Procedūra : 2006/2516(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0343/2006

Pateikti tekstai :

RC-B6-0343/2006

Debatai :

PV 14/06/2006 - 2
CRE 14/06/2006 - 2

Balsavimas :

PV 14/06/2006 - 4.7
CRE 14/06/2006 - 4.7

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0262

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 100kWORD 62k
2006 m. birželio 13 d.
PE 374.622v01-00}
PE 374.624v01-00}
PE 374.625v01-00}
PE 374.626v01-00}
PE 374.627v01-00} RC1
 
B6‑0343/2006}
B6‑0345/2006}
B6‑0346/2006}
B6‑0347/2006}
B6‑0348/2006} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden ir Francisco José Millán Mon PPE-DE frakcijos vardu
   Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici ir Alexandra Dobolyi PSE frakcijos vardu
   James Nicholson ir Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu
   André Brie ir Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu
   Konrad Szymański ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   GUE/NGL (B6‑0343/2006)
   ALDE (B6‑0345/2006)
   PPE-DE (B6‑0346/2006)
   UEN (B6‑0347/2006)
   PSE (B6‑0348/2006)
dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, ypač į savo 2005 m. gruodžio 15 d. rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 25 d. Bulgarijos ir Rumunijos pasirašytą Stojimo į Europos Sąjungą sutartį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 16 d. Komisijos pateiktą Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimo ES narystei stebėsenos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi bendras ir viešai paskelbtas ES tikslas – siekti, kad Bulgarija ir Rumunija įstotų 2007 m. sausio 1 d.,

B.  kadangi Komisija atkreipia dėmesį į didelę pažangą, kurią pasiekė Bulgarija ir Rumunija nuo tada, kai buvo pateikta paskutinė ataskaita,

C.  kadangi pažanga tam tikrose srityse vis dar nėra visiškai patenkinama ir kadangi Bulgarija ir Rumunija turi nedelsiant imtis priemonių, kad šie trūkumai būtų pašalinti siekiant 2007 m. sausio 1 d. įstoti į Sąjungą,

D.  kadangi Komisija ne vėliau kaip 2006 m. spalio mėn. pradžioje pateiks tolesnes Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimo narystei ES stebėjimo ataskaitas,

E.  kadangi jis nuolat reiškė savo paramą tam, kad Bulgarija ir Rumunija įstotų laiku,

F.  kadangi Stojimo sutartyje esama nuostatų dėl apsaugos ir stebėsenos priemonių, kurios, jei būtina, gali būti taikomos iškart po stojimo, todėl nereikia atidėti šios datos,

G.  kadangi Europos Parlamento Pirmininkui ir Komisijos Pirmininkui keičiantis laiškais buvo pasiektas susitarimas dėl Europos Parlamento teisės visapusiškai dalyvauti priimant sprendimą dėl vienos iš Stojimo sutartyje numatytų apsaugos sąlygų taikymo,

1.  su dideliu susidomėjimu atkreipė dėmesį į Komisijos pateiktas Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimo stoti į Europos Sąjungą ataskaitas ir gerbia tai, kad Komisija labai atidžiai ir rimtai stebėjo pasirengimo pastangas ir įgyvendinimo priemones, kurių ėmėsi abi šalys, siekdamos atitikti stoti į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d. nustatytas sąlygas;

2.  su džiaugsmu pažymi, kad Komisija ir toliau tvirtina, jog abiejų šalių įstojimo į Europos Sąjungą galutinė data yra 2007 m. sausio 1 d. su sąlyga, kad bus imtasi reikiamų priemonių siekiant išspręsti likusias problemas, ir pritaria Komisijos rekomendacijoms dėl tolesnės procedūros, susijusios su galutinio sprendimo priėmimu dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo datos;

3.  ragina Europos Tarybą birželio 15–16 d. vyksiančiame vadovų susitikime laikytis savo pažado, kad Bulgarija ir Rumunija įstos į ES 2007 m. sausio 1 d., jei jos bus pasirengusios; taip pat džiaugiasi specialia pagalba, kurią suteikė valstybės narės, ypač teisingumo ir teisėtvarkos srityse, ir ragina sustiprinti šią pagalbą kitais mėnesiais;

4.  pabrėžia, kad Bulgarijos ir Rumunijos vyriausybės privalo suprasti, jog reikia iki galo pasinaudoti likusiais mėnesiais ir pasiekti konkrečių rezultatų, siekiant įvykdyti reikalavimus, keliamus norint tapti visateisėmis ES narėmis 2007 m. sausio 1 d.;

5.  su džiaugsmu pažymi, kad pastaraisiais mėnesiais Bulgarija ir Rumunija dėjo dideles pastangas ir padarė didelę pažangą, siekdamos atitikti ES politinius ir ekonominius kriterijus ir palaipsniui priimti bei įdiegti bendrijos teisyną;

6.  pabrėžia, kad abi šalys turi ir toliau stiprinti vykstančią savo teisinių sistemų reformą, didinant teismų sistemos skaidrumą, veiksmingumą ir nešališkumą, ir pasiekti esminių tolesnių kovos su korupcija rezultatų, ypatingą dėmesį skiriant kovai su organizuotu nusikalstamumu; pabrėžia, kad ypač svarbu imtis visų priemonių prekybai žmonėmis panaikinti, ir iš esmės labiau įtraukti į visuomenę romų bendruomenes, ypač sprendžiant jų būsto, sveikatos priežiūros, švietimo ir užimtumo problemas;

7.  žino, kad sprendimas dėl kiekvienos šalies priėmimo bus priimtas atsižvelgiant į šios šalies nuopelnus ir pasiekimus, bet labai džiaugtųsi, jei remiantis šiuo metu abiejų šalių pasiekta pažanga ir veikla, vykdoma siekiant tolesnės pažangos per kelis ateinančius mėnesius, Bulgarija ir Rumunija galėtų įstoti į Europos Sąjungą kartu ir tą pačią dieną;

8.  ragina Bulgarijos ir Rumunijos politines jėgas sutelkti savo veiklą tam, kad būtų įvykdytos narystės ES sąlygos iki 2007 m. sausio 1 d. ir išlaikytas politinis pasiryžimas, reikalingas šiam tikslui pasiekti;

9.  ragina Komisiją nedelsiant suteikti Bulgarijai ir Rumunijai kuo aiškesnes laukiamų rezultatų, reikalingų siekiant išsklaidyti Komisijos nerimą, gaires ir užtikrinti, kad didžiausia Komisijos išteklių dalis būtų būtų skirta šioms nerimą keliančioms sritims ir paramai, padėsiančiai pasiekti apčiuopiamo pagerėjimo, tai pat bendradarbiaujant su Bulgarijos ir Rumunijos valdžios institucijomis nustatyti galimos stebėsenos procedūrų, taikytinų po įstojimo, pobūdį bei galimas tokio stebėjimo priemones ir sąlygas, kurioms esant minėtų priemonių gali reikėti;

10.  ragina valstybes nares pagal tvarkaraštį baigti Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo ratifikavimo procesą;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Bulgarijos ir Rumunijos vyriausybėms bei parlamentams.

Atnaujinta: 2006 m. birželio 13 d.Teisinis pranešimas