NÁVRH USNESENÍ
PDF 255kWORD 62k
8.6.2016
PE596.952v01-00
 
B8-0786/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o trvalém vyloučení cukru a ethanolu z oblasti působnosti vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Mercosurem


Steeve Briois, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Joëlle Melin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Usnesení Evropského parlamentu o trvalém vyloučení cukru a ethanolu z oblasti působnosti vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Mercosurem  
B8-0786/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávu o obchodních vztazích mezi EU a Mercosurem(1),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská dováží přibližně čtvrtinu své spotřeby cukru a je tedy jedním z nejotevřenějších trhů s cukrem na světě;  

B.  vzhledem k tomu, že uzavírání stále více dvoustranných dohod a preferenčních obchodních ujednání brání rozvoji odvětví produkce cukrové řepy;

C.  vzhledem k tomu, že od roku 2017 se odvětví produkce cukrové řepy bude muset vyrovnat s důsledky zrušení kvót na cukr a izoglukózu a minimální ceny cukrové řepy;

1.   žádá Komisi, aby cukr a ethanol trvale vyloučila z oblasti působnosti vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Mercosurem;

2.  žádá Komisi, aby přehodnotila svůj návrh na to, aby byly Mercosuru uděleny dovozní kvóty se sníženou sazbou cla ve výši 600 000 tun ethanolu;

3.  žádá Komisi, aby v rámci jednání o dvoustranných dohodách o volném obchodu přestala systematicky udělovat celní koncese Unie na dovoz cukru a ethanolu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

 

 

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0030+0+DOC+PDF+V0//CS

Poslední aktualizace: 12. října 2017Právní upozornění