Διαδικασία : 2017/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0650/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0650/2017

Συζήτηση :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0473

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 515kWORD 57k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0649/2017
22.11.2017
PE614.262v01-00
 
B8-0650/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP))


Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2017/2849(RSP))  
B8‑0650/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων της 25ης Φεβρουαρίου 2016(1) και της 15ης Ιουνίου 2017(2) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, και της 9ης Ιουλίου 2015(3) σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015, της 16ης Νοεμβρίου 2015 και της 3ης Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 8ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την επίθεση στην Υεμένη, της 19ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Υεμένη, και της 21ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, της 25ης Απριλίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν υποσχέσεις για 1,1 δισεκατομμύρια USD για τη γεφύρωση του κενού χρηματοδότησης, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων USD, για το 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 24ης Μαΐου 2017, του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την επιδημία χολέρας στην Υεμένη, η οποία αποτελεί το δεύτερο ξέσπασμα χολέρας σε αυτήν την πληγείσα από τον πόλεμο χώρα σε λιγότερο από ένα έτος,

–  έχοντας υπόψη την εναρκτήρια δήλωση στην οποία προέβη ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, κατά την 36η σύνοδο του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Rupert Colville, εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 19ης Σεπτεμβρίου και της 7ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 5ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων και καταπατήσεων των δικαιωμάτων αυτών από τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τις προεδρικές δηλώσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τη δήλωση της 15ης Ιουνίου 2017 με την οποία κάλεσε τα μέρη που εμπλέκονται στην Υεμένη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε μια καλή τη πίστει προσπάθεια για την επίλυση των συγκρούσεων, και τη δήλωση της 9ης Αυγούστου 2017 σχετικά με την απειλή λιμού στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/HRC/36/L.8, που εγκρίθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 κατά την 36η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, με το οποίο ζητείται από τον Ύπατο Αρμοστή να συστήσει ομάδα διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων με την εντολή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να προβαίνει σε πλήρη εξέταση όλων των εικαζόμενων παραβιάσεων και καταπατήσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συναφών και εφαρμοστέων τομέων του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση από τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 18ης Αυγούστου 2017, του Γενικού Υπογραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστή Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης, Stephen O’Brien, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστολή των ΜΚΟ προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των κρατών μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό με καθεστώς παρατηρητή,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα 2342 (2017), 2266 (2016) 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, της 30ής Ιανουαρίου, της 12ης Ιουλίου, της 19ης Αυγούστου και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη διεθνή πίεση για την επίτευξη σταθερής και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής λύσης στην κρίση, τα αντιμαχόμενα μέρη και οι περιφερειακοί και διεθνείς υποστηρικτές τους, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή οποιοδήποτε είδος διακανονισμού, οι δε συγκρούσεις και οι άνευ διακρίσεως βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία πλευρά δεν έχει επιτύχει στρατιωτική νίκη και δεν είναι πιθανό να το κατορθώσει στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση υπό την αιγίδα της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του ΟΗΕ στην Υεμένη θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει στο παρελθόν εμποδίσει την παροχή βοήθειας στην Υεμένη με αποκλεισμό των θαλασσίων λιμένων και αερολιμένων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 6 Νοεμβρίου 2017, η Σαουδική Αραβία έχει αποκλείσει όλους τους λιμένες εισόδου στην Υεμένη, στερώντας με τον τρόπο αυτό από εκατομμύρια ανθρώπους τα τρόφιμα και τη βοήθεια που έχουν μεγάλη ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες της Υεμένης, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 70 % του συνολικού πληθυσμού, έχουν ανάγκη βοήθειας για να παραμείνουν ζωντανοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι οργανισμοί βοήθειας έχουν προειδοποιήσει ότι, αν δεν αρθεί ο αποκλεισμός, η Υεμένη θα αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο λιμό στον κόσμο εδώ και δεκαετίες, με εκατομμύρια θύματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο υποστηρίχθηκε από τις Κάτω Χώρες και τον Καναδά και με το οποίο ζητήθηκε η σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των συνεχιζόμενων φρικαλεοτήτων, διατυπώθηκε λιγότερο αυστηρά