Διαδικασία : 2006/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0401/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0401/2006

Συζήτηση :

PV 06/07/2006 - 13.3
CRE 06/07/2006 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2006 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0324

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 113kWORD 77k
5 Ιουλίου 2006
PE 377.290v01-00}
PE 377.291v01-00}
PE 377.293v01-00}
PE 377.297v01-00}
PE 377.300v01-00}
PE 377.303v01-00} RC1/αναθ.
 
B6‑0401/2006}
B6‑0402/2006}
B6‑0404/2006}
B6‑0408/2006}
B6‑0411/2006}
B6‑0414/2006}RC1/αναθ.
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
   Simon Coveney και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann και Christa Prets, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Henrik Lax, Μάριου Ματσάκη και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Daniel Marc Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni και Miguel Portas, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
   Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   Verts/ALE (B6‑0401/2006)
   UEN (B6‑0402/2006)
   GUE/NGL (B6‑0404/2006)
   PPE-DE (B6‑0408/2006)
   ALDE (B6‑0411/2006)
   PSE (B6‑0414/2006)
σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ετήσια ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου, καθώς και την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας που διεξήχθη στην Τυνησία τον Δεκέμβριο του 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2001) και τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων (2004), καθώς και την πρώτη αξιολόγησή τους από την Αυστριακή Προεδρία,

–  έχοντας υπόψη την Δήλωση Αρχών που ενέκρινε η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κοινωνία της Πληροφορίας, της 12ης Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, του εκπροσώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και του ειδικού εισηγητή του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για την ελευθερία της έκφρασης, της 21ης Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό στις τρίτες χώρες, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2005,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης· το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να πρεσβεύει κανείς τις απόψεις του ανενόχλητα και να αναζητεί, να λαμβάνει και να μοιράζεται πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και ανεξαρτήτως συνόρων,

Β.  χαιρετίζοντας την διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης της Τύνιδας στις 16-18 Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την πρωταρχική σημασία που έχει η κοινωνία της πληροφορίας για την δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως δε την ελευθερία της έκφρασης και γνώμης καθώς και την ελευθερία να λαμβάνει κανείς και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εποχή μας ο αγώνας για την ελευθερία της έκφρασης έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στο Διαδίκτυο, το οποίο ως μέσο έκφρασης συγκεντρώνει την προτίμηση των πολιτικών αντιφρονούντων, των αγωνιστών της δημοκρατίας, των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων δημοσιογράφων ανά τον κόσμο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί να ενδυναμώσει την δημοκρατία και να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας, καθώς και ότι ο περιορισμός αυτής της πρόσβασης δεν συνάδει με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις παράνομων ενεργειών, όπως η υποδαύλιση του μίσους, της βίας και του ρατσισμού, η προπαγάνδα υπέρ του ολοκληρωτισμού, η πρόσβαση παιδιών στην πορνογραφία ή η σεξουαλική εκμετάλλευσή τους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, αυταρχικά καθεστώτα και κυβερνήσεις εργάζονται προς την κατεύθυνση όλο και πιο πρωτοποριακών μεθόδων ελέγχου του Διαδικτύου, κυρίως μέσω της χρήσης ολοένα και πιο εξελιγμένων τεχνολογιών φιλτραρίσματος και επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και μέσω της συγκρότησης αστυνομίας του κυβερνοχώρου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεγάλος αριθμός αντιφρονούντων στον κυβερνοχώρο κρατούνται στη φυλακή - οι περισσότεροι εξ αυτών στην Κίνα - και ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Hao Wu, συγγραφέας διαδικτυακού ημερολογίου (blogger) και κινηματογραφιστής ντοκιμαντέρ, ο Yang Zili, κινέζος αντιφρονών του κυβερνοχώρου, ο Shi Tao, κινέζος δημοσιογράφος στην εφημερίδα Dangdai Shangbao, ο Motjaba Saminejad, ιρανός συγγραφέας διαδικτυακού ημερολογίου, ο Mohammed Abbou, τυνήσιος δικηγόρος, ο Pham Hong Son, βιετναμέζος γιατρός και ο Habib Saleh, σύριος δημοσιογράφος του Διαδικτύου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πλέον πρόσφατες περιπτώσεις αφορούν τους Mohamed Sharkawy και Karim Lel-shaer, αιγύπτιους συγγραφείς διαδικτυακού ημερολογίου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες μπορούν να θεωρηθούν ως εχθροί της ελευθερίας της έκφρασης στο Διαδίκτυο, όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, όπως η Κίνα, η Λευκορωσία, η Βιρμανία, η Κούβα, το Ιράν, η Λιβύη, οι Μαλδίβες, το Νεπάλ, η Βόρεια Κορέα, το Ουζμπεκιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Συρία, η Τυνησία, το Τουρκμενιστάν και το Βιετνάμ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρίες που εδρεύουν σε δημοκρατικές χώρες παρέχουν στις προαναφερθείσες χώρες τα τεχνικά μέσα για να ασκούν λογοκρισία στο Διαδίκτυο και να παρακολουθούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει πείσει επιτυχώς εταιρίες όπως η Yahoo, η Google και η Microsoft να διευκολύνουν τη λογοκρισία των υπηρεσιών τους στην κινεζική διαδικτυακή αγορά, και σημειώνοντας ότι άλλες κυβερνήσεις έχουν ζητήσει τα μέσα για άσκηση λογοκρισίας από άλλες εταιρείες,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη εξοπλισμός και τεχνολογίες που έχουν προμηθεύσει δυτικές εταιρείες, όπως η CISCO Systems, η Telecom Italia και η Wanadoo, θυγατρική της France Telecom, έχουν χρησιμοποιηθεί από κυβερνήσεις με στόχο τη λογοκρισία του Διαδικτύου για την αποτροπή της ελευθερίας της έκφρασης,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές αρχές των ΗΠΑ κατέθεσαν, τον Φεβρουάριο του 2006, νομοσχέδιο με την επωνυμία Global On-Line Freedom Act, σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση των εργασιών των εταιριών του Διαδικτύου, όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε καταπιεστικές χώρες,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταδείξει ότι τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της και ότι είναι έτοιμη να δράσει για να προαγάγει την ελεύθερη έκφραση στο Διαδίκτυο,

