Postup : 2013/2595(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0231/2014

Predkladané texty :

B7-0231/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.29
CRE 12/03/2014 - 8.29

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0236

NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 73k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0229/2014
5.3.2014
PE529.623v01-00
 
B7-0231/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP))


Charles Tannock, Konrad Szymański v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre oblasť Arktídy (2013/2595(RSP))  
B7‑0231/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o oblasti Arktídy, najmä na uznesenie z 20. januára 2011 o udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe(1) a na správu spoločného parlamentného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru z 28. októbra 2013 o politike v oblasti Arktídy,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 26. júna 2012 s názvom Pokrok pri vytváraní politiky Európskej únie pre Arktídu: pokrok od roku 2008 a ďalšie kroky (JOIN(2012)0019) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie s názvom Zoznam činností v rámci vytvárania politiky Európskej únie pre Arktídu (SWD(2012)0182) a Vesmír a Arktída (SWD(2012)0183),

–       so zreteľom na nové a aktualizované vnútroštátne stratégie a politické dokumenty o Arktíde, ktoré vypracovalo Fínsko, Švédsko, Dánsko a Grónsko, Nórsko, Rusko, USA, Kanada a Spojené kráľovstvo,

–       so zreteľom na vyhlásenie 10. konferencie poslancov arktického regiónu, ktorá sa konala od 5. do 7. septembra 2012 v Akureyri,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže spoločné vyhlásenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 26. júna 2013 predstavuje ďalší krok k odpovedi na výzvu Parlamentu na vypracovanie ucelenej politiky EÚ pre oblasť Arktídy;

B.     keďže Parlament sa aktívne zapojil do práce Stáleho výboru poslancov arktického regiónu prostredníctvom svojej Delegácie pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);

C.     keďže Dánsko, Fínsko a Švédsko sú arktické krajiny a Fínsko i Švédsko sa čiastočne rozprestierajú za severným polárnym kruhom; keďže jediní pôvodní obyvatelia EÚ, Sámovia, žijú v arktických regiónoch Fínska a Švédska, ako aj Nórska a Ruska;

D.     keďže Nórsko je ako spoľahlivý partner spojené s EÚ prostredníctvom EHS a Schengenskej dohody;

E.     keďže rozhodnutie Arktickej rady v Kirune „kladne prijať“ žiadosť EÚ o štatút pozorovateľa sa vysvetľuje rozdielne, pokiaľ ide o rozsah, v akom sa EÚ udelil štatút pozorovateľa v Arktickej rade;

F.     keďže EÚ a jej členské štáty vo veľkej miere prispievajú k výskumu v oblasti Arktídy a keďže programy EÚ podporujú dôležité projekty súvisiace s výskumom v tomto regióne, z čoho majú prospech obyvatelia a hospodárstva arktických krajín;

G.     keďže zvyšujúci sa záujem o arktický región zo strany nearktických aktérov, ako je Čína, Japonsko, India a iné ázijské krajiny, ich objem finančných prostriedkov vyčlenených na polárny výskum a v neposlednom rade potvrdenie štatútu pozorovateľa v Arktickej rade pre Južnú Kóreu, Činu, Japonsko, Indiu a Singapur naznačuje, že zvýšený geopolitický význam Arktídy v celosvetovom meradle;

1.      pripomína prijatie svojho uznesenia z 20. januára 2011 o udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe a víta spoločné vyhlásenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 26. júna 2012; opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, podľa ktorej vzhľadom na to, že tri členské štáty EÚ – Dánsko, Fínsko a Švédsko – sú arktickými štátmi a Nórsko a Island sú súčasťou EHS a schengenského priestoru, zainteresovanosť EÚ je opodstatnená a vyplýva z jej práv a povinností podľa medzinárodného práva, z jej angažovanosti v politike týkajúcej sa životného prostredia a klímy a v iných politikách a ich financovania, z výskumných činností a hospodárskych záujmov vrátane v oblasti lodnej dopravy a rozvoja prírodných zdrojov; okrem toho pripomína, že EÚ má obrovské územia pevniny Arktídy vo Fínsku a Švédsku obývané jedinou pôvodnou skupinou obyvateľstva v EÚ, ktorou sú Sámovia;

2.      berie na vedomie kirunské vyhlásenie Arktickej rady z mája 2013 a jej rozhodnutie o štatúte pozorovateľa pre EÚ a iné štátne celky a naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa naďalej venovala nevyriešeným otázkam s Kanadou a aby Parlament náležite informovala o tomto procese;

