Procedură : 2007/2604(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0292/2007

Texte depuse :

RC-B6-0292/2007

Dezbateri :

PV 12/07/2007 - 11.2
CRE 12/07/2007 - 11.2

Voturi :

PV 12/07/2007 - 13.2
CRE 12/07/2007 - 13.2

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0358

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 102kWORD 74k
11 iulie 2007
PE 393.007v00-01}
PE 393.008v00-01}
PE 393.011v00-01}
PE 393.013v00-01}
PE 393.017v00-01}
PE 393.019v00-01} RC1
 
B6‑0292/07}
B6‑0293/07}
B6‑0296/07}
B6‑0298/07}
B6‑0302/07}
B6‑0304/07} RC1
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de
   Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean, în numele Grupului PSE
   Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
   Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, în numele Grupului UEN
   Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE
   Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
   ALDE (B6‑0292/07)
   UEN (B6‑0293/07)
   GUE/NGL (B6‑0296/07)
   PPE-DE (B6‑0298/07)
   PSE (B6‑0302/07)
   Verts/ALE (B6‑0304/07)
privind Republica Moldova

Rezoluţia Parlamentului European privind Republica Moldova 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind situaţia din Moldova şi, în special, din regiunea Transnistria,

–  având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998,

–  având în vedere Planul de Acţiune pentru Moldova adoptat la cea de-a şaptea reuniune a Consiliului de Cooperare UE-Moldova din 22 februarie 2005,

–  având în vedere rezoluţia provizorie adoptată de Comitetul de Miniştri la 1 martie 2006 privind hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 8 iulie 2004 în cazul Ilaşcu şi alţii împotriva Republicii Moldova şi a Federaţiei Ruse,

–  având în vedere Declaraţiile OSCE, adoptate cu prilejul Reuniunii la nivel înalt de la Istanbul din 1999 şi al Consiliului ministerial al OSCE de la Oporto din 2002,

–   având în vedere Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la drepturile persoanelor decedate,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât conflictul armat care a avut loc în 1992 în regiunea Transnistria a Republicii Moldova a condus la crearea unui regim separatist, nelegitim şi autoritar în această regiune; situaţia conflictului îngheţat persistă, iar încălcările drepturilor omului sunt, în continuare, grave şi larg răspândite;

B.   întrucât nu a fost încă găsită nicio soluţie definitivă în cazul conflictului transnistrean, în pofida deciziilor internaţionale susmenţionate, ceea ce conduce la deteriorarea continuă a respectării drepturilor omului în această regiune;

C.  întrucât cel mai recent exemplu de încălcare a drepturilor omului în Transnistria este cazul lui Tudor Petrov-Popa şi al lui Andrei Ivantoc, care au fost supuşi unui tratament degradant şi cărora li s-a interzis întoarcerea la domiciliu;

D.   întrucât arestarea şi reţinerea, sub acuzaţia de terorism, a tuturor membrilor aşa-numitului grup Ilaşcu au reprezentat un act ilegal al regimului transnistrean separatist şi nu a respectat standardele internaţionale privind principiul unui proces echitabil, al statului de drept, al respectării drepturilor prizonierilor şi al prevenirii torturii şi a tratamentului inuman;

E.   întrucât hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 8 iulie 2004 în cazul Ilaşcu şi alţii împotriva Republicii Moldova şi a Federaţiei Ruse nu a fost încă executată şi a fost complet ignorată de regimul transnistrean separatist;

F.   întrucât încălcarea gravă a drepturilor omului în Transnistria continuă, conducând îndeosebi la negarea drepturilor românilor în situaţia închiderii şcolilor cu predare în limba română şi a profanării unui cimitir românesc în Transnistria, alături de încălcarea drepturilor şi a libertăţilor politice ale întregii populaţii care trăieşte în această regiune, rezultatul fiind fenomenele larg răspândite de crimă organizată şi de trafic de fiinţe umane;

G.   întrucât deciziile luate de OSCE cu prilejul Reuniunii la nivel înalt de la Instanbul din 1999 şi al Consiliului ministerial de la Oporto din 2002 nu au fost nici până în prezent puse în aplicare;

H.  întrucât Uniunea Europeană a făcut paşi importanţi către asumarea unui angajament mai ferm faţă de Republica Moldova şi în vederea identificării unei căi de soluţionare a conflictului din Transnistria, prin deschiderea unei delegaţii permanente a Comisiei Europene la Chişinău, numirea unui Reprezentant Special al Uniunii Europene (EUSR) pentru Moldova, care are sarcina de a contribui la soluţionarea durabilă a conflictul din Transnistria, şi prin înfiinţarea unei Misiuni a Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră (EUBAM) în Moldova şi Ucraina;

I.  întrucât negocierile pe marginea regiunii Transnistria a Republicii Moldova se derulează fără încetare din 1992, în aşa-numitul Format „5+2”, printre participanţi numărându-se Republica Moldova, regiunea Transnistria a Republicii Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina şi OSCE; întrucât UE şi Statele Unite ale Americii au început să participe la negocieri, în calitate de observatori, din 2005; întrucât negocierile s-au întrerupt în aprilie 2006;

J.   având în vedere aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi faptul că situaţia din Transnistria se înregistrează în imediata vecinătate a UE; recunoscând integritatea teritorială a Republicii Moldova şi invitând toate părţile să îşi îndrepte cu prioritate eforturile către reunificarea statală,

1.  regretă în mod deosebit nerespectarea drepturilor omului şi a demnităţii umane în Transnistria, astfel cum o reflectă procesul şi reţinerea Grupului Ilaşcu, precum şi negarea libertăţilor populaţiei care trăieşte în această regiune, prin încălcarea dreptului de acces la informaţie şi a dreptului la educaţie, rezultatul fiind fenomenele larg răspândite de crimă organizată şi de trafic de fiinţe umane;

2.  salută eliberarea domnilor Andrei Ivantoc şi Tudor Petrov-Popa, dar regretă faptul că eliberarea lor de către regimul separatist de la Tiraspol a fost declarată ca urmare a expirării perioadei lor de detenţie, şi nu în virtutea punerii în aplicare a hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO); condamnă faptul că dl Andrei Ivantoc a fost ţinta violenţei şi a atacurilor la adresa demnităţii sale umane în momentul eliberării sale, după cum o confirmă imaginile filmate de persoanele care au asistat la eliberarea sa;

3.  condamnă represiunea, hărţuirea şi intimidarea în permanentă a reprezentanţilor mass-mediei independente, ai ONG-urilor şi ai societăţii civile de către regimul transnistrean separatist;

4.  solicită încetarea privării de libertate a persoanelor ca urmare a activităţii lor politice; condamnă, în acest sens, arestarea, la 2 iunie 2007, şi tratamentul ulterior aplicat dlui Valentin Besleag, candidat la funcţia de primar în cadrul alegerilor locale legitime din Corjova;

5.  solicită soluţionarea rapidă şi definitivă a conflictului îngheţat din Transnistria, care va fi un garant al democraţiei şi al respectării drepturilor omului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu principiile internaţionale;

6.  subliniază angajamentul ferm al UE faţă de integritatea teritorială a Republicii Moldova; subliniază că regimul nelegitim de la Tiraspol nu are în niciun caz autoritatea de a-i împiedica pe cetăţenii moldoveni să intre pe teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru şi nici autoritatea de a emite decizii de conferire a statutului de „persona non-grata”;

7.   invită Comisia şi Consiliul să preconizeze o serie de măsuri constând într-o implicare sporită şi mai extinsă în procesul de negociere şi de soluţionare a conflictului susmenţionat; ia act de reuşita misiunii la frontieră pe care UE a derulat-o în comun cu Ucraina şi al cărei centru de operaţiuni a fost la Odesa şi invită guvernul Ucrainei să acorde în continuare sprijin misiunii;

8.  solicită o implicare sporită a UE în soluţionarea acestui conflict desfăşurat în imediata sa vecinătate, inclusiv prin conferirea unui statut superior Uniunii Europene, şi anume acela de partener de negocieri;

9.  reaminteşte tuturor părţilor că regimul separatist din Transnistria favorizează fenomenele de crimă organizată, trafic de arme, trafic de fiinţe umane, contrabandă şi spălare de bani; subliniază că aceasta reprezintă un risc considerabil pentru stabilitatea din regiune;

10.  solicită aplicarea imediată şi integrală a concluziilor desprinse în cadrul Reuniunii la nivel înalt de la Istanbul din 1999 şi al Consiliului ministerial al OSCE de la Oporto din 2002, precum şi a hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 8 iulie 2004 în cazul Ilaşcu şi alţii împotriva Republicii Moldova şi a Federaţiei Ruse; invită UE să abordeze chestiunea retragerii trupelor ruseşti din Transnistria în cadrul relaţiilor UE-Rusia;

11.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Comisiei, Consiliului, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernului şi parlamentului Republicii Moldova, guvernului şi parlamentului Rusiei şi Secretarului General al Consiliului Europei.

Ultima actualizare: 11 iulie 2007Notă juridică