Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PDF 93kWORD 51k
3 september 2003
PE 334.403}
PE 334.408}
PE 334.414}
PE 334.419}
PE 334.420} RC1
 
B5‑0371/2003}
B5‑0376/2003}
B5‑0381/2003}
B5‑0386/2003}
B5‑0387/2003} RC1
ingediend overeenkomstig artikel 50, lid 5 van het Reglement door
   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
   Margrietus J. van den Berg en Maria Carrilho, namens de PSE-Fractie
   Bob van den Bos, namens de ELDR-Fractie
   Giuseppe Di Lello Finuoli en Esko Olavi Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie
   Gerard Collins, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
   UEN (B5‑0371/2003),
   ELDR (B5‑0376/2003),
   PSE (B5‑0381/2003),
   GUE/NGL (B5‑0386/2003),
   PPE-DE (B5‑0387/2003),
over de bomaanslagen in Mumbai

Resolutie van het Europees Parlement over de bomaanslagen in Mumbai 

Het Europees Parlement,

-  onder verwijzing naar zijn resolutie over terroristische aanslagen in India van 7 februari 2002,

-  onder verwijzing naar de verklaring van de derde topbijeenkomst EU-India van 10 oktober 2002,

-  onder verwijzing naar de verklaringen van het voorzitterschap van de EU en de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid,

-  onder verwijzing naar resolutie 1373 van de VN-Veiligheidsraad van 28 september 2001 waarin wordt gevraagd om internationale samenwerking ter bestrijding van bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid als gevolg van terroristische acties,

-  onder verwijzing naar de verklaring van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties,

A.  overwegende dat als gevolg van terroristische bomaanslagen bij de Gateway of India en in de Zaveri Bazaar in Mumbai op 25 augustus 2003 een groot aantal burgers gewond geraakt of gedood is,

B.  overwegende dat het met deze terroristische bomaanslagen duidelijk de bedoeling was een zo groot mogelijk aantal slachtoffers onder gewone burgers te maken, de Indiase samenleving te destabiliseren en de Indiase economie te verzwakken,

C.  overwegende dat tot de slachtoffers van deze terroristische bomaanslagen zowel leden van de hindoe- als moslimgemeenschap behoorden, die bij de reddingswerkzaamheden samenwerkten,

D.  overwegende dat India, als multilinguïstische multiculturele democratie die de regels van de rechtsstaat respecteert, vastbesloten is tot bestrijding van het terrorisme in samenwerking met de internationale gemeenschap, met name in VN-kader,

E.  overwegende dat Pakistan deze aanslagen officieel heeft veroordeeld en zijn medeleven met de slachtoffers en hun familieleden heeft betuigd,

1.  veroordeelt de terroristische bomaanslagen in Mumbai ten stelligste;

2.  betreurt het feit dat terroristen opzettelijk burgers als doelwit kiezen en betreurt de dodelijke slachtoffers en gewonden als gevolg hiervan; is van oordeel dat de internationale gemeenschap onder geen beding mag berusten in aanslagen van terroristen doch deze krachtig dient te bestrijden, ongeacht waar zij plaatsvinden;

3.  condoleert de familieleden van alle slachtoffers en betuigt zijn solidariteit met het parlement van India,

4.  steunt de Indiase regering in haar strijd tegen het terrorisme en spreekt de oprechte hoop uit dat de daders en degenen die verantwoordelijk zijn voor deze terroristische daden na een volledig onderzoek voor de rechter zullen worden gebracht en verzoekt tevens de Indiase autoriteiten, en met name die van de gemeente Mumbai, alles in het werk stellen om confrontaties tussen religieuze gemeenschappen te voorkomen;

5.  is er verheugd over dat de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan, de heer Khursid Kasuri, namens zijn regering de beide bomaanslagen van 25 augustus 2003 heeft veroordeeld en doet een beroep op alle naburige landen ervoor te zorgen dat hun grondgebied niet als uitvalsbasis voor terreuraanslagen wordt gebruikt;

6.  wenst dat de toenaderingspogingen tussen India en Pakistan worden voortgezet en spreekt de hoop uit dat deze pogingen niet door de terroristische bomaanslagen zullen worden ondermijnd;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten alsmede het parlement en de regering van India.

Laatst bijgewerkt op: 14 april 2004Juridische mededeling