parlamentti on hylännyt henkilökohtaista asemaa koskevan lakiehdotuksen, joka olisi heikentänyt naisten oikeuksia, alentanut avioliittoikää ja muuttanut huoltajuus- ja perintöoikeutta;

K.     ottaa huomioon tiedot, joiden mukaan Irakin hallitus on pidättänyt tuhansia naisia laittomasti ilman syytteitä ja että heitä on kohdeltu huonosti ja kidutettu;

L.     ottaa huomioon, että Irakin viranomaiset käyttävät edelleen kuolemanrangaistusta, joukkoteloitukset mukaan luettuina; ottaa huomioon, että vuonna 2013 teloitettiin noin 200 henkilöä, mikä on suurimpia lukuja koko maailmassa; ottaa huomioon, että sekä Irakin oikeusministeri että ihmisoikeusministeri ovat vuonna 2013 vahvistaneet julkisesti kannattavansa kuolemanrangaistuksen käyttämistä Irakissa; ottaa huomioon, että EU:n Bagdadin edustuston päälliköt allekirjoittivat lokakuussa kansainvälisenä kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä yhteisen lausuman, jossa he ilmaisivat syvän huolensa kuolemanrangaistuksen käyttämisestä Irakissa ja kehottivat Irakin hallitusta keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

M.    ottaa huomioon, että Irakin perustuslaissa turvataan kaikkien Irakin kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä ja ”maan monien kansanryhmien hallinnolliset, poliittiset, kulttuuriset ja koulutukselliset oikeudet”;

N.     ottaa huomioon, että EU:n ja Irakin välisessä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa ja erityisesti sen ihmisoikeuslausekkeessa korostetaan, että EU:n ja Irakin poliittisessa vuoropuhelussa olisi keskityttävä ihmisoikeuksiin ja demokraattisten instituutioiden vahvistamiseen;

1.      tuomitsee jyrkästi viimeaikaiset Irakissa tehdyt terrori-iskut, koska vaarana on, että maa ajautuu uudelleen eri ryhmittymien keskinäisiin taisteluihin, jotka saattavat kärjistyä laajemmaksi konfliktiksi koko alueella; ilmaisee surunvalittelunsa kuolleiden ja haavoittuneiden perheille ja ystäville;

2.      ilmaisee syvän huolensa väkivallan vaikutuksista tavallisten Irakin kansalaisten elämään; ilmaisee huolensa myös Anbarin maakunnan konfliktin kärjistymisestä, joka on johtanut kymmenien kuolemaan ja tuhansien perheiden evakkoon lähtöön;

3.      on tietoinen siitä, että Irakin turvallisuustilanne on haasteellinen, mutta kehottaa Irakin poliittisia, uskonnollisia ja siviilijohtajia toimimaan yhteistyössä, jotta voidaan torjua väkivaltaa ja jotta sovintoa, vakautta ja rauhansuunnitelman täytäntöönpanoa voidaan edistää ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltion periaatteisiin perustuvilla osallistavilla toimilla;

4.      kehottaa Irakin hallitusta ja maakuntahallinnon viranomaisia tuomitsemaan kaikki väkivallanteot sekä välittömästi toteuttamaan täydelliset ja riippumattomat tutkimukset ja saattamaan vastuussa olevat oikeuteen;

5.      muistuttaa, että Irakin hallitus on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja näin ollen kunnioittamaan kaikkien kansalaisten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia rodusta, sukupuolesta, kielestä ja uskonnosta riippumatta;

6.      panee huolestuneena merkille Syyrian konfliktin leviämisen Irakin puolelle rajaa;

7.      ilmaisee huolensa mielivaltaisista pidätyksistä Irakin terrorismin vastaisen lain 4 artiklan perusteella sekä tiedoista, joiden mukaan pidätettyjen pahoinpitely on yleistä; toistaa kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksensa;