κατόπιν πίεσης από τη Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 8 000 άνθρωποι, εκ των οποίων το 60 % αποτελείται από αμάχους, έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 000 έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού παιδιών, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών και μαχών στο έδαφος, έπειτα από την επέμβαση του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης τον Μάρτιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες, τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, εμπόδισαν τους επιτόπου παρατηρητές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να μεταβούν στην περιοχή για την επαλήθευση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν μόνο τους θανάτους και τους τραυματισμούς που έχει καταφέρει να διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει η Ύπατη Αρμοστεία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της οξείας κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας και της επιδημίας χολέρας που βρίσκονται σε εξέλιξη, τυχόν καθυστερήσεις στην αποκατάσταση και την επέκταση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας θα στοιχίσει χιλιάδες ζωές και θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική καταστροφή που εξελίσσεται σε ολόκληρη την Υεμένη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων εξακολουθεί να αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες οι πλευρές στην εν λόγω σύγκρουση έχουν συμβάλει στη συνέχιση της βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές επιδρομές εξακολουθούν να προκαλούν ολέθριες συνέπειες κυρίως για τις ζωές των αμάχων και τις υποδομές που πλήττονται από τη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στην Υεμένη λόγω των ενεργειών των ένοπλων ομάδων Χούθι και των δυνάμεων που συνδέονται με αυτές, όπως οι δυνάμεις που στηρίζουν τον Saleh, μεταξύ άλλων με τη χρήση αντιαεροπορικών πυρομαχικών που εκρήγνυνται μετά την πρόσκρουσή τους σε κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας και ακρωτηριάζοντας αμάχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολλές φορές, τυφλές αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί του υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικού συνασπισμού έχουν δολοφονήσει αμάχους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, διαπράττοντας σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάος και η συνεχιζόμενη βία έχουν οδηγήσει στην ταχεία ανάπτυξη της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) και του ISIS/Daesh και τους έχουν επιτρέψει να αποκτήσουν δυνάμεις και να πραγματοποιούν πιο συχνές και ολοένα και πιο φονικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες οι τρομοκρατικές ομάδες ελέγχουν εδάφη στη νότια και ανατολική Υεμένη και έχουν πραγματοποιήσει καταστροφικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση και καταστροφή υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, νοσοκομείων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και σταθμών παραγωγής ενέργειας από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό έχει επιδεινώσει τα ανθρωπιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγότερο από το 45 % των ιατρικών εγκαταστάσεων στην Υεμένη είναι λειτουργικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές συνιστούν εγκλήματα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Χούθι και οι συνδεδεμένες με αυτούς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που στηρίζουν τον Saleh, έχουν κατηγορηθεί για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων άνευ διακρίσεως και δυσανάλογων επιθέσεων, καθώς και για την διεξαγωγή επιθέσεων από περιοχές κοντά σε σχολεία και νοσοκομεία, με τις οποίες τίθενται σε κίνδυνο οι άμαχοι που βρίσκονται στην περιοχή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θανατηφόρες εξωεδαφικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ στην Υεμένη έχουν αυξηθεί δραματικά από τον Ιανουαρίου του 2017, με τουλάχιστον 115 επιβεβαιωμένες επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τέτοιες θανατηφόρες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν υποστεί σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά τραύματα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι οι επιχειρήσεις αυτές παραβιάζουν τις καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες για αυτές τις θανατηφόρες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι συμμαχικές δυνάμεις και οδηγούν σε δυνητικά παράνομους θανάτους βάσει του Πρωτοκόλλου της Μινεσότα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία ότι κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν τόσο άμεση όσο και έμμεση στήριξη σε τέτοιου είδους θανατηφόρες επιχειρήσεις με την παροχή πληροφοριών και άλλου είδους επιχειρησιακής υποστήριξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επιθέσεις από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Υεμένη διεξάγονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την προσθήκη ορισμένων προσώπων στους καταλόγους των στόχων των επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη λαμβάνεται συχνά χωρίς εντάλματα ή διαταγές δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση και η συνακόλουθη θανάτωση ορισμένων ατόμων διενεργούνται χωρίς τη δέουσα διαδικασία και επομένως μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να θεωρηθούν εξωδικαστικές εκτελέσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη δεν έχει προηγούμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2017, υπήρχαν 2,9 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, τον Σεπτέμβριο του 2017, 20,7 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας, με «9,8 εκατομμύρια ανθρώπους [...] να έχουν επιτακτική ανάγκη και [να χρειάζονται] άμεση βοήθεια για τη διάσωση ή διατήρηση της ζωής τους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 τα συνολικά εικαζόμενα κρούσματα χολέρας ανέρχονταν σε 652 542, με 2 066 θανάτους εξαιτίας της νόσου αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των κρουσμάτων χολέρας, καθώς η πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι περιορισμένη και πολλοί εικαζόμενοι ασθενείς λαμβάνουν αγωγή πριν γίνει πλήρης διάγνωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι «πάνω από το ήμισυ όλων των υγειονομικών εγκαταστάσεων έκλεισαν λόγω βλάβης, καταστροφής ή έλλειψης κεφαλαίων» και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικά εφόδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 30 000 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας δεν έχουν πληρωθεί για περισσότερο από ένα έτος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη καυσίμων οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη καθαρού νερού· λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ενέργεια, τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα για να καταπολεμήσουν την επιδημία χολέρας που εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς λόγω της έλλειψης ασφαλούς πόσιμου νερού και υγειονομικών υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση υποσιτισμού έχει τεράστιες διαστάσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση 2 εκατομμυρίων παιδιών έχει διακοπεί πλήρως σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 1 700 σχολεία είναι επί του παρόντος ακατάλληλα για χρήση λόγω ζημιών που συνδέονται με τις συγκρούσεις, φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων ή κατάληψης από ένοπλες ομάδες» σύμφωνα με το OCHA· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών για συμμετοχή σε μάχες ή εκτέλεση στρατιωτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, αφού δεν πληρώθηκαν για περισσότερο από ένα έτος, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από την εργασία τους προκειμένου να βρουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της καταστροφής σημαντικών υποδομών, είναι δυσχερής η πρόσβαση στο μικρό ποσοστό των σχολείων που λειτουργούν ακόμη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση απειλεί τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Κέρατος της Αφρικής, μιας περιοχής που είναι ήδη ασταθής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σταθερή και ασφαλής Υεμένη, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί ομαλά, είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ίδια την Υεμένη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επανειλημμένα παρεμποδιστεί δημοσιογράφοι από το να εισέλθουν στην Υεμένη, συγκεκριμένα από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό, μεταξύ άλλων και μη επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ προς την πρωτεύουσα Σάνα, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδίως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, συνεχίζουν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όπλα τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για τον βομβαρδισμό αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι πωλήσεις όπλων συνιστούν παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, η οποία αποκλείει ρητώς τη χορήγηση αδειών για εξαγωγές όπλων από κράτη μέλη αν υπάρχει σαφής κίνδυνος η εξαγόμενη στρατιωτική τεχνολογία ή ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για την υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας· πιστεύει ότι οι εξαγωγές αυτές στη Σαουδική Αραβία δεν συμμορφώνονται τουλάχιστον προς το κριτήριο 2 σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας σε σοβαρές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2016 το Κοινοβούλιο τόνισε την επείγουσα ανάγκη επιβολής εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στοχοθετημένες κυρώσεις κατά των ηγετών των Χούθι ισχύουν από το 2014·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της σύγκρουσης το 2015, η ΕΕ έχει διαθέσει 171 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια διάσωσης ζωών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατέθηκε για την Υεμένη ένα πρόσθετο ποσό 121,7 εκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σχέδιο Ανθρωπιστικής Αντιμετώπισης και Βοήθειας για την Υεμένη (YHRP) ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια USD και προορίζεται για 12 εκατομμύρια άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Οκτωβρίου 2017, το εν λόγω σχέδιο είχε χρηματοδοτηθεί μόνο κατά 55,8 %·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Υεμένη και όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών· τονίζει την ανησυχία του για τις συγκρούσεις που εξακολουθούν να εξελίσσονται σε μία από τις σοβαρότερες τρέχουσες ανθρωπιστικές, πολιτικές και οικονομικές κρίσεις· υπενθυμίζει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους περιφερειακούς και διεθνείς υποστηρικτές τους ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και ιατρικού προσωπικού, συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

