Postup : 2014/2612(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0235/2014

Predkladané texty :

B7-0235/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0252

NÁVRH UZNESENIA
PDF 206kWORD 138k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0234/2014
5.3.2014
PE529.633v01-00
 
B7-0235/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP))


Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu, Roberta Angelilli v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách EÚ pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (2014/2612(RSP))  
B7‑0235/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na dohovory OSN v oblasti ľudských práv a opčné protokoly k týmto dohovorom,

–       so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 60/251, ktorou sa zakladá Rada pre ľudské práva (UNHRC),

–       so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000 a na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN k tejto deklarácii,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Európsku sociálnu chartu a Chartu základných práv EÚ,

–       so zreteľom na strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu a na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ktoré boli prijaté na 3 179. zasadnutí Rady pre zahraničné veci 25. júna 2012,

–       so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 13. júna 2012 o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rade Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC), ako aj s tým súvisiace priority Parlamentu, a osobitne na uznesenie zo 7. februára 2013(1),

–       so zreteľom na svoje naliehavé uznesenia o otázkach týkajúcich sa ľudských práv,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie v tejto oblasti(2),

–       so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o prioritách EÚ na fórach OSN pre ľudské práva, ktoré boli prijaté 10. februára 2014,

–       so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5, článok 18, článok 21, článok 27 a článok 47 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na nadchádzajúce zasadnutie UNHRC v roku 2014, najmä na 25. pravidelné zasadnutie, ktoré sa bude konať od 3. do 28. marca 2014,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže rešpektovanie, presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity;

B.     keďže dôveryhodnosť EÚ v UNHRC bude posilnená zvyšovaním súladu medzi jej vnútornými a vonkajšími politikami týkajúcimi sa ľudských práv;

C.     keďže EÚ a jej členské štáty by sa mali snažiť jednohlasne vystupovať proti porušovaniu ľudských práv s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky a v tejto súvislosti by mali pokračovať v posilňovaní spolupráce a upevňovaní organizačných opatrení a koordinácie medzi členskými štátmi a medzi inštitúciami EÚ;

D.     keďže Rada EÚ pre zahraničné veci 10. februára 2014 stanovila svoje priority pre 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva a pre Tretí výbor Valného zhromaždenia OSN, ktoré zahŕňali situáciu v Sýrii, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Iráne, na Srí Lanke, v Mjanmarsku/Barme, Bielorusku, Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne, Konžskej demokratickej republike, Eritrei, Mali a v Sudáne; keďže tematické priority, ktoré načrtla Rada pre zahraničné veci, zahŕňali trest smrti, slobodu náboženského vyznania alebo viery, práva detí, práva žien, globálny program na obdobie po roku 2015, slobodu presvedčenia a prejavu, slobodu združovania a zhromažďovania, spoluprácu mimovládnych organizácií s orgánmi OSN pre ľudské práva, mučenie, lesbičky, homosexuálov, bisexuálov, transrodové osoby a intersexuálov, rasizmus, pôvodné obyvateľstvo, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, podnikanie a ľudské práva a podporu pre orgány a mechanizmy OSN pre ľudské práva;

E.     keďže 25. júla 2012 bol vymenovaný osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva (OZEÚ pre ľudské práva), ktorého úlohou je zlepšovať účinnosť a viditeľnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv a prispievať k vykonávaniu strategického rámca a akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu;

F.     keďže v októbri 2013 bolo do UNHRC zvolených 14 nových členov, ktorých členstvo nadobudlo účinnosť 1. januára 2014, a to Alžírsko, Čína, Kuba, Francúzsko, Maldivy, Mexiko, Maroko, Namíbia, Saudská Arábia, Južná Afrika, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Vietnam, Rusko a Spojené kráľovstvo; keďže deväť členských štátov EÚ je teraz členom UNHRC;

G.     keďže prioritnou témou 58. zasadnutia Komisie pre postavenie žien budú výzvy a úspechy dosiahnuté pri napĺňaní miléniových rozvojových cieľov týkajúcich sa žien a dievčat;

H.     keďže korupcia vo verejnom aj súkromnom sektore spôsobuje a prehlbuje rozdiely a diskrimináciu v oblasti rovného uplatňovania občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, a je dokázané, že korupčné činy a prípady porušovania ľudských práv zahŕňajú zneužívanie moci, nedostatočné nesenie zodpovednosti a rôzne formy diskriminácie;

I.      keďže ratifikácia zmien z Kampaly štátmi a aktivácia právomoci Medzinárodného trestného súdu pri trestných činoch agresie predstavujú ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k ukončeniu beztrestnosti páchateľov týchto zločinov;

1.      víta priority stanovené Radou s ohľadom na 25. pravidelné zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva; naliehavo vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby pri presadzovaní priorít EÚ v UNHRC vzali do úvahy jej odporúčania;

Činnosť Rady OSN pre ľudské práva

2.      opätovne zdôrazňuje svoje presvedčenie, že voľby do UNHRC musia byť založené na súťaži, a vyslovuje nesúhlas s tým, aby regionálne skupiny usporiadali voľby bez súťaže medzi kandidátmi; opätovne zdôrazňuje dôležitosť noriem pre členstvo v UNHRC, pokiaľ ide o záväzky a výsledky v oblasti dodržiavania ľudských práv, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby nástojili na týchto normách pri určovaní kandidátov, za ktorých budú hlasovať; zdôrazňuje, že členovia UNHRC sú povinní dodržiavať najprísnejšie normy pri presadzovaní a ochrane ľudských práv; pripomína dôležitosť pevných a transparentných kritérií pre návrat členov, ktorých členstvo bolo pozastavené;

