Процедура : 2007/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0434/2007

Внесени текстове :

RC-B6-0434/2007

Разисквания :

PV 13/11/2007 - 25

Гласувания :

PV 14/11/2007 - 3.22
CRE 14/11/2007 - 3.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0528

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 153kWORD 102k
12 ноември 2007 г.
PE396.088v01}
PE396.090v01}
PE396.093v01}
PE396.094v01}
PE396.097v01}
PE396.100v01} RC1
 
B6‑0434/2007}
B6‑0436/2007}
B6‑0439/2007}
B6‑0440/2007}
B6‑0443/2007}
B6‑0446/2007} RC1
внесено съгласно член 103, параграф 4 от правилника от
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Christopher Beazley, Michael Gahler, Tunne Kelam, Bogdan Klich и Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE
   Jan Marinus Wiersma и Hannes Swoboda, от името на групата PSE
   István Szent-Iványi и Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE
   Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere и Roberts Zīle, от името на групата UEN
   Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE
   Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   ALDE (B6‑0434/2007)
   PSE (B6‑0436/2007)
   Verts/ALE (B6‑0439/2007)
   PPE-DE (B6‑0440/2007)
   UEN (B6‑0443/2007)
   GUE/NGL (B6‑0446/2007)
за срещата на високо равнище ЕС-Русия в Мафра, 26 октомври 2007 г.

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище ЕС-Русия в Мафра, 26 октомври 2007 г. 

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга, влязло в сила през 1997 г. и изтичащо през 2007 г.,

–  като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в общата декларация, изготвена след срещата на високо равнище в Санкт Петербург, която се проведе на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за изследвания и образование, включително културни аспекти,

–  като взе предвид резултата от 20-та среща на високо равнище ЕС-Русия, състояла се на 26 октомври 2007 г. в Мафра, Португалия,

–  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно отношенията ЕС-Русия, и по-специално резолюциите от 10 май 2007 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе на 18 май 2007 г. в Самара, и от 19 юни 2007 г. относно икономическите и търговски отношения на ЕС с Русия,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на цяла Европа,

Б.  като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, като по този начин се е ангажирала с принципите на демокрация и демократични избори, определени от тези организации,

В.  като има предвид, че е налице сериозна загриженост относно развоя на събитията в Руската федерация по отношение на зачитането и опазването на правата на човека и спазването на общоприетите демократични принципи, правила и процедури, по-конкретно с оглед на приближаващите избори за Държавна дума и за президент на Руската федерация,

Г.  като има предвид следователно, че приближаващите избори за Дума и президент са от решаващо значение за развитието на демокрацията и правовата държава в Русия,

Д.  като има предвид, че в последните месеци Русия провежда все по-гръмка кампания срещу наблюдателите на избори от ОССЕ, като ги обвинява в пристрастност и в съсредоточаване почти изключително върху избори "на изток от Виена"; като има предвид, че дипломатическата делегация на Русия в седалището на ОССЕ във Виена разпространи през миналия месец предложения за ограничаване на мисиите на Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ до 50 души и за въздържането им от публично огласяване на оценки непосредствено след избори; като има предвид, че според Владимир Чуров, председател на Централната изборна комисия, Русия ще покани 300 до 400 чуждестранни наблюдатели на изборите на 2 декември - малък брой в сравнение с присъствалите на последните парламентарни избори през м.март 2003 г. 1 165,

Е.  като има предвид, че сключването на Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация продължава да бъде от първостепенно значение за по-нататъшното развитие и засилване на сътрудничество между двамата партньори,

Ж.  като има предвид, че началото на преговорите по новото Споразумение за партньорство и сътрудничество бе забавено и бе обвързано с условието руското правителство да премахне забраната върху вноса на селскостопански продукти от Полша, наложена през 2005 г.; като има предвид, че ЕС и Русия положиха усилия за намиране на компромис по въпроса за полския внос, с цел да се сложи край на това безизходно положение, както и по въпроса за спирането на нефтопровод "Дружба" към Литва, което изглеждаше политически мотивирано,

