Menettely : 2007/2620(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0333/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0333/2007

Keskustelut :

PV 06/09/2007 - 10.2
CRE 06/09/2007 - 10.2

Äänestykset :

PV 06/09/2007 - 11.2
CRE 06/09/2007 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0385

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 99kWORD 68k
5. syyskuuta 2007
PE393.043v01-00}
PE394.756v01-00}
PE394.759v01-00}
PE394.762v01-00}
PE394.765v01-00}
PE394.767v01-00} RC1
 
B6‑0333/2007}
B6‑0335/2007}
B6‑0338/2007}
B6‑0341/2007}
B6‑0344/2007}
B6‑0346/2007} RC1
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
   Charles Tannock, Nirj Deva, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Geoffrey Van Orden ja Thomas Mann PPE-DE-ryhmän puolesta
   Robert Evans ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta
   Alexander Lambsdorff, Marios Matsakis ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta
   Hanna Foltyn-Kubicka, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Adam Bielan ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta
   Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   PSE (B6‑0333/2007)
   GUE/NGL (B6‑0335/2007)
   ALDE (B6‑0338/2007)
   PPE-DE (B6‑0341/2007)
   UEN (B6‑0344/2007)
   Verts/ALE (B6‑0346/2007)
Bangladeshista

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bangladeshista 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja etenkin 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon Bangladeshin väliaikaishallituksen 11. tammikuuta 2007 julistaman poikkeustilan,

–  ottaa huomioon julkilausuman, jonka puheenjohtajavaltio antoi EU:n puolesta 16. tammikuuta 2007 ja joka koskee Bangladeshin poliittisen tilanteen kehittymistä,

–  ottaa huomioon EU:n troikan Bangladeshin-vierailun kesäkuussa 2007,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen, kumppanuutta ja kehitysyhteistyötä koskevan yhteistyösopimuksen(2),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 17. heinäkuuta 2007 Bangladeshista antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että parlamenttivaaleja, jotka oli tarkoitus järjestää Bangladeshissa 22. tammikuuta 2007, siirrettiin vaaleihin liittyneiden väkivaltaisuuksien takia yleisen oikeusasteen 29. tammikuuta 2007 tekemällä päätöksellä, ja tämänhetkisen ilmoituksen mukaan parlamenttivaalit järjestetään vuoden 2008 loppuun mennessä,

B.  ottaa huomioon, että ennen poikkeustilan julistamista tilannetta kuvasi se, että tärkeimmät poliittiset toimijat kieltäytyivät osallistumasta vuoropuheluun, sekä henkilöiden välinen vastakkainasettelu, satunnaiset väkivaltaisuudet ja erittäin laajalle levinnyt korruptio,

C.  ottaa huomioon, että maassa julistettiin poikkeustila 11. tammikuuta 2007 ja keskuspankin entinen johtaja Fakhruddin Ahmed nousi väliaikaishallituksen johtoon, jotta korruptio saataisiin loppumaan,

D.  ottaa huomioon, että EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta keskeytti toimintansa 22. tammikuuta, koska vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien todennäköisyys vaikutti sillä hetkellä pieneltä,

E.  ottaa huomioon, että Yhdistyneet Kansakunnat päätti samana päivänä vetää tukensa vaaliprosessilta,

F.  ottaa huomioon, että armeijan tukema väliaikaishallitus on korruption lopettamisen varjolla ottanut käyttöön laajamittaisia tukahduttavia toimia, ja se on muun muassa kieltänyt kaiken poliittisen toiminnan, pidättänyt tai esittänyt syytteitä yli 160:tä poliittista johtajaa kohtaan, joiden joukossa on kaksi entistä pääministeriä, Sheikh Hasina ja Khaleda Zia, ja yli 100 000 siviiliä,

G.  ottaa huomioon lehdistönvapauden loukkaukset, myös toimittajien ja tiedotusvälineiden työntekijöiden pidätykset ja kidutukset, joita kerrotaan tapahtuvan usein,