2.  επαναλαμβάνει ότι η λύση στη σύγκρουση ήταν και εξακολουθεί να είναι πολιτική, και ότι μόνο οι πραγματικοί επιτόπου φορείς, με εξαίρεση τις τρομοκρατικές ομάδες, μπορούν να κληθούν για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης· είναι συγκλονισμένο από την ανησυχητική επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, η οποία θα συνεχίσει να επιδεινώνεται αν δεν εξευρεθεί πολιτική λύση· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να μεριμνήσει για τη διεθνή ποινική δίωξη των υπευθύνων για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Υεμένη·

3.  ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να άρει άμεσα και ολοκληρωτικά τον αποκλεισμό, να ανοίξει όλους τους λιμένες εισόδου στην Υεμένη και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη και συνεχή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκατομμύρια ανθρώπους που την έχουν ανάγκη· προτρέπει όλα τα μέρη να επιδιώξουν την άμεση κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, και ιδίως τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση ώστε να εργαστούν για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επίτευξη πολιτικής λύσης για σύγκρουση αυτή· καλεί το Ιράν να σταματήσει αμέσως να παρέχει πολιτική και οικονομική στήριξη σε δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων·

4.  παρέχει την αμέριστη στήριξή του στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Ismail Ould Cheikh Ahmed, για την εξεύρεση πολιτικής λύσης· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και είναι έτοιμο να στηρίξει νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην άμβλυνση των εντάσεων και τελικά οδηγούν σε επίτευξη διακανονισμού κατόπιν διαπραγματεύσεων, ο οποίος θα σέβεται την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Υεμένης, και θα θέτει σε πλήρη και άμεση εφαρμογή όλες τις διατάξεις των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ· ζητεί να επεκταθεί ο διάλογος και σε περιφερειακό επίπεδο και να συμπεριληφθούν και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών ώστε να εξασφαλιστεί μια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς· υπενθυμίζει στα εμπλεκόμενα μέρη ότι η μελλοντική ανασυγκρότηση της Υεμένης θα αποτελεί ευθύνη όλων των παραγόντων· αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας με ουσιαστικούς τρόπους·

5.  υπενθυμίζει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι το συνεχιζόμενο χάος και η αστάθεια που δημιουργείται από τη μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση και την κατάρρευση του στρατού ενισχύει εξτρεμιστικές ομάδες, όπως η AQAP και το ISIS/Daesh· επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να αντιταχθεί στις εξτρεμιστικές ομάδες και τις ιδεολογίες τους και τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής να πράξουν το ίδιο·

6.  καταδικάζει την εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό στους προαναφερθέντες στόχους και τα θύματα που αυτές προκάλεσαν μεταξύ των αμάχων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και παιδιά· καταδικάζει τις παρόμοιες άνευ διακρίσεως επιθέσεις εκ μέρους των Χούθι και συμμαχικών τους δυνάμεων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων και τη χρήση νοσοκομείων και σχολείων από αυτές τις ομάδες ως βάσεων για την εξαπόλυση επιθέσεων·

7.  καλεί όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απόσχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, και ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης·

8.  υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και ορισμένες τρίτες χώρες για τη θέσπιση διεθνών μηχανισμών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπεύθυνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με σεξουαλική ή άλλης μορφής βία σε βάρος γυναικών, ανδρών, κοριτσιών και αγοριών· ζητεί τη σύσταση διεθνούς εξεταστικής επιτροπής με εντολή του ΟΗΕ για την τεκμηρίωση και τη διερεύνηση αυτών των παραβιάσεων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας διακόπηκαν·

