Menettely : 2005/2662(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0643/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0643/2005

Keskustelut :

PV 15/12/2005 - 12.3

Äänestykset :

PV 15/12/2005 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0535

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 92kWORD 57k
14. joulukuuta 2005
PE 368.159v01-00}
PE 368.175v01-00}
PE 368.179v01-00}
PE 368.182v01-00}
PE 368.186v01-00}
PE 368.187v01-00} RC1
 
B6‑0643/2005}
B6‑0659/2005}
B6‑0663/2005}
B6‑0666/2005}
B6‑0670/2005}
B6‑0671/2005} RC1
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
   Michael Gahler, Anders Wijkman ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta
   Pasqualina Napoletano ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta
   Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta
   Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta
   Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   PSE (B6‑0643/2005)
   Verts/ALE (B6‑0659/2005)
   GUE/NGL (B6‑0663/2005)
   UEN (B6‑0666/2005)
   PPE-DE (B6‑0670/2005)
   ALDE (B6‑0671/2005)
Etiopian tilanteesta ja uudesta rajaselkkauksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Etiopian tilanteesta ja uudesta rajaselkkauksesta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2005 ja 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselmat Etiopian tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan 25. elokuuta 2005 päivätyn alustavan raportin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  on järkyttynyt viimeaikaisista uutisista, jotka koskevat laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia seurauksena laajasta ja ennen näkemättömästä tehoiskusta, jossa poliittisia johtajia, ihmisoikeusaktivisteja, riippumattomia toimittajia, kansalaisjärjestöjen työntekijöitä ja nuoria pidätettiin Addis Abebassa ja eri puolella maata,

B.  ottaa huomioon, että "demokratian ja yhtenäisyyden koalition" vaatimat mielenosoitukset vaalivilppien vastustamiseksi tukahdutettiin tylysti käyttämällä jopa oikeita luoteja ja panssariajoneuvoja,

C.  ottaa huomioon, että poliittisiin vankeihin kuuluvat CUD-puolueen puheenjohtaja Hailu Shawel, Etiopian ihmisoikeusneuvoston (EHRCO) entinen puheenjohtaja prosessori Mesfin Woldemariam, YK:n entinen erityislähettiläs ja Ruandan kansainvälisen rikostuomioistuimen entinen syyttäjä Yacob Hailemariam, entinen tuomari Birtukan Mideksa, Addis Abeban tuleva pormestari Birhanu Nega, Social Justice in Ethiopia -järjestön johtaja Netsanet Demissie ja Action Aid Ethiopiaa edustava Daniel Bekele,

D.  ottaa huomioon, että monet edellä mainituista vangeista ovat olleet nälkälakossa 28. marraskuuta 2005 lähtien,

E.  on hyvin huolestunut tiedosta, että Addis Abebassa pidätetyt tuhannet nuoret vietiin Dedessa River -nimiseen paikkaan Lounais-Etiopiassa ja että heitä pidetään epäinhimillisissä oloissa,

F.  suhtautuu myönteisesti noin 8 000 ihmisen vapautukseen mutta on huolestunut siitä, että luku sinänsä on osoitus pidätysten valtavasta määrästä sekä siitä, että hallitus ei ole tähän mennessä paljastanut pidätettyjen todellista määrää heidän olinpaikastaan puhumattakaan,

G.  on järkyttynyt kansanedustajia, toimittajia, virkamiehiä, asianajajia, avustustyöntekijöitä ja kansalaisjärjestöjen jäseniä koskevista perustelemattomista maanpetossyytteistä,

H.  on huolestunut riippumattomaan lehdistöön kohdistetusta tehoiskusta,

I.  ottaa huomioon kehitysapuryhmän, johon Euroopan unioni ja Yhdysvallat kuuluvat, antaman yhteisen julkilausuman, jossa hallitusta vaaditaan vapauttamaan kaikki poliittiset vangit, lopettamaan viipymättä välivallan käyttö, aloittamaan uudelleen poliittinen vuoropuhelu ja tutkimaan puolueettomasti kesäkuun ja marraskuun tapaukset,

J.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan antamien tietojen mukaan tilanne on vaihdellut siten, että 15. toukokuuta saakka kehitys oli myönteistä, minkä jälkeen kehitys on ollut joiltakin osin kielteistä,

K.  ottaa huomioon, että Etiopia saa yhden miljardin Yhdysvaltojen dollarin suuruisen määrän kansainvälistä apua vuosittain (johon sisältyy 490 miljoonaa Euroopan unionilta) ja määrä vastaa neljännestä sen bruttokansantuotteesta,

L.  ottaa huomioon, että Etiopia on allekirjoittanut Cotonoun sopimuksen, jonka 96 artiklassa määrätään, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen ovat EU:n ja AKT-maiden välisen yhteistyön olennainen osa,

M.  ottaa huomioon, että joukkojen siirtoja on havaittu sekä Etiopian että Eritrean puolella rajaa ja että Eritrean hallitus on kieltänyt YK:n helikopterilennot,

N.  ottaa huomioon, että Etiopian ja Eritrean suhteet ovat huonot uuden sodan pelossa ja että YK:n pääsihteeri Kofi Annan on varoittanut siitä, että jännittynyt tilanne Eritrean ja Etiopian välisellä rajalla voi johtaa uusiin tuhoisiin vihollisuuksiin,

1.  tuomitsee aseellisten joukkojen harjoittamat väkivaltaisuudet ja suhteettomien sortokeinojen käytön sekä joukkopidätykset;

2.  kehottaa Etiopian hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit ja toimittajat ja täyttämään ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteita koskevat velvoitteensa;

3.  kehottaa Etiopian hallitusta paljastamaan ympäri maata pidätettyjen kokonaismäärän, sallimaan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) vierailut ja sallimaan kaikkien pidätettyjen tavata perheensä ja oikeusavustajansa ja saada terveydentilansa edellyttämää lääkehoitoa;

4.  kehottaa Etiopian hallitusta kunnioittamaan täydellisesti lehdistönvapauden perusperiaatteita, lakkauttamaan valtiollisten tiedustusvälineiden monopoliaseman ja sallimaan riippumattoman lehdistön toiminnan palauttamalla siltä takavarikoidun omaisuuden;

5.  kehottaa perustamaan välittömästi, mielellään YK:n alaisuuteen, riippumattoman kansainvälisen selvityskomitean tutkimaan ihmisoikeusloukkauksia ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

6.  katsoo, että vaikka EU ja Etiopian hallitus ovat käyneet poliittista vuoropuhelua Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, Etiopian hallitus ei ole onnistunut täyttämään ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteita koskevia velvoitteitaan;

7.  kehottaa komissiota ja neuvostoa toimimaan koordinoidusti Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti;

8.  kehottaa komissiota ja neuvostoa harkitsemaan Etiopian hallituksen jäseniin kohdistuvia pakotteita, jos ihmisoikeustilanne ei parane nykyistä merkittävästi;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota kanavoimaan Etiopian kansalle tarkoitetun humanitaarisen avun kansalaisjärjestöjen ja YK:n erityisvirastojen kautta, jotta kansaa voidaan auttaa suoraan;

10.  vaatii demokraattisten elinten uudistus- ja parannusprosessin uudelleenkäynnistämistä, johon sisältyy toukokuussa pidettyjen parlamenttivaalien tuloksien tarkka ja kansainvälinen tarkastelu;

11.  antaa täyden tukensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle nro 1640(2005), jossa Eritreaa kehotetaan viipymättä kumoamaan päätöksensä kieltää UNMEEn (YK:n operaatio Etiopiassa ja Eritreassa) helikopterilennot ja kaikki muut UNMEElle annetut rajoitukset, jossa vaaditaan, että molemmat osapuolet palaavat 16. joulukuuta 2004 vallinneeseen joukkojen levitystilaan ja jossa Etiopiaa vaaditaan hyväksymään täydellisesti Eritrean ja Etiopian rajakomitean tekemä lopullinen ja sitova päätös;

12.  suhtautuu myönteisesti YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 7. joulukuuta antamaan julkilausumaan, jossa tuomitaan Eritrean hallituksen tekemä päätös vaatia Yhdistyneiden Kansakuntien operaation Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) joitakin jäseniä poistumaan maasta 10 päivän kuluessa;

13.  suhtautuu myönteisesti Etiopian hallituksen tekemään päätökseen siirtää joukkonsa Eritrean rajalta YK:n antaman määräyksen mukaisesti uuden selkkauksen välttämiseksi;

14.  pyytää Afrikan unionia, jonka päätoimipaikka on Etiopiassa, ottamaan selvästi kantaa ja näyttämään määrätietoisen halunsa edistää demokratiaa Afrikan mantereella ja varsinkin Etiopiassa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Etiopian hallitukselle, Etiopian parlamentille, yleisafrikkalaiselle parlamentille, kahdelle tärkeimmälle oppositiopuolueelle, neuvostolle, komissiolle ja Afrikan unionille.

Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2005Oikeudellinen huomautus