Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0434/2017

Předložené texty :

B8-0434/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 308kWORD 59k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.552v01-00
 
B8-0434/2017

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a Rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí


o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP))


József Szájer za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP))  
B8-0434/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise „Pracovní program Komise na rok 2017 – Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání“ (COM(2016)0710) a na jeho přílohy 1 až 5;

–  s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politické priority by měly odpovídat dostupným finančním zdrojům,

B.  vzhledem k tomu, že politiky a činnosti EU prováděné společně s členskými státy v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality mohou a musí mít reálný vliv na reakce na krize a pomáhat občanům předvídat změny v rychle se měnící společnosti a reagovat na ně;

C.  vzhledem k tomu, že tváří v tvář tvrdé celosvětové konkurenci se EU musí snažit obnovit svou konkurenceschopnost, aby si dokázala zachovat svůj model sociálně-tržní ekonomiky a dosáhla udržitelného růstu, který příští generaci evropských občanů zajistí pracovní příležitosti namísto dluhů;

D.  vzhledem k tomu, že EU čelí různým, velmi složitým formám hrozeb, které vytvářejí nestabilitu a způsobují, že evropští občané postrádají pocit bezpečí;

ČÁST 1

1.  je přesvědčen, že máme-li se s těmito velkými výzvami vyrovnat a současně zvýšit důvěru občanů, jsou nezbytná evropská řešení opírající se o odpovědný, plně demokratický proces prostřednictvím sjednocené a solidární EU, v níž členské státy stojí bok po boku;

2.  konstatuje, že současné krize, které měly finanční, ekonomické sociální i migrační dopady, zvyšují mezi evropskými občany pocit nespokojenosti, jehož výrazem je vzestup populistických stran a nacionalistických hnutí; je přesvědčen, že tyto závažné problémy nedokáží řešit jednotlivé členské státy samy – vyžadují totiž společnou odpověď ze strany Evropské unie;   

3.   je přesvědčen, že populismus využívá strachu, je na strachu založen a živí se jím, nejlépe se mu daří v atmosféře strachu a sám je její příčinou; nabízí demagogické, nerealistické a nebezpečné metody, které ve velmi krátkodobém horizontu vytvářejí falešné naděje, avšak mají škodlivé následky, protože prohlubují rozdělení společnosti, zvyšují nestabilitu a zostřují konflikty v evropské společnosti;

4.   vítá, že v nadcházejících jednáních o brexitu vystupuje 27 členských států jednotně a zastává jednoznačný postoj; zdůrazňuje, že rozpad diskuse na různé formáty nebo skupiny členských států by byl kontraproduktivní; vybízí Komisi, aby se pevně držela společných zásad, k nimž se hlásí sedmadvacítka i Parlament;

5.   zastává názor, že nastal čas k tomu, abychom přehodnotili, co členství v EU ve skutečnosti znamená; zdůrazňuje, že budoucí vztahy EU s nečlenskými zeměmi v jejím sousedství (Spojené království, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina atd.) vyžadují jasný rámec;

6.   domnívá se, že jedním z úhelných kamenů evropské společnosti je vysoce konkurenceschopná sociálně-tržní ekonomika, která je základem evropských politik, jež přinášejí občanům přímý prospěch v jejich každodenním životě; prohlašuje, že bude podporovat úsilí Komise o další zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

7.   vyzývá Komisi, aby určila hlavní prioritní opatření ke zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu v EU a zajistila, aby společnosti byly s to účastnit se hospodářské soutěže na domácích i globálních trzích, a aby zvyšovala schopnost EU a jejích členských států napomáhat rozvoji podniků, přičemž by se měla zvláště zaměřit na malé a střední podniky (MSP); je přesvědčen, že modernizace evropského průmyslu musí být co nejrozsáhlejší a měla by zahrnovat marketing inovativních produktů a služeb, technologií a obchodních modelů založených na investicích do výzkumu a inovací, které se promítnou do lepšího zboží, služeb a procesů pro trh;

8.  zdůrazňuje, že k tomu, aby se rozvinul plný potenciál jednotné měny a současně byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost a odolnost HMU a dosaženy cíle růstu a plné zaměstnanosti, je nutný komplexní přístup;

9.  domnívá se, že základem a výchozím bodem dalšího rozvoje HMU musí být současná právní úprava a její uplatňování; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dokončit HMU a současně usilovat o zvýšení legitimity a demokratické zodpovědnosti její institucionální struktury;

10.  uvědomuje si, že je třeba učinit významné legislativní kroky na cestě k vytvoření imigrační a azylové politiky na úrovni EU, a zdůrazňuje, že EU úspěšně zahájila proces formulace své imigrační a azylové politiky v době, kdy skutečné krize, vyžadující okamžitou reakci, vytvářejí velký tlak na evropské hranice;

11.   připomíná, že je důležité řešit prvotní příčiny migrace, k čemuž je nutné modernizovat evropskou politiku rozvojové spolupráce s Afrikou a zvýšit úlohu, kterou EU hraje při řešení konfliktů v okolních zemích;

12.  zdůrazňuje, že pokud má být evropské migrační politika úspěšná, je nutné vytvořit spravedlivější mechanismus rozdělení žadatelů o azyl, jehož by se musely účastnit všechny členské státy; vítá nedávné úspěchy při posilování řízení a kontroly vnějších hranic jako podmínky k tomu, aby členské státy opět získaly potřebnou úroveň vzájemné důvěry;

13.   zdůrazňuje, že posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky je jediným způsobem, jak může EU důvěryhodným způsobem odpovědět na nové bezpečnostní hrozby a výzvy, a bojovat tak proti terorismu a zajišťovat mír, stabilitu a pořádek ve svém sousedství;

14.  zdůrazňuje, že volný obchod výrazně zlepšil životní podmínky a snížil chudobu v EU a ve světě, vytvořil hospodářský růst a zaměstnanost a vedl k posílení politických a hospodářských vztahů se třetími zeměmi; domnívá se, že EU musí pokračovat ve své snaze bránit protekcionistickým tendencím na celém světě, a žádá proto Komisi, aby rychle pokročila v přípravách jednání a jejich průběhu a brzy tato jednání dokončila a aby soustavně zkoumala možnosti nových dohod o volném obchodu;

15.   žádá Komisi, aby ve spolupráci s ostatními orgány zahájila širokou veřejnou debatu o budoucnosti Unie s ohledem na postoje každého z orgánů, zejména na různá usnesení Parlamentu o budoucím vývoji Unie, bílou knihu Komise o budoucnosti Evropy a Římské prohlášení;

16.  zdůrazňuje, že EU dosud čelí rozsáhlým výzvám, pokud jde o provádění dohodnuté či přijaté legislativy, a vyzývá proto Komisi, aby se zaměřila na provádění práva EU v členských státech;

ČÁST 2

Mládež a celoživotní učení

17.  vyzývá Komisi, aby:

–  investovala do inkluzivních a efektivních vzdělávacích systémů;

–  navýšila prostředky programu Erasmus+, které by měly být využívány na primární cíle programu (mobilita, vzdělávání a odborná příprava, politiky v oblasti mládeže, sport);

–  společně s členskými státy zaměřila svou pozornost především na vzdělávací činnosti v každém věku a pro všechna povolání a investovala do rámce celoživotního učení se zvláštním zaměřením na digitální a podnikatelské dovednosti a kvalifikace a na mediální gramotnost se zvláštním důrazem na ženy;

–  analyzovala pracovní trhy s cílem nastolit náležitou rovnováhu mezi odborným a univerzitním vzděláváním, aby byly řádně zohledněny potřeby pracovního trhu;

–  podporovala podnikání a dále rozvíjela a podporovala příznivé právní prostředí pro MSP v souladu se zásadou „think small“;

–  předložila doporučení a návrhy, jak pomoci stárnoucím pracovníkům zůstat na trhu práce delší dobu, čímž by se rovněž napomohlo předávání zkušeností mladým generacím a podpořila praxe mentorství na pracovišti;

–  přijala spolu s členskými státy opatření ke zvýšení atraktivity a hodnoty dovedností v přírodních vědách, technice, inženýrství a matematice (obory STEM) a podněcovala více žen a dívek k tomu, aby se věnovaly těmto oborům, v jejichž rámci jsou to zejména informační a komunikační technologie, které jim mohou otevírat nové příležitosti;

