Menettely : 2017/2593(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0241/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0241/2017

Keskustelut :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0102

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 290kWORD 61k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta käytävän keskustelun päätteeksi

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklan,

–  ottaa huomioon SEU:n II osaston (”Määräykset demokratian periaatteista”),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Brysselissä 28. huhtikuuta 1990 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Pohjois-Irlannin rauhanprosessista(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus erota unionista demokraattisin keinoin;

B.  ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta on monikansallinen valtio ja kaikki sen kansat ansaitsevat saman kunnioituksen;

C.  ottaa huomioon, että Irlannin ja Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus Irlannin ja Ison-Britannian saarten välillä on useita vuosikymmeniä vanhempi ilmiö kuin molempien maiden liittyminen silloiseen ETYyn vuonna 1973; katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kahdenväliset järjestelyt voivat olla avuksi etsittäessä sovintoratkaisua unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleviin suhteisiin;

D.  ottaa huomioon, että Skotlannin parlamentti on päättänyt järjestää kansanäänestyksen Skotlannin itsenäisyydestä;

E.  ottaa huomioon, että minkäänlaisen rajan palauttaminen Irlannin pohjois- ja eteläosan välille voisi uhata saaren rauhaa; ottaa huomioon, että pitkänperjantain sopimuksella luotiin tasapaino kolmelle osa-alueelle – suhteet Pohjois-Irlannin sisällä, Belfastin ja Dublinin välillä sekä Dublinin ja Lontoon välillä;

F.  ottaa huomioon, että kaikenlaiset kaupan esteet (sekä tullit että muut esteet) Irlannin saarella vaikuttaisivat vakavasti vakiintuneisiin, koko saaren kattaviin toimialoihin ja käsittelyreitteihin;

G.  ottaa huomioon, että Irlannin maatalouselintarvikeala toimii hyvin integroidulla tavalla ja monet alat ovat luonteeltaan täysin koko saaren kattavia; ottaa huomioon, että rajatarkastusten palauttaminen Irlantiin, mukaan luettuna alkuperätarkastukset, tuontilupavaatimukset, asiakirjat ja ylimääräinen paperisota sekä fyysiset rajatarkastukset muodostavat vakavan uhan tälle alalle sekä pohjoisessa että etelässä; ottaa huomioon, että kalan ja kalatuotteiden tullivapaan markkinoille pääsyn lopettaminen voisi muodostaa vakavan uhan kalastajille, tuottajille ja täydentäville aloille koko Irlannin saarella; ottaa huomioon, että historiallisen vastavuoroisen pääsyn takaamisen laiminlyönti haittaisi pohjoista ja etelää;

H.  ottaa huomioon, että brexit vaikuttaa Irlantiin erityisen voimakkaasti, koska Irlannin pohjoisosan poistuminen yhteismarkkinoilta ja tulliliitosta aiheuttaa valtavaa poliittista, sosiaalista ja yhteiskunnallista vahinkoa koko Irlannin saarelle, jos sitä ei lievennetä järjestelyillä, joilla puututaan liikkuvuutta, alkuperäsääntöjä ja kumulaatiota koskeviin kysymyksiin;

I.  ottaa huomioon, että Gibraltarilla on vaarassa yli 12 000 unionin rajatyöntekijöiden työpaikkaa, mikä voi vaikuttaa sosiaalisesti ja taloudellisesti tuhoisalla tavalla Gibraltariin ja sen espanjalaisiin naapurialueisiin, jos vaikutuksia ei lievitetä vastaavilla järjestelyillä;

J.  katsoo, että EU:n politiikat ja valinnat ovat kasvattaneet demokratiavajetta, ja tämä muodostaa valtavan ongelman, sillä monet kansalaiset katsovat, että toimielimet eivät edusta heitä; katsoo, että tähän voidaan puuttua vain radikaaleilla politiikan muutoksilla, läpinäkyvyydellä, avoimuudella sekä demokratian, rauhan, suvaitsevaisuuden, edistyksen, solidaarisuuden ja kansojen välisen yhteistyön arvojen puolustamisella;

K.  ottaa huomioon, että brexit vaikuttaa erityisesti noin 1,2 miljoonaan muissa unionin jäsenvaltioissa asuvaan Britannian kansalaiseen ja yli 3 miljoonaan unionin jäsenvaltioiden Britanniassa asuvaan kansalaiseen, pois luettuina 1,8 miljoonaa Pohjois-Irlannin kansalaista, joilla on lain mukaan oikeus Irlannin kansalaisuuteen ja niin ollen unionin kansalaisuuteen;

