Procedūra : 2008/2518(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B6-0066/2008

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0066/2008

Debates :

PV 19/02/2008 - 4

Balsojumi :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0064

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 117kWORD 79k
2008. gada 19. februāra
PE401.062v01-00}
PE401.063v01-00}
PE401.064v01-00}
PE401.065v01-00}
PE401.067v01-00}
PE401.068v01-00} RC1
 
B6‑0066/2008}
B6‑0067/2008}
B6‑0068/2008}
B6‑0069/2008}
B6‑0071/2008}
B6‑0072/2008} RC1
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
   João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott un Tokia Saïfi PPE-DE grupas vārdā
   Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon un Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā
   Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis un Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā
   Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir un Pierre Jonckheer Zaļo/ALE grupas vārdā
   Francis Wurtz, Luisa Morgantini un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
   ALDE (B6‑0066/2008)
   UEN (B6‑0067/2008)
   Zaļie/ALE (B6‑0068/2008)
   PSE (B6‑0069/2008)
   PPE-DE (B6‑0071/2008)
   GUE/NGL (B6‑0072/2008)
par stāvokli Gazas joslā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Gazas joslā 

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem, īpaši 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par humanitāro stāvokli Palestīnas teritorijās un par ES lomu, 2006.gada 16. novembra rezolūciju par stāvokli Gazas joslā, 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par MEDA un finansiālu atbalstu Palestīnai — novērtējums, īstenošana un pārbaude, 2007. gada 12. jūlija rezolūciju Tuvajiem un Vidējiem Austrumiem, kā arī 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par humanitāro stāvokli Gazā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 242(1967) un Rezolūciju Nr. 338(1973),

–  ņemot vērā ceturto Ženēvas konvenciju (1949. gada konvenciju),

–  ņemot vērā 2007. gada 27. novembra Anapolisas deklarāciju,

–  ņemot vērā Ārējo attiecību padomes 2008. gada 28. janvāra sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā 2008. gada 28. janvāra Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas Politikas lietu, drošības un cilvēktiesību komitejas deklarāciju par stāvokli Gazā,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2008. gada 24. janvāra rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Gazas joslā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā Gazas joslā ir saasinājusies humanitārā krīze, ko izraisījusi cilvēku pārvietošanās un preču aprites aizliegums, nepietiekama piekļuve dzeramajam ūdenim, pārtikai un elektrībai, kā arī galveno preču un pakalpojumu trūkums;

B.  tā kā robežas šķērsošanas vietas Gazā ir slēgtas jau vairākus mēnešus un tā kā cilvēku pārvietošanās un preču aprites aizliegums ir vēl vairāk paralizējis ekonomiku Gazas joslā;

C.  tā kā galvenās sabiedrisko pakalpojumu nozares, tostarp veselības aizsardzības un izglītības sistēmas, saskaras ar nopietniem trūkumiem, jo trūkst pašu nepieciešamāko materiālu to darbībai, tā kā Gazas joslā palestīniešu dzīvību apdraud tas, ka nav zāļu un degvielas, lai slimnīcās darbinātu ģeneratorus;

D.  tā kā simtiem tūkstošu palestīniešu pēc robežas nožogojuma sagraušanas šķērsoja Gazas joslas un Ēģiptes robežu, lai iegūtu iztikai visnepieciešamākās preces un tā kā Ēģiptes spēki pakāpeniski atjaunoja situācijas kontroli un 2008. gada 3. februārī atjaunoja robežu, ar ko izbeidza palestīniešu brīvu pārvietošanos, izpildot Izraēlas varas iestāžu prasību;

E.  tā kā robežas sienas un nožogojuma daļēja sagraušana ir tiešas sekas ārkārtīgi nopietnajai humanitārajai krīzei Gazā, kuras rezultātā palestīnieši pieprasa savu pamattiesību ievērošanu – pārvietošanās brīvību;

F.  tā kā pēc ilgāka laika, kad šādi uzbrukumi nenotika, teroristu pašnāvnieku uzbrukumā Dimonā nogalināja un ievainoja Izraēlas civiliedzīvotājus; tā kā palestīniešu kaujinieki no Gazas joslas ir turpinājuši ar raķetēm apšaudīt Izraēlas teritoriju; un tā kā Gazas joslā ir turpinājušās Izraēlas armijas militārās operācijas, kurās tiek nogalināti un apdraudēti civiliedzīvotāji, un mērķtiecīgu ārpustiesas nāvessodu izpildi;

G.  tā kā stāvoklis Gazas joslā un nesenie notikumi var nelabvēlīgi ietekmēt pašreizējās sarunas starp Izraēlas valdību un Palestīniešu pašpārvaldi un centienus līdz 2008. gada beigām noslēgt nolīgumu, par ko puses paziņoja Anapolisas konferencē;

H.  tā kā pēdējos gados Eiropas Savienība palestīniešiem ir sniegusi ievērojamu finansiālu atbalstu; tā kā ES pagaidu starptautiskajam mehānismam (TIM) un projektu finansējumam ir bijusi svarīga loma, lai izvairītos no humanitārās katastrofas Gazas joslā un Jordānas Rietumkrastā; tā kā Komisija, ANO Attīstības programma (UNDP), ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) un Pasaules Banka ir pārtraukušas vairāku ar infrastruktūru saistītu projektu darbību, jo nebija iespējams izejmateriālu imports; tā kā, neraugoties uz visiem šķēršļiem, šie humānās palīdzības biroji, aģentūras un organizācijas turpināja darbību ierobežotā apjomā; tā kā Eiropas Savienība turpina nodrošināt humāno palīdzību cilvēkiem un tiešas subsīdijas Palestīniešu pašpārvaldes darbiniekiem Gazas joslā; tā kā PEGASE būs jauns mehānisms ES finansējumam un citai starptautiskajai palīdzībai Palestīnas teritorijām;

I.  tā kā Anapolisā notikušajā starptautiskajā konferencē visas puses pauda vēlmi sākt jaunas sarunas, lai izveidotu suverēnu un dzīvotspējīgu Palestīnas valsti blakus drošai Izraēlai;

J.  tā kā 2007. gada decembrī Parīzē notikušajā starptautiskās palīdzības sniedzēju konferencē par nākamo Palestīnas valsti tās dalībnieki apņēmās piešķirt 7,4 miljardus ASV dolāru, lai atbalstītu Palestīnas iestāžu veidošanu un ekonomikas atjaunošanu nākamajos trijos gados;

K.  tā kā Kvarteta īpašais sūtnis ir noteicis četrus prioritāros projektus ekonomikas attīstībai un iestāžu veidošanai Palestīnas teritorijās, starp kuriem ir arī Beit Lahia notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana Gazas ziemeļu daļā,

1.  atkārtoti pauž dziļas bažas par humanitāro krīzi Gazas joslā un turpmākajām iespējamajām smagajām sekām; uzskata, ka Gazas joslas krīzes rezultāts ir nesenie notikumi Rafā, tostarp miermīlīgas darbības un vardarbīgi akti;

2.  pauž visdziļāko līdzjūtību civiliedzīvotājiem, kurus ir skārusi vardarbība Gazā un Izraēlas dienvidu daļā;

3.  atkārtoti aicina nekavējoties izbeigt visa veida vardarbību; aicina Izraēlu izbeigt militārās darbības, kurās nogalina un apdraud civiliedzīvotājus, un mērķtiecīgu ārpustiesas nāvessodu izpildi; aicina Hamas pēc nelikumīgas Gazas joslas pārņemšanas nepieļaut, ka palestīniešu kaujinieki no Gazas joslas ar raķetēm apšauda Izraēlas teritoriju;

4.  uzskata, ka Gazas joslas izolēšanas politika ir bijusi neveiksmīga gan politiskā, gan humanitārajā līmenī; atkārtoti aicina visas puses pilnībā ievērot starptautiskās tiesības, īpaši starptautiskās humanitārās tiesības;

5.  atzinīgi vērtē Ēģiptes pozitīvo reakciju uz nekārtībām Rafā, kā rezultātā daudzas palestīniešu ģimenes varēja saņemt pamatvajadzību apmierināšanai nepieciešamās preces; aicina Ēģiptes valdību turpināt īstenot aktīvu nostāju miera un stabilitātes nodrošināšanā šajā reģionā;

6.  atkārtoti aicina pārtraukt blokādi un kontrolēti atvērt Gazas robežšķērsošanas punktus gan iebraukšanai, gan izbraukšanai; aicina Izraēlu nodrošināt Rafā, Karni un citās robežšķērsošanas vietās cilvēku pārvietošanās brīvību un preču apriti saskaņā ar Nolīgumu par pārvietošanos un piekļuvi; aicina atjaunot ES robežsardzes palīdzības misiju Rafā; atzinīgi vērtē Augstā pārstāvja J. Solana paziņojumu, ka jāapspriež jaunas Padomes pilnvaras šai misijai; tādēļ aicina palielināt starptautisko klātbūtni šajā reģionā;

7.  atzinīgi vērtē Palestīniešu pašpārvaldes priekšlikumu uzņemties robežšķērsošanas punktu kontroli, balstoties uz nolīgumu starp Ēģipti, Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi, kā arī pauž atbalstu Arābu valstu līgas nesenajai rezolūcijai šajā sakarā; tomēr aicina Palestīniešu pašpārvaldi veicināt nepieciešamo nosacījumu izpildi, lai tajā iesaistītu visas attiecīgās puses no Gazas joslas;