3.      podporuje prácu Komisie na dosiahnutí štatútu pozorovateľa v Arktickej rade; pripomína postavenie EÚ a jej členských štátov, a to nie ako pozorovateľov, ale aktívnych členov iných organizácií, ktoré sú významné pre Arktídu, ako je Medzinárodná námorná organizácia (IMO), a zdôrazňuje potrebu, aby sa činnosti inštitúcií EÚ sústredili na tie oblasti, ktoré sú dôležité z hľadiska politických alebo hospodárskych záujmov EÚ a jej členských štátov, a najmä aby sa zohľadnili záujmy EÚ a jej členských štátov pri využívaní, úprave a vytváraní programov alebo politík EÚ, ktoré vplývajú alebo môžu vplývať na Arktídu, a teda aj slúžia v jej prospech;

4.      zdôrazňuje význam polárnych a výskumných staníc členských štátov v Arktíde a pripomína príspevky, ktoré EÚ poskytuje na výskum a rozvoj, a angažovanosť hospodárskych aktérov, registrovaných alebo pôsobiacich podľa práva EÚ, v oblasti Arktídy;

5.      dôrazne sa zasadzuje za slobodu vedeckého výskumu v Arktíde a podporuje širokú spoluprácu medzi štátmi vyvíjajúcimi činnosť v oblasti mnohoodborového výskumu Arktídy a pri vytváraní výskumnej infraštruktúry;

6.      žiada Komisiu, aby vzhľadom na obrovské množstvo vedeckých, hospodárskych a civilných činností, najmä v európskej Arktíde, v regióne Barentsovho mora a mimo neho, vypracovala postupy zamerané na lepšie využívanie existujúceho financovania EÚ a na zabezpečenie náležitej rovnováhy pri ochrane a rozvíjaní regiónu Arktídy, keď bude poskytovať finančné prostriedky EÚ pre Arktídu;

7.      víta skutočnosť, že členovia Arktickej rady vykonávajú dohodu o pátracích a záchranných operáciách a dohodu o reakcii na únik ropy, a vyzýva na aktívne zapojenie európskych inštitúcií a podnikov do vykonávacieho procesu;

8.      víta nové arktické stratégie, ktoré nedávno zverejnili členské štáty EÚ, ktoré sú členmi Arktickej rady, a to Fínsko, Dánsko a Švédsko, ako aj pozorovateľské štáty ako Nemecko a Spojené kráľovstvo, a vyjadruje nádej, že aktualizované stratégie povedú nielen k realistickejšiemu pochopeniu situácie, ale aj ku konkrétnemu angažovaniu v oblasti Arktídy, čím sa zdôrazní, že je potrebné zohľadňovať spoločné politiky a programy EÚ týkajúce sa Arktídy;

9.      žiada Komisiu, aby rozvíjala užšiu spoluprácu s Islandom v oblastiach spoločného záujmu, napríklad v oblasti rozvoja námornej dopravy a energie z obnoviteľných zdrojov, v plnom rozsahu využívala existujúce nástroje a podporovala spoluprácu v oblasti výskumu a obchodu medzi európskymi a islandskými subjektmi, najmä vzhľadom na nárast činností čínskych subjektov, čím zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu európskych záujmov v tomto strategicky dôležitom regióne;

10.    navrhuje tiež zosúladenie jestvujúcich programov, ako aj príspevkov na financovanie Severnej dimenzie s cieľom umožniť efektívne nasmerovanie finančných prostriedkov a jasne vymedziť investičné priority týkajúce sa angažovanosti v regióne Arktídy; naliehavo vyzýva na zriadenie platformy Komisie/Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá by zodpovedala za zabezpečenie súvislého nasmerovania finančných prostriedkov pre oblasť Arktídy;

11.    potvrdzuje svoju podporu zriadeniu informačného strediska EÚ pre oblasť Arktídy, siete zameranej na Arktídu, ktorej cieľom je informovať a spájať subjekty z oblasti Arktídy a z EÚ, a v tejto súvislosti poukazuje na zásadnú potrebu, aby tento projekt zahrňoval osobitné rozhranie pre inštitucionálne subjekty EÚ; uznáva úlohu fóra EÚ – Arktída v Bruseli ako jedinečnej platformy, ktorá posilňuje vzájomné porozumenie medzi širokou škálou príslušných subjektov v oblasti Arktídy a v EÚ a spája oblasti politiky, vedy a obchodu;