L.  ottaa huomioon, että kansainvälinen oikeus sitoo edelleen Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jonka on jatkossakin täytettävä velvoitteet, jotka aiheutuvat kansainvälisistä sopimuksista, jotka se on allekirjoittanut, kuten Euroopan ihmisoikeusyleissopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja ja Pariisin ilmastosopimus;

M.  ottaa huomioon, että ilman kahdenvälistä kauppasopimusta WTO:n sidottuja tulleja sovellettaisiin vastavuoroisesti sekä unionin että Yhdistyneen kuningaskunnan välillä;

N.  ottaa huomioon, että unioni on jo osoittanut, että monimutkaisiin alueellisiin tilanteisiin voidaan löytää pragmaattisia ratkaisuja;

I. Yleiset periaatteet

1.  panee merkille, että enemmistö äänestäjistä Britanniassa äänesti unionista eroamisen puolesta, ja kunnioittaa tätä päätöstä;

2.  panee merkille, että enemmistö äänestäjistä Irlannin pohjoisosassa ja Skotlannissa äänesti unionissa pysymisen puolesta, ja kunnioittaa tätä päätöstä;

3.  uskoo, että kaikkien Yhdistyneen kuningaskunnan osien etuja olisi suojeltava ja että niiden poliittiset edustajat olisi otettava mukaan neuvotteluihin;

4.  vastustaa kaikkea painostusta tai kiristystä neuvotteluprosessissa; korostaa, että 50 artiklan soveltamista tai muita perustamissopimusten määräyksiä ei pitäisi käyttää luomaan aiheettomia esteitä unionista eroamista koskevan päätöksen täytäntöönpanolle; korostaa tarvetta käydä neuvottelut mahdollisimman avoimesti ja yhteistyöhakuisesti vilpittömän yhteistyön periaatetta noudattaen siten, että vältetään luomasta tarpeettomia esteitä sovittujen tavoitteiden saavuttamiselle;

5.  vastustaa kaikkia pyrkimyksiä käyttää turvallisuus- ja puolustuskysymyksiä pelinappuloina muita neuvottelulukuja koskevien sopimusten osalta;

6.  korostaa, että Euroopan parlamentin hyväksyntä tulevien neuvottelujen tulokselle on legitiimi vain, jos parlamentille kuuluvia tiedonsaantioikeuksia kunnioitetaan kaikissa neuvottelujen vaiheissa ja legitiimit parlamentin edustajat voivat aktiivisesti osallistua unionin kantojen valmisteluprosesseihin; kehottaa samanaikaisesti kytkemään parlamentin kantojen vastaavat valmistelutyöt tiiviisti parlamentin työhön;

7.  vaatii, että mikään unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus ei saa johtaa normien heikkenemiseen jäsenvaltioissa ja/tai unionissa muun muassa ympäristön, sosiaalisten ja työntekijöiden oikeuksien ja kuluttajansuojan osalta; vaatii myös, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan sopimukset eivät saa heikentää rahoitusvakautta edistämällä rahoituspalvelujen vapauttamista eivätkä sisältää velvoitteita julkisten palvelujen vapauttamiseen;

8.  on halukas pääsemään oikeudenmukaiseen sopimukseen unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta kaikkien eri lainkäyttöalueilla elävien edun nimessä;

II. Erosopimus

II.1 Oikeudet

9.  pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville unionin kansalaisille ja muissa jäsenvaltioissa asuville Britannian kansalaisille tarjotaan nopeasti ja ehdottomasti oikeusvarmuutta vastavuoroisuuden ja syrjimättömyyden pohjalta;

10.  pitää esimerkkeinä tällaisista oikeuksista seuraavia niihin kuitenkaan rajoittumatta: oleskeluoikeus, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, sosiaaliset oikeudet, oikeus julkisiin palveluihin, mukaan luettuna terveydenhoito, oikeus sosiaaliturvan siirrettävyyteen, oikeus perheenyhdistämiseen, akateemisten tutkintotodistusten ja ammattipätevyyksien vastavuoroinen tunnustaminen, mukaan luettuna Erasmus-ohjelmien jatkaminen nykyisellä tasolla, sekä opiskelijoiden, tutkijoiden ja esiintyjien liikkuvuus;