8.      tuomitsee jyrkästi sen, että Irakin joukot hyökkäsivät Ashraf-leiriin 1. syyskuuta 2013, missä yhteydessä 52 iranilaista pakolaista surmattiin ja seitsemän leirin asukasta kaapattiin; tuomitsee sen, että saatujen tietojen mukaan Irakin hallitus hävitti salaisesti 52 ruumista; tukee hyökkäyksen tutkimista koskevaa YK:n vaatimusta; ilmaisee huolensa äskettäisestä hyökkäyksestä Liberty-leirille, joka on johtavan iranilaisen oppositioryhmän Mujahadeen Khalq -järjestön noin 3 000 jäsenen ja heidän perheidensä pakolaisleiri;

9.      vaatii, että Irakissa huhtikuussa 2014 pidettäviksi määrättyjen parlamenttivaalien on oltava avoimet, oikeudenmukaiset ja rauhanomaiset, jotta Irakin kansa voi saavuttaa demokraattiset tavoitteensa;

10.    panee huolestuneena merkille, että Irakin turvallisuusjoukot ovat viime aikoina kohdistaneet iskunsa toimittajiin ja pidättäneet toimittajia, jotka ovat raportoineet poliittisesti arkaluonteisista aiheista; on huolestunut siitä, että mainitun kaltainen väkivalta ja pelottelu saattaa estää vapaan ja tasapuolisen tiedonvälityksen lähestyvien parlamenttivaalien yhteydessä; kehottaa Irakin viranomaisia tutkimaan mainittuja hyökkäyksiä ja pelottelua ja saattamaan vastuussa olevat oikeuteen;

11.    ilmaisee syvenevän huolensa tiedoista, jotka koskevat naisten huonoa kohtelua Irakissa, Irakin rikosoikeusjärjestelmä mukaan luettuna; on huolestunut myös väkivallasta ja pelottelusta, joka kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin vähemmistöryhmiin, ja kehottaa Irakin hallitusta tutkimaan mainitut väärinkäytökset ja pelottelun sekä saattamaan vastuussa olevat oikeuden eteen;

12.    ilmaisee syvän huolensa uskonnollisiin vähemmistöryhmiin Irakissa kohdistuvasta väkivallasta ja kehottaa Irakin uskonnollisia johtajia ja Irakin hallitusta toimimaan yhteistyössä uskontoon perustuvan väkivallan lopettamiseksi ja epäluottamuksen hälventämiseksi, jotta Irakissa voidaan edistää uskonnonvapautta ja yhdistää Irakin kansaa;

13.    pitää myönteisenä kansainvälistä uskontojen välisen harmonian viikkoa, jota vietettiin Irakissa 1.–7. helmikuuta 2014 ja johon osallistui eri uskonnollisten yhteisöjen johtajia, nuorison ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä eri yhteisöjä ja uskontoja edustavia irakilaisia; toivoo, että mainittu teemaviikko edistää uskontojen ja yhteisöjen välisiä yhteyksiä osana prosessia. joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä harmoniaa uskonnollisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden puitteissa;

14.    pitää myönteisenä 26. tammikuuta 2014 käynnistettyä kansallista – Unescon ja Irakin hallituksen yhteistyöhön perustuvaa – opettajakoulutusstrategiaa, joka edistää opettajakoulutusta keinona edistää opintomahdollisuuksia kaikkialla Irakin alueella;

15.    korostaa horjumatonta sitoutumistaan kunnioittaa ihmisoikeuksia vahvan demokratian rakentamisen ja terrorismin ja väkivallan torjunnan olennaisen tärkeänä välineenä; korostaa lujaa vakaumustaan, jonka mukaan kidutus ja kuolemanrangaistus eivät ole tehokkaita terrorismin torjunnan välineitä;

16.    vahvistaa olevansa jatkuvasti sitoutunut tukemaan Irakin kansaa sen pyrkiessä suojaamaan ja edistämään ihmisoikeuksia ja auttamaan Irakin kansaa saavuttamaan demokraattista, vaurasta ja turvallista valtiota koskevat tavoitteensa;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0022.

Päivitetty viimeksi: 10. maaliskuuta 2014Oikeudellinen huomautus