Postup : 2006/2587(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0330/2006

Predkladané texty :

RC-B6-0330/2006

Rozpravy :

PV 14/06/2006 - 9
CRE 14/06/2006 - 9

Hlasovanie :

PV 15/06/2006 - 9.10
CRE 15/06/2006 - 9.10

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0273

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 120kWORD 81k
12. júna 2006
PE 374.601v01-00}
PE 374.602v01-00}
PE 374.603v01-00}
PE 374.604v01-00} RC1
 
B6‑0330/2006}
B6‑0331/2006}
B6‑0332/2006}
B6‑0333/2006} RC1
ktorý v súlade s článkom 103 odsekom 4 rokovacieho poriadku predkladajú
   Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman a Claude Moraes v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
   Sophia in 't Veld v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
   Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter a Raül Romeva i Rueda v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
   Francis Wurtz v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   GUE/NGL (B6‑0330/2006)
   ALDE (B6‑0331/2006)
   Verts/ALE (B6‑0332/2006)
   PPE-DE (B6‑0333/2006)
o vzostupe násilia v Európe zapríčineného rasizmom a homofóbiou

Uznesenie Európskeho parlamentu o vzostupe násilia v Európe zapríčineného rasizmom a homofóbiou 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na medzinárodné nástroje pre oblasť ľudských práv, ktoré zakazujú diskrimináciu na základe rasového a etnického pôvodu, a najmä Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pričom oba dohovory podpísali všetky členské štáty EÚ a veľký počet krajín, ktoré nie sú členmi Únie,

–  so zreteľom na články 2, 6, 7 a 29 Zmluvy o Európskej únii a na článok 13 Zmluvy o ES, ktoré zaväzujú EÚ a jej členské štáty, aby podporovali dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, a ktoré poskytujú európske prostriedky na boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii, a na Európsku chartu základných práv, predovšetkým jej článok 21,

–  so zreteľom na aktivity Európskej únie zamerané na boj proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a homofóbii, najmä na antidiskriminačnú smernicu 2000/43/ES implementujúcu zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový či etnický pôvod a smernicu 2000/78/ES ustanovujúcu všeobecný rámec na rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ako aj na návrh rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rasizme, xenofóbii, antisemitizme, homofóbii, ochrane menšín, antidiskriminačných politikách a situácii Rómov v EÚ,

–  so zreteľom na článok 103 odsek 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a homofóbia sú motivované iracionálnymi dôvodmi a niekedy sú spojené so sociálnou marginalizáciou, vylúčením a nezamestnanosťou, ako aj odmietaním chápania rozmanitosti v našich spoločnostiach ako zdroja obohatenia,

B.  keďže v niektorých členských štátoch, najnovšie v Belgicku, Francúzsku, Nemecku a Poľsku, sa vyskytli násilnosti a/alebo prípady zabitia motivované rasistickou, xenofobickou a antisemitskou nenávisťou, kým vnútri EÚ a mimo nej pretrvávajú ďalšie priame a nepriame formy rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a homofóbie,

C.  keďže ruské úrady zakázali pochod rovnosti a tolerancie homosexuálov, lesbičiek, bisexuálov a transsexuálov (GLBT) plánovaný na 27. mája v Moskve, čím porušili právo na pokojné zhromaždenie a demonštráciu zaručované Európskou chartou ľudských práv, v situácii, keď sa politické a cirkevné orgány podieľali na ponižovaní a podnecovali k násiliu, ktoré vyústilo do násilných udalostí, na ktorých sa aj zúčastnili,

D.  keďže politické osobnosti na európskej, národnej a regionálnej úrovni nesú zodpovednosť za vytváranie dobrého príkladu podporovaním tolerancie, pochopenia, rešpektu a pokojného spolunažívania,

E.  keďže niektoré politické strany vrátane strán, ktoré sú pri moci vo viacerých krajinách alebo majú dobré zastúpenie na miestnej úrovni, zámerne zaradili do centra svojej politickej agendy otázky rasovej, národnostnej, náboženskej intolerancie a intolerancie voči homosexuálom, čo politickým vodcom umožňuje používať jazyk, ktorý podnecuje rasovú nenávisť a iné formy nenávisti a podporuje v spoločnosti extrémizmus,

F.  keďže výzvy na otvorené násilie homofóbneho charakteru prišli od členov poľskej vládnucej strany v súvislosti s plánmi na uskutočnenie pochodu za práva homosexuálov vo Varšave,

G.  keďže členské štáty pripravili rozličné opatrenia proti politickým stranám propagujúcim programy a aktivity, ktoré sú v rozpore s hodnotami zaručovanými Európskou chartou ľudských práv, vrátane zrušenia verejného financovania,

H.  keďže hanebné a vážne rasistické akty sa vyskytujú počas futbalových zápasov a keďže existujú obavy, že k podobným udalostiam by mohlo dôjsť počas terajších majstrovstiev sveta,

I.  keďže vzdelávanie, najmä na prvom stupni, je kritickou oblasťou výchovnej politiky v boji proti rasistickým postojom a predsudkom v neskoršom živote a keďže politici by mali venovať riadnu pozornosť výhodám sociálnej a etnickej zmiešanosti v štátnom základnom školstve,

J.  keďže médiá zohrávajú dôležitú a významnú úlohu v tom, ako verejnosť prijíma rasistické násilie, a niektoré členské štáty majú tendenciu využívať jednorozmerné a neobjektívne opisy násilia, čiže sú zodpovedné za šírenie dezinformácií o rasizme a xenofóbii,

K.  keďže existencia veľkého počtu internetových domovských stránok, ktoré sú hlavným zdrojom informácií o rasistických skupinách a skupinách podnecujúcich nenávisť, vyvoláva obavy z toho, či sa pôsobením proti tomuto problému neporuší sloboda vyjadrovania,

L.  keďže polícia a justičný systém v členských štátoch majú mimoriadne dôležitú úlohu pri stíhaní a prevencii rasistického násilia; keďže však niekedy sa im nedarí chrániť občanov pred rasistickým násilím a odradzovať extrémistov od páchania týchto trestných činov a keďže v tejto súvislosti by členské štáty mali posúdiť, či ich policajné sily a justičné systémy netrpia „inštitucionálnym rasizmom“; keďže v niektorých krajinách sa policajné násilie osobitne zameriava na etnické, rasové a sexuálne menšiny a priamo porušuje právo na slobodné zhromažďovanie,

M.  keďže neexistuje dostatok štatistických údajov o rasizme, xenofóbii, antisemitizme a homofóbii v členských štátoch a najmä o násilí a diskriminácii súvisiacimi s týmito fenoménmi,

N.  keďže Rada ani po piatich rokoch rokovaní ešte neprijala návrh Komisie na rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii, čím hrozilo, že Komisia ho stiahne, a keďže tento nástroj by mohol byť užitočný na oslovenie a potrestanie páchateľov trestných činov rasovej nenávisti,

O.  keďže Európsky súdny dvor (ESD) citoval štyri členské štáty – Nemecko, Luxembursko, Rakúsko a Fínsko – za to, že nesplnili požiadavky smernice 2000/43/ES, smernice rasovej rovnosti,

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nedokázala prijať rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii z roku 2001, a naliehavo vyzýva budúce fínske predsedníctvo Rady, aby obnovilo prácu na tomto rozhodnutí, a Radu, aby sa dosiahla dohodu, na základe ktorej sa rozhodnutie explicitne rozšíri o homofóbne, antisemitské a islamofóbne trestné činy a o iné typy činov motivovaných fóbiou či nenávisťou založenou na etnickom pôvode, rase, sexuálnej orientácii, náboženstve alebo iných iracionálnych dôvodoch; vyzýva členské štáty, aby posilnili opatrenia trestného práva zamerané na zblíženie postihov za takého trestné činy vnútri celej EÚ; naliehavo vyzýva členské štáty, aby účinne uplatňovali antidiskriminačné smernice, a Komisiu, aby predviedla pre Súdny dvor tie členské štáty, ktoré tak neurobia, a aby do polovice roku 2007 predložila nové legislatívne nástroje obsahujúce všetky dôvody diskriminácie uvedené v článku 13 Zmluvy o ES, pričom budú mať rovnakú pôsobnosť ako smernica 2000/43/ES;

2.  dôrazne odsudzuje všetky rasistické útoky a vyjadruje solidaritu so všetkými obeťami tohto násilia vrátane ich rodín:

   úmyselnú vraždu černošky z Mali a belgického dieťaťa, ktoré opatrovala, ktorú 12. mája 2006 v Antverpách spáchal mladý belgický pravicový extrémista, ktorý chvíľu predtým vážne zranil ženu tureckého pôvodu, keď sa ju pokúsil zabiť;
   vraždu 16-ročného chlapca v januári 2006 a 17-ročného chlapca v apríli 2006 v Bruseli, pričom vyjadruje pobúrenie nad tým, ako tieto vraždy opisovali niektoré médiá, čo vtedy viedlo k nepodloženej kriminalizácii celých komunít v očiach verejnosti;
   únos, mučenie a zabitie Ilana Halimiho vo februári 2006 vo Francúzsku skupinou 22 osôb rozličného pôvodu, pričom vyslovuje hlboké znepokojenie nad antisemitským rozmerom tohto zločinu;
   zabitie Chaïba Zehafa v marci 2006 vo Francúzsku pre jeho etnický pôvod;
   brutálny útok na nemeckého občana etiópskeho pôvodu Kevina K. v osade Poemmelte v Sasku-Anhaltsku 9. januára 2006, najmä pre jeho rasový motív;
   hrozné mučenie a vraždu Gisberty, transsexuála žijúceho v portugalskom meste Oporto, spáchané vo februári 2006 skupinou mladistvých a maloletých, pričom naliehavo vyzýva portugalské úrady, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na potrestanie zodpovedných a na prekonanie ovzdušia beztrestnosti vzhľadom na tento trestný čin a iné trestné činy z nenávisti;
   útok proti najvyššiemu poľskému rabínovi Michaelovi Schudrichovi, ku ktorému došlo vo Varšave, ako aj vyhlásenie vedúcich predstaviteľov Ligy poľských rodín podnecujúce násilie proti homosexuálom, lesbičkám, bisexuálom a transsexuálom v súvislosti s pochodom za toleranciu a rovnoprávnosť;

3.  víta skutočnosť, že na hromadných demonštráciách v Antverpách a Paríži, ktorých zámerom bolo vyjadriť zhrozenie verejnosti nad týmito udalosťami a podporu verejnosti v boji proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu, sa zúčastnili tisíce ľudí; víta aj demonštrácie za toleranciu v Poľsku a najmä srdečné prijatie pochodu Gay pride 2006 vo Varšave;

4.  vyjadruje vážne znepokojenie nad všeobecným rastom rasistickej, xenofóbnej, antisemitskej a homofóbnej neznášanlivosti čiastočne podnecovanej náboženskými platformami, ako je Radio Maryja, ktoré si vyslúžilo za svoje antisemitské prejavy aj kritiku Vatikánu; domnieva sa, že EÚ by mala prijať primerané opatrenia na vyjadrenie svojich obáv a najmä na riešenie otázky účasti Ligy poľských rodín vo vláde, ktorej vedúci funkcionári pobádajú ľudí k nenávisti a násiliu; pripomína Poľsku jeho záväzky a povinnosti v rámci zmlúv, najmä článok 6 Zmluvy o EÚ, a možné postihy v prípade ich nedodržania; naliehavo vyzýva v tomto kontexte poľskú vládu, aby prehodnotila zrušenie Úradu splnomocnenca pre rovnoprávnosť; požaduje, aby observatórium pre rasizmus a xenofóbiu vykonalo prieskum objavujúceho sa ovzdušia rasovej, xenofóbnej a homofóbnej intolerancie v Poľsku a aby Komisia zistila, či sú činy a vyhlásenia poľského ministra školstva v súlade s článkom 6 Zmluvy o Európskej únii;

5.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie ruských úradov o zákaze prvého pochodu Gay Pride v Moskve dňa 27. mája, ako aj to, že nezaručili bezpečnosť pokojných demonštrantov a aktivistov za dodržiavanie ľudských práv, a pripomína ruským orgánom, že sloboda zhromažďovania je základným ľudským právom zaručeným článkom 31 Ústavy Ruskej federácie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad úlohou ruských politikov a náboženských organizácií pri podnecovaní násilia a nenávisti proti homosexuálom, lesbičkám, bisexuálom a transsexuálom; vyjadruje nádej, že sa v budúcnosti podobné udalosti nevyskytnú, a vyzýva ruské úrady, aby povolili pochod Gay Pride v roku 2007 a aby zaručili bezpečnosť jeho účastníkov;

