Postup : 2005/2546(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0250/2005

Predkladané texty :

RC-B6-0250/2005

Rozpravy :

PV 14/04/2005 - 16.2

Hlasovanie :

PV 14/04/2005 - 17.2

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0137

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 146kWORD 102k
13. apríla 2005
PE 357.278v01-00}
PE 357.281v01-00}
PE 357.285v01-00}
PE 357.290v01-00}
PE 357.293v01-00} RC1
 
B6‑0250/2005}
B6‑0253/2005}
B6‑0257/2005}
B6‑0261/2005}
B6‑0264/2005} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt, Thomas Mann v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
   Pasqualina Napoletano, Karin Scheele, Carlos Carnero González v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
   Philippe Morillon v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
   Raül Romeva i Rueda v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
   Willy Meyer Pleite, Jonas Sjöstedt, Feleknas Uca, Vittorio Emanuele Agnoletto, Marco Rizzo v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   PPE-DE (B6‑0250/2005)
   ALDE (B6‑0253/2005)
   Verts/ALE (B6‑0257/2005)
   GUE/NGL (B6‑0261/2005)
   PSE (B6‑0264/2005)
o humanitárnej pomoci sahrawským utečencom

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej pomoci sahrawským utečencom 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie o Západnej Sahare1(1) zo 16. marca 2000, v ktorom „žiada Komisiu o posilnenie humanitárnej pomoci sahrawským utečencom a apeluje najmä na zvýšenie humanitárnej pomoci pre sahrawský ľud, a to predovšetkým v oblasti potravín, hygieny a vzdelávania“,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 20042(2), v ktorom žiada záruku poskytovania významnej a nepretržitej humanitárnej pomoci sahrawským utečencom,

–  so zreteľom na zhoršenie humanitárnej situácie, ktoré skonštatovala skupina európskych poslancov počas svojej návštevy v dňoch 3.- 6. marca 2005 v táboroch sahrawských utečencov (nachádzajúcich sa v blízkosti mesta Tindouf na juhozápade Alžírska),

–  so zreteľom na článok 115 odsek 5 rokovacieho poriadku,

A.  berúc do úvahy skutočnosť, že sahrawské obyvateľstvo sa nachádza v utečeneckých táboroch v Alžírsku z dôvodu neúspešného odstránenia koloniálnej nadvlády a prežitie tohto obyvateľstva úplne závisí od medzinárodnej humanitárnej pomoci,

B.  berúc do úvahy správy S/2004/827 a S/2005/49 generálneho tajomníka Spojených národov, v ktorom vyzýva medzinárodné spoločenstvo k poskytovaniu humanitárnej pomoci sahrawským utečencom, pokým sa nevyrieši konflikt v Západnej Sahare,

C.  so zreteľom na správu Svetového potravinového programu (WFP/EB.2/2004/4-B/4), v ktorej sa uvádza zhoršenie životných podmienok sahrawských utečencov (oneskorený vývoj detí, podvýživa, anémia…) z dôvodu zníženia pomoci,

D.  so zreteľom na to, že Svetový potravinový program vo svojej výzve dňa 26. februára 2005 krajinám poskytujúcim pomoc zdôraznil, že „od mája 2005 SPP nebude schopný zabezpečiť plnú dennú dávku v hodnote 2100 kcal pre 158 000 sahrawských utečencov...“ pre nedostatok štedrých príspevkov a vonkajšej pomoci, „čo môže mať závažné zdravotné a výživové následky pre utečenecké obyvateľstvo a v prvom rade pre deti a ženy“,

E.  vyjadruje znepokojenie nad vyčerpaním zásob potravín v máji 2005, čo vystaví obyvateľstvo, ktoré už teraz žije v ťažkých životných podmienkach, významnej humanitárnej kríze, ak už odteraz nebudú prijaté opatrenia na poskytnutie rýchlej a rozsiahlej pomoci, ktorá by túto vážnu situáciu zmiernila,

F.  so zreteľom na možnosť tragických následkov pre obyvateľstvo sahrawských utečencov (ochudobnenie výživy, zhoršenie situácie v oblasti zdravia a vzdelania atď.), v prípade zníženia pomoci, ktorú Komisia poskytuje prostredníctvom programu ECHO,

G.  keďže Komisia poskytovala sahrawským utečencom až do roku 2002 značnú osobitnú a doplnkovú podporu (potraviny, zdravie, vzdelanie, podmienky na bývanie, hygiena…) popri pomoci vo forme základných produktov pochádzajúcej od inštitúcií Spojených národov v rámci ich mandátu,

H.  keďže humanitárna kríza je predovšetkým dôsledkom nedostatočného vývoja situácie v prospech spravodlivého a dlhodobého politického riešenia v Západnej Sahare, ktoré by mohlo byť prijaté rôznymi zúčastnenými stranami,

1.  žiada Komisiu o okamžité poskytnutie naliehavej pomoci, ktorá by umožnila čeliť ťažkej situácii, v ktorej sa práve nachádzajú sahrawskí utečenci;

2.  žiada Komisiu, aby zvýšila a diverzifikovala svoju pomoc, tak aby sa dosiahla aspoň úroveň z roku 2002, čím by zabezpečila aspoň minimálny príjem potravín pre sahrawských utečencov a zároveň aby neustále venovala pozornosť oblastiam zdravia, vzdelávania, bývania a dopravy;

3.  opäť zdôrazňuje svoju žiadosť, vyjadrenú v odseku 66 svojho uznesenia k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2004, v ktorej žiada Komisiu o prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie plánovanej pomoci sahrawským utečencom, a aby v žiadnom prípade nedošlo k prerušeniu tejto pomoci z čisto administratívnych dôvodov, hoci aj na dočasné obdobie;

4.  žiada Komisiu, aby prizvala európske mimovládne organizácie, ktoré majú prax v danej oblasti, aby sa podieľali na realizácii programov ECHO v prospech sahrawských utečencov, tak aby bola pomoc Európskej únie zabezpečená účinne a rýchlo;

5.  žiada Komisiu, aby prostredníctvom spolupráce so sahrawskými orgánmi zriadenými za týmto účelom prispela k posilneniu riadiacich kapacít humanitárnej pomoci v utečeneckých táboroch;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Spojených národov, marockej vláde, frontu Polisario a prezidentovi Africkej únie.

(1) Ú. v. C 377 E z 29.12. 2000, s. 354.
(2) Ú. v. C 82 E z 1.4. 2004, s. 457.

Posledná úprava: 13. apríla 2005Právne oznámenie