3.      vyjadruje znepokojenie nad porušovaním ľudských práv vo viacerých novozvolených členských krajinách UNHRC;

4.      naďalej nesúhlasí s tzv. hlasovaním v blokoch v UNHRC; nalieha na krajiny, ktoré sú členmi UNHRC, aby naďalej hlasovali transparentne;

5.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa zužuje priestor pre interakciu medzi občianskou spoločnosťou a UNHRC a že mimovládne organizácie dostávajú menej príležitostí vyjadrovať sa na zasadnutiach; naliehavo vyzýva EÚ a UNHRC, aby zabezpečili, aby sa občianskej spoločnosti umožnilo v čo najväčšej miere prispieť k 25. zasadnutiu UNHRC, ako aj k procesu všeobecného pravidelného preskúmania a iným mechanizmom OSN v oblasti ľudských práv bez toho, aby sa musela báť represálií po návrate do vlasti; odsudzuje správy o takýchto represáliách a nalieha na ESVČ a členské štáty, aby zabezpečili systematickú kontrolu takýchto prípadov;

6.      vyjadruje uznanie Vysokej komisárke OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej za jej pretrvávajúcu snahu v procese posilňovania zmluvných orgánov; dôrazne opakuje, že zmluvné orgány tvorí viacero zainteresovaných strán, a zdôrazňuje, že občianska spoločnosť musí byť do týchto procesov trvalo zapojená; okrem toho zdôrazňuje, že nezávislosť a účinnosť zmluvných orgánov sa musí zachovať a posilniť;

Osobitné otázky týkajúce sa jednotlivých krajín

Sýria

7.      pripomína, že tvrdo odsudzuje rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktorých sa dopúšťa sýrsky režim, vrátane všetkých násilných činov, systematického mučenia a popráv väzňov; odsudzuje každé porušenie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva ozbrojenými opozičnými skupinami; vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnymi dôsledkami tohto tri roky trvajúceho konfliktu na civilné obyvateľstvo a nad naďalej sa zhoršujúcou humanitárnou situáciou v krajine i v regióne; vyzýva všetky ozbrojené strany konfliktu, aby okamžite ukončili násilie v Sýrii; vyjadruje úplnú podporu rokovaniam, ktoré sa začali na základe Ženevského komuniké a ktoré by mali predstavovať prvý krok procesu vedúceho k politickému a demokratickému riešeniu konfliktu, aby sa umožnil prechod k demokracii vedený Sýrčanmi, ktorý bude spĺňať legitímne túžby sýrskeho ľudu;

8.      naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, a najmä sýrsky režim, aby zabezpečili úplný a bezpečný cezhraničný prístup pre medzinárodnú humanitárnu pomoc a aby plnili svoj sľub, ktorým sa zaviazali umožniť ženám a deťom odísť z obliehaných miest ako Hums a z tábora Jarmúk; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 z 22. februára, ktorou sa žiada, aby sa konvojom humanitárnej pomoci umožnil prístup do celej krajiny s cieľom zmierniť utrpenie civilného obyvateľstva, a zároveň žiada o jej urýchlené vykonanie; žiada prepustenie mierových aktivistov zadržiavaných vo vládnom väzení, ako aj civilných rukojemníkov, ktorých zadržiavajú ozbrojené skupiny;

9.      zdôrazňuje, že vzhľadom na nevídaný rozsah krízy musí byť pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo ako celok prioritou zmiernenie utrpenia miliónov Sýrčanov, ktorým chýba základný tovar a služby; pripomína členským štátom EÚ, že nesú zodpovednosť voči sýrskym utečencom, pokiaľ ide o humanitárnu oblasť, a poznamenáva, že tragédie, akou bola tragédia v Lampeduse, by sa nemali opakovať; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli utečencom utekajúcim pred konfliktom; poznamenáva, že Parlament vo svojom uznesení z 9. októbra 2013 vyzval členské štáty, aby riešili naliehavé problémy tým, že zabezpečia bezpečný vstup do EÚ s cieľom umožniť dočasné prijatie Sýrčanov a presídlenie nad rámec existujúcich vnútroštátnych kvót , ako aj vstup pre humanitárnu pomoc;

10.    opakuje svoju výzvu určenú ESVČ a členským štátom, aby zabezpečili, aby sa k situácii v Sýrii naďalej pristupovalo ako k najvyššej priorite v rámci OSN, a najmä v rámci UNHRC;

11.    zdôrazňuje skutočnosť, že úmyselné vyhladovanie civilistov a útoky na zdravotnícke zariadenia sú medzinárodným právom zakázané a budú sa považovať za vojnové zločiny; opätovne zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť zodpovedanie sa za činy na všetkých úrovniach; v tejto súvislosti vyjadruje uznanie práci nezávislej vyšetrovacej komisii v Sýrii vrátane jej poslednej správy, o ktorej sa má rokovať v rámci UNHRC, a vyzýva túto vyšetrovaciu komisiu, aby preskúmala nedávnu správu obsahujúcu tisíce fotografií prípadov mučenia, ktoré údajne páchala sýrska armáda; opätovne vyzýva BR OSN, aby postúpila situáciu v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu na formálne vyšetrovanie; žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby v tejto veci podnikla jednoznačné kroky;

