Menetlus : 2007/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0208/2007

Esitatud tekstid :

RC-B6-0208/2007

Arutelud :

PV 24/05/2007 - 14.3
CRE 24/05/2007 - 14.3

Hääletused :

PV 24/05/2007 - 15.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0218

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 88kWORD 55k
23. mai 2007
PE 389.530v01-00}
PE 389.532v01-00}
PE 389.533v01-00}
PE 389.543v01-00}
PE 389.547v01-00}
PE 389.550v01-00} RC1
 
B6‑0208/2007}
B6‑0210/2007}
B6‑0211/2007}
B6‑0221/2007}
B6‑0225/2007}
B6‑0228/2007} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
   Renate Sommer, Nirj Deva, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel,
   Fiona Hall ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
   Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel,
   Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,
   Feleknas Uca, Umberto Guidoni, Luisa Morgantini ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   GUE/NGL (B6‑0208/2007)
   UEN (B6‑0210/2007)
   PSE (B6‑0211/2007)
   ALDE (B6‑0221/2007)
   PPE-DE (B6‑0225/2007)
   Verts/ALE (B6‑0228/2007)
Inimõigused Sudaanis

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste kohta Sudaanis 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et kohus mõistis kohtunik Hatim Abdurrahman Mohamed Hasani eesistumisel Amouna Abdallah Daldoumi (23-aastane naine) ja Sadia Idries Faduli (22-aastane naine, Tama hõim, Darfur) abielurikkumise eest surma kividega viskamise läbi vastavalt 6. märtsil 2007. aastal ja 13. veebruaril 2007. aastal;

B.  arvestades, et kividega surnuksviskamine on julm ja ebainimlik karistus ning et karm karistus abielurikkumise eest rikub põhilisi inimõigusi ja rahvusvahelisi kohustusi, mida Sudaan on kohustunud täitma;

C.  arvestades, et mõlemad naised on kohtuotsuse edasi kaevanud;

D.  arvestades, et Sudaani Vabariigi Brüsselis asuva saatkonna saadetud kirja kohaselt on kohus surmaotsuse tühistanud, kuna pr Daldoum ja pr Fadul ei saanud „vajalikku õiguskaitset”, ning kohus vaatab juhtumi uuesti läbi „appellatsioonikohtu juriidiliste märkuste valguses";

E.  arvestades, et Nyala kriminaalkohus Lõuna-Darfuris mõistis 3. mail Zakaria Mohamedi ja Ahmed Abdullah Suleimani (mõlemad 16-aastased) surma poomise läbi, süüdistatuna mõrvas ja röövimises;

F.  arvestades, et Sudaan on ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste konventsiooni, olles sellega kohustunud mitte viima täide surmanuhtlust alla 18-aastaste isikute puhul;

G.  arvestades, et Sudaani valitsus on allkirjastanud Cotonou lepingu ning ELi koostöö AKV riikidega põhineb inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete austamisel;

H.  arvestades, et Sudaani Vabariik on allkirjastanud Cotonou lepingu inimõiguste klausli ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti;

I.  arvestades, et Sudaani Vabariigi poolt ratifitseeritud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta sätestab õiguse elule ja keelab piinamise ning julma, ebainimliku või alandava karistuse ja kohtlemise, kuid arvestades, et siiani määratakse mitmete kriminaalkuritegude eest karistusena ja viiakse täide surmanuhtlust, peksmist, amputatsiooni ja muid kehalisi karistusi;

J.  arvestades, et Euroopa Komisjon andis 14. märtsil 2007. aastal teada 45 miljoni euro suuruse täiendava humanitaarabi eraldamisest Sudaanile (millega ulatub kogusumma 2007. aastal 85 miljoni euroni), näidates sellega ELi pühendumist Sudaani rahva abistamisele,

1.  tervitab surmanuhtluse tühistamist – kui kohus ise seda tõepoolest kinnitab – ning palub Sudaani valitsusel tagada Sadia Idris Faduli ja Amouna Abdallah Daldoumi füüsiline ja vaimne puutumatus;

2.  kutsub Sudaani valitsust tühistama Abdelrahman Zakaria Mohamedile ja Ahmed Abdullah Suleimanile mõistetud surmaotsuse ning tagama nende füüsilise ja vaimse puutumatuse;

3.  tuletab Sudaani valitsusele jõuliselt meelde, et lapsõigusrikkujate karistamine surmanuhtlusega on rahvusvahelise õigusega keelatud;

4.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles:

   a)mõistma hukka surmanuhtluse, peksmise ja teiste kehaliste, julmade või alandavate karistusviiside kasutamist, edendama õigust elule ning piinamise, julma, ebainimliku või alandava karistuse või kohtlemise keelustamist, edendama suhetes Sudaani ametivõimudega naiste õigusi, sealhulgas rahvusvahelise õiguse ja standardite kohaselt naiste ja tütarlaste õigust mitte langeda diskrimineerimise ja vägivalla ohvriks,
   b)edendama suhetes Sudaani ametivõimudega inimõiguste ja põhivabaduste austamist, sealhulgas siseriikliku õiguse ja rahvusvaheliste inimõiguste standardite, näiteks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti järgimist, mille osalisriik on Sudaan alates 1986. aastast, ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgimist, mille osalisriik on Sudaan alates 1990. aastast, samuti Cotonou lepingu artikli 96 inimõiguste klausli järgimist, mille Sudaan allkirjastas 2005. aastal;

5.  kutsub Sudaani valitsust oma õigussüsteemi vastavalt uuesti läbi vaatama ja ratifitseerima kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teist vabatahtlikku protokolli, mille eesmärk on surmanuhtluse täielik kaotamine;

6.  kutsub Sudaani valitsust ühinema inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta protokolliga, samuti Aafrika Liidu Kohtu protokolliga, mis on mõlemad vastu võetud Maputos, Mosambiigis 11. juulil 2003. aastal,

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon AKV-ELi nõukogule ja parlamentaarsele ühisassambleele, komisjonile, ÜRO ja Aafrika Liidu peasekretärile ning Sudaani valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 23. mai 2007Õigusalane teave