3.  като има предвид, че по време на срещата на високо равнище ЕС-Русия в Самара през м.май 2007 г. беше налице твърд ангажимент от страна на Русия за подписване на споразумението за полети над Сибир; като има предвид, че изгледите за такова развитие в близкото бъдеще са малко; като има предвид, че наскоро възникнаха проблеми с правата на Lufthansa Cargo да извършва полети над руска територия по маршрути от Европа към Югоизточна Азия,

И.  като има предвид, че незабавното присъединяване на Руската федерация към Световната търговска организация би допринесло значително за по-нататъшно подобряване на икономическите отношения между Русия и Европейския съюз, в зависимост от пълното спазване и прилагане на ангажиментите и задълженията в рамките на СТО,

Й.  като има предвид, че бързото прилагане на четирите общи пространства, с общо икономическо пространство, пространство на свобода, сигурност и правосъдие, пространство на външна сигурност и пространство на изследователска, образователна и културна дейност, следва да бъде в сърцевината на преговорите за едно такова споразумение за стратегическо партньорство,

К.  като има предвид, че Русия наскоро включи някои от най-големите компании в ЕС в областта на енергетиката в стратегическа партньорска роля в няколко значителни енергийни проекта и позволи на компании от ЕС да купуват стратегически дялови участия в руски компании; отбелязва обаче, че закриването на "Юкос" и разпродаването на търг на нейните активи не говори за прозрачна бизнес среда; отбелязва също така решението на швейцарския федерален трибунал, че съдебното преследване на Михаил Ходорковски и "Юкос" от страна на руските органи е било незаконно и политически мотивирано,

Л.  като има предвид, че сигурността на енергийните доставки е едно от най-големите предизвикателства пред Европа и една от главните сфери на сътрудничество с Русия; като има предвид, че трябва да се положат съвместни усилия за пълноценно и ефикасно използване на системите за пренос на енергия, както на вече съществуващите, така и на онези, които подлежат на по-нататъшна разработка,

М.  като има предвид, че споровете относно условията на доставяне и преноса на енергия следва да бъдат разрешени по пътя на преговорите, по недискриминиращ и прозрачен начин, и никога не могат да бъдат използвани като инструмент за политически натиск върху държавите-членки на ЕС и страните в общо съседство,

Н.  като има предвид, че в тази връзка едно бъдещо споразумение между Европейския съюз и Руската федерация следва да включва принципите, залегнали в договора относно енергийната харта,

О.  като има предвид, че Европейският съюз и Руската федерация биха могли и би трябвало съвместно да играят активна роля за установяване на мир и стабилност на европейския континент, по-конкретно в общо съседство, и в други части на света, в т.ч. Иран и Близкия изток; като има предвид, че в Абхазия и Южна Осетия се наблюдава ново напрежение, а по разрешаването на другите "замразени конфликти" не се отбелязва никакъв напредък,

П.  като има предвид, че следва да се отдаде абсолютно предимство на намирането на решение за бъдещия статут на Косово, което да бъде прието и от двете страни в конфликта,

Р.  като има предвид, че декларациите на руските органи на властта в отговор на плановете на САЩ да установят елементи на системата си за противоракетна отбрана в Полша и в Чешката република, както и неуместната руска заплаха за оттегляне от Договора за конвенционалните сили в Европа, предизвикаха сериозна загриженост за запазването на мира и стабилността на европейския континент;

С.  като има предвид, че е важно ЕС да говори с един глас, да прояви солидарност, да покаже единство в отношенията си с Руската федерация и да постави тези отношения на основата на взаимните интереси и общите ценности,

1.  отново потвърждава убеждението си, че Русия остава важен партньор с цел изграждане на стратегическо сътрудничество, с когото Европейският съюз споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за постигане на тясно сътрудничество на международната сцена;   

