Procedūra : 2006/2587(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0330/2006

Pateikti tekstai :

RC-B6-0330/2006

Debatai :

PV 14/06/2006 - 9
CRE 14/06/2006 - 9

Balsavimas :

PV 15/06/2006 - 9.10
CRE 15/06/2006 - 9.10

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0273

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 118kWORD 85k
2006 m. birželio 12 d.
PE 374.601v01-00}
PE 374.602v01-00}
PE 374.603v01-00}
PE 374.604v01-00} RC1
 
B6‑0330/2006}
B6‑0331/2006}
B6‑0332/2006}
B6‑0333/2006} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman ir Claude Moraes PSE frakcijos vardu
   Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu
   Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
   Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   GUE/NGL (B6‑0330/2006)
   ALDE (B6‑0331/2006)
   Verts/ALE (B6‑0332/2006)
   PSE (B6‑0333/2006)
dėl didėjančio rasistinio ir homofobinio smurto Europoje

Europos Parlamento rezoliucija dėl didėjančio rasistinio ir homofobinio smurto Europoje 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautines žmogaus teisių priemones, pagal kurias draudžiama diskriminacija dėl rasinės ir etninės kilmės, ir ypač į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, kurias pasirašė visos valstybės narės ir daug ES nepriklausančių valstybių,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 6, 7 ir 29 straipsnius ir į EB sutarties 13 straipsnį, kuriuose ES ir valstybės narės įpareigojamos laikytis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ir kuriuose nustatomos Europos kovos su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija priemonės, ir į Europos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos veiklą, skirtą kovai su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu ir homofobija, ypač kovai su diskriminaciją skirtas direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės ir direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, bei į Pagrindų direktyvos dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija projektą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo, homofobijos, mažumų apsaugos, kovos su diskriminacija politikos ir romų padėties ES,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi rasizmą, ksenofobiją, antisemitizmą ir homofobiją skatina iracionalios priežastys ir šie reiškiniai kartais yra susiję su socialine marginalizacija, atskirtimi ir nedarbu, taip pat su atsisakymu suvokti mūsų visuomenių įvairovę kaip jų turtingumo šaltinį,

B.  kadangi keliose valstybėse narėse (pastaruoju metu Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje) įvyko smurtinių įvykių ir / arba nužudymų dėl rasistinės, ksenofobinės ir antisemitinės neapykantos ir kitų tiesioginių ir netiesioginių rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ir homofobijos formų tebesama ES viduje ir už jos ribų,

C.  kadangi Rusijos valdžios institucijos uždraudė Maskvoje gegužės 27 d. planuotas eitynes už homoseksualų, lesbiečių, biseksualų ir transseksualų lygybę ir jų toleranciją, pažeisdamos teisę rengti taikų susirinkimą ir demonstracijas, kurią užtikrina Europos žmogaus teisių konvencija, o politinės ir religinės institucijos skleidė šmeižtą, sukurstė vėliau prasiveržusį smurtą ir dalyvavo jį vykdant,

D.  kadangi Europos, valstybių ir regionų politikai turi rodyti gerą pavyzdį, skatindami toleranciją, pagarbą ir taikų sambūvį,

E.   kadangi kai kurios politinės partijos, įskaitant kai kurių valstybių valdžioje esančias ar vietiniu lygiu gausiai atstovaujamas partijas, sąmoningai padarė rasinę, etninę, tautinę, religinę ir homoseksualų netoleranciją svarbiausiais savo darbotvarkės klausimais ir leido savo politiniams lyderiams kalbėti stiliumi, kuris skatina rasinę ir kitų formų neapykantą ir kursto ekstremizmą visuomenėje,

F.  kadangi raginimų imtis atviro homofobinio smurto pasigirdo iš Lenkijos valdančiosios partijos nario, kai kalbėta apie planus surengti Varšuvoje eitynes už homoseksualų teises,

G.  kadangi valstybės narės numatė įvairių priemonių, įskaitant valstybės finansavimo nutraukimą, nukreiptų prieš politines partijas, kurios skatina programas ir veiklą, prieštaraujančią EŽTK užtikrinamoms vertybėms,

H.  kadangi per futbolo rungtynes vyksta gėdingų rimtų rasistinių incidentų ir kadangi nerimaujama, kad panašių įvykių gali pasitaikyti per dabar vykstančias Pasaulio taurės varžybas,

