Procedura : 2014/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0444/2014

Teksty złożone :

B7-0444/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0457

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 147kWORD 83k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0436/2014
15.4.2014
PE534.921v01-00
 
B7-0444/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP))  
B7‑0444/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem rezolucji z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę(1),

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy z dnia 20 marca 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie Komisji NATO-Ukraina z dnia 1 kwietnia 2014 r.,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie przywódców G7 na posiedzeniu w Hadze w dniu 24 marca 2014 r.,

–       uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy(2),

–       uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2014 r.,

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nadal pogłębia destabilizację i nasila agresję na wschodzie Ukrainy, wykorzystując separatystów, którzy opanowują budynki publiczne i wzniecają zamieszki;

B.     mając na uwadze, że w kilku miastach wschodniej Ukrainy, w tym w Ługańsku, Doniecku i Charkowie, prorosyjscy separatyści ogłosili przygotowania do referendów w dniu 11 maja 2014 r. – na wzór referendum krymskiego – aby zadecydować o samostanowieniu wschodnich regionów Ukrainy;

C.     mając na uwadze, że jakiekolwiek dalsze nasilenie gwałtownej destabilizacji we wschodniej Ukrainie grozi wykorzystaniem go przez Rosję jako fałszywego pretekstu do kolejnej agresji środkami zbrojnymi, uniemożliwienia wyborów prezydenckich i wymuszonej federalizacji Ukrainy;

D.     mając na uwadze, że UE i społeczność międzynarodowa nie uznają – ani teraz, ani w przyszłości – wyników nielegalnego referendum na Krymie z dnia 16 marca 2014 r. i przyłączenia w jego efekcie Krymu do Federacji Rosyjskiej;

E.     mając na uwadze, że Rosja stale narusza swoje zobowiązania międzynarodowe, takie jak karta ONZ, akt końcowy z Helsinek, statut Rady Europy, a w szczególności memorandum budapeszteńskie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z 1994 r.;

F.     mając na uwadze, że UE jest zdecydowana podpisać układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu (DCFTA) z Mołdawią i Gruzją najszybciej, jak to możliwie, nie później niż w czerwcu 2014 r.;

G.     mając na uwadze, że tak zwane referendum z 2 lutego 2014 r. na Terytorium Autonomicznym Gagauzja zostało przeprowadzone w sprzeczności z konstytucją i ramami prawnymi Republiki Mołdowy, w związku z czym jest nielegalne; mając na uwadze, że negocjacje w formule 5+2 nie doprowadziły do trwałego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu;

H.     mając na uwadze, że Rosja nadal okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Cchinwali w Osetii Południowej z pogwałceniem podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego, a także mając na uwadze, że proces budowy zasieków na granicach gwałtownie się nasilił oraz że miały miejsce przypadki pogwałcenia gruzińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty wojskowe;

1.      z całą mocą potępia nasilającą się destabilizację i prowokacje we wschodnie Ukrainie wywoływane przez jawne i ukryte działania Rosji; odrzuca wszelkie przygotowania do nielegalnych referendów na wzór referendum krymskiego; ostrzega, że postępująca destabilizacja i sabotaż wywoływane przez prorosyjskich, uzbrojonych, przeszkolonych i dobrze skoordynowanych separatystów dowodzonych przez Rosjan mogą posłużyć za fałszywy pretekst dla Rosji do interwencji zbrojnej, uniemożliwienia wyborów prezydenckich i wymuszonej federalizacji jako instrumentu podziału Ukrainy;

2.      wyraża głębokie zaniepokojenie operacjami wojskowymi prowadzonymi przez Rosję we wschodniej Ukrainie; przypomina o konieczności zachowania przez UE i jej państwa członkowskie wspólnego jednolitego stanowiska wobec Rosji; uważa, że obecna sytuacja wymaga od Rady zaostrzenia drugiej fazy sankcji i gotowości do trzeciej fazy sankcji (sankcji ekonomicznych), które muszą być stosowane natychmiast, oraz kontynuacji politycznej, gospodarczej i finansowej izolacji Rosji na scenie międzynarodowej;

3.      przypomina ponadto skierowany do Rady apel o szybkie wprowadzenie sankcji, w tym embarga na broń i technologie podwójnego zastosowania, zakazu wydawania wiz, zamrożenia aktywów i stosowania przepisów w zakresie prania pieniędzy wobec osób zaangażowanych w proces podejmowania decyzji dotyczących destabilizacji i prowokacji we wschodniej Ukrainie oraz środków wobec przedsiębiorstw rosyjskich i ich filii, zwłaszcza w sektorze energetycznym, a także rosyjskich inwestycji i aktywów w UE, jak również apel o dokonanie przeglądu wszystkich umów z Rosją z myślą o ich ewentualnym zawieszeniu; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. o rozszerzeniu listy osób objętych zamrożeniem aktywów i zakazem wydawania wiz;

4.      wzywa do wprowadzenia ograniczeń gospodarczych, handlowych i finansowych w odniesieniu do Krymu i jego separatystycznego przywództwa; uważa, że podstawą ich szybkiego wprowadzenia w życie powinna być przeprowadzona przez Komisję analiza konsekwencji prawnych aneksji Krymu;

5.      wyraża pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; postrzega działania Rosji jako poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego i jej własnych zobowiązań międzynarodowych wynikających z karty ONZ, aktu końcowego z Helsinek, statutu Rady Europy i memorandum budapeszteńskiego w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z 1994 r., a także z wzajemnych zobowiązań na mocy dwustronnej umowy o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z 1997 r.; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zawieszeniu prawa głosu Rosji w Parlamentarnym Zgromadzeniu Rady Europy;

6.      wzywa Rosję do wycofania wszystkich oddziałów rosyjskich skoncentrowanych wzdłuż granicy z Ukrainą i na terytorium Ukrainy oraz do natychmiastowego cofnięcia mandatu Rady Federacji do użycia siły na ziemi ukraińskiej; żąda natychmiastowego zaprzestania wszelkich aktów prowadzących do destabilizacji sytuacji w Ukrainie, dokonywanych wewnątrz kraju lub z zewnątrz; jest zdania, że do wszelkich żądań politycznych należy podchodzić bez stosowania przemocy, za pośrednictwem odpowiednich i legalnych forów; domaga się od Rosji, aby nie organizowała jakichkolwiek separatystycznych żądań, takich jak nielegalne referenda dotyczące wschodnich regionów Ukrainy, oraz aby publicznie zdystansowała się od ostatnich bezprawnych wydarzeń we wschodniej Ukrainie, ponieważ naruszają one jej suwerenność i integralność terytorialną;

7.      wzywa Radę, aby pomogła Ukrainie w reformowaniu sektora bezpieczeństwa cywilnego, aby wsparła policję, kontrolę granic i praworządność za pośrednictwem solidnej misji WPBiO oraz przygotowała ramy polityczne podejścia kryzysowego (PFCA), analizując jak najszybciej wszystkie opcje w tym zakresie;

8.      wzywa Unię do rozszerzenia obecnej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z myślą o wysłaniu możliwie największej liczby obserwatorów do wschodniej Ukrainy, aby śledzili sytuację na miejscu i składali o niej sprawozdania w celu neutralizowania ewentualnych fałszywych pretekstów do dalszej eskalacji; podziela wyrażane przez OBWE i Radę Europy obawy co do ograniczania możliwości obserwowania przez nich sytuacji w dziedzinie praw człowieka, w tym w odniesieniu do osób należących do mniejszości narodowych, na Krymie;