H.  ottaa huomioon, että armeijalla on yhä merkittävämpi asema korruption kansallisessa kitkemisessä, mikä antaa sotilaille laajat toimivaltuudet tuhota epäiltyjen koteja ja takavarikoida omaisuutta,

I.  katsoo, että Bangladeshin pitkäaikainen maallisen demokratian perinne, johon kuuluu ihmisoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien kunnioittaminen, sananvapaus ja uskonnollinen suvaitsevaisuus, on yhä enemmän uhattuna,

J.  ottaa huomioon, että maineikas bangladeshilainen asianajaja, ihmisoikeusaktivisti ja ihmiskaupan vastaista toimintaa käsittelevä YK:n erityisraportoija Sigma Huda julistettiin syylliseksi heinäkuussa 2007, ja hänet tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen lahjonnasta ja korruptiosta; ottaa huomioon kasvavan huolen, että useista terveydellisistä ongelmista kärsivältä Sigma Hudalta evätään pääsy erityiseen lääkinnälliseen hoitoon; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki‑moon kehotti 17. heinäkuuta 2007 Bangladeshin viranomaisia kunnioittamaan täysin Hudan perusoikeuksia,

K.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklan mukaan "jokaisella henkilöllä on oikeus täysin tasa-arvoisesti siihen, että hänen asiansa tutkitaan oikeudenmukaisesti ja julkisesti riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa ratkaistaessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan tai häntä vastaan ajetun rikossyytteen perusteltuisuutta",

L.  ottaa huomioon, että korkein oikeus kumosi 27. elokuuta 2007 yleisen oikeusasteen päätöksen vapauttaa takuita vastaan entinen pääministeri ja Awami-ryhmän johtaja Sheikh Hasina, joka on ollut vangittuna 16. heinäkuuta lähtien,

M.  ottaa huomioon, että entinen pääministeri Khaleda Zia ja tämän poika pidätettiin 3. syyskuuta Dhakassa korruptiosta epäiltyinä ja että Khaleda Zia on itse asiassa ollut matkustuskiellossa huhtikuusta lähtien,

N.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Bangladeshilla on pitkään ollut hyvät suhteet ja ne ovat merkittäviä talouskumppaneita,

1.  on syvästi huolissaan armeijan ja poliisin kohtuuttoman kovasta vastauksesta Dhakan yliopistolla elokuun 2007 lopulla puhjenneisiin opiskelijoiden mielenosoituksiin; katsoo, että mielenosoitukset olivat osoitus siitä, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä armeijan poliittiseen osallistumiseen; pitää myönteisenä, että Dhakassa ja viidessä muussa kaupungissa mielenosoitusten jälkeen julistettu ulkonaliikkumiskielto kumottiin 28. elokuuta 2007; kehottaa vapauttamaan välittömästi opiskelijoiden ja opettajien järjestämien levottomuuksien jälkeen pidätetyt henkilöt, joiden joukossa ovat mm. Shikkhok Samity ‑opettajayhdistyksen jäsenet Anwar Hossain, Harun Ur Rashid, Saidur Rahman Khan ja Abdus Sobhan;

2.  on syvästi huolissaan 16. heinäkuuta pidätetyn ja kiristyksestä syytetyn Awami-ryhmän johtajan Sheikh Hasinan sekä korruptiosta syytetyn Bangladeshin kansallispuolueen BNP:n johtajan Khaleda Zian kiistanalaisista pidätyksistä ja vangittuina pitämisen perusteluista; kehottaa Bangladeshin viranomaisia käymään oikeudenkäynnin avoimesti ja oikeusvaltion periaatetta noudattaen; erityisesti kehottaa hallitusta käyttämään korruption vastaisen kampanjansa perustana ainoastaan sellaisia tosiasioita, joilla on merkitystä korruption kitkemiseen tähtäävien oikeudenkäyntien kannalta, ja pidättäytymään poliittisista syytetoimista;

3.  kehottaa Bangladeshin viranomaisia sallimaan kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille, asianosaisille ja kansainvälisille tarkkailijoille, esimerkiksi EU:n jäsenvaltioiden diplomaateille tai EU:n lähetystöjen henkilökunnalle, pääsyn kaikkiin tuomioistuimiin, jotta nämä saavat varmuuden oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuudesta ja puolueettomuudesta;

4.  kehottaa tutkimaan uudelleen lahjontasyytteistä tuomitun Sigma Hudan tapauksen; on syvästi huolissaan oloista, joissa Hudaa pidetään vangittuna, erityisesti siitä, että hän ei saa kiireesti tarvitsemaansa lääkinnällistä hoitoa; kehottaa Bangladeshin hallitusta tarjoamaan Hudalle kaiken lääkinnällisen hoidon ja avun, jota tämän terveydentila edellyttää; kehottaa Bangladeshin viranomaisia kunnioittamaan Hudan perusoikeuksia, erityisesti oikeutta, että sukulaiset ja ystävät voivat vierailla hänen luonaan vankilassa; kehottaa viranomaisia sallimaan välittömästi nämä vierailut;

5.  pitää valitettavana, että väliaikaishallitus, joka kyllä on edistynyt korruption torjunnassa, ei ole suhtautunut läheskään yhtä tiukasti poliittiseen uudistukseen; kehottaa Bangladeshia palaamaan demokratiaan ja kumoamaan poikkeustilan; kehottaa erityisesti kumoamaan kaikelle poliittiselle toiminnalle asetetun kiellon, jotta kaikki puolueet ja poliittiset järjestöt voivat valmistautua avoimiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin, kuten perustuslaissa säädetään;

6.  panee merkille vaaleja varten laaditun toimintasuunnitelman, jonka vaalilautakunta julkaisi heinäkuussa 2007, sekä kaikki ponnistukset rekisteröintiprosessin muuttamiseksi ja vaalilainsäädännön tarkistamiseksi; kehottaa hallitusta kuitenkin harkitsemaan uudestaan vaaleja koskevaa nykyistä toimintasuunnitelmaansa ja nopeuttamaan valmistelutoimiaan;

7.  pitää myönteisenä, että Euroopan unioni sitoutui antamaan Bangladeshin viranomaisille täyden teknisen tukensa vaalien järjestämiseen; kehottaa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa jatkamaan pitkän aikavälin toimiaan heti, kun tämä on mahdollista toteuttaa ja viisasta;

8.  vaatii, että vaivihkaa tapahtuva militarisoituminen on pysäytettävä; on syvästi huolissaan Bangladeshin tiedustelupalvelun DGFI:n roolista, vangittuina pidettyjen henkilöiden väitetyistä kidutuksista ja epäselvissä olosuhteissa tapahtuneista vankikuolemista;

9.  kehottaa Bangladeshin hallitusta pidättäytymään häätämästä mielivaltaisesti slummien asukkaita ja maaseudun tilatonta väestöä kaupunkien tienvarsilta ja kesannoimasta maata, kuten yleinen oikeusaste on määrännyt tuomiossaan, sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin ainoastaan huolellisesti valmisteltujen kunnostussuunnitelmien perusteella;

10.  kehottaa neuvostoa ja komissiota valvomaan tarkkaan Bangladeshin ihmisoikeuksia ja poliittista tilannetta viimeaikaisten tapahtumien johdosta ja ottamaan esille pitkään jatkuneen poikkeustilan käytön; kehottaa EU:n ja Bangladeshin välillä perustettuja työryhmiä, jotka käsittelevät instituutioiden kehittämistä, hallinnonuudistusta, hallintotapaa ja ihmisoikeuksia, edistämään omalta osaltaan aktiivisesti demokratian vakauttamista Bangladeshissa;

11.  kehottaa väliaikaishallitusta edistymään kansallisen ihmisoikeuskomission perustamisessa, ja katsoo, että tämän toteuttamisen olisi kuuluttava myös tulevan siviilihallituksen ensisijaisiin tavoitteisiin;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Bangladeshin väliaikaishallitukselle sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0502.
(2) EYVL L 118, 27.4.2001, s. 48.

Päivitetty viimeksi: 16. marraskuuta 2007Oikeudellinen huomautus