Modrý růst a rybolov

18.  žádá Komisi, aby předložila tyto návrhy:

–  návrh v oblasti „modrého růstu“ na podporu udržitelného růstu v mořském a námořním odvětví jako celku;

–  návrh na zacelení mezery plynoucí z toho, že v rámci současného VFR neexistují víceleté plány k řízení všech důležitých rybích populací a rybolovných činností v EU;

Finanční prostředky a finanční rámec po roce 2020

19.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že provádění všech programů EU dosáhne v příštím roce normální provozní rychlosti, aby bylo možné kompenzovat značná zpoždění, která byla zaznamenána na počátku současného programového období; je obzvláště znepokojen tím, že tato zpoždění by mohla mít za následek nahromadění žádostí o platby na konci tohoto VFR; domnívá se, že je třeba vyvinout veškeré úsilí o to, aby nedošlo k další platební krizi, mimo jiné je nutné je přijmout v příštích ročních rozpočtech rozhodnutí o přiměřené výši plateb;

20.  žádá Komisi, aby své legislativní návrhy k VFR po roce 2020 předložila nejpozději v červnu 2018, aby mohla být okamžitě zahájena rozsáhlá interinstitucionální jednání; stanovuje jako cíl úspěšně dokončit tato jednání do konce současného volebního období;

21.  vyzývá Komisi, aby vzala řádně na vědomí postoj Parlamentu k budoucímu VFR, který bude přijat předtím, že Komise předloží své legislativní návrhy; zdůrazňuje, že je třeba zahájit strukturovaný dialog o celkové výši budoucího VFR, jeho politických a rozpočtových prioritách, architektuře a ustanovení o flexibilitě, včetně formulace postoje k trvání finančního rámce;

22.  žádá Komisi, aby na základě doporučení skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje předložila ambiciózní legislativní návrhy o budoucí reformě systému vlastních zdrojů EU; zdůrazňuje, že Komise by měla tyto legislativní návrhy předložit společně s návrhy na VFR po roce 2020, aby bylo možné o obou těchto záležitostech jednat současně v rámci týž jednání; zdůrazňuje, že Parlament přijme svůj postoj dříve, než Komise předloží své legislativní návrhy, a žádá Komisi, aby postoj Parlamentu vzala v potaz;

23.  vyzývá Komisi, aby:

–  návrhy nařízení týkajících politiky soudržnosti EU po roce 2020, které jsou nutné vzhledem k chystanému předložení návrhu příštího VFR, předložila v roce 2018 co nejdříve;

–  předložila návrh celkového přezkumu finančního nařízení, který by měl vstoupit v platnost na počátku roku 2018, společně s návrhy na přezkum odvětvových předpisů, včetně platného nařízení o společných ustanoveních; tento přezkum by měl zahrnovat ustanovení zjednodušující politiku soudržnosti a lépe spojující strukturální a investiční fondy (ESIF) s Evropským fondem pro strategické investice (EFSI);

–  neprodleně předložila návrh rámcového evropského předpisu o boji proti nekalým obchodním postupům v potravinářském dodavatelském řetězci v souladu s usnesením, které Parlament přijal 7. června 2016 velkou většinou hlasů(1);

24.  zavazuje se zahájit konstruktivní dialog s Komisí o jejím sdělení o budoucnosti SZP po roce 2020, které se očekává do konce roku 2017;

25.  zdůrazňuje, že je nutné vytvořit výkonnostní rámec;

26.  žádá Komisi, aby v rámci diskuse o bílé knize objasnila v roce 2018 své cíle pro 9. rámcový program (9. RP) dostatečně brzy, aby mohl Parlament k tomuto programu a rovněž k programům Galileo, Copernicus a COSME včas zaujmout postoj a všechna opatření mohla být funkční od roku 2021; očekává, že návrh 9. rámcového programu bude vycházet z průběžného hodnocení programu Horizont 2020 a ze zprávy Parlamentu o jeho provádění;

Provádění strategie pro jednotný digitální trh

27.  žádá Komisi, aby:

