Procedura : 2014/2567(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0206/2014

Teksty złożone :

B7-0206/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0172

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 120kWORD 61k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.565v01-00
 
B7-0206/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie ram prawnych stosowania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ram prawnych stosowania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP))  
B7‑0206/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając sprawozdania specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji w sprawie stosowania uzbrojonych dronów, opublikowane w dniach 28 maja 2010 r. i 13 września 2013 r., oraz sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas zwalczania terroryzmu, opublikowane dnia 18 września 2013 r.,

–       uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie stosowania uzbrojonych dronów,

–       uwzględniając wysłuchanie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wpływu stosowania dronów na prawa człowieka, zorganizowane przez parlamentarną Podkomisję Praw Człowieka wraz z Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony,

–       uwzględniając swoją analizę z dnia 3 maja 2013 r. zatytułowaną „Wpływ wykorzystywania dronów i zdalnie sterowanych robotów w działaniach wojennych na prawa człowieka”,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 20 grudnia 2013 r.,

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zautomatyzowane stosowanie zdalnie sterowanych systemów lotniczych (RPAS, zwanych dalej „dronami”) w śmiercionośnych operacjach eksterytorialnych nasiliło się gwałtownie w ostatnim dziesięcioleciu;

B.     mając na uwadze, że według doniesień wskutek ataków dronów zginęło lub zostało poważnie rannych tysiące cywilów; mając na uwadze, że liczbę tę trudno oszacować z powodu braku przejrzystości w stosowaniu uzbrojonych dronów, co stanowi znaczną przeszkodę w ocenie pełnego zakresu oddziaływania ataków dronów na cywilów i przyczynia się do braku odpowiedzialności;

C.     mając na uwadze, że rozprzestrzenianie się technologii uzbrojonych dronów pociąga za sobą bezprecedensowe wyzwania w zakresie prawa międzynarodowego;

D.     mając na uwadze, że międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka zabrania samowolnego zabijania, w tym również w sytuacji konfliktu zbrojnego; mając na uwadze, że międzynarodowe prawo humanitarne nie zezwala na ukierunkowane zabójstwa osób, które przebywają w krajach niebędących w stanie wojny;

E.     mając na uwadze, że jeżeli w atakach dronów podczas konfliktów zbrojnych giną cywile, państwa mają obowiązek przeprowadzić natychmiastowe, niezależne i bezstronne śledztwo oraz przedstawić opinii publicznej szczegółowe wyjaśnienia, a także zapewnić dostęp do środków dochodzenia roszczeń;

F.     mając na uwadze, że z funduszy UE wspieranych jest wiele projektów badawczo-rozwojowych związanych z konstrukcją dronów – zarówno wojskowych, jak i cywilnych – oraz że spodziewana jest kontynuacja tego trendu w przyszłości;

1.      wzywa wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę do:

a)           sprzeciwienia się praktyce pozasądowych ukierunkowanych zabójstw oraz zakazania jej;

b)          dopilnowania, aby państwa członkowskie – zgodnie z ich prawnymi zobowiązaniami – nie dokonywały bezprawnych ukierunkowanych zabójstw ani nie ułatwiały ich innym państwom;

c)           objęcia uzbrojonych dronów odpowiednimi europejskimi i międzynarodowymi systemami rozbrojenia i kontroli zbrojeń;

d)          zakazania opracowywania, produkcji i stosowania w pełni autonomicznej broni;

e)           wspierania śledztw w sprawie ukierunkowanych zabójstw i zastosowania się do zaleceń specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji oraz specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas zwalczania terroryzmu;

2.      zwraca się do Komisji o przedstawienie kompleksowego przeglądu projektów badawczo-rozwojowych związanych z konstrukcją dronów – zarówno wojskowych, jak i cywilnych – wspieranych z funduszy UE; zwraca się ponadto do Komisji o odpowiednie informowanie Parlamentu na temat wykorzystywania funduszy UE na takie projekty w przyszłości;

3.      zwraca się o włączenie ocen wpływu na prawa człowieka do badań i rozwoju technologicznego, w tym w odniesieniu do dalszego rozwoju dronów;

4.      przestrzega przed rozprzestrzenianiem technologii dronów i wzywa do ustanowienia norm międzynarodowych;

5.      wzywa Radę, aby wyraziła zgodę na propozycję przyjęcia wspólnego stanowiska UE w sprawie ram prawnych stosowania uzbrojonych dronów w celu unikania niewłaściwego używania siły oraz potencjału rozpoznawczego i wywiadowczego bez odpowiedniego demokratycznego nadzoru, ram prawnych oraz mechanizmów kontroli i równowagi, które należy przyjąć, zanim zapadną dalsze decyzje w sprawie rozwoju programów dotyczących dronów na szczeblu państw członkowskich i UE; wzywa do skoordynowanej inicjatywy UE i państw członkowskich w ONZ w perspektywie przyjęcia wiążącej międzynarodowej konwencji w sprawie wykorzystywania dronów do ukierunkowanych zabójstw;

6.      podkreśla, że takie ramy muszą też przewidywać demokratyczny nadzór nad stosowaniem uzbrojonych dronów, podobnie jak w przypadku wszelkich innych zdolności wojskowych, oraz określać wytyczne dla jasnej i przejrzystej struktury dowodzenia, tak aby zagwarantować odpowiedzialność;

7.      wzywa do większej przejrzystości w stosowaniu uzbrojonych dronów, tak aby lepiej rozpoznać ich oddziaływanie na cywilów, co będzie stanowiło pierwszy krok w rozwiązaniu kwestii „próżni odpowiedzialności”, która wiąże się z tym stosowaniem;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, parlamentom państw członkowskich oraz Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2014Informacja prawna