Menettely : 2006/2543(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0167/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0167/2006

Keskustelut :

PV 16/03/2006 - 16.2
CRE 16/03/2006 - 16.2

Äänestykset :

PV 16/03/2006 - 17.2
CRE 16/03/2006 - 17.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0100

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 90kWORD 54k
15. maaliskuuta 2006
PE 371.582v01-00}
PE 371.588v01-00}
PE 371.590v01-00}
PE 371.592v01-00}
PE 371.596v01-00}
PE 371.599v01-00} RC1
 
B6‑0167/2006}
B6‑0173/2006}
B6‑0175/2006}
B6‑0177/2006}
B6‑0181/2006}
B6‑0184/2006} RC1
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
   Albert Jan Maat, Jürgen Schröder ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta
   Pasqualina Napoletano ja Bernadette Bourzai PSE-ryhmän puolesta
   Ona Juknevičienė ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
   Bart Staes ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta
   Cristiana Muscardini ja Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   PPE-DE (B6‑0167/2006)
   PSE (B6‑0173/2006)
   ALDE (B6‑0175/2006)
   Verts/ALE (B6‑0177/2006)
   GUE/NGL (B6‑0181/2006)
   UEN (B6‑0184/2006)
Kazakstanista

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kazakstanista 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kazakstanista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin 23. tammikuuta 1995 ja tuli voimaan 1. heinäkuuta 1999,

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 annetun EU:n lausunnon Altynbek Sarsenbajevin kuolemasta Kazakstanissa,

–  ottaa huomioon komission Keski-Aasiaa koskevan strategia-asiakirjan 2002–2006,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kazakstanin yhteistyöneuvoston neljännen kokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon 4. joulukuuta 2005 pidettyjen presidentinvaalien viralliset tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Altynbek Sarsenbajev, Nagyz Ak Žol -oppositiopuolueen puheenjohtajiin kuulunut johtava poliitikko, sekä hänen henkivartijansa ja autonkuljettajansa murhattiin raa'asti 13. helmikuuta 2006,

B.  ottaa huomioon, että 12. marraskuuta 2005 toinen oppositiojohtaja, Zamanbek Nurkadilov, menetti henkensä epäselvissä oloissa hänen syytettyään hallitusta korruptiosta; ottaa huomioon, että virallisen tutkinnan mukaan hänen kuolemansa oli itsemurha,

C.  ottaa huomioon, että tunnettu toimittaja Ashat Šaripžanov sekä Oksana Nikitina, erään oppositioaktivistin tytär, on myös tapettu,

D.  ottaa huomioon, että kaksitoista oppositioaktivistia sekä useita toimittajia tuomittiin 5–15 päiväksi vankilaan tai sakkoihin siitä, että he olivat järjestäneet 26. helmikuuta joukkokokouksen murhatun oppositiojohtajan Altynbek Sarsenbajevin muistoksi,

E.  ottaa huomioon, että senaatin pääsihteeri sekä viisi valtion turvallisuuspalvelun jäsentä pidätettiin Sarsenbajevin taposta ja heitä vastaan nostettiin syytteet kaappauksesta ja taposta ja että tämä johti valtion turvallisuusviraston päällikön eroon,

F.  ottaa huomioon, että 4. joulukuuta 2005 pidetyt presidentinvaalit, jotka vahvistivat jälleen Nazarbajevin valta-aseman, eivät Etyjin mukaan täyttäneet kansainvälisiä vaatimuksia,

G.  ottaa huomioon, että Kazakstan on keskeinen liittolainen kansainvälistä terrorismia ja uskonnollista fundamentalismia torjuttaessa ja että se haluaa toimia Etyjin puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen,

H.  korostaa, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on olennainen osa EU:n ja Kazakstanin välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, jolle suhteiden kehittäminen perustuu,

1.  tuomitsee Altynbek Sarsenbajevin murhan ja muut poliittiset murhat ja esittää osanottonsa uhrien perheille;

2.  on erittäin huolissaan siitä, että kolmen kuukauden aikana kaksi johtavaa oppositiopoliitikkoa on menettänyt henkensä, sekä poliittisen ilmapiirin rappeutumisesta Kazakstanissa, jossa ihmisoikeusaktivistit, riippumattomat toimittajat ja opposition jäsenet joutuvat aina vain useammin väkivallan ja häirinnän kohteiksi, samoin kuin siitä, että oppositiopuolueita, erityisesti Nagyz Ak Žolia ja Algaa, ei vielä ole kokonaan rekisteröity;

3.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia jatkamaan Altynbek Sarsenbajevin ja hänen seurassaan olleiden kahden henkilön kuolemaan johtaneiden olosuhteiden selvittämistä riippumattomasti ja avoimesti, niin että niistä saadaan täysi selvyys, sekä luopumaan rajoituksista, jotka estävät riippumattomia tiedotusvälineitä ja kansainvälisiä tarkkailijoita osallistumasta vapaasti murhaan liittyneiden olosuhteiden selvittämiseen;

4.  pitää myönteisenä presidentti Nazarbajevin 21. helmikuuta antamaa lausuntoa, jossa tämä tuomitsi murhat ja lupasi, että niihin sekaantuneita rangaistaan ankarasti;

5.  panee tyytyväisenä merkille Galymžan Žakjanovin vapauttamisen sisäisestä maanpaosta;

6.  tuomitsee oppositioaktivistien ja toimittajien tuomitsemisen 5–15 päiväksi vankilaan osallistumisesta rauhanomaiseen joukkokokoukseen Altynbek Sarsenbajevin kuoleman johdosta;

7.  kehottaa Kazakstanin hallitusta painokkaasti noudattamaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisia sitoumuksiaan ja erityisesti kunnioittamaan demokratiaa, kansainvälisen oikeuden periaatteita ja ihmisoikeuksia sekä toimimaan maan demokratisoimiseksi ja vapauttamiseksi ja laajemman vapauden takaamiseksi kansalaisille; toistaa pitävänsä tärkeänä Kazakstanin ja EU:n yhteistyötä talouden, politiikan ja kulttuurin alalla;

8.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen keskeiseksi aiheeksi yhteistyöneuvoston seuraavassa kokouksessa ja asettamaan siinä edistymisen ehdoksi sille, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa jatketaan, sekä tehostamaan Kazakstanille suunnattuja Tacis-ohjelmaan liittyviä demokratiahankkeita, joilla pyritään erityisesti vahvistamaan ja kehittämään demokraattisia instituutioita, riippumattomia tiedotusvälineitä sekä korruption torjuntaa; kehottaa ottamaan nämä aiheet 29.–30. maaliskuuta pidettävän EU:n ja Kazakstanin välisen parlamentaarisen yhteistyökomitean seuraavan kokouksen asialistalle;

9.  korostaa, että Kazakstanin on noudatettava demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien periaatteita, joista on selvästi määrätty kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa, mikäli se haluaa toimia Etyjin puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, EU:n Keski-Aasian erityisedustajalle, Etyjille, Euroopan neuvostolle sekä Kazakstanin hallitukselle ja presidentille.

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2006Oikeudellinen huomautus