Egypt

12.    vyjadruje znepokojenie nad porušovaním ľudských práv v Egypte vrátane zastrašovania a zadržiavania novinárov, členov občianskej spoločnosti a aktivistov z  radov politickej opozície, ako aj nad nadmerným používaním násilia vedúceho k úmrtiam veľkého množstva civilistov, ku ktorému došlo napríklad počas osláv trojročného výročia revolúcie a počas referenda prebiehajúceho v januári 2013; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby zaistili úplné, transparentné a nezávislé vyšetrovanie úmrtí civilistov s cieľom pohnať všetkých páchateľov na zodpovednosť; odsudzuje skutočnosť, že desiatky tisícov Egypťanov vrátane Moslimského bratstva, ktoré je opisované ako teroristická organizácia, sú väznené a potláčané, čím sa znemožňuje inkluzívny proces zmierenia potrebný na zabezpečenie stability a rozvoja krajiny; vyzýva UNHRC, aby odsúdila toto porušovanie ľudských práv, monitorovala každé vyšetrovanie, ktoré sa uskutočňuje, a zvážila začatie vlastného vyšetrovania, ak nedôjde k pokroku na strane egyptských orgánov; vyzdvihuje dôležitosť okamžitého otvorenia regionálneho Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Káhire, ako to schválili egyptské orgány;

13.    berie na vedomie novú egyptskú ústavu; poukazuje na odkaz na nezávislosť kresťanského a židovského náboženstva a uznáva pokrok v oblasti slobody náboženského vyznania; víta skutočnosť, že v ústave je zmienka o civilnej vláde a rovnosti všetkých občanov vrátane zlepšenia práv žien a že sú ustanovené práva detí, zákaz mučenia vo všetkých formách a prejavoch, zákaz všetkých foriem otroctva a jeho trestné stíhanie a záväzok dodržiavať medzinárodné zmluvy v oblasti ľudských práv, ktoré Egypt podpísal; dôrazne nesúhlasí s mierou právomocí, ktoré ústava dáva armáde a vojenským súdom;

14.    vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že tisíce ľudí, najmä utečencov z Eritrey a Somálska, vrátane mnohých žien a detí prichádzajú o život, sú nezvestné alebo sa stávajú obeťami únosov a sú držané ako rukojemníci pre výkupné, sú mučené, sexuálne zneužívané alebo zabité na účely obchodovania s orgánmi obchodníkmi s ľuďmi na Sinajskom polostrove; v tejto súvislosti pripomína, že v článku 89 novej ústavy sa uvádza, že všetky formy otroctva, útlaku, násilného vykorisťovania ľudí a obchodovania na sexuálne účely a ďalšie formy obchodovania s ľuďmi sú v Egypte zakázané a nezákonné;

Líbya

15.    žiada, aby UNHRC na svojej nadchádzajúcej schôdzi prijala rezolúciu, ktorá bude vychádzať zo správy OHCHR, ktorou sa posilňuje mandát OHCHR v oblasti monitorovania a podávania správ Výboru pre ľudské práva (HRC) o situácii v oblasti ľudských práv a o výzvach, ktorým Líbya čelí; vyjadruje znepokojenie nad neoprávneným zadržiavaním osôb v súvislosti s konfliktom a nad mučením a mimosúdnym zabíjaním a v tejto súvislosti víta odporúčania uvedené v správe podpornej misie OSN o mučení; vyjadruje obavy z toho, že terčom sa stávajú pracovníci v médiách a žiada ochranu pluralizmu médií a slobody prejavu; naliehavo žiada, aby sa podporilo vyriešenie konfliktu a národné zmierenie;

Tunisko

16.    víta skutočnosť, že Tunisko 26. januára 2014 prijalo novú ústavu, ktorá môže slúžiť ako zdroj inšpirácie pre krajiny v regióne, ako aj mimo neho; nabáda tuniské orgány k tomu, aby neskôr v priebehu tohto roka uskutočnili inkluzívne, transparentné a dôveryhodné voľby;

Palestína

17.    víta účasť Palestíny ako pozorovateľského štátu, ktorý nie je členom OSN, od novembra 2012; znovu opakuje, že podporuje toto úsilie; poukazuje na podporu, ktorú EÚ vyjadrila Palestíne v jej úsilí stať sa riadnym členom OSN ako súčasť politického riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu; opäť potvrdzuje, že EÚ neuzná žiadne iné zmeny hraníc spred roka 1967, a to ani v prípade Jeruzalema, ako tie, na ktorých sa strany dohodnú; v tejto súvislosti súhlasí so závermi Rady EÚ zo 16. decembra 2013 o mierovom procese na Blízkom východe, v ktorých sa odsudzuje neustále rozširovanie izraelských osád, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné a predstavujú prekážku nastolenia mieru;

Izrael

18.    víta opätovnú účasť Izraela v Rade pre ľudské práva (UNHRC), ako aj nadchádzajúce prijatie správy o tejto krajine na základe druhého kola všeobecného pravidelného preskúmania; vyzýva izraelské orgány, aby spolupracovali so všetkými osobitnými postupmi vrátane osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv na okupovaných územiach; podporuje závery správ generálneho tajomníka OSN a Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva týkajúce sa Izraela a okupovaných palestínskych území a vyzýva Izrael, aby uskutočnil odporúčania nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie predložené v súvislosti s dôsledkami, ktoré majú izraelské osady na ľudské práva palestínskeho ľudu; vyjadruje hlboké znepokojenie nad hlásenými prípadmi politického väznenia detí v izraelských väzenských zariadeniach;