2.  приканва руското правителство да създаде заедно с Европейския съюз необходимите условия за бързо започване на преговорите по ново споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия; подчертава значението на засилването на единството и солидарността между държавите-членки на Европейския съюз в отношенията им с Русия; още веднъж подчертава в тази връзка, че демокрацията и правата на човека трябва да бъдат в основата на всяко бъдещо споразумение с Руската федерация;

3.  в тази връзка и въпреки ограничените резултати от срещата на високо равнище, приветства положителната и конструктивна атмосфера на срещата и последвалите я обнадеждаващи изявления, които биха могли в близко бъдеще да доведат до излизане от безизходното положение; отбелязва положителната динамика на продължаващата работа по практическото прилагане на пътните карти за четирите общи пространства и подчертава, че по-нататъшното задълбочаване на партньорството би било от взаимна полза;

4.  приветства напредъка, осъществен на срещата на високо равнище по отношение на присъединяването на Русия към СТО, което ще създаде равнопоставени условия за бизнес обществата на двете страни и ще подпомогне значително усилията на Русия да изгради съвременна, диверсифицирана и високотехнологична икономика; приканва Русия да предприеме необходимите мерки за отстраняване на оставащите пречки в процеса на присъединяване към СТО и да успее напълно да спазва и прилага ангажиментите и задълженията на членството в СТО;

5.  изразява надежда, че скоро ще стане възможно постигането на споразумение относно условията за бързо присъединяване на Руската федерация към Световната търговска организация;

6.  отбелязва продължаващия обмен на възгледи по отношение на правата на човека в Русия като част от консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека; подчертава обаче, че настоящото положение в Русия дава основание за сериозна загриженост относно зачитането на правата на човека, демокрацията, свободата на изразяване и правата на гражданското общество и отделните граждани да оспорват решенията на властите и да ги държат отговорни за действията им; изразява сериозна загриженост от липсата от страна на руските органи на властта на съдържателен отговор на това многократно изразено безпокойство; подчертава, че прилагането на действащия закон за НПО е имало отрицателни отражения върху дейността на много НПО и подкрепя продължаващите инициативи за опростяване на процедурите за регистриране на НПО;

7.  приканва настоятелно Съвета и Комисията да призоват Руската федерация да ратифицира Допълнителен протокол 14 към Европейската конвенция за защита на правата на човека;

8.  приканва към засилване на консултациите на ЕС и Русия в областта на правата на човека и към отваряне на този процес за ефективно участие от страна на Европейския парламент, Държавната дума, гражданското общество и правозащитни организации, както и към включване на въпроса за положението на малцинствата в Русия в дневния ред на диалога за правата на човека; приканва Русия изцяло да спазва своите задължения като член на Съвета на Европа, в т.ч. зачитане правото на сдружаване и правото на мирни демонстрации;

9.  обръща внимание на тежките условия на труд и натиска и заплахите към журналисти, в т.ч. чуждестранни кореспонденти, в Руската федерация;

10.  изразява своята загриженост относно ограничаването на демократичните свободи в подготовката на изборите за Дума през м. декември 2007 г. и президентските избори през м. март 2008 г.; призовава руските власти да гарантират свободен и справедлив изборен процес и за двата вида избори, за да се гарантира, че опозиционните партии имат възможност да участват в тези избори и да провеждат конкурентоспособни предизборни кампании, като същевременно спазват напълно принципа на свобода на изразяване; подчертава, че свободата на средствата за масово осведомяване ще бъде от ключово значение, за да се счетат изборите за свободни и справедливи; подчертава значението на неправителствените, независими от националните правителства, организации за развитието на гражданското общество;

11.  в тази връзка изразява съжаление за забавянето на руските власти да отправят покана към ОССЕ за наблюдение на изборите, което ще възпрепятства изпращането на дългосрочна мисия, и за разрешението, дадено само на ограничен брой наблюдатели на ОССЕ за наблюдение на парламентарните избори; изтъква, че ограниченият брой наблюдатели сериозно омаловажава качеството на изпълняваната задача и цялостната достоверност на мисията; приканва настоятелно руските органи на властта спешно да издадат необходимите визи на международните наблюдатели;

12.  изразява дълбока загриженост относно дипломатическите усилия на Руската федерация за ограничаване на дейността на Службата за демократични институции и права на човека, чрез внасяне на предложения пред ОССЕ за намаляване на състава на мисиите за наблюдение на изборите и чрез забрана да се публикуват докладите им непосредствено след изборите; подчертава незаменимата ключова роля на тази организация за прехода от тоталитарен режим към демократична система; подчертава, че свободният и честен избирателен процес е в основата на истинската и добре функциониращата демокрация и че мисиите за наблюдение на ОССЕ могат да допринесат решително за това;

13.  освен това, отново изтъква значението на установяването на общо икономическо пространство (ОИП) и по-нататъшно развитие на целите, договорени в Пътната карта за общо икономическо пространство, особено по отношение на създаването на отворен и интегриран пазар между ЕС и Русия;

14.  подчертава значението на подобряването на инвестиционния климат в Русия, което може да се постигне единствено чрез насърчаване и установяване на недискриминационни и прозрачни условия за бизнес, по-малка бюрокрация и двустранни инвестиции; изразява загриженост от липсата на предсказуемост при прилагането на разпоредбите от страна на властите;

15.  Приветства засиления диалог между ЕС и Русия по енергийните въпроси; подчертава значението за европейските икономики на вноса на енергия, който и сега представлява потенциална възможност за допълнително търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Русия; изтъква, че принципите на взаимозависимост и прозрачност следва да бъдат в основата на това сътрудничество, съвместно с еднаквия достъп до пазарите, инфраструктурите и инвестициите; приканва Съвета и Комисията да гарантират, че принципите на Енергийната харта, които са задължителни за Русия дори преди ратифицирането й от руската Държавна дума по член 45 хартата, Транзитния протокол, приложен към нея, и заключенията на Г8 са включени в новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Русия, което да включва по-нататъшно сътрудничество за енергийна ефективност, енергоспестяване и възобновяема енергия; изтъква, че тези принципи следва да се прилагат спрямо големи енергетични инфраструктурни проекти, като например балтийския газопровод; призовава Европейския съюз да говори на Русия с един глас по тези чувствителни енергийни въпроси;

16.  призовава Руската федерация да вложи крупни инвестиции в мерки за енергийна ефективност, предвид неотложната необходимост от решаването на въпроса с промяната на климата, ползите за обществото, които ще донесат подобни инвестиции, и натиска по отношение на енергийните доставки; в тази връзка припомня, че механизмът за гъвкавост, предвиден от Протокола от Киото, би могъл да привлече инвестиции за модернизиране на руския енергиен сектор и сектора на крайната употреба на енергия;

17.  приветства засилването на космическото сътрудничество между ЕС и Русия в рамките на Тристранния космически диалог, започнат през м.март 2006 г. между Европейската комисия, Европейската космическа агенция и "Роскосмос", включващ космически приложения (спътникова навигация, наблюдение на Земята и спътникови комуникации), достъп до космическото пространство (стартови площадки и бъдещи системи за космически превоз), космически изследвания и разработки на космически технологии; отбелязва, че космическото сътрудничество е определено за ключов приоритетен сектор на общото икономическо пространство;

18.  приветства подписването на срещата на високо равнище на споразумение относно търговията с някои стоманени изделия, повишаването на квотите за плоски и дълги стоманени изделия с оглед разширяването на ЕС към България и Румъния и включването на доставки за центрове на стоманената промишленост в държавите-членки на ЕС;

19.  приканва и двете страни да намерят решение за проблема с митата върху износа на дървен материал, в съответствие с правилата на СТО;

20.  приветства напредъка, постигнат в изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество въз основа на принципа на съфинансиране и еднакъв статут при подбора на приоритетни проекти; приветства по-конкретно съобщението на руската страна по време на срещата на високо равнище, че е готова да задели необходимите средства за тези програми, започвайки с пръв транш от 122 млн. евро;

