Förfarande : 2006/2575(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0467/2006

Ingivna texter :

RC-B6-0467/2006

Debatter :

PV 05/09/2006 - 17
CRE 05/09/2006 - 17

Omröstningar :

PV 07/09/2006 - 7.7

Antagna texter :

P6_TA(2006)0351

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 88kWORD 57k
6 september 2006
PE 378.324v01-00}
PE 378.333v01-00}
PE 378.339v01-00}
PE 378.340v01-00}
PE 378.342v01-00}
PE 378.362v01-00} RC1
 
B6‑0467/06}
B6‑0476/06}
B6‑0482/06}
B6‑0483/06}
B6‑0485/06}
B6‑0505/06} RC1
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
   Maria Martens, för PPE-DE-gruppen
   Miguel Angel Martínez Martínez och Margrietus van den Berg, för PSE‑gruppen
   Thierry Cornillet, för ALDE-gruppen
   Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter och Caroline Lucas, för Verts/ALE‑gruppen
   Vittorio Agnoletto och Mary Lou McDonald, för GUE/NGL-gruppen
   Ģirts Valdis Kristovskis och Eoin Ryan, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   UEN (B6‑0467/06)
   GUE/NGL (B6‑0476/06)
   PPE-DE (B6‑0482/06)
   ALDE (B6‑0483/06)
   Verts/ALE (B6‑0485/06)
   PSE (B6‑0505/06)
om falska läkemedel

Europaparlamentets resolution om falska läkemedel 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den förklaring om bekämpning av piratkopiering som stats- och regeringscheferna för G8-länderna avgav vid toppmötet i Sankt Petersburg den 15‑16 juli 2006,

–  med beaktande av den förklaring som avgavs vid Världshälsoorganisationens (WHO) internationella konferens i Rom den 18 februari 2006,

–  med beaktande av kommissionens initiativ när det gäller immateriella rättigheter och dess handlingsplan mot förfalskning och piratkopiering som antogs i oktober 2005,

–  med beaktande av den dom i Europeiska gemenskapernas domstol (C-176/03) som 2005 stärkte Europeiska gemenskapens behörighet att utfärda straffrättsliga påföljder för förfalskning,

–  med beaktande av WHO:s resolution om folkhälsa, innovation, grundläggande forskning och immateriella rättigheter,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förfalskning av läkemedel kan få ytterst allvarliga följder och till och med hota miljontals människors liv och hälsa.

B.  Enligt WHO är ett falskt läkemedel ett läkemedel som avsiktligt och bedrägligt säljs utan märkning som visar dess verkliga benämning och/eller källa. Det kan vara en specialitet eller ett generiskt läkemedel. Bland de förfalskade läkemedlen innehåller vissa rätt ingredienser, andra felaktiga, vissa innehåller inget verksamt ämne och andra innehåller inte tillräckliga mängder av det verksamma ämnet och det finns även läkemedel vars förpackningar förfalskats.

C.  Dessa förfalskade läkemedel cirkulerar i huvudsak i utvecklingsländerna och de används mot dödliga sjukdomar såsom malaria, tuberkulos och hiv/aids.

D.  Falska läkemedel utgör idag 10 procent av världsmarknaden enligt WHO:s beräkningar och över 10 procent enligt den amerikanska läkemedelsmyndigheten (Food and Drug Administration). Upptill 70 procent av de läkemedel som säljs i Kamerun har visat sig vara kopior; WHO uppger samma siffra för sex andra afrikanska länder 2003. I utvecklingsländerna skall 25 procent av de förbrukade läkemedlen vara falska (50 procent i Pakistan och Nigeria).

E.  Enligt WHO dör en miljon människor varje år i malaria; av dem beror 200 000 dödsfall på feldoserade läkemedel eller intag av förfalskade läkemedel

F.  Förfalskning av läkemedel förekommer på världens alla kontinenter, framför allt i Afrika, Asien, Latinamerika och Ryssland.

G.  Enligt WHO är följande de vanligaste faktorerna som gynnar uppkomsten av falska läkemedel: avsaknad av lagar mot förfalskning av läkemedel, låga straffrättsliga påföljder, bristande eller inga myndigheter som reglerar läkemedelsmarknaden, brist på läkemedel eller osäker läkemedelsförsörjning, ingen kontroll av exporterade läkemedel, handelstransaktioner som involverar flera mellanhänder, korruption och intressekonflikter.

H.  Denna handel med falska läkemedel är även en följd av bristande politiskt medvetande och engagemang, svaga regelverk och otillräckliga medel för att genomdriva dessa samt, i synnerhet i utvecklingsländerna, det faktum att stora delar av befolkningen saknar tillgång till äkta läkemedel som kontrollerats av myndigheterna.

I.  Det är beklagligt att EU så sent trätt in i den internationella kampen mot förfalskningar eftersom öppnare gränser och ny teknik (Internet) innebär en risk för att piratkopieringen ökar.

1.  Europaparlamentet anser att Europeiska gemenskapen genast bör skaffa sig möjligheter att segra i kampen mot de olagliga metoder som används vid pirattillverkning och förfalskning av läkemedel.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå längre än den gör i sitt meddelande ”Strategi för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter i tredjeländer”. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att framför allt vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa problemen med läkemedelsförfalskning inom EU.

3.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att lägga fram initiativ för att stärka reglerings- och tillsynskapaciteten samt kvalitetskontrollen i lågresursländer för läkemedel och medicinsk materiel som släpps ut på marknaden, och att förbättra tillgången till billiga läkemedel.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att driva på och arbeta för en internationell konvention i syfte att i varje lands lagstiftning införa ett särskilt brott som avser förfalskning av läkemedel samt häleri och försäljning av förfalskade läkemedel.

5.  Europaparlamentet kräver effektivare samarbete både nationellt och internationellt mellan de olika myndigheter som berörs av åtgärderna mot förfalskning.

6.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av förebyggande åtgärder i handlingsprogrammen: I det här fallet handlar det om att inrätta strukturer, inleda samarbete, genomföra informationskampanjer, helst via offentliga myndigheter, uppamma politisk vilja och verkligen genomföra dessa insatser.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringschefer, FN:s generalsekreterare och WHO:s generalsekreterare.

Senaste uppdatering: 6 september 2006Rättsligt meddelande