Procedura : 2006/2668(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B6-0619/2006

Teksty złożone :

RC-B6-0619/2006

Debaty :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Głosowanie :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0526

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 112kWORD 77k
27 listopada 2006
PE 381.873v01-00}
PE 381.874v01-00}
PE 381.876v01-00}
PE 381.877v01-00}
PE 381.878v01-00} RC1
 
B6‑0619/2006}
B6‑0620/2006}
B6‑0622/2006}
B6‑0623/2006}
B6‑0624/2006} RC1
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
   John Bowis, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
   Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker i Ana Maria Gomes, w imieniu grupy politycznej PSE
   Georgs Andrejevs, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall i Johan Van Hecke, w imieniu grupy politycznej ALDE
   Carl Schlyter i Marie-Hélène Aubert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou i Helmuth Markov, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
   PPE-DE (B6‑0619/2006)
   GUE/NGL (B6‑0620/2006)
   PSE (B6‑0622/2006)
   ALDE (B6‑0623/2006)
   Verts/ALE (B6‑0624/2006)
w sprawie AIDS

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie AIDS 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie HIV/AIDS: czas na spełnienie obietnic oraz rezolucję z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie Światowego Dnia Walki z AIDS,

–  uwzględniając przypadający na 1 grudnia 2006 r. Światowy Dzień Walki z AIDS oraz jego temat: „Odpowiedzialność – powstrzymać AIDS, czas na spełnienie obietnic”,

–  uwzględniając wydane 21 listopada przez UNAIDS/WHO najnowsze statystyki dotyczące światowej epidemii HIV/AIDS: „2006 AIDS Epidemic Update”,

–  uwzględniając posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 31 maja 2006 r. poświęcone ocenie postępów osiągniętych we wdrażaniu deklaracji zobowiązań w sprawie HIV/AIDS;

–  uwzględniając 16. międzynarodową konferencję poświęconą AIDS, która odbyła się w sierpniu 2006 r. w Toronto,

–  uwzględniając przyjęty przez Komisję Europejską w kwietniu 2005 r. Europejski program przeciwdziałania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy we wszystkich krajach rozwijających się w latach 2007-2011,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009,

–  uwzględniając szczyt G8 w Gleneagles oraz zobowiązanie ONZ z 2005 r. do zagwarantowania do 2010 r. powszechnego dostępu do usług zapobiegania, leczenia i opieki zdrowotnej,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od czasu zdiagnozowania 25 lat temu pierwszego przypadku AIDS, na skutek tej choroby umarło 25 milionów ludzi,

B.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem UNAIDS z dnia 21 listopada 2006 r., w 2006 r. odnotowano 4,3 mln nowych zarażeń, z czego 2,8 mln (65%) w Afryce Subsaharyjskiej,

C.  mając na uwadze, że ponad 95% z 39,5 mln ludzi dotkniętych wirusem HIV/AIDS żyje w krajach rozwijających się,

D.  mając na uwadze istnienie oznak wskazujących na wzrost zakażeń w Europie Wschodniej i Azji Środkowej o ponad 50% od 2004 r.; mając również na uwadze, że tylko kilku krajom udało się ograniczyć liczbę nowych zarażeń,

E.  mając na uwadze, że z 6,8 mln ludzi w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów żyjących z wirusem HIV oraz potrzebujących leków antyretrowirusowych, tylko 24% ma dostęp do niezbędnego leczenia,

F.  mając na uwadze, że z szacowanych na 15 milionów sierot na świecie, których rodzice zmarli na HIV/AIDS, 12,3 mln żyje w Afryce Subsaharyjskiej,

G.  mając na uwadze, że tylko 5% dzieci zarażonych wirusem HIV otrzymuje pomoc medyczną, a niecałe 10% z 15 mln dzieci osieroconych na skutek AIDS otrzymuje wsparcie finansowe,

H.  mając na uwadze, że rodzeństwo i dziadkowie biorą na siebie opiekę nad często dużą liczbą dzieci osieroconych na skutek AIDS, a wymierające pokolenie zarażonych wirusem HIV/AIDS młodych dorosłych powoduje, że w niektórych krajach brakuje nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy oraz przedstawicieli innych kluczowych grup zawodowych,

I.  mając na uwadze, że AIDS poważnie dotyka pokolenie ludzi młodych i czynnych zawodowo,

J.  mając na uwadze, że 50% ludzi żyjących z wirusem HIV na świecie oraz blisko 60% ludzi żyjących z wirusem HIV w Afryce to kobiety,

