Postup : 2007/2520(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0049/2007

Předložené texty :

RC-B6-0049/2007

Rozpravy :

PV 15/02/2007 - 10.3
CRE 15/02/2007 - 10.3

Hlasování :

PV 15/02/2007 - 11.3
CRE 15/02/2007 - 11.3

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0057

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 91kWORD 56k
14. února 2007
PE 385.024v01-00}
PE 385.025v01-00}
PE 385.030v01-00}
PE 385.037v01-00}
PE 385.038v01-00}
PE 385.039v01-00} RC1
 
B6‑0049/2007}
B6‑0050/2007}
B6‑0055/2007}
B6‑0062/2007}
B6‑0063/2007}
B6‑0064/2007} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili
   Jürgen Schröder, Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti, Pierre Moscovici, Catherine Trautmann a Alain Hutchinson za skupinu PSE
   Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu UEN
   Eoin Ryan za skupinu UEN
   Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE
   Luisa Morgantini a Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
   UEN (B6‑0049/2007)
   GUE/NGL (B6‑0050/2007)
   Verts/ALE (B6‑0055/2007)
   ALDE (B6‑0062/2007)
   PSE (B6‑0063/2007)
   PPE-DE (B6‑0064/2007)
o Guineji

Usnesení Evropského parlamentu o Guinea 

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vážně znepokojen výjimečným stavem, který prezident Conté vyhlásil dne 13. února 2007 po generální stávce, kterou dne 10. ledna vyhlásily guinejské odborové organizace a občanská společnost a jejímž důvodem byly hospodářské a sociální požadavky, a násilném potlačení poklidné demonstrace konané dne 17. ledna 2007 v Conkary bezpečnostními silami,

B.  znepokojen nedávnými násilnostmi při srážkách mezi bezpečnostními silami a demonstranty, kteří žádali prezidenta Contého, jenž se dostal k moci v roce 1984 při státním převratu, aby jmenoval nezávislého premiéra a vzdal se všech svých prezidentských pravomocí,

C.  vzhledem k tomu, že prezident Conté vyhlásil výjimečný stav, v rámci kterého platí zákaz vycházení od 20:00 do 24:00, zákaz konání průvodů, shromáždění a demonstrací a rovněž veřejných nebo soukromých schůzí, který umožňuje konat ve dne i v noci prohlídky a který dává armádě značnou pravomoc k tomu, aby přijala „všechna nezbytná opatření“,

D.  vzhledem k tomu, že při násilných represích ze strany speciálních armádních jednotek, zejména „mobilní zásahové a bezpečnostní jednotky“ (Mobile Company of Intervention and Safety) a „samostatné jednotky zajišťující bezpečnost prezidenta“ (Autonomous battalion of Presidential Safety) přišla o život řada obětí,

E.  vzhledem k tomu, že prezident Conté jmenoval dne 9. února premiérem pana Eugena CAMARU a že toto jmenování není v souladu s dohodou podepsanou dne 27. ledna mezi vládou a odbory, která vyzývá ke jmenování „kompromisního premiéra“, jenž by měl po přechodné tříleté období, během kterého by byly uspořádány parlamentní a prezidentské volby, rozšířenou výkonnou pravomoc, a proto vedlo k pokračujícímu násilí a stavu bezpráví v celé Guineji,

F.  vzhledem k tomu, že od roku 2005 došlo k řadě incidentů, při nichž guinejské bezpečnostní síly střílely na neozbrojené demonstranty, zejména v červnu 2006, kdy vláda reagovala na demonstrace proti zvyšování cen základních produktů brutálním zákrokem, při kterém policisté a vojáci zastřelili nejméně 13 neozbrojených demonstrantů,

G.  vzhledem k tomu, že Guinea je bohatá na zlato, železnou rudu a bauxit, má úrodnou půdu a vodní zdroje, včetně rybolovných zdrojů, které by mohly přispět ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva, kdyby v zemi bývala zvítězila demokratická moc,

1.  důrazně odsuzuje neúměrné a přehnané použití síly ze strany guinejských ozbrojených sil při nedávných demonstracích, které se konaly v různých částech země a při kterých přišlo mnoho civilních obyvatel o život, několik demonstrantů bylo zraněno a spolu s jinými byli zadrženi odboroví předáci;

2.  připomíná význam jmenování kompromisního premiéra v souladu se závazky, které prezident Conté přijal;

3.  vyzývá ke zřízení nezávislé vyšetřovací komise pod záštitou OSN, která by se zabývala vyšetřováním nedávných zabití a rovněž porušováním lidských práv, ke kterým došlo v minulosti, odhalila by osoby odpovědné za tyto zločiny a postavila by tyto osoby před soud, a ukončila tak bezpráví;

4.  vyzývá orgány v Guineji, aby neprodleně nařídily okamžité propuštění všech osob zadržených při demonstracích vzhledem k tomu, že neexistují právně podložená obvinění, a pokud taková obvinění existují, aby zajistily, že soudní proces bude spravedlivý, proběhne brzy a budou při něm po celou dobu dodržována veškerá práva obžalovaných;

5.  vyzývá k dodržování a znovuobnovení osobních svobod a svobody sdružovat se v odborových organizacích a k ukončení autoritativních excesů, které charakterizují vládu prezidenta Contého již 23 let; vyzývá k zahájení jednání s organizacemi občanské společnosti a s odbory s cílem najít řešení vznesených požadavků;

6.  vyzývá orgány Guineje, aby okamžitě zastavily zabíjení, a vyzývá k demokratickému přechodu k politickému systému, který by splnil očekávání obyvatel Guineje,

7.  vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila politický dialog podle článku 96 Dohody z Cotonou;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, Africké unii, ECOWAS, vládě Guineje a generálnímu tajemníkovi OSN.

Poslední aktualizace: 14. února 2007Právní upozornění