Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2005/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0251/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0251/2005

Συζήτηση :

PV 14/04/2005 - 16.3

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2005 - 17.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0138

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 168kWORD 53k
13 Απριλίου 2005
PE 357.279v01-00}
PE 357.282v01-00}
PE 357.291v01-00}
PE 357.292v01-00} RC1
 
B6‑0251/2005}
B6‑0254/2005}
B6‑0262/2005}
B6‑0263/2005} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
   Pasqualina Napoletano, Martine Roure, Giovanni Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Lapo Pistelli, Sarah Ludford, Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Monica Frassoni, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Giusto Catania, Fausto Bertinotti, Marco Rizzo, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini, Vittorio Emanuele Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   Verts/ALE (B6‑0251/05)
   ALDE (B6‑0254/05)
   GUE/NGL (B6‑0262/05)
   PSE (B6‑0263/05)
σχετικά με τη Lampedusa

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Lampedusa 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως το άρθρο 14 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1, το οποίο απαιτεί κατάλληλη εξέταση των επί μέρους περιπτώσεων και απαγορεύει την αποπομπή προσώπων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως το Πρωτόκολλο 4, άρθρο 4, σύμφωνα με το οποίο "οι ομαδικές απελάσεις αλλοδαπών απαγορεύονται",

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης, καθώς και το πρόγραμμα εργασίας της 28ης Νοεμβρίου 1995, τα οποία εγκρίθηκαν κατά αυτή τη Διάσκεψη και αποβλέπουν στην προώθηση της υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη ζώνη της Μεσογείου,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 18 αυτού σχετικά με το δικαίωμα του ασύλου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 63 της Συνθήκης ΣΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές ερωτήσεις Ε-2616/04 και Ε-0545/05,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Lampedusa, που βρίσκεται στο μέσο του διαύλου της Σικελίας, είναι ένα μικρό νησί έκτασης 20 τετρ. χλμ. που κατοικείται από 5.500 κατοίκους και έχει εμφανή όρια στη δυνατότητά της να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών και αιτούντων άσυλο που αποβιβάζονται τακτικά στις ακτές της, συχνά σε απελπιστικές συνθήκες,

Β.  εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συλλογικές απελάσεις μεταναστών στις οποίες προέβησαν οι ιταλικές αρχές μεταξύ Οκτωβρίου 2004 και Μαρτίου 2005, από την Νήσο Lampedusa της Ιταλίας προς τη Λιβύη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (HCR) κατήγγειλε την αποπομπή 180 ανθρώπων στις 17 Μαρτίου και δήλωσε ότι "πολύ απέχει από το να διαπιστωθεί ότι η Ιταλία έλαβε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν αποπέμπει πρόσφυγες καλής πίστης προς τη Λιβύη, η οποία δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ασφαλής τόπος ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία "εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους τόσο των ιταλικών όσο και των λιβυκών αρχών,

Δ.  εκφράζοντας την ανησυχία του για την άρνηση των ιταλικών αρχών να επιτρέψουν στην HCR την πρόσβαση στο κέντρο κράτησης της Lampedusa στις 15 Μαρτίου, τη στιγμή που, σύμφωνα με την HCR επέτρεψαν την εν λόγω πρόσβαση σε λίβυους αξιωματούχους,

Ε.  εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για την τύχη εκατοντάδων αιτούντων άσυλο που επεστράφησαν στη Λιβύη, δεδομένου ότι η χώρα αυτή δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, δεν διαθέτει σύστημα ασύλου σε λειτουργία, δεν προσφέρει αποτελεσματικές εγγυήσεις στα δικαιώματα των προσφύγων και εφαρμόζει πρακτικές αυθαίρετης σύλληψης, κράτησης και απέλασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι απελαύνονται αναγκάζονται συνήθως να φορέσουν χειροπέδες και αγνοούν τον τόπο προορισμού τους,

