Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 103kWORD 55k
3. september 2003
PE 334.394}
PE 334.395}
PE 334.396}
PE 334.397}
PE 334.398} RC1
 
B5‑0365/2003}
B5‑0366/2003}
B5‑0367/2003}
B5‑0368/2003}
B5‑0369/2003} RC1
jf. forretningsordenens artikel 42, stk. 5, af
   Gerardo Galeote Quecedo, Concepció Ferrer og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen
   Jannis Sakellariou og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen
   Bob van den Bos for ELDR-Gruppen
   Marie Anne Isler Béguin og Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen
   Luís Queiró, José Ribeiro e Castro og Gerard Collins for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   Verts/ALE-Gruppen (B5‑0365/2003),
   PPE-DE-Gruppen (B5‑0366/2003),
   PSE-Gruppen (B5‑0367/2003),
   UEN-Gruppen (B5‑0368/2003),
   ELDR-Gruppen (B5‑0369/2003),
om Cuba

Europa-Parlamentets beslutning om Cuba 

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Cuba, navnlig beslutning af 10. april 2003 og 25. april 2002 om EU's bidrag til fremme af menneskerettighederne og demokratiseringen i tredjelande,

–  der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner af 21. juli 2003 om situationen i Cuba,

–  der henviser til Kommissionens erklæring af 27. juli 2003 om Cubas afvisning af humanitær bistand fra EU,

–  der henviser til de erklæringer, formandskabet afgav den 26. marts og den 5. juni 2003 på Den Europæiske Unions vegne, om de fortsatte åbenlyse overtrædelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Cuba,

–  der henviser til fælles holdning 96/697/FUSP af 2. december 1996 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende Cuba(1), som jævnligt fornyes,

A.  der understreger, at et af Den Europæiske Unions vigtigste mål er at kæmpe for, at menneskerettighederne, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, forbliver universelle og udelelige som proklameret på den internationale menneskerettighedskonference i Wien i 1993,

B.  der henviser til, at de seneste begivenheder i Cuba, som f.eks. de talrige anholdelser, fængslingen af over 70 dissidenter og menneskerettighedsaktivister og idømmelse af disse til strenge straffe ved summariske processer, og genindførelse af dødsstraffen, har ført til, at Kommissionen har suspenderet evalueringsrapporten om Cubas anmodning om tiltrædelse af Cotonou-aftalen,

C.  der henviser til, at den cubanske regering for anden gang har besluttet at trække sin anmodning om tiltrædelse af Cotonou-aftalen tilbage,

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union for nylig har besluttet at begrænse de bilaterale statsbesøg på højt plan, indskrænke medlemsstaternes deltagelse i kulturelle begivenheder, indbyde cubanske dissidenter til festlighederne i forbindelse med nationaldage og tage EU's fælles holdning op til fornyet overvejelse,

E.  der henviser til, at den konfrontationspolitik, USA har ført i over 44 år (embargo, eksterritoriale love som f.eks. Helms-Burton osv.), ikke bidrager konstruktivt til at fremkalde en ændring eller reform af det cubanske styre,

F.  der henviser til, at udøvelse af ytringsfriheden er en grundlæggende menneskerettighed,

G.  der er alvorligt bekymret over adskillige af de for øjeblikket fængslede dissidenters helbredstilstand,

H.  der er dybt bekymret over, at de cubanske myndigheder igen er begyndt at anvende dødsstraf,

I.  der henviser til, at den cubanske befolkning imidlertid fortsat lider under følgerne af menneskerettighedskrænkelserne,

J.  der minder om, at Europa-Parlamentet i 2002 tildelte Sakharov-prisen til systemkritikeren og det cubanske oppositionsmedlem, Oswaldo Payá Sardiñas,

1.  fordømmer på ny på det skarpeste de åbenlyse fortsatte krænkelser af de cubanske oppositionspolitikeres og uafhængige journalisters civile og politiske menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og opfordrer de cubanske myndigheder til øjeblikkeligt at løslade alle politiske fanger;