11.  vaatii sosiaaliturvan koordinoinnin osalta pidentämislauseketta asetukseen 883/2004 ja täytäntöönpanoasetukseen (EY) N:o 987/2009 sekä asetukseen (EY) N:o 859/2003, jotta voidaan turvata nykyiset oikeudet siihen asti, kunnes päästään sopimukseen unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista suhteista; kehottaa jäsenvaltioita ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan Euroopan neuvoston sosiaaliturvasopimuksen (ETS nro 78);

12.  kehottaa unionin toimielimiä ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta luomaan kolmen kuukauden kuluessa oikeudelliset järjestelyt, joilla pyritään säilyttämään ja turvaamaan niiden unionin jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeudet ja laillinen asema, jotka ovat käyttäneet unionin perussopimusten ja direktiivin 2004/38/EY mukaista oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen; pyytää sisällyttämään nämä järjestelyt suoraan ja yksityiskohtaisesti erosopimukseen ja panemaan ne täytäntöön tulevan suhteen puitteissa;

13.  kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota työntekijöiden liikkuvuuteen (liikkuvat työntekijät ja rajatyöntekijät) siten, että erityisesti keskitytään Irlannin ja Gibraltarin ainutlaatuisiin tilanteisiin ja ymmärretään niitä; uskoo, että myös lähetettyjen työntekijöiden osalta tarvitaan ratkaisu;

II.2 Rahoitus

14.  uskoo, että ensimmäisessä vaiheessa kohti Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välistä rahoitusratkaisua olisi erityisesti määriteltävä metodologia, jota sovelletaan määritettäessä unionin yhteisiä vastuita ja varoja sekä Yhdistyneen kuningaskunnan osuutta niistä; katsoo, että tämä sisältää maksut, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan osuuteen maksamattomista sitoumuksista;

15.  katsoo, että rahastoissa ja ohjelmissa, joiden rahoituskausi ulottuu pitemmälle kuin odotettavissa olevaan ajankohtaan, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta lähtee unionista, sen sitoumukset olisi säilytettävä tavalla, joka ei vaaranna ohjelmia siihen asti, kunnes se lähtee unionista; katsoo, että jos Yhdistynyt kuningaskunta päättää osallistua unionin ohjelmiin, sen on edelleen huolehdittava rahoitussitoumuksistaan;

II.3 Irlanti

16.  toteaa, että sen jälkeen kun pitkänperjantain sopimus ratifioitiin ja vallanjako palautettiin vuonna 2007, Euroopan unioni on ollut Irlannissa tärkeä rauhankumppani, joka on antanut runsaasti poliittista tukea ja taloudellista apua, mikä on johtanut suurempaan taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen koko saarella;

17.  toteaa, että unionilla on velvollisuus suojella pitkänperjantain sopimuksen takuita, mukaan luettuina poliittiset instituutiot, ihmisoikeustakeet, yleisirlantilaiset elimet sekä kansan perustuslailliset ja lainmukaiset oikeudet käyttää itsemääräämisoikeuttaan;

18.  tunnustaa, että pitkänperjantain sopimuksen ehtojen mukaan kaikilla Irlannin saarella syntyneillä on sekä rajan pohjois- että eteläpuolella synnynnäinen oikeus Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuuteen tai molempiin ja Irlannin kansalaisuutta koskevan oikeuden ansiosta oikeus myös unionin kansalaisuuteen;

19.  vaatii, että Irlannin pohjoisosalle myönnetään unionissa erityisasema, joka varmistaa sen, että sillä säilyy mahdollisuus unionin jäsenyyteen, tulliliittoon, sisämarkkinoihin sekä Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiovaltaan; vaatii edelleen säilyttämään tavaroiden, ihmisten, palvelujen ja pääoman liikkuvuuden neljä vapautta;

20.  vaatii säilyttämään Irlannin pohjoisosan kansalaisten mahdollisuuden valita Irlannin ja siten unionin kansalaisuus; kehottaa lisäksi säilyttämään unionin kansalaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet;

21.  vaatii säilyttämään tulevat rahoitusvirrat keskeisenä osana rauhanprosessin lujittamista ja edistämistä;

22.  vaatii kaikkien sopimusten edellytyksenä, että yhteinen vapaa matkustusalue Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välillä säilytetään ja sitä kunnioitetaan;

23.  vaatii panemaan pitkänperjantain sopimuksen ja sitä seuranneet sopimukset täysin täytäntöön;

