Postup : 2006/2625(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0512/2006

Předložené texty :

RC-B6-0512/2006

Rozpravy :

PV 27/09/2006 - 9
CRE 27/09/2006 - 9

Hlasování :

PV 28/09/2006 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0387

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 100kWORD 65k
27. září 2006
PE 378.405v01-00}
PE 378.406v01-00}
PE 378.407v01-00}
PE 378.408v01-00}
PE 378.410v01-00}
PE 378.412v01-00} RC1
 
B6‑0512/2006}
B6‑0513/2006}
B6‑0514/2006}
B6‑0515/2006}
B6‑0517/2006}
B6‑0519/2006} RC1
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
   Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder a Anders Wijkman za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE
   Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke a Thierry Cornillet za skupinu ALDE
   Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
   Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL
   Eoin Ryan za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   Verts/ALE (B6‑0512/2006)
   PPE-DE (B6‑0513/2006)
   PSE (B6‑0514/2006)
   ALDE (B6‑0515/2006)
   GUE/NGL (B6‑0517/2006)
   UEN (B6‑0519/2006)
o situaci v Dárfúru

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Dárfúru 

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Súdánu, a zejména v Dárfúru,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, a zejména na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1705 ze dne 31. srpna 2006,

–  s ohledem na rozhodnutí Africké unie z dubna 2004 o vytvoření Africké mise v Súdánu (AMIS),

–  s ohledem na Světový den pro Dárfúr konaný dne 17. září 2006,

–  ohledem na Dárfúrskou mírovou dohodu podepsanou dne 5. května 2006 v nigerijské Abuji,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že výsledkem konfliktu v oblasti Dárfúru mezi vládními silami, provládními milicemi a povstalci je za poslední tři roky více než 200 000 obětí a přes 2 miliony vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, a to přes podepsání Dárfúrské mírové dohody dne 5. května 2006,

B.  vzhledem k tomu, že Dárfúrská mírová dohoda je i nadále základem stability, míru a usmíření v Dárfúru, navzdory prohlášení zvláštního zastupitele OSN Jana Pronka, že Dárfúrská mírová dohoda „je téměř mrtvá“,

C.  vzhledem k tomu, že podle koordinátora humanitární pomoci OSN Jana Egelanda je humanitární a bezpečnostní situace v Dárfúru nejhorší od roku 2004 a přístup pro humanitární pomoc se neustále zhoršuje, a to do té míry, že některé oblasti Dárfúru jsou nyní pro humanitární pracovníky oblastí, kam nelze vstoupit, což znamená, že tisíce lidí v Dárfúru nemají k pomoci přístup,

D.  vzhledem k tomu, že příměří v regionu je i nadále všemi stranami porušováno a násilí je často namířeno proti civilnímu obyvatelstvu, a vzhledem k tomu, že nedávné vojenské posily v Dárfúru a posílení vládních sil v regionu měly za následek obnovení bojů v oblastech severního Dárfúru,

E.  vzhledem k tomu, že „povinnost OSN chránit“ uvádí, že pokud „vnitrostátní orgány nejsou schopny chránit obyvatelstvo před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti“, může Rada bezpečnosti OSN souhlasit s použitím vojenských sil podle kapitoly VII,

F.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 1706 pověřila nové mírové síly OSN o síle až 22 500 vojáků a policistů, aby převzaly operace v Dárfúru od Africké mise v Súdánu (AMIS), a znovu ubezpečila o plném respektování súdánské svrchovanosti, jednoty, nezávislosti a územní celistvosti,

G.  vzhledem k tomu, že vláda Súdánu nadále brání těmto silám OSN ve vstupu do Súdánu,

H.  vzhledem k tomu, že dárfúrský konflikt – a beztrestnost jeho aktérů – stále více ohrožuje stabilitu středoafrického regionu a představuje hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti,

I.  vzhledem k tomu, že s ohledem na rozhodnutí Africké unie ze dne 20. září prodloužit současný mandát jejích mírových sil v Dárfúru do konce roku se OSN zavázala poskytnout další logistickou a materiální podporu AMIS,

J.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN postoupila v březnu 2005 situaci v Dárfúru Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC),

1.  naléhá na vládu Súdánu, aby podle kapitoly VII Charty OSN přijala v Dárfúru mírové síly Organizace spojených národů;

2.  zdůrazňuje, že Súdán není schopen chránit svůj vlastní lid, a je proto povinen přijmout síly OSN v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1706; vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby vyvinula nátlak na súdánské úřady, aby přijaly nasazení již schválené mise OSN do Dárfúru, která má jasný mandát podle kapitoly VII a posílené kapacity, které této misi poskytuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1706;

3.  požaduje, aby súdánské úřady nejen nekladly žádné překážky nasazení a činnosti mise OSN v Dárfúru, ale aby rovněž vytvořily podmínky potřebné pro účinné fungování této mise; zdůrazňuje, že neschopnost súdánských úřadů splnit tyto podmínky bude potrestána;

4.  vyzývá mezinárodní společenství a všechny zúčastněné strany, aby navrhly způsoby, které by účinně a rychle přispěly k úspěchu operace mise OSN do Dárfúru a k vyřešení krize;

5.  vyzývá Čínu a Rusko, aby sehrály kladnou úlohu v OSN při snahách, jež mají zajistit, že bude možné nasadit mírové síly OSN, a aby náležitě využily svou úlohu v regionu k usnadnění nasazení této mise a k prevenci krveprolití;

6.  vyzývá v tomto ohledu Čínu, aby stavěla na společném prohlášení Číny a EU ze dne 11. září, v němž „vůdcové zdůrazňují, že přechod od operací Africké unie k operacím OSN by vedl k míru v Dárfúru“; naléhá na čínskou vládu, aby jednala v duchu tohoto prohlášení tím, že využije svého vlivu v Súdánu, aby přesvědčila vládu Súdánu přijmout mírové síly OSN;

7.  vyzývá Arabskou ligu, aby ukončila svůj postoj spoluviníka k přetrvávající neústupnosti Súdánu k potřebě mírových sil OSN;

8.  znovu připomíná závazky, které poskytla OSN po genocidě ve Rwandě s cílem účinněji stát za svou politickou odpovědností v Africe;

9.  vyzývá EU, aby vyžadovala naléhavé prosazování bezletové zóny nad Dárfúrem vytvořené na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591; naléhá na mezinárodní společenství, aby navázalo kontakty s Čadem s cílem projednat vynucení bezletové zóny z východního Čadu;

10.  odsuzuje pokračující porušování příměří všemi stranami, a zejména násilí na civilním obyvatelstvu a útoky na humanitární pomoc;

11.  vyzývá všechny strany včetně vlády Súdánu, aby bezodkladně ukončily vojenské akce v Dárfúru, aby se podřídily dohodě o příměří a aby dodržovaly a plnily své závazky podle Dárfúrské mírové dohody;

12.  vyzývá strany, které nepodepsaly Dárfúsrkou mírovou dohodu, aby tak učinily, aby na sebe vzaly závazky z ní vyplývající a aby ji plnily;

13.  vyzývá k opatřením na budování důvěry, jako je dialog a konzultace Dárfúr - Dárfúr, jež by zahrnovaly všechny strany konfliktu i občanskou společnost;

14.  bere na vědomí prodloužení mandátu mise Africké unie v Súdánu (AMIS) do konce roku; zdůrazňuje naléhavou potřebu posílit mandát a úkoly těchto sil a zajistit dostatečné financování i logistickou a materiální podporu těchto sil, což by jim umožnilo účinně plnit Dárfúrskou mírovou dohodu;

15.  vyzývá EU a další mezinárodní aktéry, aby spolupracovali zejména s OSN a s Africkou unií s cílem zajistit, aby mírové síly v Dárfúru byly schopny rychle reagovat na porušení příměří nebo provokace kterékoli ze stran;

16.  vyzývá EU a USA a další mezinárodní aktéry, aby uvalili sankce vůči kterékoli straně, včetně vlády, která porušuje příměří nebo útočí na civilisty, mírové síly nebo osoby zapojené do humanitárních operací, a aby uskutečnili všechny nezbytné akce, jež by pomohly ukončit beztrestnost prosazováním režimu sankcí Rady bezpečnosti;

17.  vyzývá vládu Súdánu a mezinárodní společenství, aby plně spolupracovaly s Mezinárodním trestním soudem s cílem ukončit beztrestnost;

18.  vyzývá všechny stálé členy Rady bezpečnosti OSN, aby převzali svou globální odpovědnost a aby nekladli překážky jakýmkoli opatřením na podporu míru, bezpečnosti a stability v oblasti Dárfúru v Súdánu a aby podporovaly všechny vhodné kroky vedoucí k udržitelnému vyřešení konfliktu;

19.  vyzývá všechny strany, zejména vládu Súdánu, aby zajistily plný, bezpečný a bezproblémový přístup pracovníkům humanitární pomoci ke všem osobám v Dárfúru nacházejícím se ve stavu nouze a rovněž přístup pro dodávky humanitární pomoci, především pro vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky;

20.  žádá o podstatné navýšení humanitární pomoci poskytované mezinárodním společenstvím téměř třem milionům lidí, kteří jsou zcela závislí na mezinárodní pomoci z hlediska potravin, přístřeší a lékařské pomoci;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, radě ministrů AKT–EU, vládě Súdánu, Africké unii a generálnímu tajemníkovi Organizaci spojených národů.

Poslední aktualizace: 27. září 2006Právní upozornění