ΣΤ.  εκφράζοντας την ανησυχία του για τη μεταχείριση και τις αξιοθρήνητες συνθήκες ζωής των κρατουμένων στα στρατόπεδα της Λιβύης, καθώς και για τους πρόσφατους μαζικούς επαναπατρισμούς αλλοδαπών από τη Λιβύη προς τις χώρες προέλευσής τους σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν ούτε την αξιοπρέπεια ούτε την επιβίωσή τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πληροφορίες από λιβυκές πλευρές οι οποίες κάνουν λόγο για 106 θανάτους στη συνέχεια αυτών των απελάσεων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης η οποία φέρεται ότι αναθέτει στις λιβυκές αρχές την επιτήρηση των μεταναστευτικών ρευμάτων και δεσμεύει τη χώρα να επαναποδέχεται πρόσωπα που αποπέμπονται από την Ιταλία,

Η.  εκφράζοντας την ανησυχία του για την απουσία νομοθεσίας σχετικά με το δικαίωμα του ασύλου στην Ιταλία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την Ιταλία, στις 6 Απριλίου 2005, για παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στη Lampedusa, σε συνέχεια της αίτησης αριθ. 11593/05 που υπεβλήθη από ομάδα απελαθέντων μεταναστών,

1.  καλεί τις ιταλικές αρχές και όλα τα κράτη μέλη να απέχουν από συλλογικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και "λαθρομεταναστών" προς τη Λιβύη και άλλες χώρες, και να εξασφαλίζουν την ατομική εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την τήρηση της αρχής της μη απώθησης·

2.  εκτιμά ότι οι συλλογικές απελάσεις μεταναστών από τις ιταλικές αρχές προς τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της 17ης Μαρτίου 2005, αποτελούν παραβίαση της αρχής της μη απώθησης και ότι οι ιταλικές αρχές δεν τήρησαν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, δεδομένου ότι δεν βεβαιώθηκαν ότι η ζωή των προσώπων που απελαύνουν δεν απειλείται στις χώρες καταγωγής τους·

3.  καλεί τις ιταλικές αρχές να εγγυηθούν στην HCR την ελεύθερη πρόσβαση στο κέντρο κράτησης της Lampedusa και στους εκεί κρατουμένους που θα μπορούσαν να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών να μεριμνά για το σεβασμό του δικαιώματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6 της Συνθήκης ΕΕ και 63 της Συνθήκης ΕΚ, να θέσει τέρμα στις συλλογικές απελάσεις και να απαιτήσει από την Ιταλία καθώς και από τα άλλα κράτη μέλη να σέβονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης·

5.  υπενθυμίζει την ανάγκη μιας κοινοτικής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο που να στηρίζεται στο άνοιγμα μονίμων διαύλων μετανάστευσης και στον ορισμό κοινών προτύπων προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε το 1999 και επιβεβαιώθηκε από το πρόγραμμα της Χάγης·

6.  εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις του για την προσέγγιση ελάχιστου κοινού παρονομαστή η οποία ακολουθείται στο σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για τις διαδικασίες ασύλου και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ταχεία μεταφορά της οδηγίας για την αναγνώριση και το καθεστώς των προσφύγων (2004/83/ΕΚ) στο εθνικό τους δίκαιο·

7.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διαφανή διάλογο για το θέμα αυτό και μεταξύ άλλων να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της τεχνικής αποστολής που πραγματοποίησε το Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2004 στη Λιβύη με θέμα την παράνομη μετανάστευση·

8.  καλεί τη Λιβύη να επιτρέψει την πρόσβαση σε διεθνείς παρατηρητές να τερματίσει τις απελάσεις και τις αυθαίρετες συλλήψεις μεταναστών, να κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και να αναγνωρίσει την εντολή της HCR· ζητεί επίσης να δημοσιοποιηθεί κάθε συμφωνία επαναποδοχής με τη Λιβύη·

9.  ζητεί την αποστολή αντιπροσωπείας, απαρτιζόμενης από μέλη των αρμόδιων επιτροπών του, στο κέντρο προσφύγων της Lampedusa και στη Λιβύη, η οποία θα αξιολογήσει την έκταση του προβλήματος και θα επαληθεύσει τη νομιμότητα των ενεργειών των αρχών της Ιταλίας και της Λιβύης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση της Λιβύης, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την HCR.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου