Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1356/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1356/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0474

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 507kWORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.398v01-00
 
B8-1356/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))


Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Kateřina Konečná εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))  
B8-1356/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα του Μπουρούντι, και ειδικότερα το άρθρο 96,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Jan Eliasson, της Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–  έχοντας υπόψη τους απολογισμούς των αποστολών και τους τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στο Μπουρούντι, ειδικά ως προς τον αγώνα κατά της πείνας και του υποσιτισμού,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου ο μισός πληθυσμός (45%) από τα 10,6 εκατομμύρια κατοίκους του Μπουρούντι έχει ηλικία 15 ετών και κάτω (τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών αντιστοιχούν στο 19,9% του πληθυσμού)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2013 και 2014, το Μπουρούντι υποχώρησε κατά δύο θέσεις, από την 178η στην 180ή θέση, στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα στα πέντε άτομα στο Μπουρούντι ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα και ότι το 66,9% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνευτική συμφωνία του 2006 έβαλε τέλος σε μια σύγκρουση η οποία διήρκεσε 13 χρόνια και άφησε πίσω της τουλάχιστον 300 000 νεκρούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική πολιτική εξέλιξη στην περίοδο 2013-2015 ήταν η εκλογή προέδρου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2015, όπου ο Πρόεδρος Pierre Nkurunziza εξασφάλισε μια τρίτη θητεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό συνιστά παραβίαση των συμφωνιών της Αρούσα, όπου ορίζεται ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά» και ότι «κανείς δεν μπορεί να διατελέσει Πρόεδρος για περισσότερες από δύο θητείες» (άρθρο 7 παράγραφος 3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης διαρκώς εντείνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αρνήθηκε να στείλει παρατηρητές στις εκλογές, η ΕΕ ανέστειλε την αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών στο Μπουρούντι και η αντιπολίτευση του Μπουρούντι αποφάσισε να μποϋκοτάρει τις εκλογές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποψηφιότητα του Προέδρου Nkurunziza για μια τρίτη θητεία και η εν συνεχεία επανεκλογή του μετά τις εκλογές της 21ης Ιουλίου 2015 βύθισαν τη χώρα στη βαθύτερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τον Απρίλιο του 2015 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 250 άνθρωποι, χιλιάδες έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 200 000 έχουν εκτοπισθεί·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΥΑ) και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια τόσο της προεκλογικής όσο και της μετεκλογικής περιόδου υπήρξαν πολιτικά υποκινούμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εις βάρος υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, ΜΚΟ, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η εντύπωση ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, με κρατικούς θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της σταθερότητας στο Μπουρούντι και για την προστασία του πληθυσμού της χώρας, σε πλαίσιο σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ουγκάντα Yoweri Museveni έχει αναλάβει, εξ ονόματος της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), το έργο της διαμεσολάβησης, με την πλήρη υποστήριξη της ΑΕ, της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να προαχθεί ο εθνικός διάλογος στο Μπουρούντι ώστε να εξευρεθεί μια συναινετική και ειρηνική λύση στην κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στο Μπουρούντι και τονίζει ότι ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή· ζητεί την τήρηση του Συμφώνου για την Ασφάλεια, τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και του Πρωτοκόλλου Μη Επίθεσης και Αμοιβαίας Άμυνας στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

2.  καταδικάζει τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις και τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται δολοφονίες, εξωδικαστικές εκτελέσεις, παραβιάσεις της σωματικής ακεραιότητας, βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη και/ή ταπεινωτική μεταχείριση, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις, καθώς και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και της έκφρασης και το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί·

3.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού εκφοβισμού της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα, σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  θεωρεί λυπηρή, ειδικότερα, την παρουσία πολλών νέων ανθρώπων στις ένοπλες ομάδες που δρουν στο Μπουρούντι και ζητεί, ως εκ τούτου, από τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη της επανένταξης των ατόμων αυτών και στην προώθηση της συμμετοχής τους σε ειρηνικές πολιτικές διεργασίες·

5.  ζητεί από όλες τις πλευρές στο Μπουρούντι να μην προβούν σε καμία ενέργεια η οποία θα απειλούσε την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα· καταδικάζει δριμύτατα όλες τις πολιτικές δηλώσεις που στοχεύουν στην υποκίνηση βίας ή μίσους έναντι διαφόρων ομάδων της κοινωνίας του Μπουρούντι, οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν την ένταση που επικρατεί σήμερα, και καλεί όλους τους φορείς να μην κάνουν χρήση του μέσου αυτού·

6.  παροτρύνει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την προώθηση της εθνικής ενότητας και ζητεί την άμεση επανάληψη ενός διαφανούς εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα μετέχουν η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών·

7.  τονίζει ότι ο διάλογος αυτός, που έχει ως στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, προς το συμφέρον των πολιτών του Μπουρούντι, θα πρέπει να έχει ως βάση τη συμφωνία της Αρούσα και το σύνταγμα του Μπουρούντι·

8.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των θυμάτων και των περιστατικών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλονται από την έναρξη της κρίσης· προτρέπει τις αρχές του Μπουρούντι να διενεργήσουν σοβαρή και άμεση έρευνα για τις περιστάσεις και τα κίνητρα που υπαγορεύουν τα εγκλήματα αυτά και να διασφαλίσουν την προσαγωγή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη· επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καθεστώς ατιμωρησίας για τους υπαίτιους για σοβαρές καταχρήσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Μπουρούντι ως σύνολο, ειδικότερα δε οι πρόσφυγες και τα εκτοπισθέντα άτομα, οι αριθμοί των οποίων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, δεδομένων των προβλημάτων ασφαλείας εντός της χώρας και των εντάσεων στις γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα και στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και στα άτομα που έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει την οικονομική της στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών·

10.  ζητεί να αναθεωρηθεί το νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις του Μπουρούντι και να παρασχεθούν εγγυήσεις για τη διατήρηση του δικαιώματος ειρηνικής διαδήλωσης και την αναλογική χρήση βίας από τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και άμυνας· ζητεί την κατάργηση του διατάγματος 530/1597, που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ώστε οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους· καταγγέλλει την περίπτωση του Pierre-Claver Mbonimpa (υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθη το 2014 γιατί αποδοκίμασε το γεγονός ότι οι νέοι του Μπουρούντι εξοπλίζονταν και αποστέλλονταν για στρατιωτική εκπαίδευση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), ο οποίος πυροβολήθηκε στη Μπουζουμπούρα στις 3 Αυγούστου 2015, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ενώ ο γιος του και ο γαμπρός του σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο του 2015·

11.  εκτιμά ότι η σημερινή κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο με πολιτικό διάλογο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για μια ακόμη στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή· σημειώνει ότι η ΕΕ ζήτησε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού για να διερευνηθεί το θέμα του μη σεβασμού ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, ιδίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, και ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα αρχίσουν στις 8 Δεκεμβρίου 2015·

12.  ζητεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση, ώστε να συγκεντρώσουν μαρτυρίες και συναφή αποδεικτικά στοιχεία·

13.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις δραματικές διαστάσεις που έχουν προσλάβει οι διακρίσεις και η ποινικοποίηση έναντι των ΛΟΑΔΜ στο Μπουρούντι· επισημαίνει και πάλι ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν μέρος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όπως κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει του οποίου πρέπει να προστατεύεται η αρχή της ισότητας και τη μη εισαγωγής διακρίσεων και να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση του Μπουρούντι να καταργήσουν τα άρθρα του ποινικού κώδικα που εισάγουν διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αποδεσμεύσουν τους απαιτούμενους πόρους για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και να συνεργαστούν στενά με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, να αυξήσουν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) σύμφωνα με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της ανισότητας, της φτώχειας και του χρόνιου υποσιτισμού και να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν πρόσφατα·

15.  θεωρεί ότι τα προβλήματα του Μπουρούντι μπορούν να επιλυθούν μόνο με την παροχή ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες, την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τον έλεγχο γόνιμων γεωργικών γαιών, την ανεργία και τη φτώχεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της ένδειας, της οικονομικής ανισότητας και των διακρίσεων, τη διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας των επιχειρήσεων και την τήρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και με την προώθηση κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο, δημοκρατικό και σταθερό κράτος όπου θα προάγεται η αξιοπρέπεια των ανθρώπων·

16.  θεωρεί ότι η έλλειψη πρόσβασης του λαού στους φυσικούς πόρους της χώρας, η αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, η άνοδος της ανεργίας, η επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών και η εξαθλίωση συνιστούν εμπόδια στη σταθερότητα και θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα στο άμεσο μέλλον·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρούν πράγματι την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη στις δράσεις τους έναντι του Μπουρούντι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα ευθυγράμμιση των δράσεων αυτών και η μη υπονόμευση των στόχων της μείωσης της φτώχειας και της επίτευξης των ΣΒΑ·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1)

ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου