Menettely : 2014/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0192/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0192/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0171

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.547v01-00
 
B7-0192/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Irakista (2014/2565(RSP))


Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakista (2014/2565(RSP))  
B7‑0192/2014

Euroopan parlamentti, joka

       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja erityisesti 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman viimeaikaisesta väkivallasta Irakissa(1),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sekä EU:n ja Irakin yhteistyöneuvoston ensimmäisen kokouksen 20. tammikuuta 2014,

–       ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Irakista kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä,

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Irakista ja erityisesti 10. helmikuuta 2014 annetut päätelmät,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin julkilausumat Irakista ja erityisesti 5. helmikuuta 2014, 16. tammikuuta 2014 ja 18. joulukuuta 2013 annetut julkilausumat,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 10. tammikuuta 2014 antaman julkilausuman Irakista,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Irak on,

–       ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 annetun neuvoston lausuman Iranista,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että nyt kun on kulunut lähes 11 vuotta ”halukkaiden koalition” hyökkäyksestä, Irakia koettelee vuoden 2008 jälkeen vakavin väkivallan aalto, jonka seurauksena yli 1 000 henkilön kerrotaan kuolleen yhden ainoan kuukauden aikana, uskonnollisten ryhmien väkivalta šiiaenemmistön, sunnien ja pienten vähemmistöjen välillä kukoistaa ja rauha, tasa-arvo, demokratia ja vauraus ovat entistä kauempana;

B.     katsoo, että monessa tapauksessa Irakin nykyisen jakautumisen voidaan osoittaa johtuvan miehittäjän viranomaisten vuonna 2003 tekemästä päätöksestä lakkauttaa Irakin armeija ja suorittaa puhdistuksia hallinnossa, mikä aiheutti tyhjiön, jonka uskonnolliset puolueet ja puolisotilaalliset ryhmittymät pian täyttivät;

C.     toteaa, että šiialaisjohtoinen al-Malikin hallitus on järjestelmällisesti syrjinyt sunnivähemmistöä ja sen poliittisia edustajia, tiukentanut omaa otettaan turvallisuusjoukoista, antanut niiden toimia rankaisematta, pelotellut ja pidättänyt poliittisia vastustajiaan ja tukahduttanut väkivaltaisesti joukkomielenosoituksia ja jatkuvasti lisännyt teloituksia; toteaa, että erityisesti se, että hallitus tuhosi 30. joulukuuta 2013 Ramadissa vuoden olleen sunnien mielenosoitusleirin, on lisännyt huomattavasti jo kasvaneita jännitteitä;

D.     ottaa huomioon, että Irak kärsii tällä hetkellä väestönkasvusta ja sisäisistä pakolaisista johtuvasta huomattavasta väestöpaineesta, Lähi-idän korkeimmasta korruptiosta ja taloudesta, joka ei ole onnistunut muuttamaan öljyvaroja talouskasvuksi, merkittäväksi työllisyystasoksi ja riittäviksi tuloiksi henkeä kohti, ja toteaa, että maan yhteiskunnalliset rakenteet ja erityisesti sen aikaisemmat saavutukset naisten tasa-arvon suhteen ovat järkkyneet vakavasti;

E.     toteaa, että väestö kärsii edelleen seurauksista, jotka johtuvat siitä, että Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hyökkäyksen aikana ammuksissa käytettiin suuria määriä köyhdytettyä uraania, mikä on lisännyt syöpien ja epämuodostumien määrää huomattavasti;

F.     panee merkille, että Syyriassa käytävä sisällissota on leviämässä Irakiin, koska tuhannet taistelijat, erityisesti al-Qaidaa lähellä olevan Islamic State of Iraq and the Levant ‑ryhmittymän (ISIL) islamistitaistelijat, laajentavat toimiaan Irakin alueelle;

G.     toteaa, että vuoden 2014 alussa ISIL otti hallintaansa tärkeimmät alueet Ramadissa ja Fallujassa, jotka ovat Anbarin provinssin suurimmat kaupungit ja pääasiassa sunnien asuttamia; ottaa huomioon, että yli 60 000 perhettä on sittemmin paennut ISIL-ryhmittymän ja hallituksen joukkojen välisten taistelujen aikana ja että YK:n karkean arvion mukaan perheet ovat keskimäärin kuusihenkisiä, mikä tarkoittaa 370 000:ta ihmistä; panee merkille, että YK:n raportin mukaan 85 prosenttia Fallujan väestöstä on siirretty muualle;

H.     toteaa, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun mukaan tämä on suurin määrä ihmisiä, jotka ovat joutuneet siirtymään Irakissa vuosina 2006–2008 tapahtuneiden uskonnollisten ryhmien välisten väkivaltaisuuksien jälkeen, ja toteaa, että tämän lisäksi Irakissa on jo 1,13 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä, jotka asuvat pääasiassa Bagdadin, Diyalan ja Ninawan provinsseissa; toteaa lisäksi, että monet siviilit eivät voi lähteä konfliktialueilta, koska ruoasta ja polttoaineesta on tällä hetkellä puutetta;

I.      toteaa, että kaikkialla Irakissa jatkuvat tappavat pommi-iskut, kuten Irakin ulkoministeriöön 5. helmikuuta 2014 tehty isku, jotka kohdistuvat pääasiassa šiiojen asuinalueisiin, ja että lukuisten vankien pakeneminen vankiloista lisää taistelijoiden määrää kapinallisten ääriryhmien riveissä;