I.  kadangi švietimas, ypač pradinis, yra svarbi kovos su rasistinėmis nuotaikomis ir išankstinėmis nuostatomis vėlesniame gyvenime politikos formavimo sritis ir kadangi politikos formuotojai turėtų atkreipti reikiamą dėmesį į tinkamo socialinio ir etninio derinio valstybinėse pradinio švietimo įstaigose teikiamą naudą,

J.  kadangi žiniasklaidai tenka svarbus ir didelis vaidmuo formuojant visuomenės supratimą apie rasistinį smurtą, o kai kuriose valstybėse narėse ji linkusi vartoti vienašališkus ir iškreiptus sąvokos „smurtas“ apibūdinimus, todėl jai tenka atsakomybė už dezinformacijos apie rasizmą ir ksenofobiją sklaidą,

K.  kadangi tai, kad esama daugybės interneto svetainių, kurios yra pagrindinis informacijos apie rasistines ir neapykantą kurstančias grupuotes šaltinis, kelia nerimą dėl to, kaip reikėtų kovoti su šia problema nepažeidžiant nuomonės reiškimo laisvės,

L.  kadangi policijai ir teismų sistemai valstybėse narėse tenka lemiamas vaidmuo baudžiamąja tvarka persekiojant už rasistinį smurtą ir užkertant jam kelią; tačiau kadangi jai kartais nepavyksta apsaugoti piliečių nuo rasinio smurto ir atgrasyti ekstremistų nuo tokių nusikaltimų ir atsižvelgdamos į tai valstybės narės turėtų apsvarstyti, ar jų policijos pajėgose ir teismų sistemose esama „institucinio rasizmo“; kadangi kai kuriose šalyse policijos prievarta nukreipta prieš etnines, rasines ir seksualines mažumas ir tiesiogiai pažeidžiama jų susirinkimo teisė,

 M.  kadangi trūksta statistikos duomenų apie rasizmą, ksenofobiją, antisemitizmą ir homofobiją valstybėse narėse, ypač apie su šiais reiškiniais susijusius smurtą ir diskriminaciją,

N.  kadangi praėjus penkeriems derybų metams Taryba vis dar nepriėmė Komisijos pasiūlymo dėl Pagrindų sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija, ir dėl to Komisija grasino jį atsiimti, ir kadangi ši priemonė būtų buvusi naudinga siekiant nubausti rasistinės neapykantos nusikaltimų kaltininkus,

O.  kadangi Europos teisingumo teisme (ETT) buvo paduotas ieškinys dėl to, kad keturios valstybės narės – Vokietija, Liuksemburgas, Austrija ir Suomija – neįvykdė direktyvos 2000/43/EB – rasinės lygybės direktyvos – reikalavimų,

1.  apgailestauja dėl to, kad Taryba nesugebėjo priimti 2001 m. Tarybos pagrindų sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija, ir skubiai reikalauja Tarybai pirmininkausiančią Suomiją atnaujinti su juo susijusią veiklą, o Tarybą – pasiekti susitarimą dėl to, kad minėtasis sprendimas būtų taikomas homofobiniams, antisemitiniams, islamofobiniams ir kitų rūšių nusikaltimams, įvykdytiems dėl fobijos ar neapykantos dėl etninės priklausomybės, rasės, lytinės orientacijos, religijos ar kitų iracionalių priežasčių; ragina valstybes nares sustiprinti baudžiamosios teisės priemones, kuriomis siekiama suderinti už tokius nusikaltimus skiriamas bausmes visoje ES; ragina visas valstybes nares veiksmingai įgyvendinti kovos su diskriminacija direktyvas ir ragina Komisiją Teisingumo Teisme paduoti ieškinį prieš tas valstybes nares, kurios to nedaro, ir iki 2007 m. vidurio pateikti naujas teisėkūros priemones, į kurias būtų įtraukti visi EB sutarties 13 straipsnyje išdėstyti diskriminacijos pagrindai ir kurių taikymo sritis būtų tokia pati, kaip direktyvos 2000/43/EB;

2.  griežtai smerkia visas rasistų atakas ir išreiškia solidarumą su visomis šių atakų aukomis ir jų šeimomis, įskaitant:

   tyčinį juodaodės malietės ir belgo vaiko, kurio auklė ši moteris buvo, nužudymą, įvykdytą jauno dešiniojo sparno belgų ekstremisto 2006 m. gegužės 12 d. Antverpene, tas pats asmuo keletą minučių prieš šią žmogžudystę sunkiai sužeidė turkų kilmės moterį, mėgindamas ją nužudyti;
   šešiolikmečio ir septyniolikmečio vaikinų nužudymus, įvykdytus 2006 m. sausį ir balandį Briuselyje, išreikšdamas savo pasipiktinimą tuo, kaip kai kurios žiniasklaidos priemonės aprašė šias žmogžudystes, nes šiais aprašymais plačiajai visuomenei nepagrįstai peršama mintis apie ištisų bendruomenių nusikalstamą pobūdį;
   Ilano Halimio išprievartavimą, kankinimą ir nužudymą 2006 m. vasarį Prancūzijoje, kurį įvykdė 22 įvairios kilmės asmenų gauja, ir išreiškia didelį susirūpinimą dėl šio nusikaltimo antisemitinio aspekto;
   Chaïbo Zehafo nužudymą 2006 m. kovą Prancūzijoje dėl jo etninės kilmės;
   grubų išpuolį prieš etiopų kilmės Vokietijos pilietį Keviną K., įvykdytą 2006 m. sausio 9 d. Poemmeltės kaime, esančiame Saksonijoje-Anhalte, ypač dėl šio nusikaltimo rasinių motyvų;
   šiurpų Gisbertos, transseksualo, gyvenusio Portugalijos miete Oporte, kankinimą ir nužudymą 2006 m. vasarį, kurį įvykdė grupė paaugliško ir ikipaaugliško amžiaus nepilnamečių, ragindamas Portugalijos valdžios institucijas padaryti viską, kas jų galioje, kad nusikaltėliai būtų nubausti, ir kovoti su nebaudžiamumo atmosfera, gaubiančia šį ir kitus nusikaltimus, padarytus iš neapykantos;
   Michaelio Schudricho, Lenkijos vyriausiojo rabino, užpuolimą, įvykdytą Varšuvoje, taip pat Lenkijos šeimų lygos vadovaujančių narių pareiškimus, kuriais kurstomas smurtas prieš gėjus, lesbietes, biseksualus ir transseksualus (GLBT) siekiant neleisti šių žmonių organizuojamo žygio už toleranciją ir lygybę;

3.  džiaugiasi, kad masinėse demonstracijose, vykusiose Antverpene ir Paryžiuje ir skirtose išreikšti visuotinį pasipiktinimą minėtais įvykiais ir visuotinę paramą kovai su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu, dalyvavo tūkstančiai žmonių; taip pat džiaugiasi tolerancijos apraiškomis Lenkijoje, ypač šiltu 2006 m. gėjų parado sutikimu Varšuvoje;

4.  išreiškia didelį susirūpinimą tuo, kad apskritai didėja rasistinė, ksenofobinė, antisemitinė ir homofobinė netolerancija Lenkijoje, kurią iš dalies kursto religinės programos, pvz., „Radio Maryja“, kurią ir Vatikanas kritikuoja dėl antisemitinių kalbų; mano, kad ES turėtų imtis atitinkamų priemonių ir išreikšti savo susirūpinimą, t. y. iškelti Lenkijos šeimų lygos, kurios lyderiai kursto žmonių neapykantą ir smurtą, dalyvavimo vyriausybėje klausimą; primena Lenkijai jos įsipareigojimus ir pareigas pagal sutartis, ypač pagal ES sutarties 6 straipsnį, ir galimas sankcijas, jei minėtų sutarčių nebus laikomasi; esant tokioms aplinkybėms, ragina Lenkijos vyriausybę iš naujo apsvarstyti Įgaliotojo atstovo lygios padėties klausimais tarnybos panaikinimą; ragina Rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą atlikti besiformuojančio rasinės, ksenofobinės ir homofobinės netolerancijos klimato Lenkijoje tyrimą, o Komisiją – patikrinti, ar Lenkijos švietimo ministro veiksmai ir pareiškimai atitinką Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio nuostatas;

5.  griežtai smerkia Rusijos valdžios institucijų sprendimą uždrausti pirmąjį Gėjų paradą , turėjusį įvykti gegužės 27 d. Maskvoje, taip pat šių institucijų nesugebėjimą užtikrinti taikių demonstrantų ir žmogaus teisių aktyvistų saugą ir saugumą, ir primena Rusijos valdžios institucijoms, kad susirinkimų laisvė – pagrindinė žmogaus teisė, garantuojama pagal Rusijos Federacijos Konstitucijos 31 straipsnį; išreiškia didelį susirūpinimą dėl vaidmens, kurį Rusijos politikai ir religinės organizacijos atliko, kurstydamos neapykantą gėjams, lesbietėms, biseksualams ir transseksualams ir smurtą prieš juos; išreiškia viltį, kad panašūs įvykiai ateityje nepasikartos, ir ragina Rusijos valdžios institucijas leisti organizuoti Gėjų paradą 2007 m. ir užtikrinti jo dalyvių saugumą;

6.  yra labai nusivylęs tuo, kad ES lyderiai neiškėlė aptariamojo klausimo ES ir Rusijos vadovų susitikime, vykusiame gegužės 18 d.;

7.  taip pat nusivylęs ir tuo, kad Pirmininko J. M. Barroso ir Komisijos narių F. Frattinio ir V. Špidlos susitikime su Europos religiniais lyderiais gegužės 30 d. nebuvo pasmerktas Rusijos ortodoksų dvasininkų dalyvavimas smurtiniame, nukreiptame prieš gėjus ir palaikančiame naujuosius nacistus, žygyje, vykusiame gegužės 27 d. Maskvoje;

8.  išreiškia nuostabą ir susirūpinimą dėl Europos parlamentinės asamblėjos tarybos pirmininko reakcijos į įvykius Maskvoje, kai jis pasveikino Rusiją su jos pasiekimais žmogaus teisių srityje, vietoj to, kad pasmerktų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimą, įvykdytą gegužės 27 d.;

9.  ragina ES atstovus būsimame G8 vadovų susitikime iškelti žmogaus teisių Rusijoje klausimą, kaip neatidėliotiną klausimą, ypač atkreipiant dėmesį į taikių demonstracijų teisę;

10.  ragina Europos Sąjungos institucijas, valstybes nares ir visas Europos demokratines politines partijas pasmerkti visus netolerancijos veiksmus ir rasinės neapykantos kurstymą, taip pat visus puldinėjimo ar rasistų smurto veiksmus;

11.  apgailestauja, kad keliose valstybėse narėse vis labiau remiamos ekstremistų partijos ir grupuotės, kurių darbotvarkė aiškiai ksenofobinė, rasistinė, antisemitinė ir homofobinė, ir kai kurios iš šių partijų ir grupuočių pastaruoju metu pateko į Lenkijos vyriausybę, tai pat pabrėžia, kad būtina imtis šio reiškinio šaknų, pvz., socialinės atskirties, izoliacijos ir nedarbo, išnaikinimo;

12.  primygtinai reikalauja, kad visos valstybės narės bent jau numatytų galimybę nutraukti valstybinių lėšų teikimą politinėms partijoms, kurios tvirtai nesilaiko žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, demokratijos ir teisinės valstybės principų, nustatytų Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Europos pagrindinių teisių chartijoje, ir ragina, kad turinčios minėtą galimybę valstybės narės nedelsdamos ja pasinaudotų;

13.  ragina valstybes nares pradėti kampanijas ir projektus, visais lygiais ir visuose sektoriuose, ypač žiniasklaidoje ir mokyklose, siekiant skatinti kultūrinę įvairovę, kaip turtingumo ir ekonominio dinamiškumo formą, lyčių lygybę, kovą su diskriminacija, toleranciją, dialogą ir integraciją, pvz., tam panaudojant Europos lygių galimybių visiems metus (2007) ir Europos kultūrų dialogo metus (2008);

14.  ragina valstybes nares skirti reikiamą dėmesį kovai su rasizmu, seksizmu, ksenofobija ir homofobija tarpusavio santykiuose ir dvišaliuose santykiuose su trečiosiomis šalimis;

15.  ragina Komisiją ir toliau vystyti antidiskriminacinę politiką kartu su atsirandančia integracijos politika; mano, kad norint pasiekti lygybės, būtina skirti reikiamą dėmesį integracijai ir kitoms neįstatyminėms priemonėms, pvz., sąveikos ir dalyvavimo skatinimui;

16.  pabrėžia, kad reikia remti antirasistines ir antiksenofobines iniciatyvas, susijusias su šiuo metu Vokietijoje vykstančiu Pasaulio taurės čempionatu, ir ragina valdžios institucijas atidžiai stebėti, bausti ir smerkti tuos, kurie atsakingi už rasistų aktus;

17.  dar kartą primena, kad būtina tinkamai ir aiškiai apibrėžti rasizmą ir ksenofobiją ir kaupti statistinius duomenis apie juos, ypač apie rasistų ir ksenofobinį smurtą, ir taip veiksmingai kovoti su šiais reiškiniais, kaip pabrėžiama Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2005 m. metiniame pranešime, pažymint, kad trūksta registruotų statistikos duomenų apie rasistų smurtą, pvz., Italijoje, Portugalijoje ir Graikijoje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos vyriausybei.

Atnaujinta: 2006 m. birželio 13 d.Teisinis pranešimas