–  zajistila pokrok ve věci dokončení jednotného digitálního trhu a vytvoření prostředí podporujícího MSP;

–  dále podporovala digitalizaci evropského odvětví dopravy prostřednictvím iniciativ týkajících se C-ITS, E-CRM a dalších digitálních systémů;

–  předložila návrhy své iniciativy / svých iniciativ v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to i v souvislosti s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA); cílem těchto iniciativ by mělo být zvýšení kybernetické bezpečnosti pro průmyslové i jiné civilní účely a měly by obsahovat účinné prostředky nápravy;

–  ve spolupráci s členskými státy bezodkladně identifikovala systémové příčiny rostoucích rozdílů mezi ženami a muži v míře používání elektronických médií a aby přijala globální opatření za účelem odstranění digitálního vyloučení žen;

Provádění strategie energetické unie

28.  očekává, že Komise bude nadále úzce spolupracovat na probíhajících velmi důležitých legislativních postupech v rámci balíčku předpisů v oblasti čisté energie, a to i během třístranných jednání, aby bylo zajištěno úspěšné uzavření jednání co nejdříve v průběhu roku 2018;

Provádění strategie pro jednotný trh

29.  vyzývá Komisi, aby:

–  ve spolupráci s členskými státy zlepšila provádění směrnice o službách, včetně odstranění zbývajících regulatorních a administrativních překážek v odvětví služeb a odstranění praxe tzv. gold-platingu;

–  vymáhala dodržování stávajících právních předpisů, v první řadě uplatňováním platných pravidel, s cílem zajistit rovné podmínky a umožnit plné využití pozitiv jednotného trhu;

30.  za politické priority považuje:

–  rozvíjení potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví na základě ucelené politiky EU s vědomím toho, že v těchto odvětvích působí hlavně mikropodniky a MSP, jež jsou klíčové pro udržitelný růst a kvalitní zaměstnanost;

–  zdokonalování a podporu opatření a činností, jež napomohou kulturní turistice, za plné účasti regionů a místních orgánů;

–  návrh přezkumu směrnice o prosazování práv duševního vlastnictví (IPRED) do konce roku;

–  revizi nařízení o obecné bezpečnosti, která byla znovu odložena, přičemž vyjadřuje politování nad tím, že není dodržen časový plán stanovený ve směrnici (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015(2), a připomíná Komisi, že ve věci této revize a silniční bezpečnosti obecně je nutné učinit jasné a rozhodné kroky;

–  včasné přijetí opatření, s konkrétními návrhy, v návaznosti na zjištění a doporučení obsažená v nadcházející strategické zprávě z vlastního podnětu o podvodech s počítadly ujetých kilometrů, přičemž připomíná, že se jedná o téma, jemuž evropští občané přikládají velký význam, a že v některých členských státech již byla zavedena funkční řešení;

Zdraví

31.  vyzývá Komisi, aby:

–   přijala opatření k prioritnímu řešení problému antimikrobiální rezistence v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 19. května 2015 nazvaným „Bezpečnější zdravotní péče v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj s antimikrobiální rezistencí“(3) a s jeho postojem ze dne 10. března 2016 k návrhu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích(4), a aby předložila konkrétní návrhy legislativních opatření;

–   předložila legislativní návrh zaměřený na zlepšení srozumitelnosti a použitelnosti příbalových informací u farmaceutických výrobků („faktických údajů o přípravcích“) pro uživatele;

–   bezodkladně provedla přezkum směrnice 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování lidských tkání a buněk (směrnice o tkáních a buňkách)(5) s cílem uvést ji v soulad se zásadou neplaceného darování a s nařízením č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o přípravcích pro moderní terapii (nařízení o moderní terapii)(6), která se mimoto musí více vztahovat na MSP;

Spravedlivější zdanění

32.  žádá Komisi, aby:

–   předložila návrhy definitivního systému DPH a sazeb DPH;

–   předložila jasné pokyny týkající se státní daňové podpory v členských státech;

–   vyhodnotila podmínky pro přístup ke kulturním statkům a službám a navrhla možnosti jejich zlepšení, včetně posouzení problému rozdílných DPH u tištěných a elektronických knih;

Finanční služby

33.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na zefektivnění přístupu EU k otázkám týkajícím se třetích zemí v oblasti právních předpisů o finančních službách;

Digitalizace a automatizace: výzvy a příležitosti

34.  zdůrazňuje, že je nutné se vyrovnat s měnícími se způsoby práce a nalézt cesty k vytváření pracovních míst s důstojným sociálním zabezpečením pro pracovníky a dále prověřit možnosti flexibilních pracovních podmínek, jež umožní vyvážení pracovního a soukromého života;

35.  vyzývá Komisi, aby navrhla strategii EU pro automatizaci na pracovním trhu a aby ji doplnila iniciativami v oblasti organizace spolupráce mezi odborníky a roboty, v oblasti maximalizace výhod automatizace pro zaměstnavatele a zaměstnance a v oblasti zlepšení produktivity, dopadů na vyváženost pracovního a soukromého života a zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

Demografie a stárnutí obyvatelstva

36.  vyzývá Komisi, aby zaujala celostní přístup k otázce stárnutí obyvatelstva v Evropě, mimo jiné aby předložila doporučení a návrhy k řešení problémů na trhu práce spojených s tímto jevem a ke zlepšení demografických ukazatelů v členských státech;

37.  pokládá za mimořádně důležité vypracovat doporučení o opatřeních na podporu porodnosti; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že iniciativy navrhuje řada členských států, by bylo užitečné vyměňovat si osvědčené postupy a vyvozovat závěry na úrovni EU, a to rovněž s důrazem na celoživotní zdravé stárnutí a preventivní zdravotní opatření prostřednictvím výměny informací a prostřednictvím informačních kampaní;

Vyvážení pracovního a soukromého života

38.  považuje návrh Komise za dobrý základ, o němž je nyní třeba diskutovat s cílem naplnit očekávání evropských občanů, kteří chtějí pracovat a současně vést rodinný život;

Obchod

39.  domnívá se, že v zájmu EU je vyvážená obchodní a investiční dohoda se Spojenými státy, a proto Komisi vyzývá, aby pokračovala v jednáních s cílem dosáhnout hmatatelných výsledků;

Oblast spravedlnosti a základních práv

40.  vyzývá Komisi, aby neprodleně přijala následná opatření a předložila legislativní návrh o společných minimálních standardech pro občanskoprávní řízení;

41.  trvá na tom, aby Komise předložila návrhy na revizi nařízení (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě(7) do konce tohoto roku, a to při zohlednění návrhů, které již učinil Parlament ve svém usnesení v této věci ze dne 7. října 2015(8);

42.  vítá podpis Rady, kterým Unie přistupuje k Istanbulské úmluvě; vyjadřuje však politování nad omezením přistoupení EU na dvě konkrétní oblasti a očekává, že Komise učiní všechny kroky nezbytné k zajištění rychlého dokončení jednání v Radě s cílem zajistit široké přistoupení Unie k této úmluvě; žádá Komisi, aby Parlament pravidelně a plně informovala o relevantních aspektech jednání ve všech fázích, aby mohl řádně uplatňovat svá práva zakotvená ve Smlouvách v souladu s článkem 218 SFEU;

43.  připomíná Komisi mimořádnou důležitost plného provádění směrnice 2012/29/EU ze dne 25. října 2015 (směrnice o právech obětí)(9) a směrnice 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 (směrnice o evropském ochranném příkazu)(10);

Pokrok na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii

44.  vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní iniciativy k řešení problémů v souvislosti s bojem proti přeshraniční kybernetické trestné činnosti, jež by měly být identifikovány v rámci přezkumu strategie kybernetické bezpečnosti, která má být předložena na podzim 2017;

45.  za politickou prioritu pokládá boj proti korupci;

Provádění evropského programu pro migraci

46.  vyzývá Komisi, aby provedla nezbytné legislativní změny na základě závěrů dialogu o interoperabilitě týkajících se způsobu, jak mohou stávající a budoucí informační systémy zlepšit správu vnějších hranic a současně vnitřní bezpečnost EU;

