Postopek : 2005/2666(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0025/2006

Predložena besedila :

RC-B6-0025/2006

Razprave :

PV 16/01/2006 - 14
CRE 16/01/2006 - 14

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0018

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 101kWORD 64k
16. januar 2006
PE 368.248v01-00}
PE 368.262v01-00}
PE 368.263v01-00}
PE 368.266v01-00} RC1
 
B6‑0025/2006}
B6‑0039/2006}
B6‑0040/2006}
B6‑0043/2006} RC1
v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
   Alexander Stubb v imenu skupine PPE-DE
   Martine Roure in Michael Cashman v imenu skupine PSE
   Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE
   Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE
   Giusto Catania, Jonas Sjöstedt, Vittorio Agnoletto, Roberto Musacchio in Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   PPE-DE (B6‑0025/2006)
   ALDE (B6‑0039/2006)
   Verts/ALE (B6‑0040/2006)
   GUE/NGL (B6‑0043/2006)
o homofobiji v Evropi

Resolucija Evropskega parlamenta o homofobiji v Evropi 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju mednarodnih in evropskih obveznosti v zvezi s človekovimi pravicami, kot so tiste iz Konvencije ZN o človekovih pravicah in Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah;

–  ob upoštevanju določb Evropske unije o človekovih pravicah, zlasti pa Listine o temeljnih pravicah EU ter tudi členov 6 in 7 PEU,

–  ob upoštevanju člena 13 PEU, ki dodeljuje EU pristojnost, da sprejme ukrepe za boj proti diskriminaciji, med drugim tisti na osnovi spolne usmerjenosti, ter da spodbuja uveljavljanje načela enakosti,

–  ob upoštevanju Direktive 2000/43/ES in Direktive 2000/78/ES, ki prepovedujeta neposredno ali posredno diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti,

–  ob upoštevanju člena 21 Listine o temeljnih pravicah EU, ki prepoveduje „vsakršno diskriminacijo na kakršnikoli podlagi, npr. spola, rase, barve, etnične ali družbene pripadnosti, genetskih lastnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali kakršnega koli drugega mnenja, pripadnosti nacionalni manjšini, lastnine, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti“,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.  ker homofobijo lahko opredelimo kot neracionalen strah pred istospolno usmerjenostjo ter lezbijkami, geji, biseksualci in transseksualci (LGBT) ter odpor do njih, ki temelji na predsodkih, podobnih rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in seksizmu,

B.  ker se homofobija kaže v zasebni in javni sferi v različnih oblikah, na primer kot sovražen govor in spodbujanje k diskriminaciji, zasmehovanje, verbalno, psihično in fizično nasilje, pa tudi preganjanje in umori, diskriminacija s kršenjem načela enakosti, neupravičeno in nerazumno omejevanje pravic, ki je pogosto skrito za sklicevanje na javni red, versko svobodo in pravico do ugovora vesti,

C.  ker se je v zadnjem času odvil niz zaskrbljujočih dogodkov v številnih državah članicah EU, o katerih so obširno poročali tisk in nevladne organizacije in sega od prepovedi „parad ponosa“ in pohodov za enakost, hujskaškega, sovražnega ali grozečega jezika vodilnih politikov in verskih voditeljev, neuspelih poskusov policije, da bi mirnim demonstracijam zagotovila ustrezno varnost, ali celo policijske prekinitve mirnih demonstracij, nasilnih protestov homofobičnih skupin pa vse do sprejetja ustavnih sprememb, ki eksplicitno prepovedujejo istospolne zveze,

D.  ker so obenem v nekaterih primerih splošna javnost, civilna družba, lokalni in regionalni organi reagirali pozitivno, demokratično in strpno ter protestirali proti homofobiji, enako pa so ravnali pravni sistemi, ki so odpravili najbolj očitne in nezakonite oblike diskriminacije,

E.  ker istospolni partnerji v nekaterih državah članicah ne uživajo vseh pravic in varstva, ki jih imajo poročeni partnerji različnih spolov, zato so diskriminirani in prikrajšani,

F.  ker hkrati vedno več držav v Evropi skuša zagotoviti enake možnosti, vključevanje in spoštovanje ter zagotavlja varstvo pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti,

G ker je Barrosova komisija zagotovila, da se bo zavzela za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v EU in je ustanovila skupino komisarjev, pristojnih za človekove pravice,

H.  ker vse države članice EU v svojem pravnem redu niso sprejele ukrepov za zaščito pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, kot to predpisujeta Direktiva 2000/43/ES in Direktiva 2000/78/ES, vse pa se tudi ne borijo proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ter ne spodbujajo enakosti,

I.  ker so za izkoreninjenje homofobije in spodbujanje kulture svobode, strpnosti in enakosti med državljani in v pravnem redu potrebni nadaljnji ukrepi na ravni EU in v državah članicah,

1.  ostro obsoja vsakršno diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti;

2.  poziva države članice, naj zagotovijo lezbijkam, gejem, biseksualcem in transseksualcem zaščito pred homofobičnim sovražnim govorom in nasiljem ter poskrbijo, da so istospolni partnerji deležni enakega spoštovanja, dostojanstva in zaščite kot vsi drugi;

3.  nujno poziva države članice in Komisijo, da odločno obsodijo homofobične sovražne govore in hujskanje k sovraštvu in nasilju ter da zagotovijo praktično uveljavljanje pravice do demonstracij, ki je zagotovljena v vseh sporazumih o človekovih pravicah;

4.  poziva Komisijo, da zagotovi prepoved diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti na vseh področjih, tako da dopolni protidiskriminacijski paket na podlagi člena 13, bodisi tako, da predlaga nove direktive ali pa da predlaga splošni okvir, ki bi zajemal vse vrste diskriminacije in vsa področja;

5.  poziva države članice in Komisijo, naj pospešijo boj proti homofobiji z izobraževanjem – na primer s kampanjami proti homofobiji v šolah, na univerzah in v medijih - pa tudi z upravnimi, sodnimi in zakonodajnimi sredstvi;

6.  ponavlja svoje stališče v zvezi z dokumentom „Leto 2007 – Enakost za vse“, to je, da mora Komisija zagotoviti enako obravnavo vseh oblik diskriminacije, na katere se nanašata člen 13 Pogodbe in člen 2 sklepa o določitvi leta, kot je navedeno v poročilu Evropskega parlamenta o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu enakih možnosti za vse (2007) – Pravični družbi naproti in opominja na obljubo Evropske komisije, da bo budno spremljala zadevo in o njej poročala Parlamentu;

7.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da vse države članice prenesejo Direktivo 2000/78/ES (o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu) in jo pravilno izvajajo ter naj sproži postopek za ugotavljanje kršitev proti tistim državam članicam, ki tega niso storile; poleg tega poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo v letno poročilo o varstvu temeljnih pravic v EU vključene popolne in izčrpne informacije o pogostnosti homofobičnih sovražnih kaznivih dejanj in nasilja v državah članicah;

8.  poziva vse države članice, da sprejmejo vse dodatne ukrepe za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ter za spodbujanje in uveljavljanje načela enakosti v družbi in pravnem redu držav članic, ki se jim zdijo ustrezni;

9.  pozdravlja nedavno sprejete ukrepe za izboljšanje položaja lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v mnogih državah članicah ter se odloča, da bo 17. maja (ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji) organiziral seminar za izmenjavo dobre prakse;

10.  ponavlja zahtevo, da Evropska komisija poda predloge za zagotavljanje prostega pretoka državljanov Unije in njihovih družinskih članov ter izvenzakonskih partnerjev obeh spolov, kot je navedeno v Resoluciji Evropskega parlamenta o prihodnosti območja svobode, varnosti in pravice z dne 14. oktobra 2004;

11.  poziva zadevne države članice, naj končno v celoti priznajo istospolno usmerjene za tarče in žrtve nacističnega režima;

12.  naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in vladam držav članic, držav kandidatk in držav prosilk.

Zadnja posodobitev: 17. januar 2006Pravno obvestilo