Bahrajn

19.    vyjadruje znepokojenie nad situáciou obhajcov ľudských práv a aktivistov z radov politickej opozície v Bahrajne; víta vyhlásenie zo septembra 2013 o Bahrajne prijaté v Rade pre ľudské práva, ktoré podpísali všetky členské štáty EÚ; žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia, politických aktivistov, novinárov, obhajcov ľudských práv a pokojných demonštrantov; vyzýva členské štáty EÚ, aby pracovali na tom, aby sa počas nasledujúcej schôdze UNHRC prijala rezolúcia o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne zameriavajúca sa na uskutočnenie záväzkov Bahrajnu, ktoré prijal počas postupu všeobecného pravidelného preskúmania, a odporúčaní, ktoré predložila nezávislá vyšetrovacia komisia v Bahrajne, vrátane odporúčaní týkajúcich sa obhajcov ľudských práv, ktoré bahrajnský kráľ privítal;

Saudská Arábia

20.    vyzýva Saudskú Arábiu ako novozvoleného člena Rady pre ľudské práva, aby venovala pozornosť odporúčaniam, ktoré boli prijaté na 17. schôdzi pracovnej skupiny pre všeobecné pravidelné preskúmanie, a to skoncovať so všetkými formami diskriminácie žien v právnych predpisoch i v praxi a umožniť ženám plnohodnotne a rovnocenne sa zúčastňovať na živote spoločnosti, prijať všetky potrebné opatrenia na boj proti domácemu násiliu a zabezpečiť prístup k mechanizmom ochrany a nápravy pre obete, prijať zákon zakazujúci všetky manželstvá detí v skorom veku a manželstvá detí vynútené násilím a zákonom stanoviť minimálny vek na uzavretie manželstva na 18 rokov, prijať zákony na ochranu slobody združovania, prejavu, pokojného zhromažďovania a náboženského vyznania, zaviesť moratórium na trest smrti s cieľom napokon ho zrušiť, umožniť registráciu MVO pôsobiacich v oblasti ľudských práv a ratifikovať hlavné nástroje v oblasti ľudských práv;

Irán

21.    víta rezolúciu UNHRC z marca 2013 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike a predĺženie mandátu osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne; opätovne potvrdzuje, že podporuje predĺženie mandátu, a vyzýva Irán, aby osobitnému spravodajcovi OSN umožnil vstup do krajiny ako rozhodujúci krok k otvoreniu dialógu s cieľom posúdiť situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne; opätovne zdôrazňuje, že odsudzuje ukladanie trestu smrti v Iráne a značné zvýšenie počtu popráv (v prvých dvoch týždňoch roku 2014 bolo obesených 40 osôb), ako aj pretrvávajúce porušovanie práva na slobodu náboženského vyznania; berie na vedomie prvé známky pokroku, ktoré iránska vláda preukázala v oblasti ľudských práv, vrátane prepustenia politických väzňov; vyzýva EÚ a UNHRC, aby naďalej dôsledne monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv a zabezpečili, aby otázka ľudských práv bola prioritnou témou všetkých rokovaní s iránskou vládou;

Rusko

22.    dôrazne odsudzuje ruské zákony o zahraničných agentoch, ktoré sa používajú na prenasledovanie MVO prostredníctvom razií v kanceláriách, pokút a iných zastrašujúcich praktík; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej vyvíjali tlak na Rusko, a to v rámci UNHRC, ako aj mimo nej, s cieľom zastaviť toto očividné porušovanie slobody prejavu a združovania; vyjadruje hlboké znepokojenie nad ostatnými pretrvávajúcimi oblasťami porušovania ľudských práv v Rusku, ako je potláčanie médií, zákony diskriminujúce sexuálne menšiny, porušovanie práva na zhromažďovanie a nedostatočná nezávislosť súdnictva;

Bielorusko

23.    opätovne potvrdzuje, že podporuje osobitného spravodajcu UNHRC pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku; žiada predĺženie mandátu tohto osobitného spravodajcu o ďalší rok po tom, ako sa v júni 2014 skončí; víta rezolúciu o Bielorusku, ktorá bola prijatá v júni 2013, ako aj neustále poukazovanie na značné porušovanie ľudských práv v tejto krajine a venovanie sa tejto otázke; naliehavo vyzýva ESVČ a členské štáty, aby naďalej vyvíjali tlak na Bielorusko, pokiaľ ide o otázku ľudských práv;

Uzbekistan

24.    víta výsledok všeobecného pravidelného preskúmania Uzbekistanu; považuje za poľutovaniahodné, že vláda Uzbekistanu naďalej odmieta priaznivo reagovať na žiadosti odborníkov Rady pre ľudské práva v oblasti osobitných postupov o návštevu; naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby sa usilovali o vytvorenie špecializovaného monitorovacieho mechanizmu v Rade pre ľudské práva zameraného na situáciu v oblasti ľudských práv v Uzbekistane;

Stredoafrická republika

25.    opakuje svoje hlboké znepokojenie nad situáciou v Stredoafrickej republike; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby bezodkladne podporilo humanitárnu výzvu OSN, ktorá je výrazne podfinancovaná, a požaduje zlepšenie bezpečnostnej situácie s cieľom zabezpečiť pre obyvateľstvo prístup k humanitárnej pomoci; dúfa, že rýchle rozmiestnenie misie EÚ v rámci SBOP prispeje k zlepšeniu situácie v krajine; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2136 (2014), rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva, jej osobitné zasadnutie k situácii v Stredoafrickej republike z 20. januára 2014 a vymenovanie nezávislého odborníka na situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine; naliehavo žiada novú dočasnú prezidentku Sambovú-Panzovú, aby urobila všetko, čo je v jej silách, s cieľom ukončiť násilie a upokojiť sektárske napätie v krajine;