J.      toteaa, että Irakin liittohallituksen ja Kurdistanin aluehallituksen välillä on edelleen erimielisyyttä siitä, miten Irakin mineraalivarojen käyttö jaetaan, ja ottaa huomioon, että uuden putkilinjan odotetaan kuljettavan 2 miljoonaa öljyä Kurdistanista Turkkiin ja että keskushallitus valmistelee oikeustoimia provinssia vastaan;

K.     toteaa, että 16. tammikuuta 2014 pääministeri al-Maliki pyysi Yhdysvalloilta uusia aseita ja että Irakissa on meneillään massiivinen asevarustelu, johon Yhdysvallat, Venäjä, Iran ja mahdollisesti muut maat osallistuvat myymällä miljardien dollareiden arvosta sotilaskalustoa;

L.     panee merkille, että hallitus on aloittanut tuhansien sunniheimoihin kuuluvien vapaaehtoisten rekrytoinnin taisteluun Anbarin provinssin jihadisti-ääriaineksia vastaan;

M.    ottaa huomioon, että marraskuussa 2013 Irakin vaalilakiin tehtiin muutoksia, jotka tasoittavat tietä parlamenttivaaleille, jotka on määrä pitää 30. huhtikuuta;

1.      ilmaisee syvän huolensa Irakin turvallisuustilanteen huononemisesta, massiivisista uusista asetoimituksista kriisialueille ja vaaran lisääntymisestä, koska maa voi vajota takaisin täysimittaiseen sisällissotaan;

2.      tuomitsee edelleen voimakkaasti vuoden 2003 hyökkäyksen Irakiin ja sen seuraukset, oikeusvaltion romahtaminen, uskonnollisten ääriainesten nousu ja maan äärimmäisen yleinen korruptio mukaan luettuina; korostaa, että hyökkäys rikkoi kansainvälistä oikeutta;

3.      kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan nopeasti kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntöön vuonna 2010 tehdyt ”hyökkäysrikosta” koskevat Kampalan tarkistukset, jotta voidaan tasoittaa tietä hyökkäyssotia koskeville syytetoimille tulevaisuudessa;

4.      korostaa, että äärimmäisen tärkeitä ovat kansallisen vuoropuhelun, yhdentymisen ja osapuolet kokoavan poliittisen prosessin jatkuminen sekä Irakin perustuslaissa taattu oikeus rauhanomaisiin mielenosoituksiin;

5.      korostaa, että tulevat vaalit ovat erittäin tärkeät Irakin demokratiakehityksen jatkumiselle ja kehottaa kaikkia toimijoita varmistamaan, että ne ovat osallistavat, avoimet, uskottavat ja että ne järjestetään ajallaan; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) auttamaan Irakin hallitusta mahdollisimman paljon käytännön järjestelyissä;

6.      suhtautuu myönteisesti hallituksen uusiin toimiin lisätä Irakin heimojen, paikallisjohtajien ja Irakin turvallisuusjoukkojen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä Anbarin alueella väkivallan ja terrorin torjumiseksi;

7.      korostaa kuitenkin, että vuosia kestänyt syrjintä, hallituksen laiminlyönnit ja vaikea pääsy julkishallinnon palvelukseen ovat synnyttäneet sunnien keskuuteen syvään juurtuneen kaunan ja epäluottamuksen ja että pitkän aikavälin toimintalinjoja on muutettava määrätietoisesti;

8.      kehottaa EUH:ta ja komissiota tekemään kaikkensa Irakin hallituksen ja YK:n Irakin avustusoperaation (UNAMI) tukemiseksi pyrittäessä suojelemaan siviiliväestöä Fallujahissa ja muualla ja varmistamaan konfliktialueille jääneiden siviilien turvallinen poistuminen sekä sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden turvallinen paluu heti tilanteen salliessa;

9.      arvostelee voimakkaasti viimeaikaista kymmenien teloitusten aaltoa ja satoja muita kuolemantuomioita, jotka odottavat presidentin vahvistusta ja jotka ovat usein seurausta äärimmäisen epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä, jotka on järjestetty terrorismista syytetyille ankaran, vuonna 2005 säädetyn terrorismin vastaisen lain mukaisesti; kehottaa presidenttiä uudelleen pidättymään ehdottomasti kuolemantuomioiden vahvistamisesta ja hallitusta keskeyttämään kaikkien uusien teloitusten täytäntöönpanon;

10.    katsoo, että on ensisijaisen tärkeää uudistaa erittäin puutteellista kidutusten ja korruption vaivaamaa oikeusjärjestelmää, jotta turvallisuuden tunne voidaan palauttaa Irakin kansalaisten keskuuteen, ja katsoo, että uudistuksen yhteydessä olisi tarkistettava terrorismin vastaista lakia, joka antaa huomattavasti heikomman suojan epäillyille ja pidätetyille kuin rikosprosessilaki, ja kehottaa lopettamaan erityisesti valtion turvallisuusjoukkoja koskevan rankaisemattomuuden;

 

11.    tuomitsee köyhdytetyn uraanin käytön sodassa ja myös sen, että jäsenvaltiot käyttävät sitä, ja kehottaa muodostamaan EU:n yhteisen kannan, jonka mukaisesti edistetään köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käytön kieltämistä ja tuetaan uhrien hoitamista ja mahdollisia toimia saastuneiden alueiden puhdistamiseksi;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, Euroopan komission puheenjohtajalle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille sekä Irakin tasavallan hallitukselle ja edustajien neuvostolle.

 

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0424.

Päivitetty viimeksi: 21. helmikuuta 2014Oikeudellinen huomautus