12.    žiada Komisiu a ESVČ, aby vzhľadom na uvedené skutočností a vývoj vypracovali a predložili vizionársku a ucelenú sociálno-ekonomickú stratégiu pre angažovanie EÚ v oblasti Arktídy, čím zabezpečia, aby sa záujmy EÚ a jej členských štátov zohľadnili vždy, keď sa budú vytvárať, upravovať alebo aktualizovať politiky týkajúce sa oblasti Arktídy;

13.    žiada Komisiu a ESVČ, aby vytvorili akčný plán s cieľom vymedziť konkrétne opatrenia na ucelené vykonávanie takejto stratégie, ako aj existujúcich politík a programov týkajúcich sa arktickej oblasti, aby sa tak zabezpečil koordinovaný prístup pri riešení otázok Arktídy;

14.    zdôrazňuje celosvetový dosah zmien v regióne Arktídy a význam znižovania znečistenia v Arktíde, ktoré zapríčinil nárast činností v tejto oblasti; upozorňuje, že zmena klímy v Arktíde bude výrazne vplývať na pobrežné regióny v Európe a inde, ako aj na odvetvia v Európe, ktoré sú závislé od klímy, ako je poľnohospodárstvo a rybárstvo, energia, chov sobov, lov, cestovný ruch a doprava;

15.    uznáva, že dôsledkom roztápania ľadu a miernejších teplôt je nielen riziko vytláčania pôvodných obyvateľov, a tým ohrozovania pôvodného spôsobu života, ale aj to, že vznikajú príležitosti na hospodársky rozvoj v arktickej oblasti; uznáva želanie obyvateľov a vlád arktického regiónu so suverénnymi právami a zodpovednosťami, aby pokračoval trvalo udržateľný hospodársky rozvoj a súčasne boli chránené tradičné zdroje obživy pôvodného obyvateľstva a veľmi citlivá povaha arktických ekosystémov;

16.    potvrdzuje svoje stanovisko k právam pôvodných obyvateľov vo všeobecnosti, a osobitne Sámov ako jediných pôvodných obyvateľov v EÚ, a nalieha na Komisiu, aby ďalej skúmala možné spôsoby zabezpečenia toho, aby sa ich hlas a skúsenosti zohľadňovali pri procesoch tvorby politiky na úrovni EÚ; v tejto súvislosti navrhuje podporovať vytvorenie nezávislého zastúpenia pôvodného obyvateľstva v Bruseli;

17.    zdôrazňuje, že je veľmi dôležité chrániť a zabezpečiť nové svetové obchodné trasy vedúce morom v Arktíde, najmä z hľadiska hospodárstiev EÚ a jej členských štátov, pretože tieto krajiny kontrolujú 40 % svetovej obchodnej lodnej dopravy; víta práce vykonávané v rámci IMO na finalizácii záväzného Polárneho kódexu pre námornú plavbu; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby udržiavali úzke styky s európskymi výskumnými inštitútmi a dopravnými a poisťovacími spoločnosťami s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadnili nové technológie a skúsenosti; zdôrazňuje, že EÚ a členské štáty by mali aktívne presadzovať slobodu morí a právo slobodného prechodu medzinárodnými plavebnými trasami; podporuje spoluprácu v oblasti výskumu aj investícií v záujme rozvíjania stabilnej a bezpečnej infraštruktúry pre arktické námorné trasy;

18.    vyzýva štáty v regióne, aby zabezpečili, že všetky súčasné dopravné trasy – a tie, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti – sú otvorené pre medzinárodnú lodnú dopravu, a aby sa vyhli zavádzaniu akýchkoľvek jednostranných nepodložených zaťažujúcich požiadaviek, či už finančných alebo administratívnych, ktoré by mohli brániť lodnej doprave v Arktíde a ktoré sú iné než medzinárodne dohodnuté opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia;

19.    pripomína právo obyvateľov Arktídy na určenie vlastného živobytia a uznáva ich želanie, aby pokračoval trvalo udržateľný rozvoj regiónu, a vyzýva Komisiu na predloženie správy o tom, aké programy EÚ by sa dali využiť na podporu takéhoto dlhodobého, vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja, ako aj na prípravu opatrení, pokiaľ ide o konkrétnejšie prispievanie k naplneniu tohto želania;

20.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj vládam a parlamentom štátov arktickej oblasti.

(1)

Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 71.

Posledná úprava: 7. marca 2014Právne oznámenie