KDR

26.    poukazuje na výzvu OSN, aby sa pokračovalo v podpore konfliktom zmietanej východnej časti Konžskej demokratickej republiky s cieľom zabezpečiť, že sa na túto krízu nezabudne; je vážne znepokojený nedávnym hromadným vysídľovaním obyvateľstva v regióne Katanga; dôrazne odsudzuje útoky povstaleckých síl na východe krajiny na civilné obyvateľstvo vrátane žien a detí; dôrazne odsudzuje systematické využívanie znásilňovania ako vojnovej zbrane; vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim využívaním detí ako vojakov a požaduje ich odzbrojenie, rehabilitáciu a opätovnú integráciu; domnieva sa, že rámec OSN pre mier, bezpečnosť a spoluprácu v KDR a regióne zostáva kľúčovým rámcom na dosiahnutie trvalého mieru; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2136 z januára 2014, ktorou sa obnovuje zbrojné embargo uvalené na KDR;

Eritrea

27.    naliehavo žiada EÚ a UNHRC o nepretržitú pozornosť a ostražitosť s ohľadom na situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei, pretože vážne porušovanie ľudských práv má za následok vysoké počty utečencov a migrantov; víta rezolúciu UNHRC o situácii v oblasti ľudských práv v Eritrei, ktorá bola jednomyseľne prijatá v júni 2013; vyzdvihuje prvú správu osobitnej spravodajkyne pre situáciu v oblasti ľudských práv v krajine; požaduje obnovenie mandátu tejto osobitnej spravodajkyne počas 26. zasadnutia Rady pre ľudské práva;

Mali

28.    víta vymenovanie nezávislého experta pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mali, nepretržité monitorovanie tejto situácie po konflikte a silnú vedúcu úlohu, ktorú hrajú iné africké štáty pri zlepšovaní situácie v oblasti ľudských práv v krajine; požaduje obnovenie mandátu nezávislého experta;

Južný Sudán

29.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v Južnom Sudáne vrátane politického boja za vedenie krajiny, čo vyvolalo pribúdajúce etnické zrážky a vysídlenie viac ako 650 000 ľudí; vyzýva členské štáty EÚ, aby túto otázku predostreli v UNHRC s cieľom aj naďalej venovať situácii v Južnom Sudáne veľkú pozornosť na medzinárodnej úrovni; víta dohodu o ukončení nepriateľských akcií, ktorá bola podpísaná 24. januára 2014, ale zdôrazňuje skutočnosť, že ide len o prvý krok k mieru a zmiereniu; odsudzuje rozsiahle porušovanie ľudských práv a zneužívanie a zdôrazňuje, že zodpovedné osoby sa za tieto činy musia zodpovedať; víta zapojenie Africkej únie do vytvárania vyšetrovacej komisie, ktorá má slúžiť ako základ pre spravodlivosť a zodpovednosť a budúce zmierenie;

30.    Srí Lanka

odsudzuje pokračujúce útoky na náboženské menšiny a prenasledovanie a zastrašovanie obhajcov ľudských práv, právnikov a novinárov; berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri obnove a realizácii niektorých odporúčaní komisie pre poučenie a zmierenie, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vláde Srí Lanky sa stále nedarí zabezpečiť nezávislé a dôveryhodné prešetrenie porušení medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva, ku ktorému došlo v minulosti; dôrazne podporuje odporúčanie Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva zaviesť nezávislý medzinárodný vyšetrovací mechanizmus, ktorý by prispel k zisteniu pravdy v prípadoch, keď domáce vyšetrovacie mechanizmy zlyhali;

Barma/Mjanmarsko

31.    víta rezolúciu o Barme/Mjanmarsku, ktorú prijala UNHRC, a nepretržitú prácu osobitného spravodajcu; vyzýva UNHRC, aby neukončila ani nezmenila mandát osobitného spravodajcu, kým sa v krajine nezriadi národná kancelária OHCHR s plným mandátom, a vyzýva Barmu/Mjanmarsko na zabezpečenie toho, že výbor pre skúmanie situácie väzňov bude pokračovať vo svojej práci, pokiaľ ide o vyriešenie všetkých prebiehajúcich konaní a zrušenie kontroverzných právnych predpisov ovplyvňujúcich slobodu prejavu a združovania (najmä zákon o pokojnom zhromažďovaní a sprievodoch z roku 2011); odsudzuje pretrvávajúce násilie a zneužívanie páchané na menšine Rohingya v Jakchainskom štáte a útoky proti moslimom a iným náboženským menšinám a požaduje úplné, transparentné a nezávislé prešetrenie týchto porušení;

KĽDR

32.    víta plánované predĺženie mandátu osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), uznesenie prijaté konsenzom v marci 2013 a predloženie správy vyšetrovacej komisie pre ľudské práva v tejto krajine; opätovne potvrdzuje svoju žiadosť, aby vláda KĽDR v plnej miere spolupracovala so spravodajcom a umožnila mu návštevu krajiny; naliehavo žiada UNHRC, aby dbala na odporúčania medzinárodnej vyšetrovacej komisie s osobitným zameraním na potrebu odsúdiť medzinárodné zločiny spáchané v KĽDR, zvýšiť kapacitu OSN, pokiaľ ide o dokumentovanie porušovania ľudských práv v krajine, a zriadiť vhodné medzinárodné mechanizmy na zabezpečenie vyvodzovania zodpovednosti za medzinárodné zločiny spáchané v KĽDR;

Kambodža, Pobrežie Slonoviny, Haiti, Somálsko a Sudán

33.    víta predĺženie mandátov nezávislých expertov v Kambodži, v Pobreží Slonoviny, na Haiti, v Somálsku a v Sudáne; naliehavo vyzýva orgány týchto krajín, aby s držiteľmi mandátov v plnej miere spolupracovali;