K.  mając na uwadze, że drowie seksualne i reprodukcyjne wiąże się nierozerwalnie z zapobieganiem HIV/AIDS i innym chorobom związanym z biedą,

L.  mając na uwadze, że ludzie żyjący z wirusem HIV mają specjalne, związane ze zdrowiem reprodukcyjnym, potrzeby dotyczące planowania rodziny, bezpiecznych narodzin i karmienia dziecka piersią oraz że te potrzeby są często pomijane pomimo feminizacji epidemii AIDS,

M.  mając na uwadze, że na Międzynarodowej Konferencji w sprawie Ludności i Rozwoju w 1994 r. oraz na kolejnych takich konferencjach w latach 1999 i 2004 potwierdzono znaczenie wzmocnienia pozycji kobiet oraz ofiarowania im szerszego wyboru poprzez zwiększenie dostępu do edukacji, informacji i opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego,

N.  mając na uwadze, że pięć lat po deklaracji z Ad-Dauhy kraje bogate nie wywiązują się ze swoich zobowiązań do udostępnienia krajom rozwijającym się tańszych, ratujących życie leków,

O.  mając na uwadze, że 5 lat po deklaracji z Ad-Dauhy, zgodnie z którą „każde państwo członkowskie WTO ma prawo do udzielania przymusowych licencji oraz swobodę określania warunków przyznawania takich licencji”, WHO ostrzega , że 74% leków na AIDS należy do firm mających na nie monopol, a 77% mieszkańców Afryki w dalszym ciągu nie ma dostępu do leczenia,

P.  mając na uwadze, że od 2000 r. silna konkurencja pomiędzy producentami leków generycznych przyczyniła się do spadku cen stosowanych w podstawowej terapii leków na AIDS o 99%, z 10 tys. dolarów do około 130 dolarów rocznie na pacjenta, lecz ceny leków terapii uzupełniającej (potrzebnych przy naturalnym wzroście odporności pacjenta) pozostają wysokie, głównie ze względu na zwiększone przeszkody patentowe w głównych krajach produkujących leki generyczne,

Q.  mając na uwadze, że w negocjacjach w sprawie dwustronnych umów handlowych, porozumienia nie powinny ograniczać sposobów wykorzystania przez kraje gwarancji dotyczących ochrony zdrowia publicznego,

HIV/AIDS na świecie

1.  wyraża swoje głębokie zaniepokojenie ekspansją HIV/AIDS i innych epidemii wśród najbiedniejszej ludności świata oraz brakiem działań skierowanych na zapobieganie HIV/AIDS, niedostępnością najważniejszych leków, niedostatecznymi funduszami oraz brakiem badań naukowych w dziedzinie głównych epidemii;

2.  podkreśla znaczenie odpowiedzialności rządów, podmiotów świadczących usługi ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz innych podmiotów zaangażowanych w zapobieganie, leczenie i opiekę;

3.  wzywa wszystkich międzynarodowych darczyńców do działań na rzecz zagwarantowania, aby programy zapobiegania HIV docierały do ludzi najbardziej narażonych na zakażenie, zgodnie z wnioskami UNAIDS, według których do tych najbardziej narażonych grup nie dociera pomoc;

4.  podkreśla potrzebę finansowania przez UE konkretnych programów w celu zapewnienia edukacji i wsparcia dzieciom, które w wyniku epidemii AIDS utraciły jednego lub obydwoje rodziców lub zaraziły się chorobą;

5.  wzywa wszystkie programy pomocowe do zapewnienia, że w sytuacji, gdy pacjent rozpoczyna leczenie, zagwarantowane jest finansowanie stałego nieprzerwanego leczenia w celu zapobiegania zwiększania się oporności na leki wynikającej z przerywania leczenia;

6.  podkreśla potrzebę finansowania przez UE programów zmierzających do ochrony kobiet przed wszelkimi formami przemocy przyczyniającymi się do rozprzestrzeniania się AIDS i do zapewnienia ofiarom dostępu do usług ochrony zdrowia, a także możliwości ponownej integracji ze społeczeństwem i zwalczania piętna, które często dotyka ofiary takich przestępstw;

7.  wzywa MFW do zniesienia warunków polityki monetarnej i podatkowej, które często zmuszają państwa do ograniczania wydatków na zdrowie publiczne i oświatę;

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne

8.  podkreśla, że strategie skutecznej walki z epidemią HIV/AIDS muszą obejmować zarówno szerokie podejście prewencyjne, edukacyjne, opiekę zdrowotną oraz terapię, jak i obecnie stosowane technologie, zwiększony dostęp do leczenia oraz pilne opracowanie szczepionek;

9.  wzywa Komisję Europejską i rządy krajów partnerskich do zapewnienia, aby zdrowie i oświata, a w szczególności HIV/AIDS oraz zdrowie seksualne i reprodukcyjne były traktowane priorytetowo w krajowych dokumentach strategicznych;

10.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania programów zwalczających homofobię i przełamujących bariery uniemożliwiające skuteczne zajęcie się chorobą, w szczególności w Kambodży, Chinach, Indii, Nepalu, Pakistanie, Tajlandii i Wietnamie oraz w Ameryce Łacińskiej, gdzie jest coraz więcej dowodów na pojawianie się wirusa HIV wśród mężczyzn odbywających stosunki płciowe z mężczyznami;

11.  z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie badań naukowych w dziedzinie HIV/AIDS w siódmym programie ramowym i wzywa do prowadzenia badań nad szczepionkami i mikrobicydami, narzędziami diagnostycznymi i monitoringu dostosowanych do potrzeb krajów rozwijających się, modeli transmisji epidemii, a także tendencji społecznych i indywidualnych zachowań zasługujących na wsparcie; podkreśla, że kobiety powinny być zaangażowane we wszelkie odpowiednie naukowe badania kliniczne, w tym również próby szczepionek;

12.  wzywa do inwestycji w rozwijanie tych metod prewencji, nad którymi kontrolę sprawują kobiety, takich jak mikrobicydy, prezerwatywy dla kobiet oraz profilaktyka oferowana post fatum ofiarom gwałtu;

Dostęp do leków

13.  zachęca rządy do skorzystania ze wszelkich dostępnych możliwości w ramach porozumienia TRIPs, takich jak przymusowe licencje; wzywa WHO, WTO i ich członków do dokonania przeglądu całości porozumienia TRIPs w celu zwiększenia dostępu do leków;

14.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do uznania, w pięć lat po przyjęciu deklaracji z Ad-Dauhy, że jej stosowanie nie powiodło się, jako że WTO nie otrzymało żadnej notyfikacji z żadnego państwa eksportującego lub importującego leki obowiązkowe, ani też nie otrzymało żadnej notyfikacji na podstawie decyzji z dnia 30 sierpnia 2003 r.;

15.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia w WTO, w porozumieniu z krajami rozwijającymi się, niezbędnych kroków w celu zmiany porozumienia TRIPs i jego artykułu opartego na decyzji z dnia 30 sierpnia 2003 r., w szczególności w celu zniesienia złożonych, czasochłonnych procedur koniecznych do autoryzacji licencji przymusowych;

16.  wzywa, aby do tego czasu wszystkie kraje zmagające się z poważnymi epidemiami natychmiast skorzystały z art. 30 porozumienia TRIPs w celu uzyskania dostępu do niezbędnych leków bez ponoszenia opłat licencyjnych na rzecz właścicieli praw patentowych;

17.  wzywa Komisję do zwiększenia do 1 mld euro swojego wkładu w światowy fundusz przeciwko HIV/AIDS, malarii i gruźlicy, czego Parlament Europejski wyraźnie domagał się w swojej rezolucji z grudnia 2004 r.; wzywa wszystkie państwa członkowskie i członków G8 do zwiększenia do 7 mld ich wkładu w 2007 r. i 8 mld w 2008 r., w celu zapewnienia UNAIDS środków niezbędnych do zmniejszenia zasięgu epidemii;

18.  wspiera zobowiązanie szefów państw i rządów podjęte na światowym szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. zawierające wezwanie do powszechnego dostępu do usług zapobiegania, leczenia i opieki związanych z HIV/AIDS do 2010 r.; wyraża jednak przekonanie, że należy opracować konkretny plan finansowania powszechnego dostępu oraz ustanowić cele przejściowe i międzynarodowe;

19.  podkreśla, że silnie rozwinięte usługi zdrowia publicznego, wraz z placówkami naukowymi, są niezbędne dla zwalczania epidemii, i sprzeciwia się warunkowości prowadzącej do ich liberalizacji;

20.  wzywa do wspierania rozwijającego się regionalnego i krajowego przemysłu leków generycznych w obszarach dotkniętych epidemią w celu ułatwienia dostępu do leków;

21.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Rady, Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich UE i krajów AKP, MFW, rządu Stanów Zjednoczonych, Sekretarza Generalnego ONZ oraz szefów UNAIDS, UNDP and UNFPA.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2006Informacja prawna