Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0209/2007

Esitatud tekstid :

RC-B6-0209/2007

Arutelud :

OJ 24/05/2007 - 80

Hääletused :

PV 24/05/2007 - 15.4
CRE 24/05/2007 - 15.4

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 87kWORD 53k
23. mai 2007
PE 389.531v01-00}
PE 389.535v01-00}
PE 389.544v01-00}
PE 389.552v01-00} RC1
 
B6‑0209/2007}
B6‑0213/2007}
B6‑0222/2007}
B6‑0230/2007} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
   Pasqualina Napoletano ja Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel,
   Fiona Hall ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
   Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken ja Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel,
   Miguel Portas ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   GUE/NGL (B6‑0209/2007)
   PSE (B6‑0213/2007)
   ALDE (B6‑0222/2007)
   Verts/ALE (B6‑0230/2007)
Maailmapanga praegune kriis

Euroopa Parlamendi resolutsioon Maailmapanga praeguse kriisi kohta 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni Atlandi-üleste suhete kohta;

–  võttes arvesse hr Wolfowitz’i otsust lahkuda oma ametikohalt Maailmapanga presidendina 30. juunil 2007 pärast tema vastu esitatud süüdistusi onupojapoliitikas, mis sisalduvad Maailmapanga erikomisjoni koostatud märgukirjas ja Maailmapanga direktorite nõukogu seitsme liikme koostatud aruandes, kus Maailmapanga presidenti süüdistatakse selle institutsiooni eetikareeglite rikkumises, mida ta juhib;

–  võttes arvesse rahvusvahelise institutsiooni 42 endise tippjuhi avaldatud avalikku kirja;

–  võttes arvesse panga direktorite nõukogu 16. mai 2007. aasta pressiteadet, milles direktorid tunnistavad huvide konfliktide lahendamisega seotud panga menetluskorra ebaselgust ja kohustuvad kehtivaid eeskirju parandama;

–  võttes arvesse hr Wolfowitz’i Maailmapanga juhi ametikohale määramise tingimusi;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et Maailmapanka tuleb pidada kõige olulisemaks globaalse arengu institutsiooniks ja arvestades, et selle juhtimispoliitika ja juhtimise ausus avaldab suurt mõju kogu rahastajate ja arendajate kogukonnale;

B.  võttes arvesse Maailmapanga presidendi vastu esitatud süüdistusi onupojapoliitikas;

C.  arvestades, et Maailmapanga lahkuv president on abisaajate valimisel pannud suurt rõhku hea valitsemistava põhimõtetele, sealhulgas õigusriigi põhimõtete rakendamisele, demokraatiale ja läbipaistvusele ning avalike institutsioonide aruandekohustusele – põhimõtetele, mida Euroopa institutsioonid kindlalt toetavad ja mida tuleb kohaldada ka Maailmapanga enda tegevuse ning otsustusprotsesside suhtes;

D.  tervitades suurema osa Maailmapanga akrediteeritud rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide toetust, kes on algusest peale nõudnud Maailmapanga presidendi tagasiastumist vaatamata katsetele summutada „Wolfowitz'i afääri“;

E.  arvestades, et Maailmapanga peamiste juhtide valimise kord ei vasta ülemaailmsetele läbipaistvuse ja demokraatia standarditele, mis omab negatiivseid tagajärgi Maailmapanga legitiimsusele ajal, millal hädasti on tarvis tugevaid ja legitiimseid mitmepoolseid institutsioone;

F.  arvestades, et Maailmapanga parlamentaarse võrgustiku (PNoWB) loomine tõendab valitud õigusloojate üha suurenevat tähelepanu Maailmapanga poliitika ja tegevuse suhtes, pidades silmas selle aruandekohustuse suurendamist parlamentide ees ülemaailmselt;

G.  arvestades, et Euroopa Liidu liikmesriikidele kuulub enam kui 30% Maailmapanga juhatuse häältest ja see on oluline faktor Maailmapanga otsustusprotsessis, sealhulgas selle juhtide määramisel;

1.  võtab teadmiseks Maailmapanga presidendi otsuse lõpuks oma ametikohalt 30. juunil 2007. aastal lahkuda, kuid mõistab hukka tal selleks kulunud aja, mis halvas institutsiooni enam kui kuuks ajaks ning süvenes enneolematuks usaldusväärsuse ja identiteedi kriisiks;

2.  meenutab, et arengukomisjon avaldas juba 2005. aasta märtsis suurt muret, et kõige olulisema rahvusvahelise arenguinstitutsiooni tippjuhi valimisprotsessis puuduvad legitiimse korralduse miinimumnõuded;

3.  mõistab hukka panga juhtimisega seotud probleemid, mis selgitavad, kuidas praeguse olukorrani on jõutud ja asub seisukohale, et Wolfowitz’i juhtum on hea näide reformide vajadusest suurema läbipaistvuse ja aruandekohustuse saavutamiseks, et tagada Maailmapanga suutlikkus täita oma kohustusi;

4.  kutsub Saksamaa ja Portugali eesistujat üles määratlema Euroopa Liidu nimel ettepanekuid selle kohta, kuidas suurendada tulevikus Bretton Woods'i institutsioonide juhtide valimiseprotsesside demokraatlikkust, läbipaistvust ja aruandekohustust, aidates seeläbi taastada Maailmapanga usaldusväärsust;

5.  nõuab tungivalt, et Maailmapanga juhatuses kohta omavad Euroopa Liidu liikmesriigid nõuaksid Maailmapanga juhi kandidaatide avalikke kuulamisi;

6.  nõuab liikmesriikide tihedamat kooskõlastustegevust rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides, et mõjutada maailmamajanduse juhtimist ja soovitab sellega seoses, et kuni liidu juriidiliseks isikuks saamiseni peaks komisjonil olema pangas vaatleja staatus, mis võimaldaks tal teatavates nõukogudes osaleda ja tegevusse sekkuda;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, eurorühmale ja Maailmapanga direktorite nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 23. mai 2007Õigusalane teave