Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0221/2014

Ingivna texter :

B7-0221/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 59k
25.2.2014
PE529.580v01-00
 
B7-0221/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om Ukraina (2014/2595(RSP))


Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina (2014/2595(RSP))  
B7‑0221/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sedan november 2013 – då den ukrainska regeringen vägrade att underteckna ett associeringsavtal med EU – har demonstrationer mot regeringens politik pågått och blivit allt våldsammare på båda sidor, och extremnationalistiska grupper har anslutit sig till demonstrationerna. De politiska krafternas, både regeringen och oppositionen, brist på kompromissvilja ledde fram till den våldsamma upptrappningen av läget, och dussintals personer på båda sidor har dött och hundratals har skadats.

B.     Demonstrationerna var inledningsvis proeuropeiska, men har alltmer kommit att handla om inhemska frågor och har spridits från Kiev till andra städer. Demonstranterna har krävt regeringens avgång och att det ska hållas nyval till parlamentet och presidentämbetet.

C.     Frankrikes, Tysklands och Polens utrikesministrar förhandlade fram ett avtal om lösningen av krisen i Ukraina, vilket undertecknades av Ukrainas president, Viktor Janukovytj, och företrädare för oppositionen, dvs. Vitalij Klytjko (Udar), Oleh Tjahnybok (Svoboda) och Arsenij Jatsenjuk (Batkivsjtjyna).

D.     Demonstranterna på Kievs gator godtog inte denna kompromiss, och de avtal som syftade till en lösning av den politiska och statsmässiga krisen och som hade förhandlats fram av utrikesministrarna i vissa EU-medlemsstater bröts av oppositionen.

E.     Viktor Janukovytj har lämnat Kiev och befinner sig på okänd plats, utan att officiellt ha avgått.

F.     Det ukrainska parlamentet (Verchovna Rada) har tagit initiativet och fattat beslut om

–       riksrättsåtal mot president Viktor Janukovytj,

–       att hålla presidentval den 25 maj 2014,

–       utnämning av en tillförordnad president som både är parlamentets talman och regeringens samordnare,

–       återinförandet av 2004 års författning, enligt vilken en regeringsform med parlament och president kommer att styra Ukraina,

–       frisläppandet av f.d. premiärministern Julia Tymosjenko,

–       utnämningen av en tillförordnad riksåklagare och flera ministrar.

G.     Som ett direkt gensvar på maktskiftet i Kiev efterlyste ledaren för det extrema högerpartiet Svoboda, Oleh Tjahnybok, avskaffandet av politisk och demokratisk pluralism i Ukraina, en etnisk rensning av hela landet och återinförandet av Ukrainas ställning som kärnvapenmakt,

H.     Kommunistpartiets högkvarter i Ukraina har förstörts av radikala krafter på den politiska högerkanten och kommunistpartiet har förbjudits i vissa regioner i Ukraina. Minnesplatsen över andra världskriget och andra minnesplatser har förstörts.

I.      De antisemitiska angreppen mot judiska medborgare i Kiev ökar snabbt och Kievs rabbin har rått de judiska medborgarna att lämna staden. Synagogan i Zaporizjzja attackerades och förstördes.

J.      3 477 deputerade från lokala råd i sydöstra Ukraina och Sevastopolregionen i den autonoma republiken Krim har samlats i Charkiv, har kritiserat Verchovna Radas beslut och har antagit åtgärder de anser att lokala myndigheter bör vidta som ett gensvar på utvecklingen i Kiev.

K.     Det finns fortfarande inget samförstånd bland befolkningen i Ukraina om bedömningen av denna utveckling och landets framtid. Ukrainas politiska problem kan bara lösas genom en nationell debatt och en demokratisk och öppen beslutsprocess om landets framtid, författningsmässiga och andra reformer samt förbindelserna med internationella partner.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt att den politiska krisen i Ukraina inte löstes i tid för att förhindra förlusten av ukrainska medborgares liv. Parlamentet uttrycker sitt deltagande och stöd till familjerna till alla dem som dog eller skadades. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater utvidga den medicinska hjälpen så att den omfattar alla våldsoffer i Ukraina.

2.      Europaparlamentet efterlyser en oberoende och öppen utredning av alla våldshandlingar under den senaste tiden och alla överträdelser av de mänskliga rättigheterna som har ägt rum sedan demonstrationerna inleddes. Parlamentet efterlyser även att alla ansvariga på alla sidor ställs inför rätta.

3.      Europaparlamentet noterar de beslut av olika slag som Verchovna Rada har fattat, men utrycker sin oro över att alla parlamentsledamöter inte var närvarande, eftersom en fullständig närvaro hade gett dessa beslut en större demokratisk legitimitet. Parlamentet noterar att demonstrationerna i Kiev fortsätter och att demonstranterna kräver att åtgärder vidtas för att förhindra att oligarker och de som är ansvariga för överträdelserna av de mänskliga rättigheterna eller inblandade i korruption blir regeringsmedlemmar.

4.      Europaparlamentet noterar att det ukrainska parlamentet slutligen tog initiativet att bana väg för nyval. Parlamentet uppmanar Verchovna Rada att, i god tid före valen, anta en ny vallag som är förenlig med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) och Venedigkommissionens bestämmelser, och att se till att valen blir fria och rättvisa. Parlamentet förväntar sig att alla politiska partier och institutioner offentliggör, under övergångsperioden före valen, sina program för att åstadkomma en varaktig lösning på den djupa sociala och ekonomiska krisen. Parlamentet understryker att detta är en nödvändig del för en demokratisk debatt om den framtida utvecklingen i Ukraina.

5.      Europaparlamentet betonar att det är upp till det ukrainska folket att helt självt och utan utländsk inblandning besluta om vilken geopolitisk inriktning landet ska ha och vilka internationella avtal och gemenskaper Ukraina ska ansluta sig till. Parlamentet uppmanar kraftfullt EU, Förenta staterna och Ryssland att avhålla sig från att blanda sig i Ukrainas inhemska frågor och från alla former av finansiella, ekonomiska eller politiska påtryckningar.

6.      Europaparlamentet uppmanar enträget alla politiska krafter att förhindra ytterligare våld. Parlamentet uttrycker stor oro över spridningen av vapen och ammunition i landet. Parlamentet uppmanar alla politiska krafter att se till att alla olagliga vapen och all ammunition lämnas in till inrikesministeriet.

7.      Europaparlamentet uppmanar alla politiska krafter i Ukraina och alla berörda internationella aktörer att arbeta för Ukrainas territoriella okränkbarhet och nationella enhet och samtidigt ta hänsyn till landets kulturella och språkliga sammansättning och till dess historia.

8.      Europaparlamentet upprepar sin oro över korruptionen i landet. Parlamentet efterlyser att tillgångarna ska redovisas tydligt, däribland alla internationella kapitalflöden till och från Ukraina som härrör från vissa politiker i den aktuella förvaltningen, f.d. politiska personer som har utretts och alla politiska partier och deras mest framstående ledare. Parlamentet påpekar att de nära kopplingarna mellan förvaltningen och de politiska institutionerna och oligarkerna har varit ett av de främsta hindren för demokratiseringsprocessen i Ukraina under nästan två decennier. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka ansträngningarna för att stoppa ukrainska företags och affärsmäns penningtvätt och skatteflykt i europeiska banker.

9.      Europaparlamentet uppmanar EU att bevilja Ukraina det ekonomiska stöd det så väl behöver för att komma ur den rådande ekonomiska och sociala krisen. Parlamentet betonar att detta stöd inte ska ges på villkor av åtstramningsåtgärder.

10.    Europaparlamentet uttrycker stor oro över de demokratiska krafternas samarbete med öppet nationalistiska och antisemitiska krafter, som sägs motta direkt politiskt och ekonomiskt stöd från utlandet, däribland från partner i EU-medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck alla politiska krafter och det civila samhället att förkasta nationalistisk och antisemitisk politik.

11.    Europaparlamentet fördömer angreppen på Ukrainas kommunistparti och försöken att förbjuda det. Parlamentet uppmanar de interimistiska myndigheterna att garantera demokratiska rättigheter och friheter för alla politiska krafter och att förhindra alla angrepp.

12.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt och uttrycker stor oro över de extrema politiska högerkrafternas antisemitiska handlingar.

13.    Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Ukrainas övergångsinstitutioner att stå fast vid landets internationella åtaganden, särskilt med hänsyn till att landet är part i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och medlem av Europarådet, och att säkra en strikt respekt för de demokratiska rättigheterna och friheterna, de mänskliga rättigheterna, skyddet av minoriteter, pressfriheten samt mötes- och yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar alla EU-institutioner och medlemsstaterna, såväl som andra utländska politiska aktörer, att inte bara uttrycka vädjanden i detta avseende, utan även göra alla former av ekonomiskt stöd till Ukraina beroende av respekten för dessa normer och åtaganden.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Ukrainas parlament och regering samt OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar.

Senaste uppdatering: 26 februari 2014Rättsligt meddelande