Tematické otázky

Práva dieťaťa

34.    víta prácu UNHRC v oblasti práv dieťaťa, ako napríklad rezolúciu zo septembra 2013 o úmrtnosti a chorobnosti detí mladších ako 5 rokov, ktorým sa dá predísť, s ohľadom na ľudské práva, a prácu Výboru pre práva dieťaťa; vyzýva štáty, aby ratifikovali 3. opčný protokol k Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý deťom umožní predkladať výboru ich sťažnosti; vyzdvihuje pripravované rezolúcie UNHRC o právach dieťaťa ako vynikajúci príklad spolupráce medzi EÚ a skupinou štátov Latinskej Ameriky a Karibiku v rámci Organizácie Spojených národov (GRULAC); vyjadruje hlboké znepokojenie nad prípadmi mučenia a väznenia detí, o ktorých informovali organizácie ako UNICEF a Amnesty International; vyzýva OSN, aby podrobnejšie preskúmala takéto prípady a vypracovala odporúčania opatrení;

Ženy a dievčatá

35.    žiada EÚ, aby sa aktívne zúčastnila na 58. zasadnutí Komisie pre postavenie žien s cieľom neoslabiť „acquis" Pekinskej akčnej platformy OSN, ako je napríklad prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ako základné ľudské právo vrátane sexuálnych a reprodukčných práv; dôrazne odsudzuje sexuálne násilie voči ženám, ktoré sa používa ako vojnová taktika, vrátane takých trestných činov, akými sú hromadné znásilňovanie, sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, rodovo založené formy prenasledovania vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov, obchodovanie s ľuďmi, manželstvá v skorom veku a nútené manželstvá, zabíjanie v mene cti a všetky ostatné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti; opäť vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;

Mučenie

36.    znovu zdôrazňuje význam boja proti mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania a prioritu, ktorú EÚ pripisuje tejto otázke, najmä pokiaľ ide o deti; vyzýva UNHRC, aby využila výročnú rezolúciu o mučení na obnovenie mandátu osobitného spravodajcu na ďalšie tri roky a aby zabezpečila účinné nadväzujúce opatrenia na predchádzajúce rezolúcie o mučení; naliehavo žiada ESVČ, Komisiu a členské štáty EÚ, aby preukázali spoločné odhodlanie odstrániť mučenie a podporovať obete, najmä tým, že budú naďalej prispievať do Dobrovoľného fondu OSN pre obete mučenia a osobitného fondu zriadeného Opčným protokolom k Dohovoru proti mučeniu, prípadne do nich začnú prispievať;

Trest smrti

37.    opäť dôrazne odsudzuje uplatňovanie trestu smrti a rozhodne podporuje moratórium ako krok k jeho zrušeniu; vyzýva EÚ, jej členské štáty a UNHRC, aby presadzovali jeho zrušenie na celom svete; dôrazne nalieha na krajiny, ktoré vykonávajú trest smrti, aby zverejnili jasné a presné údaje o počte odsúdení a popráv;

Sloboda náboženského vyznania alebo viery

38.    odsudzuje pretrvávajúce porušovanie práva na slobodu náboženského vyznania alebo viery na celom svete; opätovne zdôrazňuje význam, ktorý EÚ pripisuje tejto otázke; vyzýva členské štáty, aby na tejto problematike ďalej pracovali; víta obnovenie mandátu osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery; znovu opakuje, že sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania vrátane slobody zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru či zrieknuť sa ich je základným ľudským právom; zdôrazňuje preto, že je potrebné účinne bojovať proti všetkým formám diskriminácie náboženských menšín vo svete;

Práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov

39.    vyjadruje znepokojenie nad nedávnym nárastom diskriminačných právnych predpisov a postupov, ako aj násilných činov voči jednotlivcom na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity; nabáda na dôkladné monitorovanie situácie v Nigérii a Ugande, kde nové právne predpisy vážne ohrozujú slobodu sexuálnych menšín; odsudzuje zavedenie diskriminačných právnych predpisov a potláčanie slobody prejavu v Rusku; opätovne potvrdzuje, že podporuje nepretržitú prácu Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať proti týmto diskriminačným právnym predpisom a postupom a prácu OSN všeobecnejšie v súvislosti s touto otázkou; odporúča, aby sa členské štáty EÚ, Rada a ESVČ aktívne podieľali na boji proti pokusom oslabovať tieto práva;

Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste

40.    odsudzuje diskrimináciu na základe príslušnosti ku kaste; vyjadruje hlboké znepokojenie nad stále rozsiahlym porušovaním ľudských práv na základe príslušnosti ku kaste a násilnými činmi vrátane sexuálneho násilia páchaného na ženách, ktoré patria do príslušných spoločenstiev; víta činnosť OHCHR a držiteľov mandátu na osobitné postupy OSN pre boj proti tejto forme diskriminácie; naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby podporili schválenie návrhu zásad a usmernení OSN na účinné odstránenie diskriminácie z dôvodu práce, a žiada UNHRC, aby prijala tento rámec;

Právo na pokojné zhromažďovanie

41.    vyzýva EÚ, aby podporovala opatrenia v nadväznosti na správu OHCHR o účinných opatreniach a najlepších postupoch na zabezpečenie podpory a ochrany ľudských práv v rámci pokojných protestov, a to najmä tým, že podporí úsilie o vytvorenie medzinárodného právneho rámca súvisiaceho s právom na pokojné zhromažďovanie;

