Postup : 2014/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0207/2014

Predkladané texty :

B7-0207/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.13

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0176

NÁVRH UZNESENIA
PDF 122kWORD 61k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0207/2014
25.2.2014
PE529.566v01-00
 
B7-0207/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))


Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))  
B7‑0207/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä z 24. mája 2007 o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele, z 23. októbra 2008 o zákazoch politickej činnosti vo Venezuele, zo 7. mája 2009 o prípade Manuela Rosalesa vo Venezuele, z 11. februára 2010 o Venezuele, z 8. júla 2010 o Venezuele, najmä o prípade Marie Lourdes Afiuniovej a z 24. mája 2012 o možnom odchode Venezuely z Medziamerickej komisie pre ľudské práva;

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku;

–       so zreteľom na vyhlásenie bývalého prezidenta Kostariky a nositeľa Nobelovej ceny za mier Oscara Ariasa o súčasnej politickej situácii vo Venezuele;

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Venezuela zažila v posledných týždňoch množstvo protestov a demonštrácií, ktoré sa 12. februára skončili násilným rozohnaním študentskej demonštrácie, pričom traja ľudia prišli o život, viac ako 70 bolo zranených a niekoľko stovák študentov zatknutých,

B.     keďže počet protestov v posledných dňoch neklesol, ale naopak sa zvýšil a s ním aj počet mŕtvych, zranených a zadržaných, a to v dôsledku brutálnych represií zo strany vládnych orgánov a nezákonných ozbrojených skupín,

C.     keďže táto vlna protestov je výsledkom silnejúceho autoritarizmu venezuelského režimu, oslabenia demokratického systému, veľmi vysokej miery neistoty občanov, rozšírenej korupcie, prenasledovania a zastrašovania demokratickej opozície, občianskej spoločnosti a tlačených médií, ako aj cenzúry a monopolu audiovizuálnych informačných médií, spolu s vysokými životnými nákladmi, vysokou mierou inflácie a nepravidelným zabezpečovaním základných životných potrieb, a to všetko v krajine, ktorá má najväčšie zásoby ropy na svete;

D.     keďže venezuelské orgány namiesto toho, aby prispievali k zachovaniu pokoja a zmierneniu napätia, pohrozili ozbrojenou revolúciou a vyhlásili, uložili a vykonali niekoľko zatýkacích rozkazov a oznámení týkajúcich sa významných lídrov demokratickej opozície, pričom im pripisujú spáchanie viacerých trestných činov a obvinili ich z toho, že sú intelektuálnymi podnecovateľmi protestov a majú v úmysle zorganizovať štátny prevrat;

E.     keďže venezuelská ústava zaručuje právo na zhromažďovanie a združovanie a právo organizovať pokojné občianske manifestácie; keďže verejné orgány musia chrániť základné práva svojich občanov a zaručiť im bezpečnosť a ochranu života bez toho, aby obmedzovali uvedené práva;

F.     keďže vo Venezuele už dlhší čas beztrestne pôsobia násilnícke a nekontrolované ozbrojené skupiny, ktoré podporujú vládu, a ich náhle zásahy na demonštráciách viedli v posledných dňoch viackrát k prejavom násilia, ktoré spôsobili smrť a zranenie viacerých osôb, čo sú skutočnosti, ktoré vládne orgány neobjasnili;

1.      vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratou ľudských životov, úprimnú sústrasť rodinám obetí a vyzýva na pokoj, umiernenosť a rozvážnosť;

2.      kategoricky odmieta použitie násilia ako prostriedku na riešenie politických sporov a vyjadruje znepokojenie nad tým, že politický život vo Venezuele sa vyznačuje vysokou mierou neistoty občanov, polarizácie, násilia a prenasledovania;

3.      žiada o zmiernenie napätej atmosféry a politického násilia; domnieva sa, že povinnosťou verejných orgánov je zaručiť práva a základnú bezpečnosť občanov;

4.      vyzýva venezuelskú vlády, aby rešpektovala občianske práva a slobodu prejavu, ako aj právo na pokojné demonštrácie ako práva uznané ústavou;

5.      zdôrazňuje, že prísne dodržiavanie zásad, ako sú sloboda prejavu, sloboda informácií a myslenia, je základným právom každej demokratickej spoločnosti, a preto odmieta cenzúru a obmedzovanie slobody informácií, ktoré uplatňujú venezuelské orgány voči národným aj medzinárodným médiám; odsudzuje obťažovanie, ktorého obeťami boli viaceré noviny a iné audiovizuálne médiá, ako sú stanice NTN24 a CNN vysielajúce v španielčine, a domnieva sa, že tieto praktiky sú v rozpore s venezuelskou ústavou a so záväzkami, ktoré prijala Venezuelská bolívarovská republika;

6.      žiada vládne orgány o okamžité odzbrojenie a rozpustenie nekontrolovaných ozbrojených skupín, ktoré podporujú vládu, ako aj ukončenie ich beztrestnosti a vyžaduje objasnenie úmrtí, aby sa zodpovedné osoby za svoje činy zodpovedali pred súdmi;

7.      žiada oslobodenie všetkých študentov, ktorí boli zatknutí pri študentských demonštráciách počas posledných týždňov;

8.      pripomína, že dôsledné dodržiavanie zásady oddelenia moci je základom demokracie a že správa justície má slúžiť občanom a verejné orgány ju nemôžu používať ako prostriedok politického prenasledovania a represií voči demokratickej opozícii; žiada v tejto súvislosti, aby boli zrušené nepodložené obvinenia namierené proti členom opozície, ktorí sú zadržiavaní pre svoje politické presvedčenie, a aby sa skončilo obviňovanie významných vedúcich predstaviteľov a lídrov demokratickej opozície;

9.      pripomína, že rešpektovanie pluralizmu, politickej diverzity, rozmanitosti názorov a prejavov sú základnými prvkami kvality a dobrého fungovania demokratického systému; pripomína, že podstatu demokracie tvoria viaceré faktory, nielen usporiadanie volieb;

10.    vyzdvihuje základné povinnosti venezuelskej vlády, a to dodržiavať medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorých je signatárom, najmä Medziamerickú demokratickú chartu a Americký dohovor o ľudských právach;

11.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, spolupredsedovi Euro–latinskoamerického parlamentného zhromaždenia, generálnemu tajomníkovi OAS, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky a tajomníkovi predsedníctva Demokratickej jednoty Venezuely.

Posledná úprava: 26. februára 2014Právne oznámenie