21.  изтъква, че опашките от камиони, с дължина до 50 км., от страната на ЕС на граничната бразда, са неприемливи, и следователно приканва Русия да опрости граничните си процедури и да прилага мерките, съгласувани с ЕС, за да се намалят тези задръствания;

22.  призовава Съвета и Комисията да удвоят усилията си за решаване на проблемите, свързани с преминаването на границата между ЕС и Русия, и да се ангажират с конкретни проекти и напълно да използват новия инструмент за добросъседство и партньорство и фондовете INTERREG за трансгранично сътрудничество;

23.  изразява съжалението си относно факта, че Русия не спази ангажимента си постепенно да премахне таксите си за полетите над Сибир, приканва Русия да подпише споразумението, постигнато по този въпрос на последната среща на високо равнище, и подчертава, че една положителна крачка от страна на Русия би позволила на ЕС да продължи със срещата на високо равнище по въпросите на въздухоплаването, планирана за м. ноември в Москва, за определяне на огромния потенциал за сътрудничество в този ключов фактор;

24.  приканва правителствата на Русия и Съединените щати да ускорят преговорите по въпроси, свързани със сигурността и отбраната, като пряко или непряко включат държавите-членки на Европейския съюз; призовава правителствата на тези две държави изцяло да включат Европейския съюз и неговите държави-членки в тези преговори и да се въздържат от предприемането на каквито и да било стъпки или решения, които могат да се считат за заплаха за мира и стабилността на европейския континент;

25.  приканва настоятелно Русия да преразгледа плановете си да прекрати изпълнението на договора за конвенционалните сили в Европа и да избере пътя на преговорите, за да защити законните си интереси, като избягва подкопаване на този договор, което би могло да доведе до нова надпревара във въоръжаването и нови линии на конфронтация;

26.  приканва руското правителство да даде положителен принос в усилията на Групата за контакти за Косово и Европейския съюз за намиране на трайно политическо решение относно бъдещия статут на Косово, което да е приемливо за страните в конфликта;

27.  призовава ЕС и Русия като членове на Съвета за сигурност на ООН да поемат своята отговорност по иранския ядрен въпрос;

28.  приветства провеждането на първия постоянен партньорски съвет по културата; подчертава значението на непосредствения контакт; отбелязва, че скорошното споразумение за улесняване на издаването на визи между ЕС и Русия е допринесло донякъде да се преодолеят съществуващите в тази област трудности, но същевременно подчертава, че е необходимо по-амбициозно облекчаване на визовия режим, което също така да включва редови добросъвестни пътници, непринадлежащи към нито една от предварително определените категории, както и либерализиране в дългосрочен план;

29.  приветства инициативите за постигане на безвизово пътуване между Европейския съюз и Русия; призовава за допълнително сътрудничество в областта на незаконната имиграция, подобряването на проверките на документите за самоличност и по-добрия обмен на информация относно тероризма и организираната престъпност; изтъква, че Съветът и Комисията трябва да гарантират, че Русия изпълнява всички условия, определени във всички сключени споразумения относно премахването на изискването за визи между двете страни, с цел да се предотврати каквото и да е нарушаване на сигурността и демокрацията в Европа;

30.  подчертава необходимостта от непрекъсната борба с корупцията; приветства участието на Руската федерация в механизма на Съвета на Европа "Група държави срещу корупцията", но подчертава, че международните конвенции, националното законодателство и кодексите за поведение не са достатъчни, ако не следва ефективното им прилагане;

31.  приветства подписването на меморандум за разбирателство между руската федерална служба за контрол над наркотиците и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, целящ засилване на сътрудничеството между ЕС и Русия в областите, свързани с борбата с наркотиците - от медицинска помощ за зависимите лица до превантивни мерки с участието на медиите и обществените организации;

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Последно осъвременяване: 13 ноември 2007 г.Правна информация