9.  εκφράζει τη λύπη του για τη δραματική αύξηση των θανατηφόρων αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Υεμένη· καλεί το Συμβούλιο, την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, να επιβεβαιώσουν τη θέση της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη δεν διαπράττουν, διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε παράνομες θανατηφόρες επιχειρήσεις· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να δεσμευτούν για τη διεξαγωγή ερευνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, σχετικά με τις αξιόπιστες καταγγελίες περί πιθανών παράνομων θανάτων, καθώς και για την έγκριση της κοινής θέσης για τη χρήση ένοπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκτός ένοπλων συρράξεων·

10.  καλεί όλα τα μέρη τη που διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη να αυξήσουν τις διασφαλίσεις για την προστασία της ζωής των αμάχων· καλεί τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους να θέσουν το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους υπό δικαστική εποπτεία και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα διενεργούνται εκτελέσεις μέσω επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη χωρίς τη δέουσα διαδικασία·

11.  επιδοκιμάζει τη σύσταση ομάδας διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων με την εντολή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να προβαίνει σε πλήρη εξέταση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων και καταπατήσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συναφών και εφαρμοστέων τομέων του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση από τον Μάρτιο του 2015·

12.  υποστηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να λαμβάνουν, σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής βίας και την αντίδραση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της βίας που συνδέεται με το φύλο· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού και εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών ακόμη και σε βασική υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση· καταδικάζει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών ως στρατιωτών στις εχθροπραξίες, είτε από τις κυβερνητικές δυνάμεις είτε από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης·

13.  τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αντίδραση της ΕΕ όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης αναπτυξιακής βοήθειας για τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς κρίσιμης σημασίας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για το Σχέδιο Ανθρωπιστικής Αντιμετώπισης και Βοήθειας για την Υεμένη (YHRP) προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει κενό χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη·

14.  καλεί όλα τα μέρη να επιτρέψουν την πρόσβαση των δημοσιογράφων στη χώρα, μεταξύ άλλων και σε όλα τα εδάφη και τις εμπρόσθιες γραμμές εντός της χώρας· σημειώνει ότι η παρεμπόδιση δημοσιογράφων από το να εισέλθουν στην Υεμένη ευθύνεται για την έλλειψη κάλυψης της κρίσης, πράγμα που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να επιστήσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και των χορηγών στην τραγική κατάσταση της χώρας·

15.  καλεί όλα τα μέρη να στηρίξουν επειγόντως την άμεση καταβολή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται στις κρίσιμες βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η ύδρευση, οι υγειονομικές υποδομές και η εκπαίδευση·

16.  τονίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οφείλει επειγόντως να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να εργαστεί με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών με τρόπο που θα οδηγήσει σε πολιτικές διαπραγματεύσεις· ενθαρρύνει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για την ανάπτυξη πρόσθετων παρατηρητών του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΟΗΕ, την αύξηση της χωρητικότητας όλων των λιμένων της Υεμένης, και την αυξημένη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Σάνα·

17.  καλεί τις δωρήτριες χώρες να αυξήσουν τη διπλωματική πίεση και να ζητήσουν την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες, καθώς και την πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

18.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να προτείνει επειγόντως μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Υεμένη και να δώσει νέα ώθηση για μια πρωτοβουλία για την ειρήνη στην Υεμένη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για την Υεμένη·

19.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν και να προωθήσουν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά από όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, το προηγούμενο ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, με το οποίο καλούσε την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας· καλεί εκ νέου την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας· υπενθυμίζει το ψήφισμα του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, επαναλαμβάνοντας ότι οι εξαγωγές στη Σαουδική Αραβία δεν συμμορφώνονται τουλάχιστον προς το κριτήριο 2 σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας σε σοβαρές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές του ΟΗΕ· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να απόσχουν από την πώληση όπλων και οποιουδήποτε στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, αφού διασφαλίσει ότι το παρόν κείμενο έχει μεταφραστεί στα αραβικά.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0273.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0344.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοέμβριος 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου