Procedure : 2006/2545(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0168/2006

Indgivne tekster :

RC-B6-0168/2006

Forhandlinger :

PV 16/03/2006 - 16.1
CRE 16/03/2006 - 16.1

Afstemninger :

PV 16/03/2006 - 17.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0099

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 107kWORD 64k
15. marts 2006
PE 371.583v01-00}
PE 371.589v01-00}
PE 371.593v01-00}
PE 371.595v01-00}
PE 371.598v01-00}
PE 371.601v01-00} RC1
 
B6‑0168/2006}
B6‑0174/2006}
B6‑0178/2006}
B6‑0180/2006}
B6‑0183/2006}
B6‑0186/2006} RC1
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
   Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt og Jürgen Schröder for PPE-DE-Gruppen
   Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma og Marianne Mikko for PSE-Gruppen
   Jelko Kacin og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
   Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen
   Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen
   Zdzisław Zbigniew Podkański og Inese Vaidere for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   ALDE (B6‑0168/2006)
   PPE-DE (B6‑0174/2006)
   PSE (B6‑0178/2006)
   GUE/NGL (B6‑0180/2006)
   Verts/ALE (B6‑0183/2006)
   UEN (B6‑0186/2006)
om menneskerettighederne i Moldova og navnlig i Transnistrien

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighederne i Moldova og navnlig i Transnistrien 

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Moldova, navnlig beslutningen af 18. december 2003(1), beslutningen af 24. februar 2005(2) om parlamentsvalget i Moldova og beslutningen af 28. april 2005(3) om årsberetningen om menneskerettighederne i verden (2004) og EU's politik på området,

–  der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det parlamentariske samarbejdsudvalg EU-Moldova af 6. og 7. oktober 2005,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Moldova og Den Europæiske Union, der blev undertegnet den 28. november 1994 og trådte i kraft den 1. juli 1998,

–  der henviser til udtalelserne fra topmødet i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) i Istanbul i 1999 og mødet i OSCE's Ministerråd i Porto i 2002,

–  der henviser til den handlingsplan for Moldova, der blev vedtaget på det syvende møde i samarbejdsrådet EU-Moldova den 22. februar 2005,

–  der henviser til OSCE-ODIHR-valgobservationskorpsets endelige rapport om parlamentsvalget den 6. marts 2005, der generelt opfyldte de fleste OSCE-forpligtelser og Europarådsnormer for demokratiske valg og andre internationale normer herfor trods de konstaterede mangler vedrørende kampagnevilkår og adgang til medierne,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2006/96/FUSP af 14. februar 2006 om gennemførelse af fælles holdning 2004/179/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transnistrien-området i Republikken Moldova og Rådets fælles holdning 2006/95/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for lederne i Transnistrien-området i yderligere 12 måneder,

–  der henviser til den interimsbeslutning, Europarådets ministerkomité vedtog den 1. marts 2006 om Den Europæiske Menneskeretsdomstols dom af 8. juli 2004 i sagen Ilascu m.fl. mod Moldova og Den Russiske Føderation,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115,

A.  der henviser til, at den europæiske naboskabspolitik anerkender Moldovas europæiske aspirationer og Moldovas betydning som et land med dybe historiske, kulturelle og økonomiske bånd til medlemsstaterne,

B.  der henviser til, at der inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik er vedtaget en handlingsplan omfattende forslag med henblik på at fremme de politiske og institutionelle reformer, hvilket vil sætte Moldova i stand til gradvis at blive integreret i EU's politikker og programmer,

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union for nylig har taget vigtige skridt til at øge sit engagement over for Republikken Moldova og styrke indsatsen for at nå frem til en løsning på Transnistrien-konflikten ved at oprette en permanent delegation under Kommissionen i Chisinau, ved at udpege en særlig EU-repræsentant for Moldova med mandat til at bidrage til en varig løsning af Transnistrien-konflikten og ved at oprette en EU-grænsebistandsmission (EUBAM) for Moldova og Ukraine,

D.  der henviser til, at Transnistrien erklærede sig uafhængigt i 1992 efter en væbnet konflikt, hvor Rusland ydede militær støtte, og dermed destabiliserede hele Republikken Moldova,

E.  der henviser til, at der navnlig med hensyn til Transnistrien er problemer med den alvorlige grad af kriminel virksomhed, den omsiggribende korruption i samfundet, tilstedeværelsen af en dybt rodfæstet uofficiel økonomi og den manglende respekt for de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne,

F.  der henviser til, at de selvudnævnte myndigheder i Transnistrien fortsat chikanerer de uafhængige medier, ngo'erne og diskriminerer og forfølger den rumænsktalende befolkning,

G.  der henviser til, at de selvudnævnte myndigheder i Transnistrien fortsat nægter at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom om at bringe den ulovlige og vilkårlige tilbageholdelse af Andrei Ivantoc og Tudor Petrov-Popa til ophør,

H.  der henviser til, at Andrei Ivantoc efter forlydender har sultestrejket siden den 27. februar i år i protest mod den umenneskelige og nedværdigende behandling fra de ansatte i fængslet i Tiraspol,

1.  fordømmer stærkt det transnistriske styres undertrykkelse, chikanering og intimidering af repræsentanter for uafhængige medier, borgere, der kritiserer de selvudnævnte myndigheder i Transnistrien, medlemmer af ngo'er og oppositionen; fordømmer forbuddet mod udenlandske donorers finansiering af ngo'er; beklager styrets uvilje mod at engagere sig fuldt ud i bestræbelser på at nå en fredelig og omfattende løsning på Transnistrien-konflikten; bifalder derfor udvidelsen af EU's forbud mod udstedelse af visum til medlemmer af styret i Transnistrien;

2.  beklager dybt, at de selvudnævnte myndigheder i Transnistrien over halvandet år efter, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen om Ilascu m.fl. blev afsagt, fortsat tilbageholder to af sagsøgerne; bemærker, at domstolen i sin dom navnlig fastslog, at de to indklagede stater skulle træffe alle fornødne foranstaltninger til at bringe den vilkårlige tilbageholdelse af de sagsøgere, der stadig var fængslet, til ophør og sikre deres øjeblikkelige frigivelse;

3.  opfordrer myndighederne i Moldova til at fortsætte deres bestræbelser på at få bragt den ulovlige og vilkårlige tilbageholdelse af Andrei Ivantoc og Tudor Petrov-Popa til ophør og sikret deres øjeblikkelige frigivelse; henstiller indtrængende til de russiske myndigheder ikke at lade noget middel uforsøgt, der kan bringe den ulovlige og vilkårlige tilbageholdelse af de to fanger til ophør og sikre deres øjeblikkelige frigivelse; opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde for, at disse fanger øjeblikkeligt frigives;

4.  opfordrer myndighederne i Moldova til i forbindelse med den højprofilerede og kontroversielle domfældelse af den tidligere forsvarsminister, Valeriu Pasat, at sikre, at appelsagen kan blive afviklet på en gennemskuelig måde i overensstemmelse med internationale retsnormer;

5.  giver udtryk for sin stærke og vedvarende støtte til de moldoviske myndigheders indsats for med held at gennemføre handlingsplanen som del af EU's naboskabspolitik; opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte de moldoviske myndigheder i deres demokratiseringsproces og anvende alle diplomatiske midler for at svække det autoritære og ulovlige styre i Transnistrien;

6.  henstiller indtrængende til den moldoviske regering at fortsætte reformprocessen for at styrke retsstatsligheden og afhjælpe korruption i institutionerne i overensstemmelse med forpligtelserne i handlingsplanen og styrke indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel;

7.  henviser til lov om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, der blev vedtaget den 20. oktober, og som sikrer gratis sociale ydelser til ofre for menneskehandel; opfordrer de moldoviske myndigheder til yderligere at klarlægge, hvordan gennemførelsen vil blive finansieret; understreger betydningen af, at rådgivende organer om kvindehandel tilføres yderligere økonomiske midler og mere personale, og at der sikres et større samarbejde med ikke-statslige organisationer, der er aktive på dette område;

8.  bifalder det konstruktive samarbejde mellem de forskellige politiske partier i det moldoviske parlament; anerkender betydningen af reformer vedrørende retsvæsenets uafhængighed, efterretningstjenesterne, valglovgivningen og revisionsretten; opfordrer til en styrkelse af retsvæsenets kapacitet i Moldova; understreger betydningen af, at disse og andre reformer gennemføres uden forsinkelse;

9.  er overbevist om, at reformer kun kan gennemføres med held i Moldova, hvis det sker under overholdelse af de retsstatslige principper og de grundlæggende frihedsrettigheder; henstiller, at alle berørte parter, herunder medlemmer af civilsamfundet, arbejder sammen for at fremme den yderligere udvikling af landets demokrati;

10.  bifalder gennemførelsen af den ukrainske og moldoviske premierministers fælleserklæring af 30. december 2005 om told; opfordrer de erhvervsdrivende i Transnistrien-området i Moldova til at lade sig registrere hos de pågældende myndigheder i Chisinau for at fremme en uhindret strøm af varer over grænsen; opfordrer de selvudnævnte myndigheder i Transnistrien til ikke at lægge hindringer i vejen for denne registrering;

11.  bifalder udsendelsen af EU-grænsebistandsmissionen til Moldova og Ukraine, der ville kunne bidrage til en styrket indsats for at nå frem til en levedygtig og varig løsning på Transnistrien-konflikten; understreger, at bedre kontrol ved grænsen spiller en vigtig rolle med hensyn til at bringe konflikten til ophør, bl.a. ved at begrænse våbenhandelen;

12.  opfordrer Kommissionen, Rådet og EU's særlige repræsentant for Moldova til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at forhindre at den nuværende grænsekonflikt eskalerer;

13.  noterer sig den positive, men på nogle punkter kritiske, erklæring fra Moldovas parlament om det ukrainske initiativ til bilæggelse af Transnistrien-konflikten; opfordrer alle de berørte parter til fuldt ud at engagere sig i 5 + 2 forhandlingerne, hvori Moldova, Transnistrien-området i Moldova, Rusland, Ukraine og OSCE deltager med EU og USA som observatører, og nå frem til en politisk løsning af Transnistrien-konflikten;

14.  opfordrer Rusland til øjeblikkeligt at indstille sin støtte til styret i Transnistrien, på ny at bekræfte sine forpligtelser med hensyn til Moldovas territorielle integritet som fastlagt i Moldovas forfatning og at trække sine tropper, herunder de tunge våben og den tunge ammunition, betingelsesløst tilbage; understreger, at tropperne i henhold til den beslutning, der blev truffet på OSCE-topmødet i Istanbul i 1999, skulle have været trukket tilbage ved udgangen af 2002; opfordrer Rådet til at medtage dette punkt på dagsordenen for det næste topmøde mellem EU og Rusland;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Moldovas regering og parlament, Rumæniens regering, Ukraines regering, Ruslands regering, USA's regering, OSCE's generalsekretær og Europarådets generalsekretær.

(1) P5_TA(2003)0604.
(2) P6_TA(2005)0055.
(3) P6_TA(2005)0150.

Seneste opdatering: 15. marts 2006Juridisk meddelelse