9.      apeluje ponadto o szczegółową misję obserwacji wyborów z ramienia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), a także Parlamentu i UE, w celu wszechstronnego monitorowania wyborów; apeluje o wolne i uczciwe wybory prezydenckie w dniu 25 maja 2014 r., przeprowadzone w pełnej zgodności z międzynarodowymi standardami; odrzuca wszelką presję zewnętrzną, żeby odłożyć te wybory;

10.    oczekuje pełnego zaangażowania Rosji na rzecz pomyślnego wyniku politycznego zapowiedzianych rozmów czterostronnych pomiędzy UE, USA, Rosją i Ukrainą w oparciu o pełne poszanowanie integralności terytorialnej Ukrainy, w tym prawa Ukrainy do decydowania o własnej konstytucji i przyszłości politycznej; uważa, że jeżeli Rosja nie wykaże takiego zaangażowania, będzie to dowodem na to, że nie dąży ona do znalezienia realnego rozwiązania, lecz chce po prostu zyskać na czasie;

11.    z zadowoleniem przyjmuje powściągliwy i wyważony sposób, w jaki rząd Ukrainy podchodzi do tej pory do obecnej fazy kryzysu i przypomina, że władze ukraińskie mają pełne prawo do użycia wszelkich środków wojskowych w celu odzyskania kontroli nad swoim terytorium;

12.    wzywa UE do poparcia Ukrainy w organach międzynarodowych, zwłaszcza międzynarodowych organach sądowych, w przypadku gdyby Ukraina postanowiła wnieść sprawy przeciwko Rosji o naruszenie jej suwerenności i integralności terytorialnej;

13.    z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez rząd ukraiński ambitnego programu reform gospodarczych i społecznych oraz podkreśla żywotne znaczenie jego szybkiego wdrożenia, aby ustabilizować i przezwyciężyć krytyczną sytuację finansową kraju; z zadowoleniem przyjmuje decyzję międzynarodowych instytucji finansowych i Komisji o udzieleniu Ukrainie znacznej krótko- i długoterminowej pomocy finansowej; przypomina o potrzebie zorganizowania i koordynowania międzynarodowej konferencji darczyńców, którą powinna zwołać Komisja i która powinna odbyć się jak najszybciej;

14.    przypomina, że międzynarodowa pomoc finansowa może przynieść Ukrainie wymierne rezultaty jedynie wtedy, gdy będzie podlegać ściśle egzekwowanym warunkom i gdy wdrożony zostanie rządowy program reform; w związku z tym apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby udzieliły niezbędnej pomocy technicznej dla tego programu, aby wzmocnić praworządność i zlikwidować korupcję;

15.    zachęca Ukrainę do dalszego podążania drogą reform politycznych, w szczególności reformy konstytucyjnej; z zadowoleniem przyjmuje wolę realizacji przez rząd ukraiński zobowiązań do zapewnienia reprezentatywnego charakteru struktur rządowych odzwierciedlających zróżnicowanie regionalne, do zapewnienia ponadto pełnej ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych, do zbadania wszystkich przypadków łamania praw człowieka i aktów przemocy oraz do zwalczania ekstremizmu; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inaugurację międzynarodowego panelu doradców Rady Europy w dniu 9 kwietnia 2014 r.;

16.    z zadowoleniem odnotowuje niedawną rezolucję parlamentu Ukrainy wzywającą do natychmiastowego rozbrojenia wszystkich nielegalnych sił samoobrony oraz oczekuje na jej wdrożenie;

17.    wyraża zdecydowane poparcie dla Ukrainy i jej narodu w tych trudnych czasach; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie politycznych rozdziałów układu o stowarzyszeniu, a następnie przyjęcie jednostronnych środków handlowych; wzywa do jak najszybszego podpisania pełnego układu o stowarzyszeniu / DCFTA, przed wygaśnięciem jednostronnych środków handlowych;