24.  ymmärtää, että Irlannin saareen saattaa kohdistua vakavia ja merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia mullistuksia unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan sopimuksen tuloksena; kehottaa unionia tekemään kaiken vallassaan olevan poliittisesti ja taloudellisesti lieventääkseen ja korjatakseen kielteisiä vaikutuksia, joita Irlannin saareen saattaa kohdistua;

25.  pitää tarpeellisena, että unionin on tunnustettava Irlannin edut, jos Yhdistynyt kuningaskunta osoittaa vihamielisyyttä Carlingford Loughia ja Lough Foylea ympäröivien aluekiistojen osalta;

III. Siirtymäjärjestelyt

26.  muistuttaa, että erosopimuksen tekemiseen asti Yhdistynyt kuningaskunta on täysin unionin osa ja nauttii oikeuksia ja noudattaa velvoitteita, jotka aiheutuvat sen jäsenyydestä, myös suhteessa vilpittömään yhteistyöhön ja sen varmistamiseen, että Yhdistynyt kuningaskunta ei estä päätöksiä, jotka eivät koske sitä;

27.  pitää oikeusvarmuuden ja oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi aiheellisena, että erosopimuksessa määrätään eroneuvottelujen aikaisista siirtymäjärjestelyistä, joilla määrätään unionin tuomioistuimen (yleinen tuomioistuin ja tuomioistuin) tuomioiden ja päätösten soveltamisalasta, täytäntöönpanosta ja niihin liittyvistä oikeussuojakeinoista ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien todennäköisesti pitkävaikutteisten – neuvottelujen kestoa pitemmälle ulottuvien – unionin oikeuden rikkomisten osalta;

28.  katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö unionista saisi vaikuttaa mahdollisimman vähän meneillään olevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2014–2020 ja siihen liittyviin vuotuisiin talousarviomenettelyihin; korostaa, että koheesio- ja rakennerahastot olisi turvattava täysin;

29.  korostaa, että unionin on pyrittävä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa erosopimuksen jälkeiseen siirtymäjärjestelyyn, jotta estetään kauppareittien häiriintyminen sinä aikana, kun tulevasta kauppasuhteesta neuvotellaan siten, että otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden edut;

30.  korostaa siirtymäjärjestelyjen tärkeyttä varmistettaessa, että henkilöt, jotka sillä hetkellä kun Yhdistynyt kuningaskunta muodollisesti lakkaa olemasta jäsenvaltio, osallistuvat koulutukseen (korkeakoulujen perus- tai jatko-opinnot, harjoittelujaksot tai muut ammatillisen koulutuksen muodot) tai liikkuvuus- tai vaihto-ohjelmiin, voivat käydä kurssinsa tai ohjelmansa loppuun samoin taloudellisin ja oikeudellisin edellytyksin kuin ohjelman alussa;

IV. Tuleva suhde

31.  uskoo, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan suhteen olisi perustuttava periaatteisiin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina,

32.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa neuvoteltavaa uutta sopimusta koskevan neuvotteluvaltuutuksen olisi sisällettävä demokratialauseke ja pakollinen ihmisoikeuslauseke, mukaan luettuina kaikki oikeudelliset velvoitteet, jotka ovat pakollisia kaikissa kolmansien maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa;

33.  uskoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksesta tekisi kansalaisvapauksien, oikeuksien ja sisäasioiden alalla tulevaisuudessa tehtävästä yhteistyöstä äärimmäisen vaikeaa; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa siksi voimakkaasti pysymään Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen jäsenenä;

34.  katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä henkilötietojen suojeluun, kun otetaan huomioon ne monet alat, joihin se liittyy; kehottaa siksi molempia neuvotteluosapuolia säilyttämään vähintään unionin tasolla kehitetyt nykyiset yhteiset normit ja välttämään turvautumista uusiin ja tilapäisiin kehyksiin; katsoo siksi, että päivitetyistä tietosuoja-asetuksista ei pitäisi poiketa;

35.  uskoo, että tulevan suhteen olisi perustuttava yhteisiin normeihin vähintään sellaisilla erilaisilla aloilla kuin ympäristö, elintarviketurvallisuus, rahoitusalan sääntely, työntekijöiden oikeudet ja sosiaaliset oikeudet; uskoo lisäksi, että normit eivät missään tapauksessa saisi olla heikompia kuin ne, jotka ovat tällä hetkellä voimassa unionissa;

36.  korostaa, että veronkierron, verojen välttämisen ja rahanpesun torjumista koskevien unionin normien olisi oltava ehdoton edellytys kaikille unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisille suhteille; uskoo lisäksi, että normit eivät missään tapauksessa saisi olla heikompia kuin ne, jotka ovat tällä hetkellä voimassa unionissa;

37.  uskoo, että Euroopan parlamentin olisi tarkasteltava komission mahdollista päätöstä myöntää kolmannelle maalle yhdenvertainen asema rahoitusmarkkinoiden sääntelyn osalta;

38.  on huolissaan siitä, että lukuisat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tällä hetkellä sijoittautuneet monikansalliset yritykset ovat ilmoittaneet aikovansa siirtyä unionin yhteismarkkinoilla sijaitsevaan valtioon, jos Yhdistyneen kuningaskunnan, unionin ja kolmansien maiden välillä palataan korkeampiin tulleihin, muihin kaupan esteisiin kuin tulleihin ja alkuperäsääntöjä koskeviin rajoituksiin; tuomitsee talous- ja rahoitusalan yritysten painostuksen ja kiristyksen, joilla pyritään hankaloittamaan jäsenvaltion päätöstä erota unionista; tuo julki solidaarisuutensa kaikkien työpaikkojaan ja oikeuksiaan puolustavien työntekijöiden kamppailun kanssa;

39.  korostaa, että kauppasopimus ei ole asianmukainen kehys unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen sääntely-yhteistyöhön liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi; korostaa, että tulevassa kauppa- ja taloussuhteessa ei voida toisintaa CETA- ja TTIP-sopimusten lähestymistapaa, koska tämä jäädyttäisi unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan normit ”sääntelyn lähentymisen” säilyttämiseksi tai heikentäisi niitä edelleen; vaatii varmistamaan, että rahoitusalaa valvotaan ja säännellään tulevaisuudessa mahdollisimman vaativien normien mukaisesti sekä unionissa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa; muistuttaa torjuvansa unionin nykyiset vapaakauppapolitiikat ja sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua (ISDS) koskevat määräykset kaikissa muodoissaan kahdenvälisissä kauppasopimuksissa; vaatii, että työntekijöiden ja ympäristön suojelun on oltava keskeinen pilari unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisissä tulevissa taloussuhteissa;

40.  panee merkille tarpeen lievittää Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vaikutuksia niihin kehittyviin maihin, jotka ovat tuoneet tavaroita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan unionin yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisesti; kannustaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta valmistelemaan vastaavan tullietuusjärjestelmän kehitysmaita varten;

41.  katsoo, että voimassaolevia kahden-, usean- ja monenvälisiä kauppasopimuksia on tarkistettava uusi tilanne huomioon ottaen, jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus ja siten kolmansiin maihin liittyvät kysymykset; korostaa tarvetta muuttaa tai neuvotella uudelleen kolmansien maiden kanssa tehtyjä sopimuksia tässä prosessissa sekä asettaa sosiaali- ja ympäristöasioita koskeva edistys ja yhteistyö näiden sopimusten uudeksi painopisteeksi, jotta voidaan ratkaista taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, jotka vaikuttivat brexit-päätökseen; toteaa, että erityisesti maatalousalalla voimassaolevissa kauppasopimuksissa sovittuja markkinoille pääsyä koskevia kiintiöitä on alennettava ja mukautettava kumppaneiden ja EU-27:n välisten nykyisten kauppavirtojen todellista tilannetta vastaavasti,

42.  korostaa Yhdistyneen kuningaskunnan merkitystä Irlannin maatalouselintarvikesektorin kauppakumppanina, jonka osuus sektorin viennistä on joillakin aloilla yli 50 prosenttia ja sektorin tuonnin osalta yli 40 prosenttia; korostaa lisäksi brexitin mahdollisia kielteisiä vaikutuksia kalastusalaan;

43.  korostaa, että kaikissa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävissä tulevissa sopimuksissa on estettävä sosiaalinen polkumyynti; kehottaa siksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa noudattamaan Irlannin esimerkkiä sekä allekirjoittamaan ja ratifioimaan sosiaalisen peruskirjan ja sen lisäpöytäkirjan järjestökantelujen järjestelmästä;

44.  tukee Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin yhteistyön jatkamista monella alalla, mukaan luettuina koulutus, tutkimus ja tiede, terveydenhoito, energia, ympäristönsuojelu ja elintarviketurvallisuus; tukee edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuvaa osallistumista hankkeisiin, joilla pyritään turvaamaan pienempiä eurooppalaisia kieliä unionin eri ohjelmien kautta; uskoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen unionin eri ohjelmiin olisi jatkossa perustuttava oikeudenmukaiseen taloudelliseen panokseen näissä ohjelmissa;

45.  uskoo, että tulevassa yhteistyösopimuksessa olisi katettava myös taloudelliset ehdot Yhdistyneen kuningaskunnan mahdolliselle osallistumiselle unionin talousarvion ulkopuolisiin rakenteisiin ja sopimuksiin, kuten Euroopan kehitysrahasto, erityisrahastot ja Euroopan investointipankki;

46.  uskoo, että kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava oikeus kehittää suhteitaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vastavuoroisen edun, kansojen välisen yhteistyön ja suvereenien valtioiden yhteistyön periaatteiden pohjalta unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan lopullinen sopimus aiheellisella tavalla huomioon ottaen;

V. Asiaan liittyvät kysymykset

47.  uskoo, että Irlannin edustusta unionin toimielimissä olisi mukautettava ottamaan huomioon Irlannin pohjoisosassa asuvat Irlannin/unionin kansalaiset;

48.  korostaa, että unionilta ja kaikilta kyseisiltä osapuolilta tarvitaan erityistoimenpiteitä niiden omilla vastuualueilla, jotta taataan tuki alueille, joihin asia erityisesti vaikuttaa;

VI. Toisenlainen Eurooppa

49.  uskoo, että tarvitaan perustavalaatuinen poliittinen siirtyminen unionin tällä hetkellä noudattamista ja monen jäsenvaltion tukemista politiikoista kohti politiikkoja, joilla luodaan kestävää talouskasvua ja täystyöllisyyttä ja pyritään torjumaan köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja tuloeroja jäsenvaltioiden sisällä ja välillä;

50.  korostaa, että brexitiä olisi pidettävä haasteena ja tehtävänä rakentaa toisenlainen Eurooppa; katsoo sen osoittavan, että tarvitaan yhdenvertaisten kumppanien, sosiaalisen edistyksen ja rauhan Eurooppa ja että se on rakennettava kansojen ja kansalaisten suostumuksella ja osallistumisella sekä jäsenvaltioiden yhdenvertaisia oikeuksia kunnioittaen;

51.  vaatii lopettamaan unionin säästötoimet sekä kumoamaan finanssipoliittisen sopimuksen; vaatii sen sijasta kunnollisten ja turvallisten työpaikkojen luomiseen keskittyviä reaalitalouteen tehtäviä julkisia investointeja, epätasa-arvon ja köyhyyden vastaisia aktiivisia politiikkoja sekä pankkialan julkisen valvonnan ja hajauttamisen edistämistä;

52.  kehottaa komissiota selvittämään toimenpiteitä, joita unionin liittyminen tarkistettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan edellyttää, ja ehdottamaan aikataulua tätä tavoitetta varten; uskoo, että nämä askeleet olisi otettava, jotta tarkistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja voidaan ottaa yhdeksi unionin peruspilareista;

53.  uskoo, että Euroopan olisi varmistettava perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen, sosiaalista ja taloudellista lähentymistä edistävä jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus sekä kansojen ja alueiden välinen yhteenkuuluvuus;

54.  torjuu Euroopan turvallisuusstrategian ja sen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) ja vastustaa vankasti unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistyötä näillä aloilla; vaatii lopettamaan EU:n ja Naton yhteistyön ja vastustaa Naton nykyistä laajentumispolitiikkaa; vaatii edelleen kaikkien ulkomaisten sotilastukikohtien poistamista Euroopasta ja Naton purkamista; torjuu Euroopan puolustusunionin; vaatii, että brexitiä ei käytetä tekosyynä sotilasmenojen nostamiselle ja vastustaa siksi jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusbudjettien kasvattamista; torjuu EU:n talousarvion kaikenlaisen käyttämisen sotilasalan tai siviili- ja sotilasalan tarkoituksiin; vaatii, että jäsenvaltioiden olisi työskenneltävä rauhan puolesta;

VII. Loppusäännökset

55.  vaatii, että parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten sopimusten neuvottelemista ja tekemistä koskevan menettelyn kaikissa vaiheissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa vahvistetulla tavalla siten, että varmistetaan, että parlamentti pystyy harjoittamaan demokraattista valvontaa ja päättämään sopimuksesta;

56.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan parlamentin kannan huomioon neuvotteluvaltuutusta määritellessään sekä julkaisemaan valtuutuksen;

o

o  o

57.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kaikkien jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL C 285, 5.8.2016, s. 9.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2017Oikeudellinen huomautus