Procedura : 2014/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0437/2014

Teksty złożone :

B7-0437/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0457

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 132kWORD 67k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0436/2014
15.4.2014
PE534.914v01-00
 
B7-0437/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności niestabilnej sytuacji na wschodzie Ukrainy (2014/2699(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności niestabilnej sytuacji na wschodzie Ukrainy (2014/2699(RSP))  
B7‑0437/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie(1) oraz rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę(2),

–       uwzględniając podpisanie w dniu 21 marca 2014 r. politycznych części układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą,

–       uwzględniając oświadczenie szefów państw i rządów w sprawie Ukrainy wydane po nadzwyczajnych posiedzeniach Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy, które odbyły się dnia 6 marca 2014 r. oraz dnia 20 marca 2014 r.,

–       uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie – zagrożeń dla funkcjonowania instytucji demokratycznych,

–       uwzględniając art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych,

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że rosyjski akt agresji – napaść na Krym oraz jego aneksja – stanowi naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, pogwałcenie prawa międzynarodowego i naruszenie obowiązków Rosji jako sygnatariusza budapeszteńskiego memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, na mocy którego Rosja zobowiązała się do poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy;

B.     mając na uwadze, że według doniesień Rosja aktywnie zachęca do protestów i finansuje protesty w regionach Ługańska, Doniecka i Charkowa oraz w sposób bezpośredni i pośredni stoi za niedawnym okupowaniem budynków publicznych w tych regionach i miastach;

C.     mając na uwadze, że Rosja nadal trzyma w gotowości dużą liczbę gotowych do walki oddziałów wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej, mimo że obiecała ich wycofanie w celu załagodzenia napięcia;

D.     mając na uwadze, że Rosja niezmiennie stoi na stanowisku nieuznającym ukraińskiego rządu i urzędującego prezydenta, czemu towarzyszą oficjalne oświadczenia Rosji i dalsze wrogie, nieuzasadnione i niemające nic wspólnego z rzeczywistością doniesienia w środkach przekazu;

E.     mając na uwadze, że rosyjskie przywództwo polityczne nadal stosuje twardą i nieprzyjazną retorykę wobec innych państw ościennych, w szczególności wobec Mołdawii, w następstwie zgłoszenia przez nieoficjalne władze Naddniestrza chęci dołączenia się do Federacji Rosyjskiej;

F.     mając na uwadze, że niezbędne są zdecydowane międzynarodowe działania dyplomatyczne na wszystkich szczeblach, aby załagodzić sytuację, rozładować napięcia, zapobiec wymknięciu się kryzysu spod kontroli i doprowadzić do jego pokojowego rozwiązania; mając na uwadze, że UE musi skutecznie zareagować, aby umożliwić Ukrainie i innym wschodnim państwom ościennym pełne korzystanie z własnej suwerenności i integralności terytorialnej, wolne od nieuzasadnionych i wrogich nacisków Rosji;

G.     mając na uwadze, że sankcje nałożone przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone na szereg rosyjskich urzędników nie zniechęciły Rosji do dalszej eskalacji sytuacji i w związku z tym należy podjąć dalsze środki;

1.      ponownie zdecydowanie potępia napaść Rosji na Krym oraz jego aneksję, które to działania stanowią jawne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i aktu końcowego OBWE z Helsinek, statutu Rady Europy, budapeszteńskiego memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z 1994 r., dwustronnej umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z 1997 r. oraz umowy z 1997 r. w sprawie statusu i warunków obecności floty czarnomorskiej na terytorium Ukrainy; uznaje rosyjskie działania za zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności całego kontynentu europejskiego;

2       stanowczo odrzuca całkowicie nieuzasadnione deklaracje Rosji, zgodnie z którymi nowy rząd Ukrainy jest bezprawny i nielegalny, a obywatele Ukrainy w jej wschodnich regionach są zastraszani przez prawicowych ekstremistów;

3.      zachęca rząd Ukrainy i Radę Najwyższą do rozpoczęcia procesu reformy konstytucyjnej w celu zagwarantowania najwyższego poziomu ochrony mniejszościom oraz ustalenia warunków dotyczących używanych języków i innych palących kwestii, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi i europejskimi;