18.    podkreśla pilną konieczność posiadania silnej wspólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa energetycznego (unii energetycznej) w celu ograniczenia uzależnienia UE od rosyjskiej ropy naftowej i gazu, obejmującej dywersyfikację dostaw energii, pełne wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego i możliwość zawieszenia, jeśli wystąpi taka konieczność, importu gazu; jest zdania, że nie należy budować gazociągu South Stream; jest przekonany, że unijna pomoc dla Ukrainy w zakresie zapewnienia zwrotnego przepływu gazu w drodze dalszej dywersyfikacji, zwiększonej efektywności energetycznej i dzięki wydajnym połączeniom międzysystemowym z UE uodporni Ukrainę na naciski polityczne i ekonomiczne; przypomina w związku z tym o strategicznej roli Wspólnoty Energetycznej, której Ukraina przewodniczy w 2014 r.;

19.    apeluje do Rady, by niezwłocznie upoważniła Komisję do przyspieszenia liberalizacji reżimu wizowego z Ukrainą, aby poczynić postępy w kierunku wprowadzenia systemu bezwizowego na wzór Mołdawii; apeluje, by w oczekiwaniu na wprowadzenie takiego systemu niezwłocznie ustanowić tymczasowe, bardzo proste i niedrogie procedury wizowe na szczeblu UE i państw członkowskich;

20.    wzywa instytucje UE i państwa członkowskie, aby docierały do opinii publicznej i kręgów przedsiębiorców w UE i aktywnie z nimi współdziałały w celu wyjaśniania znaczenia i konsekwencji nielegalnych działań Rosji stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla pokoju i dobrobytu w Europie;

21.    przypomina, że zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej Gruzja, Mołdawia i Ukraina – podobnie jak każde inne państwo europejskie – mają możliwość integracji z Unią i mogą starać się o przystąpienie do niej pod warunkiem przestrzegania zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności oraz praw człowieka i praw mniejszości, a także zapewnienia praworządności;

22.    wzywa Radę do podpisania układów o stowarzyszeniu / DCFTA pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdowy i Gruzją; wyraża aprobatę dla wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie tymczasowego stosowania układów o stowarzyszeniu UE–Republika Mołdowy i UE–Gruzja bezpośrednio po ich podpisaniu; nalega na Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, aby ograniczył procedury notyfikacyjne po podpisaniu układu o stowarzyszeniu, tak aby można go było tymczasowo stosować możliwie szybko po podpisaniu; wyraża zamiar – w przypadku spełnienia wszystkich wymogów i podpisania układów o stowarzyszeniu – przeprowadzenia możliwie szybko procesu pełnej ratyfikacji układów o stowarzyszeniu UE–Republika Mołdowy i UE–Gruzja, przed końcem bieżącej kadencji Komisji; apeluje o przydzielenie tym państwom niezbędnej dodatkowej pomocy finansowej;

23.    wzywa do większego zaangażowania UE w rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu, w tym przez podniesienie statusu UE do pozycji partnera negocjacyjnego w rozmowach 5+2;

24.    wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania naruszania gruzińskiej przestrzeni powietrznej i strefy morskiej oraz zdecydowanie potępia proces budowy zasieków na granicach w Abchazji i regionie Cchinwali w Osetii Południowej;

25.    wzywa Rosję do powstrzymania się od wywierania presji na Mołdawię i Gruzję, aby utrudnić lub opóźnić podpisanie układów o stowarzyszeniu / DCFTA; przypomina, że podpisanie układów o stowarzyszeniu / DCFTA nie stanowi przeszkody do zacieśniania stosunków państw sąsiedztwa wschodniego z Rosją; wyraża pełne poparcie dla integralności terytorialnej wszystkich państw sąsiedztwa wschodniego i wzywa Rosję do powstrzymania się od wszelkich środków, które groziłyby rozprzestrzenieniem się scenariusza ukraińskiego na inne kraje;

26.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, a także pełniącemu obowiązki prezydenta, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0248.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0285.

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2014Informacja prawna