47.  vyzývá Komisi, aby v návaznosti na dialog o interoperabilitě provedla nezbytný přezkum nařízení (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 (nařízení o vízovém informačním systému – VIS)(11);

Řešení prvotních příčin migrace

48.  připomíná Komisi, že by měl být předložen konkrétní mechanismus podávání zpráv za účelem pravidelného vyhodnocování účinnosti současného úsilí o odstranění prvotních příčin migrace a že by mělo být pečlivě sledováno vynakládání prostředků ze svěřenského fondu EU pro Afriku a z Evropského fondu pro udržitelný rozvoj;

49.  znovu vyjadřuje podporu inovativním způsobům financováním současné migrační krize, a zejména vítá posílené partnerství se soukromým sektorem, jež přinášejí; je přesvědčen, že spolupráce se soukromým sektorem má zásadní význam pro naplňování rozvojových cílů a že na odstraňování prvotních příčin nelegální migrace je nezbytné získat soukromé prostředky; trvá na tom, že parlamentní dohled nad svěřenskými fondy a dalšími kombinovanými mechanismy by měl být zaručen za všech okolností;

Vnější politika: priority

50.  žádá Komisi, aby:

–   uspíšila přezkum Služby nástrojů zahraniční politiky (FPI) v polovině období;

–   rozvíjela transatlantické vazby;

–   potvrdila závazek Unie na Balkáně a v rámci východního a jižního sousedství;

–   podporovala občanskou společnost a přístup k důvěryhodným informacím navzdory zmenšujícím se právním rámcům a překážkám v zemích východního a jižního sousedství i v dalších zemích;

–   prováděla evropský obranný akční plán;

–   posílila obecné zásady EU o svobodě náboženského vyznání nebo přesvědčení;

–   rozvíjela mezinárodní spolupráci mezi veřejnými ochránci práv a partnerství pro lidská práva;

51.  podporuje zachování právně závazné rámcové dohody opírající se o tři pilíře (posílený politický dialog, rozvojová spolupráce a obchod); je přesvědčen, že by měla být zvážena další regionalizace s cílem přistupovat ke každému regionu v souladu s jeho potřebami a specifiky, a zdůrazňuje, že je nutné konat ve věci nové strategie Afrika-EU na období 2018–2020;

52.  naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala dvoustrannými dohodami o rybolovu se zeměmi mimo EU, u nichž se blíží konec platnosti;

Provádění cílů udržitelného rozvoje (SDG)

53.  vyzývá Komisi, aby:

–   pečlivě sledovala institucionální změny a změny politik, jež jsou nutné k účinnému naplňování agendy 2030;

–   souběžně prováděla Evropský konsensus o rozvoji, který má být podepsán v červnu 2017;

Provázanost bezpečnosti a rozvoje

54.  žádá vytvoření nových, inovativních finančních nástrojů pro mír a spravedlnost, které by zohledňovaly revidovaná kritéria způsobilosti oficiální rozvojové pomoci (ODA) v oblasti míru a bezpečnosti, aby byly zohledněny stále těsnější vazby mezi opatřeními v oblasti rozvoje a bezpečnosti, zejména pokud jde o podporu demokracie, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv;

Strategičtější přístup k prosazování práva EU

55.  vyzývá Komisi, aby konečně předložila legislativní návrh na otevřenou, účinnou a nezávislou správu Evropské unie („správní právo procesní“);

56.  žádá Komisi, aby zlepšila systémy kontroly, zejména pokud jde o míru chyb;

57.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila kvalitu svých odpovědí Petičnímu výboru Parlamentu z hlediska jejich věcnosti a hloubky a věnovala tak větší pozornost podnětům občanů;

58.  vyzývá Komisi, aby vynaložila veškeré úsilí na to, aby se v Radě dospělo k dohodě o ratifikaci Marrákešské smlouvy a mohl tak být bez zbytečných prodlev naplněn její potenciál;

59.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0250.

(2)

Úř. věst. L 115, 6.5.2015, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0197.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0087.

(5)

Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 48.

(6)

Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 121.

(7)

Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0382.

(9)

Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.

(10)

Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2.

(11)

Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60.

Poslední aktualizace: 4. července 2017Právní upozornění