8.  uzskata, ka pret civiliedzīvotājiem nedrīkst vērst militāras akcijas un kolektīvu sodīšanu; aicina Izraēlu kā okupācijas varu pildīt starptautiskās saistības Gazas joslā; aicina Izraēlu garantēt humānās palīdzības un galveno preču un pakalpojumu, tostarp degvielas un energoapgādes, nepārtrauktu un pietiekamu plūsmu Gazas joslā; pauž nopietnas bažas attiecībā uz Izraēlas lēmumu par energoapgādes samazināšanu Gazas joslā par 5 % nedēļā, kas nav atbilstīgi pašreizējām minimālajām humanitārajām vajadzībām; atzinīgi vērtē 10 Izraēlas cilvēktiesību organizāciju lūgumrakstu par degvielas un elektrības piegādes pārtraukumiem Gazas joslā;

9.  uzskata, ka lai, neraugoties uz politisko strupceļu, sekmētu to varas iestāžu darbu, kas nodrošina nepieciešamākos pakalpojumus, un starptautisko humānās palīdzības biroju, aģentūru un organizāciju darbību, ar kurām cenšas uzlabot visu Gazas joslā dzīvojošo palestīniešu dzīves apstākļus, ir nepieciešams dialogs starp Palestīniešu pašpārvaldi un Hamas;

10.  uzsver lielo nozīmi, kāda ir pastāvīgiem ģeogrāfiskiem un tirdzniecības sakariem starp Gazas joslu un Rietumkrastu, kā arī šo apgabalu miermīlīgai un paliekošai politiskai apvienošanai, un aicina Hamas pārskatīt savu nostāju atbilstīgi Kvarteta principiem un starptautiskajām saistībām, par kurām iepriekš panākta vienošanās, kā arī atbalstīt miera procesu un notiekošās sarunas;

11.  atkārtoti aicina nekavējoties atbrīvot Izraēlas armijas kaprāli Gilad Shalit un visus ieslodzītos bijušos palestīniešu ministrus, likumdevējus un pašpārvaldes vadītājus, kas tiks uzskatīts par labas gribas izpausmi no Hamas puses; atzīst, ka ir svarīgi atbrīvot ieslodzītos, lai iegūtu uzticību saistībā ar pašreizējām miera sarunām;

12.  atgādina pusēm, ka tās Anapolisas konferencē uzņēmās saistības godprātīgi risināt sarunas, lai līdz 2008. gada beigām noslēgtu miera līgumu, kas atrisinātu visus neskaidros jautājumus, tostarp visus galvenos jautājumus bez izņēmuma, kā noteikts iepriekšējos nolīgumos; mudina abas puses pildīt saistības saskaņā ar miera plānu,

13.  aicina Padomi un Komisiju kopā ar starptautisko sabiedrību arī turpmāk nodrošināt Gazas joslā dzīvojošiem palestīniešiem nepieciešamo humāno palīdzību, sevišķu uzmanību pievēršot vismazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu vajadzībām; uzsver jaunā finansēšanas mehānisma PEGASE nozīmi; tomēr pauž nopietnas bažas par infrastruktūras iznīcināšanu, kuru finansēja saistībā ar humāno palīdzību vai Eiropas Savienības nodrošināto projektu finansējumu, kas mazina ES palīdzības efektivitāti un ietekmē sabiedrības solidaritāti dalībvalstīs;

14.  atzinīgi vērtē pagājušā gada decembrī notikušās starptautiskās palīdzības sniedzēju konferences par nākamo Palestīnas valsti rezultātu, proti, apņemšanos piešķirt 7,4 miljardus ASV dolāru, un aicina palīdzības sniedzējus sniegt palīdzību, lai atbalstītu nākamās Palestīnas valsts veidošanu saskaņā ar premjerministra S. Fayyad sagatavoto reformu un attīstības plānu;

15.  pauž nopietnas bažas par ekoloģiskajām sekām un ietekmi uz cilvēku veselību, ko rada notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības pārtraukums, un jo īpaši aicina visas puses sekmēt pieeju aprīkojumam, kas nepieciešams Beit Lahia attīrīšanas iekārtu remontam un rekonstrukcijai kā norādījis Kvarteta īpašais sūtnis;

16.  prasa steidzami izstrādāt paraugprojektu, lai risinātu enerģētikas problēmu Gazā, iespējams, Rafas apgabalā, lai nodrošinātu Gazas iedzīvotājiem elektroenerģijas ražošanas autonomiju un ekonomisko neatkarību, kā arī atsāļošanu;

17.  aicina Tuvo Austrumu darba grupu sadarbībā ar Komisiju un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām izpētīt infrastruktūras iznīcināšanas sekas Gazas joslā, īpašu uzmanību pievēršot struktūrām, kuras finansēja saistībā ar humāno palīdzību vai Eiropas Savienības nodrošināto projektu finansējumu;

18.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kopējās ārpolitikas un drošības politikas augstajam pārstāvim, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīniešu likumdošanas padomei, Izraēlas valdībai un Knesetam un Ēģiptes valdībai un parlamentam.

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 19. februāraJuridisks paziņojums