2.  opfordrer Kommissionen og Rådet til nøje at følge situationen for de politiske fanger i cubanske fængsler og tage alle nødvendige skridt for at kræve øjeblikkelig løsladelse af dem alle;

3.  henleder de cubanske myndigheders opmærksomhed på, at ingen lov må begrænse ytringsfriheden eller på nogen måde give hjemmel for at fængsle personer, der gør brug af denne ret, og understreger, at respekt og forsvar for menneskerettigheder og demokratisering skaber de nødvendige politiske, sociale og økonomiske betingelser for at sikre fred og stabilitet og give alle et værdigt liv;

4.  bemærker, at den cubanske regering siden den seneste evaluering af målene i EU's fælles holdning i december 2002 ikke har iværksat nogen positive tiltag, og at menneskerettighedssituationen i Cuba er blevet væsentligt forværret;

5.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en klar helhedspolitik for Cuba, så snart alle fængslede er frigivet og de vilkårlige arrestationer ophørt;

6.  gentager, at målene for EU's udenrigspolitik fortsat bygger på fremme af respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, tilskyndelse til en overgangsproces hen imod et pluralistisk demokrati og støtte til et varigt økonomisk opsving, som tager sigte på at forbedre den cubanske befolknings levestandard;

7.  mener, at EU i den forbindelse kan spille en central rolle ved at føre en politik, der tager sigte på vedtagelse af positive foranstaltninger som f.eks. undertegnelse, ratificering og anvendelse af internationale menneskerettighedsinstrumenter, især De Forenede Nationers konventioner om hhv. borgerlige og politiske rettigheder og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, ved at tilskynde både myndighederne og den demokratiske opposition til at samarbejde om en fredelig demokratiseringsproces og ved at styrke den højtstående EU-repræsentants dialog med myndighederne og den demokratiske opposition i landet; mener, at EU-politikken desuden bør omfatte andre mulige positive initiativer, herunder generøse samarbejdsprogrammer, med henblik på at fremme respekten for menneskerettighederne på alle niveauer;

8.  beklager det cubanske styres beslutning om at give afkald på EU-bistand til Cuba og minder om, at EU fortsat er rede til at indgå et kompromis og yde bistand til den cubanske befolkning;

9.  beklager dybt de cubanske myndigheders opførsel over for Fællesskabets institutioner, medlemsstaterne og kandidatlandene, især i betragtning af at Kommissionen for nylig har åbnet et kontor i Havana; beklager ligeledes lukningen af det spanske kulturcenter og forventer, at de cubanske myndigheder indtager en mere konstruktiv holdning baseret på reformvilje;

10.  beklager manglen på økonomiske og sociale reformer, som giver de cubanske borgere et hårdere dagligliv;

11.  fordømmer på ny USA's embargo mod Cuba og kræver den øjeblikkeligt ophævet, ligesom FN's Generalforsamling har gjort det ved adskillige lejligheder;

12.  foreslår, at Osvaldo Payá Sardiñas, der modtog Sakharov-prisen 2002 for tankefrihed, indbydes officielt til at mødes med EU's formandskab, den højtstående FUSP-repræsentant, Kommissionens formand og de ansvarlige kommissærer; støtter sit udenrigsudvalgs beslutning om at invitere Oswaldo Payá Sardiñas til at deltage i et møde, og opfordrer de cubanske myndigheder til ikke at stille sig i vejen for hans deltagelse;

13.  pålægger Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika og Mexico, at den i overensstemmelse med denne beslutning behandler spørgsmålet om menneskerettigheder i Cuba med største interesse og følger situationen nøje;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Republikken Cubas regering og Nationalforsamling samt til Oswaldo Payá Sardiñas.

(1) EFT L 322 af 12.12.1996, s. 1.

Seneste opdatering: 8. april 2004Juridisk meddelelse