4.      wzywa Rosję do wycofania oddziałów wojskowych rozmieszczonych wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz do zaprzestania angażowania się w pomoc grupom separatystycznym na wschodzie Ukrainy i we wspieranie ich; zauważa, że znaczna większości obywateli tego regionu niezmiennie opowiada się za utrzymaniem jedności Ukrainy; wzywa prorosyjskich protestujących do pokojowego zakończenia okupacji budynków publicznych oraz do powstrzymania się od dalszych działań, które mogłyby zaognić sytuację;

5.      stwierdza, że demonstracje w Moskwie i innych miastach, które miały miejsce dnia 15 marca i 13 kwietnia 2014 r. i przeciwstawiały się rosyjskiej okupacji Krymu, wskazują na fakt, że znaczna część rosyjskiego społeczeństwa nie zgadza się z wrogimi działaniami wojskowymi podjętymi wobec Ukrainy;

6.      z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2014 r., dotyczącą wysłania na Ukrainę misji WPBiO w zakresie policji, prawa i porządku, i ma nadzieję, że misja ta rozpocznie się bezzwłocznie; zgadza się ze środkami podjętymi w trakcie tego kryzysu przez NATO i USA oraz z wydanymi przez nie oświadczeniami i z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą dnia 10 kwietnia 2014 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy dotyczącą zawieszenia prawa głosu delegacji rosyjskiej oraz wykluczenia jej członków z organów kierowniczych Rady Europy;

7.      wzywa Radę do rozszerzenia zakresu i zasięgu spersonalizowanych indywidualnych sankcji nałożonych na rosyjskich urzędników, aby ich celem stała się większa grupa osób blisko związanych z rosyjskim przywództwem; uważa, że należy rozszerzyć ukierunkowane sankcje również na państwowe sektory przemysłu, między innymi sektor militarny;

 

8.      wzywa przedsiębiorstwa UE do rozważenia, w jakim stopniu ich praktyki handlowe w Rosji są zgodne z jednolitym podejściem UE do polityki prowadzonej przez rząd rosyjski; wzywa państwa członkowskie do powstrzymania się od jakiejkolwiek sprzedaży broni bądź materiałów wojskowych Rosji oraz do zawieszenia wszelkich dostaw takiego sprzętu dopóki obecny kryzys nie zostanie odpowiednio rozwiązany;

9.      z zadowoleniem przyjmuje planowane spotkanie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, USA i Rosji, również w obecności wysokiej przedstawiciel UE, upatrując w nim szansy na uspokojenie bieżących napięć i rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem kryzysu dzięki środkom politycznym i dyplomatycznym; podkreśla w tym kontekście, że rosyjska aneksja Krymu nadal jest nielegalna i należy ją rozwiązać zgodnie z prawem międzynarodowym oraz przy pełnym poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy;

10.    podkreśla, że obawy Rosji dotyczące procesu stowarzyszenia między UE a Ukrainą oraz innymi ościennymi państwami wschodnimi należy odpowiednio omówić i wyjaśnić, aby uspokoić obawy dotyczące nowych geopolitycznych linii podziału na kontynencie europejskim; stwierdza, że każde państwo ma pełne prawo do podejmowania własnych decyzji politycznych, jednak zaangażowanie UE w sytuację partnerów na Wschodzie ma na celu upowszechnianie dobrobytu i umacnianie politycznej stabilności, na czym w ostatecznym rozrachunku skorzysta również Federacja Rosyjska;

11.    wyraża pełne poparcie dla integralności terytorialnej Mołdawii i wzywa Rosję do pełnego zaangażowania się w wypracowanie rozwiązania problemu Naddniestrza oraz do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które zagroziłyby rozszerzeniem konfliktu ukraińskiego również na Mołdawię;

12.    potwierdza swoje zaangażowanie w integralność terytorialną Gruzji; uważa, że konieczne jest przyspieszenie tempa postępów na drodze ku podpisaniu układu o stowarzyszeniu oraz tymczasowemu wdrożeniu pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, a także urzędującemu prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0170.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0248.

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2014Informacja prawna