Procedura : 2014/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0436/2014

Teksty złożone :

B7-0436/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0457

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 130kWORD 68k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0436/2014
15.4.2014
PE534.913v01-00
 
B7-0436/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności niestabilnej sytuacji na wschodzie Ukrainy (2014/2699(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności niestabilnej sytuacji na wschodzie Ukrainy (2014/2699(RSP))  
B7‑0436/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając konkluzje ze szczytu w Wilnie, który odbył się w dniach 28–29 listopada 2013 r.,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie(1) oraz rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę(2),

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy z dnia 20 marca 2014 r.,

–       uwzględniając podpisanie w dniu 21 marca 2014 r. politycznych części układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie przywódców G7 złożone w Hadze w dniu 24 marca 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez Komisję NATO-Ukraina,

–       uwzględniając fakt, że Gruzja i Mołdawia parafowały i mają szansę podpisać układy o stowarzyszeniu z Unią Europejską; uwzględniając w szczególności nowy, wzbogacony model stowarzyszenia, zapewniający poszerzone i pogłębione stosunki z partnerami europejskimi, a przez to wychodzący zdecydowanie poza zwykłe korzyści gospodarcze, ukierunkowany na zacieśnione stosunki polityczne i społeczne,

–       uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie – zagrożeń dla funkcjonowania instytucji demokratycznych,

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że układy o stowarzyszeniu i  odnośne pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu (DCFTA) stanowią dobrą podstawę pogłębiania stosunków dzięki zacieśnieniu więzów politycznych, integracji społeczno-gospodarczej, zbliżeniu prawa z prawem UE, oraz rozwoju stosunków kulturalnych;

B.     mając na uwadze, że władze rosyjskie wywierają stałe naciski polityczne, gospodarcze i wojskowe na kraje, których gospodarka zależy w znacznym stopniu lub całkowicie od współpracy z Federacją Rosyjską;

C.     mając na uwadze, że takie naciski gospodarcze w jasno pokazują geopolityczne plany Kremla polegające na ograniczeniu niepodległości i suwerenności sąsiadów Rosji oraz odbudowie jej strefy wyłącznych wpływów utraconej po upadku Związku Radzieckiego;

D.     mając na uwadze, że rosyjska inwazja, a następnie aneksja Krymu stanowią oczywiste pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz naruszenie prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, przynajmniej trzech porozumień między Ukrainą a Rosją w sprawie stosunków dwustronnych od 1997 r., budapeszteńskiego memorandum z 1994 r. oraz głównych aktów OBWE;

E.     mając na uwadze, że w kilku miastach wschodniej Ukrainy prorosyjscy działacze ogłosili utworzenie Republiki Ludowej oraz przygotowania do przeprowadzenia referendów w dniu 11 maja 2014 r., podobnych do tego na Krymie, aby zadecydować o samostanowieniu wschodnich regionów Ukrainy;

F.     mając na uwadze, że prorosyjscy działacze nadal atakują rządowe budynki na wschodzie Ukrainy, nie reagując na zapowiedziany przez rząd Ukrainy termin na opuszczenie zajmowanych budynków;

G.     mając na uwadze, że rosyjska machina propagandowa nadal nawołuje do nienawiści i przemocy tworząc fałszywe zagrożenia na Ukrainie, aby uzasadnić swoje nielegalne działania w tym kraju;

H.     mając na uwadze, że sankcje nałożone przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki na szereg rosyjskich urzędników nie przyniosły żadnych efektów;

I.      mając na uwadze, że kraje Partnerstwa Wschodniego mają pełne suwerenne prawo i swobodę nawiązywania stosunków z wybranymi krajami, w charakterze równych partnerów, zgodnie z porozumieniami helsińskimi;

J.      mając na uwadze, że Rosja nadal okupuje gruziński region Abchazji i region Cchinwali w Osetii Południowej, z pogwałceniem podstawowych zasad i przepisów prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że na terenach znajdujących się pod faktyczną kontrolą sił okupujących, które ponoszą odpowiedzialność za łamanie praw człowieka na tych obszarach, doszło do czystek etnicznych i wymuszonych zmian demograficznych;

K.     mając na uwadze, że proces budowy zasieków na granicach gwałtownie się nasilił, powiększając terytoria okupowane o kilkaset metrów kosztem terytorium Gruzji; mając na uwadze, że w tym samym czasie miały miejsce przypadki pogwałcenia gruzińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty wojskowe;

L.     mając na uwadze, że Rosja wywiera presję na mołdawskich polityków, przypuszczalnie próbując przekupić niektórych posłów z proeuropejskiej koalicji w Mołdawii;

M.    mając na uwadze, że po aneksji Krymu, separatystyczny region Naddniestrza w Mołdawii wyraził życzenie przyłączenia się do Rosji, co wywołało niepokój o przyszłą stabilność w regionie;

1.      z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w dniu 21 marca 2014 r. politycznych części układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą;

2.      podkreśla znaczenie podpisania i szybkiego wdrożenia układów o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią, w tym kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA), przed zakończeniem obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji oraz jak najszybszego rozpoczęcia tymczasowego stosowania tych układów;

3.      ponownie potępia naruszenie przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz wzywa Rosję, aby natychmiast zaniechała wszelkiej przemocy wobec Ukrainy, przestała wspierać jakiekolwiek ruchy prorosyjskie i siły we wschodniej części kraju;

4.      wzywa Rosję, by powstrzymała swój plan destabilizacji w regionie oraz wykorzystania chaosu jako pretekstu do inwazji;

5.      wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do zaprzestania prowadzenia „gry na przeczekanie” oraz do podjęcia odpowiednich działań przeciwko Rosji, aby uniknąć poważnego kryzysu międzynarodowego;

6.      zwraca uwagę na prawo krajów Partnerstwa Wschodniego do użycia wszelkich środków, zgodnie z rządami prawa, na rzecz ochrony prawidłowego funkcjonowania kraju;

7.      wyraża solidarność z narodem Ukrainy i zapewnia o pełnym poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; wyraża również pełne poparcie dla tymczasowego rządu Ukrainy i zdecydowanie odrzuca wszelkie oświadczenia Rosji, że jest to rząd nielegalny;

8.      przypomina, że wszelki proponowany przez UE układ o stowarzyszeniu to kwestia do uzgodnienia wyłącznie między dwiema stronami, oraz zdecydowanie odrzuca wszelkie propozycje zaangażowania w ten proces strony trzeciej;

9.      apeluje o szybką liberalizację systemu wizowego UE, która byłaby najlepszym sposobem na umocnienie kontaktów międzyludzkich i rozwój stosunków między społeczeństwami państw UE i krajów Partnerstwa Wschodniego i która stanie się w konsekwencji ważnym czynnikiem bliższej integracji politycznej i gospodarczej;

10.    ponownie wzywa instytucje i państwa członkowskie UE do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie napięć granicznych między Gruzją a Rosją; wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania naruszania gruzińskiej przestrzeni powietrznej i strefy morskiej oraz zdecydowanie potępia proceder budowy zasieków na granicach w Abchazji i regionie Cchinwali w Osetii Południowej, który doprowadził do ekspansji terytoriów okupowanych kosztem terytorium Gruzji;

11.    wyraża pełne poparcie dla integralności terytorialnej Mołdawii i przestrzega Rosję przed powtórką krymskiego scenariusza w Mołdawii;

12.    podkreśla znaczenie rozwoju przez kraje Partnerstwa Wschodniego strategii energetycznych zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach europejskiej wspólnoty energetycznej; wzywa do kontynuowania reform rynku gazu i energii elektrycznej;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ), Radzie, Komisji, państwom członkowskim, rządom i parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, a także Zgromadzeniom Parlamentarnym Rady Europy i OBWE.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0170.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0248.

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2014Informacja prawna