6.  je hlboko sklamaný skutočnosťou, že vedúci predstavitelia EÚ počas samitu EÚ-Rusko 18. mája nezaradili túto otázku do programu rokovania

7.  rovnako vyjadruje sklamanie nad tým, že stretnutie predsedu Barrosa a komisárov Frattiniho a Špidlu s európskymi náboženskými vodcami 30. mája neodsúdilo aktívnu účasť ruských pravoslávnych popov na násilnom neonacistickom pochode proti homosexuálom v Moskve dňa 27. mája;

8.  vyjadruje počudovanie a obavy nad reakciou predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy na udalosti v Moskve, keď blahoželal Rusku za jeho výsledky v oblasti ľudských práv namiesto odsúdenia porušenia základných ľudských práv z 27. mája;

9.  vyzýva predstaviteľov EÚ, aby na nadchádzajúcom samite skupiny G8 nastolili na stretnutí s Ruskom ako naliehavú vec problematiku ľudských práv, najmä práva pokojne demonštrovať;

10.  vyzýva inštitúcie Európskej únie, členské štáty a všetky európskej demokratické politické strany , aby odsúdili všetky prejavy neznášanlivosti a podnecovania k rasovej nenávisti, ako aj prenasledovania či rasového násilia;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých členských štátoch rastie podpora extrémistických strán a skupín s jasným xenofóbnym, rasistickým, antisemitským a homofóbnym programom, pričom niektoré z nich nedávno vyjadrili súhlas s vládou v Poľsku, a zdôrazňuje potrebu zamerať sa na korene tohto fenoménu, ako je sociálna marginalizácia, vyčlenenie a nezamestnanosť;

12.  dôrazne žiada všetky členské štáty, aby aspoň rátali s možnosťou zastavenia verejného financovania politickým stranám, ktoré nedodržiavajú ľudské práva a základné slobody, demokraciu a zásady právneho štátu, ako sú uvedené v Európskom dohovore o ľudských právach a Európskej charte základných práv, a vyzýva tie štáty, ktoré už túto možnosť majú, aby ju bez meškania uplatnili;

13.  žiada členské štáty, aby začali kampane a projekty na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch, najmä v médiách a na školách, s cieľom podporiť kultúrnu rozmanitosť ako formu obohatenia a hospodárskeho dynamizmu, rovnosť pohlaví, boj proti diskriminácii, toleranciu, dialóg a integráciu, napríklad v rámci Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) a Medzikultúrneho dialógu (2008);

14.  vyzýva členské štáty, aby venovali riadnu pozornosť boju proti rasizmu, diskriminácii na základe pohlavia, xenofóbii a homofóbii tak vo vzájomných vzťahoch, ako aj vo svojich bilaterálnych vzťahoch s tretími krajinami;

15.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v rozvoji antidiskriminačnej politiky popri čoraz naliehavejšej politike integrácie; domnieva sa, že na dosiahnutie rovnosti sa musí venovať riadna pozornosť integrácii a ďalším nelegislatívnym opatreniam, ako je podpora vzájomného pôsobenia a účasti;

16.  zdôrazňuje potrebu podporovať protirasistické a antixenofóbne iniciatívy v súvislosti s terajšími majstrovstvami sveta vo futbale v Nemecku a žiada orgány, aby pozorne monitorovali, stíhali a súdili osoby zodpovedné za rasistické činy;

17.  pripomína potrebu vypracovať spoľahlivé a jasné definície a štatistiky o rasizme a xenofóbii, najmä o rasistickom a xenofóbnom násilí, ako prostriedky účinného boja proti týmto fenoménom, čo zdôrazňuje výročná správa Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rok 2005, pričom zdôrazňuje nedostatok štatistických záznamov o rasistickom násilí najmä v Taliansku, Portugalsku a Grécku;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, Rade Európy a vláde Ruskej federácie.

Posledná úprava: 13. júna 2006Právne oznámenie