Bývanie

42.    opakovane víta, že UNHRC prisudzuje dôležitosť právu na bývanie; opakuje tiež svoju výzvu adresovanú Únii a členským štátom EÚ, aby podporovali prístup k primeranému bývaniu ako základné právo;

Voda a sanitácia

43.    víta rezolúciu, ktorú prijala UNHRC v septembri 2013 v súvislosti s právom na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu, a činnosť osobitného spravodajcu OSN v tejto oblasti, najmä prostredníctvom vypracovania príručky o tom, ako uplatňovať právo na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu; vyzýva ESVČ, členské štáty EÚ a UNHRC, aby nestrácali zo zreteľa toto často zanedbávané, ale mimoriadne dôležité ľudské právo na vodu a sanitáciu;

Podnikanie a ľudské práva

44.    dôrazne podporuje uplatňovanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa aktívne zapojili do 7. zasadnutia pracovnej skupiny OSN o problematike ľudských práv a nadnárodných spoločností a iných podnikov a aby podporili úsilie o zosúladenie svojich politík s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; opätovne žiada Európsku komisiu, aby do konca roku 2014 podala správu o uplatňovaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv zo strany členských štátov EÚ; berie na vedomie novú iniciatívu, ktorej účelom je požiadať o uzatvorenie právne záväzného medzinárodného nástroja v oblasti podnikania a ľudských práv v rámci systému OSN;

Korupcia a ľudské práva

45.    vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili ustanovenie osobitného spravodajcu OSN pre finančnú trestnú činnosť, korupciu a ľudské práva;

Šport

46.    víta uznesenie prijaté v septembri 2013 o podpore ľudských práv prostredníctvom športu a olympijského ideálu; vyjadruje znepokojenie nad situáciou migrujúcich pracovníkov v Katare, najmä v kontexte príprav na Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2022; berie na vedomie iniciatívu Kataru zameranú na riešenie tohto problému; vyzýva katarské orgány, aby zreformovali svoje pracovné právo, zrušili zákon o sponzorstve („kafala-system“), ktorý sa uplatňuje v celom regióne, a ratifikovali príslušné medzinárodné dohovory; naliehavo žiada EÚ, aby zabezpečila, aby spoločnosti v EÚ, ktoré pôsobia v Katare v odvetví stavebníctva, neprispievali k porušovaniu ľudských práv, ktorému sú vystavení migrujúci pracovníci; zdôrazňuje, že je dôležité preskúmať všetky veľké športové podujatia z hľadiska dodržiavania ľudských práv, napríklad zimné olympijské hry, ktoré sa konali vo februári 2014 v ruskom Soči, v súvislosti s pretrvávajúcim potláčaním slobody zhromažďovania a práv sexuálnych menšín, ako aj nadchádzajúce Majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii, v súvislosti s ktorými sa objavujú správy o vysťahúvaní a vysídľovaní obyvateľstva po celej krajine;

Používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel

47.    vyjadruje znepokojenie nad porušovaním ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktoré vyplýva z protiprávneho cieleného zabíjania prostredníctvom ozbrojených bezpilotných lietadiel, ktorého výsledkom je neznámy počet civilistov, ktorí boli usmrtení, vážne zranení alebo traumatizovaní mimo vyhlásených konfliktných zón; podporuje úsilie vyvíjané v rámci príslušných osobitných postupov OSN a zamerané na podporu transparentného a zodpovedného používania ozbrojených bezpilotných lietadiel zo strany štátov v súlade so stanoveným medzinárodným právnym rámcom; vyzýva EÚ, jej členské štáty a UNHRC, aby naďalej podporovali vyšetrovanie protiprávneho cieleného zabíjania a uskutočňovali opatrenia v nadväznosti na odporúčania osobitných spravodajcov OSN pre mimosúdne popravy, svojvoľné popravy a popravy bez riadneho konania a pre boj proti terorizmu;

Všeobecné pravidelné preskúmanie

48.    opätovne potvrdzuje dôležitosť univerzálnosti všeobecného pravidelného preskúmania s cieľom dosiahnuť úplné pochopenie situácie v oblasti ľudských práv vo všetkých členských štátoch OSN a pripomína stály význam tohto druhého cyklu preskúmania so zameraním na vykonávanie odporúčaní prijatých počas prvého cyklu; znovu však žiada, aby odporúčania, ktoré štáty neprijali v prvom cykle, boli prehodnotené v ďalšom priebehu procesu všeobecného pravidelného preskúmania;

49.    vyzýva členské štáty EÚ zúčastňujúce sa na interaktívnych dialógoch v rámci všeobecného pravidelného preskúmania, aby predložili konkrétne a merateľné odporúčania s cieľom zlepšiť kvalitu krokov nadväzujúcich na prijaté odporúčania a kvalitu vykonávania týchto odporúčaní; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia a členské štáty EÚ poskytli technickú podporu štátom, ktoré sú predmetom preskúmania, aby im pomohli pri vykonávaní odporúčaní týkajúcich sa predkladania aktualizovaných správ v polovicu obdobia s cieľom pomôcť zlepšiť ich vykonávanie;

50.    zdôrazňuje, že odporúčania vyplývajúce zo všeobecného pravidelného preskúmania treba systematicky zahŕňať do dialógu a konzultácií EÚ o ľudských právach a do stratégií EÚ v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny; opakovane odporúča, aby Parlament upozorňoval na tieto odporúčania počas návštev svojich delegácií v tretích krajinách;

51.    víta všetky kroky, ktoré umožnia širokému spektru zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti v plnej miere sa zúčastňovať na procese všeobecného pravidelného preskúmania; zdôrazňuje, že je dôležité, aby ESVČ a členské štáty poukazovali v UNHRC na znepokojujúcu otázku zmenšujúceho sa priestoru, v ktorom môžu mimovládne organizácie v mnohých krajinách sveta pôsobiť;

Osobitné postupy

52.    opakuje, že rozhodne podporuje osobitné postupy; zdôrazňuje zásadnú dôležitosť nezávislosti týchto mandátov a naliehavo žiada všetky štáty OSN, aby plne spolupracovali s aktérmi osobitných postupov, a to aj tým, že budú prijímať držiteľov mandátov na návštevy krajín, odpovedať na ich naliehavé žiadosti o prijatie opatrení a v súvislosti s obvineniami z porušovania predpisov a zabezpečia prijatie primeraných opatrení v nadväznosti na odporúčania držiteľov mandátov; podporuje vyhlásenie, ktoré 10. decembra 2013 vydalo 72 odborníkov v oblasti mechanizmu osobitných postupov, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že nedostatočná spolupráca štátov v tejto oblasti bráni ich schopnosti vykonávať svoj mandát;

53.    dôrazne odsudzuje všetky formy represálií proti obhajcom ľudských práv a aktivistom v tejto oblasti, ktorí spolupracujú v procese všeobecného pravidelného preskúmania a uplatňovania osobitných postupov, najmä pokiaľ ide o Čínu; vyzýva UNHRC, aby prešetrila správy, z ktorých vyplýva, že čínska aktivistka Cchao Šun-li, ktorá sa zasadzovala o zapojenie občianskej spoločnosti do všeobecného pravidelného preskúmania, je od 14. septembra 2013 väznená; naliehavo vyzýva predsedu UNHRC, aby postupoval aktívne v nadväznosti na tento prípad a iné podobné prípady a všetkým štátom poskytol primeranú ochranu proti takýmto aktom zastrašovania; zdôrazňuje, že takéto akty oslabujú celý systém OSN v oblasti ľudských práv;

Zapojenie EÚ

54.    opätovne zdôrazňuje dôležitosť aktívnej účasti EÚ na všetkých mechanizmoch OSN pre ľudské práva vrátane UNHRC; nabáda členské štáty EÚ, aby tak urobili ako spolupredkladatelia a iniciátori rezolúcií, aktívnou účasťou na diskusiách a interaktívnych dialógoch a vydávaním vyhlásení; dôrazne podporuje narastajúcu prax medziregionálnych iniciatív zo strany EÚ;

55.    opätovne potvrdzuje, že je dôležité začleniť činnosť vykonávanú v Ženeve v rámci UNHRC do príslušných vnútorných a vonkajších činností EÚ vrátane činností Parlamentu, napríklad delegácií výborov a medziparlamentných delegácií, a do príspevkov osobitných spravodajcov OSN na schôdzach výborov;

56.    nabáda osobitného zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval účinnosť, jednotnosť a viditeľnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv v rámci UNHRC a pri ďalšom rozvoji úzkej spolupráce s OHCHR a aktérmi osobitných postupov, a vyjadruje poľutovanie nad neprítomnosťou podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky v skupine na vysokej úrovni UNHRC;

57.    opäť zdôrazňuje dôležitosť účinnej koordinácie a spolupráce medzi ESVČ, Komisiou a členskými štátmi EÚ v oblasti ľudských práv; nabáda ESVČ, a to najmä prostredníctvom delegácií EÚ v Ženeve a New Yorku, aby posilnila súdržnosť EÚ pomocou včasných a vecných konzultácií a zaujala jednotné stanovisko;

58.    zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty EÚ podporovali UNHRC, a to tým, že budú spolupracovať na dosiahnutí nedeliteľnosti a univerzálnosti ľudských práv, a najmä tým, že ratifikujú všetky medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv, ktoré tento orgán vytvoril; opakovane vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiaden členský štát EÚ neratifikoval dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín; opakuje, že viaceré členské štáty zatiaľ neprijali a/alebo neratifikovali dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu ani opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; opakovane vyzýva všetky členské štáty, aby ratifikovali tieto dohovory a protokoly; zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty včas predkladali svoje pravidelné správy monitorovacím orgánom OSN; žiada EÚ, aby aktívne rozvíjala pozíciu EÚ k trestnému činu agresie a zmenám z Kampaly;

59.    opakuje dôležitosť neustálej podpory EÚ pri ochrane nezávislosti OHCHR s cieľom zabezpečiť, aby mohol naďalej vykonávať svoju úlohu účinným a nestranným spôsobom; zdôrazňuje, že pre nestrannosť a fungovanie OHCHR je nevyhnutné, aby sa zabezpečili dostatočné finančné prostriedky, a to najmä vzhľadom na to, že v dôsledku nových okolností je v súčasnosti potrebné otvoriť nové regionálne kancelárie OHCHR; podčiarkuje, že je dôležité zaistiť dostatočné finančné prostriedky na pokrytie čoraz väčšieho objemu práce zmluvných orgánov; vyzýva EÚ, aby zaujala vedúcu úlohu pri zabezpečovaní účinného fungovania systému zmluvných orgánov, a to aj vzhľadom na primerané financovanie;

60.    zdôrazňuje, že ochrana obhajcov ľudských práv je kľúčovou prioritou politiky EÚ v oblasti ľudských práv; oceňuje preto praktickú a finančnú podporu pridelenú na účely naliehavej ochrany a podpory obhajcov ľudských práv v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

61.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 68. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva, Vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a pracovnej skupine EÚ – OSN zriadenej Výborom pre zahraničné veci.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0055.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0575.

Posledná úprava: 7. marca 2014Právne oznámenie