Förfarande : 2006/2683(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0665/2006

Ingivna texter :

RC-B6-0665/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.33
CRE 14/12/2006 - 6.33

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 90kWORD 51k
13 december 2006
PE 382.937v01-00}
PE 382.938v01-00} RC1
 
B6‑0665/2006}
B6‑0666/2006} RC1
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
   Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Gerardo Galeote, för PPE-DE-gruppen
   Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser, för PSE-gruppen
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato och Marco Pannella, för ALDE‑gruppen
   Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni och Daniel Cohn‑Bendit, för Verts/ALE-gruppen
   Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer och Luisa Morgantini, för GUE/NGL-gruppen
   Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Jerzy Bielan, Gintaras Didžiokas och Marek Aleksander Czarnecki, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   PPE-DE (B6‑0665/2006)
   PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0666/2006)
om uppföljning av Sacharovpriset

Europaparlamentets resolution om uppföljning av Sacharovpriset 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sacharovpriset för tankefrihet inrättades 1988 och utgör sedan dess ett av Europaparlamentets många stöd för de mänskliga rättigheterna och demokratin, och är en form av erkännande för dem som kämpar mot förtryck, intolerans och orättvisa i världen.

B.  Bland annat följande personer och organisationer har tilldelats priset: Anatoli Marchenko (1989), Aung San Suu Kyi (1990), Adem Demaci (1991), Laz Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslima Nasrin (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), Basta Ya (2000), Nurit Peled, Izzat Ghazzawi och Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan och Förenta nationerna (2003), Vitryska journalistförbundet (2004), Damas de Blanco (Kuba), Reportrar utan gränser och Huawa Ibrahim (delade pristagare 2005) samt Alexander Milinkievic (2006).

C.  1990 års pristagare, dissidenten Aung San Suu Kyi från Myanmar som sitter i husarrest, och 2005 års pristagare, den kubanska rörelsen Damas de Blanco, har fortfarande inte fått tillstånd att resa för att ta emot priset.

D.  Talmanskonferensen har beslutat att skicka två delegationer till Kuba respektive Myanmar för att ta kontakt med pristagarna och kontrollera deras personliga situation.

E.  1996 års Sacharovpristagare, Wei Jingsheng, som fortfarande sitter häktad, har ännu inte haft möjlighet att tala inför Europaparlamentet och ta emot den belöning som pristagarna erhåller.

1.  Europaparlamentet beklagar att dessa pristagare fortfarande inte har fått tillstånd att själva åka och ta emot sitt pris, vilket i sig utgör en kränkning av en av människans grundläggande rättigheter, nämligen friheten att resa in i och ut ur sitt eget land, som är en rätt som uttryckligen tas upp i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet begär, mot bakgrund av talmanskonferensens beslut om att skicka två delegationer till Myanmar och Kuba, att myndigheterna i respektive land underlättar delegationernas resa till och i landet.

3.  Europaparlamentet välkomnar talmanskonferensens beslut av den 16 november i år om att skapa en uppföljningsmekanism för Sacharovprisets mottagare och att alltid skicka en delegation från Europaparlamentet för att träffa de pristagare som inte har fått tillstånd av myndigheterna i sina länder att själva närvara vid prisutdelningen.

4.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att samtliga Sacharovpristagare, och i synnerhet Aung San Suu Kyi, Oswaldo Payá Sardiñas och den kubanska rörelsen Damas de Blanco, måste få komma till EU-institutionerna.

5.  Europaparlamentet uppmanar sin talman att vidta de åtgärder som krävs för att dessa beslut skall kunna genomföras.

6.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att vid sitt nästa sammanträde ta upp organiseringen av överlämnandet av Sacharovpriset till Wei Jingsheng.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i Myanmar, Kina och Kuba, folkkongressen i Kina, parlamentet i Myanmar, nationalförsamlingen i Kuba och till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Senaste uppdatering: 13 december 2006Rättsligt meddelande