1.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδη αξία, κοινή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και ότι οφείλουν συνεπώς αυτές να προβούν σε απτές ενέργειες για να την υπερασπιστούν·

2.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί κοινής δήλωσης με την οποία θα επαναβεβαιώνουν την δέσμευσή τους υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών του Διαδικτύου και υπέρ της προαγωγής της ελεύθερης έκφρασης στο Διαδίκτυο σε ολόκληρο το κόσμο·

3.  διατυπώνει εκ νέου την δέσμευσή του υπέρ των αρχών που τονίστηκαν εκ νέου στην σύνοδο κορυφής της Τύνιδας:

   -οικοδόμηση της κοινωνίας της πληροφορίας στη βάση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,
   -καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και αναζήτηση πόρων για προγράμματα δράσης που θα ενισχύουν την ανάπτυξη,
   -ανάπτυξη ρυθμίσεων για την διαχείριση του Διαδικτύου οι οποίες να είναι πιο ισόρροπες, πλουραλιστικές και αντιπροσωπευτικές των ενδιαφερόμενων κρατών, με σκοπό την απάντηση στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις (απρόκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spamming), προστασία δεδομένων κλπ)·

4.  καταδικάζει έντονα την επιβολή περιορισμών στο διαδικτυακό περιεχόμενο, είτε αφορούν την διάδοση είτε την λήψη της πληροφορίας, που επιβάλλονται από κυβερνήσεις και δεν εγγυώνται απολύτως την ελευθερία της έκφρασης· καταδικάζει έντονα την παρενόχληση και τη φυλάκιση δημοσιογράφων και άλλων, που εκφράζουν τις απόψεις τους στο Διαδίκτυο· καλεί, επ' αυτού, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενώπιον των αρχών των εμπλεκόμενων χωρών με στόχο την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατούμενων χειριστών του Διαδικτύου·

5.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συντάξουν εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας που να θέτει όρια στις δραστηριότητες εταιρειών σε καταπιεστικές χώρες·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν την παρουσία και ενεργό συμμετοχή της ΕΕ, καθώς και την παρουσίαση των κοινών θέσεων, ιδίως στο πλαίσιο του Οικονομικoύ και Κοινωνικoύ Συμβουλίου (ECOSOC), της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP)·

7.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, κατά την εξέταση των προγραμμάτων βοήθειάς τους προς τρίτες χώρες, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών των χωρών αυτών στο Διαδίκτυο·

8.  χαιρετίζει την κοινή δήλωση των επενδυτών σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και το Διαδίκτυο, κατόπιν πρωτοβουλίας των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα· επισημαίνει ότι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης στο Διαδίκτυο, chat, εκδοτικές υπηρεσίες κ.ά, θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των χρηστών·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουλίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου