Postup : 2006/2648(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0554/2006

Predkladané texty :

RC-B6-0554/2006

Rozpravy :

PV 26/10/2006 - 12.2
CRE 26/10/2006 - 12.2

Hlasovanie :

PV 26/10/2006 - 13.2

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0466

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 98kWORD 57k
25. októbra 2006
PE 379.721v01-00}
PE 379.727v01-00}
PE 379.728v01-00}
PE 379.731v01-00}
PE 379.736v01-00} RC1
 
B6‑0554/2006}
B6‑0560/2006}
B6‑0561/2006}
B6‑0564/2006}
B6‑0569/2006} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Charles Tannock a Bernd Posselt v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
   Pasqualina Napoletano a Luis Yañez-Barnuevo García v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
   Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
   Raül Romeva i Rueda a Alain Lipietz v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
   Willy Meyer Pleite a Marco Rizzo v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   PSE (B6‑0554/2006)
   Verts/ALE (B6‑0560/2006)
   PPE-DE (B6‑0561/2006)
   GUE/NGL (B6‑0564/2006)
   ALDE (B6‑0569/2006)
o súdnom procese s Riosom Monttom

Uznesenie Európskeho parlamentu o súdnom procese s Riosom Monttom 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 18. mája 2000, zo 14. júna 2001, z 11. apríla 2002, 10. apríla 2003 a zo 7. júla 2005 o Guatemale,

–  so zreteľom na štatút Medzinárodného trestného súdu, Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu a Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na svoj rozhodný a trvalý záväzok týkajúci sa zabezpečenia dodržiavania mierových dohôd a ľudských práv v Guatemale,

–   so zreteľom na svoj rozhodný a trvalý záväzok týkajúci sa zabezpečenia dodržiavania mierových dohôd a ľudských práv v Guatemale;

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  so zreteľom na obvinenia zo zločinov proti ľudskosti a genocídy počas ozbrojeného konfliktu v Guatemale, podľa ktorých 83 % obetí konfliktu tvorili etnickí Mayovia, 200 000 ľudí bolo zavraždených a 45 000 ľudí zmizlo za použitia násilia, 10 % obyvateľstva bolo presídlených a boli vyhladené celé komunity domorodého obyvateľstva; keďže, ako Európsky parlament postupne uznal, tieto zločiny nesmú zostať nepotrestané,

B.  keďže jednotlivci obvinení zo zosnovania a spáchania uvedených zločinov neboli nikdy postavení pred súd a niektorí z nich naďalej zastávajú vysoké politické funkcie,

C.  keďže v decembri 2006 si pripomenieme 10. výročie mierových dohôd, pričom sa doposiaľ neuplatňuje globálna dohoda o ľudských právach: obete neboli doposiaľ primerane materiálne odškodnené, a to ani symbolicky; páchatelia zločinov sa nikdy verejne neospravedlnili a naďalej neexistujú informácie o tom, kde sa nachádza väčšina zmiznutých ľudí,

D.  keďže 7. júla 2006 sudca španielskeho Najvyššieho súdu (Audiencia Nacional) vydal medzinárodný zatykač na sedem bývalých guatemalských diktátorov a vojenských dôstojníkov obvinených z genocídy, mučenia a nezákonného zadržiavania väzňov,

E.  keďže pred vydaním zatykača sudca odcestoval do Guatemaly, aby na mieste vykonal vyšetrovanie, ktoré mu nebolo umožnené vykonať v dôsledku námietok, ktoré podali právni zástupcovia obvinených na guatemalskom ústavnom súde a súde s jurisdikciou v oblasti konfliktov,

1.  nalieha na guatemalské orgány, aby v plnej miere spolupracovali a vyvinuli maximálne úsilie s cieľom vniesť svetlo do prípadov porušovania ľudských práv a aby zabezpečili, že zodpovedné osoby budú postavené pred súd a že sa zverejnia zistenia vyšetrovaní, ako to požaduje medzinárodný trestný zatykač, ktorý vydal španielsky Najvyšší súd 7. júla 2006 na tieto osoby: Jose Efraín Rios Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Angel Anibal Guevara Rodriguez, German Chupina Barahona, Pedro Garcia Arredondo a Benedicto Lucas Garcia; všetci z nich sú obvinení zo spáchania zločinov genocídy, mučenia, terorizmu a nezákonného zadržiavanie väzňov;

2.  žiada príslušné vlády a riadiace orgány dotknutých bankových subjektov, aby spolupracovali pri zabavení hmotného a nehmotného majetku obvinených s cieľom zabezpečiť, že si plnia svoje finančné a občiansko-právne povinnosti;

3.  naliehavo vyzýva Interpol a Europol, aby v prípade žiadosti príslušných orgánov poskytli všetky nevyhnuté prostriedky na zabezpečenie vydania danej osoby;

4.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok usilovať sa o to, aby boli obvinené osoby zbavené beztrestnosti;

5.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol pri uplatňovaní zásady univerzálnej jurisdikcie v súvislosti so zločinmi proti ľudskosti, s genocídou a mučením;

6.  domnieva sa, že ak bude tento prípad úspešne uzatvorený, mal by sa za podobných okolností uplatňovať proti diktátorom a  osobám zodpovedným za masové porušovanie ľudských práv rovnaký postup;

7.  vyjadruje svoju podporu ľudu Guatemaly a jej orgánom, aby naďalej presadzovali zásady právneho štátu a  usilovali sa o hospodársky, sociálny a politický rozvoj, ktorý prispeje k mieru a národnému zmiereniu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Guatemalskej republiky, vládam stredoamerických krajín, vláde Spojených štátov amerických a PARLACENU.

Posledná úprava: 25. októbra 2006Právne oznámenie