Postup : 2008/2533(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0079/2008

Predkladané texty :

RC-B6-0079/2008

Rozpravy :

PV 21/02/2008 - 9.1
CRE 21/02/2008 - 9.1

Hlasovanie :

PV 21/02/2008 - 10.1

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0070

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 113kWORD 80k
20. februára 2008
PE401.075v01-00}
PE401.082v01-00}
PE401.086v01-00}
PE401.089v01-00}
PE401.091v01-00} RC1
 
B6‑0079/2008}
B6‑0086/2008}
B6‑0090/2008}
B6‑0093/2008}
B6‑0095/2008} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke a Tunne Kelam v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes a Emilio Menéndez del Valle v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
   Marco Cappato, Marios Matsakis a Jules Maaten v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
   Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski a Ewa Tomaszewska v mene Skupiny Únie za Európu národov
   Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   ALDE (B6‑0079/2008)
   PSE (B6‑0086/2008)
   UEN (B6‑0090/2008)
   PPE-DE (B6‑0093/2008)
   Verts/ALE (B6‑0095/2008)
o Východnom Timore

Uznesenie Európskeho parlamentu o Východnom Timore 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Východnom Timore,

–  so zreteľom na brífing osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre Bezpečnostnú radu (5432. schôdza),

   so zreteľom na správu volebnej pozorovateľskej misie (EMO) Európskeho parlamentu v Demokratickej republike Východný Timor od 27. júna do 2. júla 2007 pod vedením Any Gomesovej,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskeho únie z 5. júla 2007 o parlamentných voľbách vo Východnom Timore,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 11. februára 2008, v ktorom Bezpečnostná rada OSN odsudzuje útok na východotimorského prezidenta,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého splnomocnenca EÚ pre SZBP Javiera Solanu z 11. februára 2008,

–  so zreteľom na článok 115 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prepustenie takmer 600 vojakov v apríli 2006 vo  Východnom Timore ako reakcia na nimi páchané bezprávie viedlo k vážnej bezpečnostnej kríze v krajine, sprevádzanej ozbrojenou zrážkou (medzi ozbrojenými silami a prepustenými vojenskými jednotkami a takisto s policajnými jednotkami) a vyznačujúcej sa rozpadom polície, nepokojmi a všeobecne rozšíreným násilím zločineckých skupín, v dôsledku čoho prišli desiatky ľudí o život, mnohí ďalší boli zranení a 150 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy, pričom polovica z nich bola naďalej vysídlená v táboroch,

B.  keďže táto bezpečnostná kríza mala tiež za následok pád vlády vedenej premiérom Alkatirim v júni 2006 a vymenovanie prechodnej vlády pod vedením Josého Ramosa Hortu,

C.  keďže bývalý premiér a nositeľ Nobelovej ceny José Ramos Horta bol 9. mája 2007 zvolený za prezidenta Východného Timoru a bývalý prezident Xanana Gusmão sa na základe výsledkov parlamentných volieb, ktoré sa konali 30. júna 2007, stal 6. augusta 2007 premiérom krajiny, čo vzbudilo nádeje na konečnú stabilizáciu krajiny a plné rešpektovanie demokratických inštitúcií,

D.  keďže politická nestabilita vo Východnom Timore pokračovala i napriek slobodným a mierovým prezidentským a parlamentným voľbám a výraznejšej účasti medzinárodného spoločenstva pod záštitou OSN, ktorá reagovala na výzvy východotimorských orgánov,

E.  keďže táto nestabilita bola do značnej miery spôsobená odporom voči zásadám právneho štátu, ktorý prejavoval vodca prepustených vojakov, bývalý major na úteku Alfred Reinado, ktorý v roku 2006 utiekol z väzenia a stal sa vzorom pre násilné mládežnícke zločinecké skupiny v hlavnom meste,

F.  keďže 11. februára 2008 tieto skupiny rebelov postrelili a vážne poranili východotimorského prezidenta Josého Ramosa Hortu, ktorý je v kritickom stave hospitalizovaný v austrálskej nemocnici, a spustili paľbu na premiéra Xananu Gusmãoa v rámci samostatných, no koordinovaných útokov namierených proti vedeniu krajiny a štátnym inštitúciám,

G.  keďže východotimorský parlament vyhlásil núdzový stav a tento stále trvá; keďže vláda požiadala o posilu v podobe 1 600 vojakov medzinárodných mierových jednotiek už rozmiestnených vo Východnom Timore,

H.  keďže tieto násilné útoky proti najvyšším východotimorským štátnym inštitúciám a demokraticky zvoleným vedúcim predstaviteľom sú pokračovaním krízy z apríla 2006, pričom je zrejmé, že vo Východnom Timore ešte stále nefunguje efektívna vnútroštátna bezpečnosť a zásady právneho štátu, a to i napriek úsiliu vnútroštátnych orgánov, misie OSN vo Východnom Timore (UNMIT) a medzinárodných jednotiek,

I.  keďže kvalifikovaní pozorovatelia poukázali na to, že reakcia UNIPOL-u a ostatných medzinárodných jednotiek na útoky 11. februára 2008 nebola dostatočne pohotová a primeraná, s výnimkou efektívneho zásahu portugalskej polície (GNR) potom, ako o to bola požiadaná,

J.  keďže k útokom došlo potom, ako sa prezident Ramos Horta osobne zaangažoval do hľadania riešenia prostredníctvom rokovaní s rebelmi; keďže presná séria udalostí ostáva naďalej nejasná a úloha vnútroštátnych a medzinárodných bezpečnostných síl ponecháva množstvo otvorených otázok,

K.  keďže úbohý stav východotimorského hospodárstva, a to i napriek príjmom z ropy, ktorý sa vyznačuje 40-percentným podielom obyvateľstva krajiny žijúceho pod hranicou chudoby a 60-percentným podielom osôb vo veku 18 rokov a mladších, obrovskou nezamestnanosťou, ktorá sa drží na úrovni okolo 80 % a vysokou mierou negramotnosti, vytvára veľmi nestabilné sociálne podmienky a zvyšuje pravdepodobnosť občianskych nepokojov,

L.  keďže Európska únia a OSN sa verejne zaviazali k podpore nezávislosti, demokracie a zásad právneho štátu vo Východnom Timore, čo si vyžaduje konsolidáciu štátnych inštitúcií, dobrú správu vecí verejných, náležité používanie verejných financií v boji proti chudobe a nezamestnanosti a na podporu rozvoja a sociálnej spravodlivosti, ako aj príkladné správanie zo strany štátov susediacich s Východným Timorom,

M.  keďže Východný Timor je plnoprávnym členom skupiny štátov AKT a EÚ preto nesie osobitnú zodpovednosť, v rámci ktorej by mala prispieť ku konsolidácii jeho demokratického riadenia tým, že inštitúciám Východného Timoru poskytne pomoc v dôležitom úsilí o vybudovanie potrebných kapacít,

N.  so zreteľom na neodňateľné suverénne práva ľudu Východného Timoru, najmä pokiaľ ide o ich prírodné zdroje,

1.  dôrazne odsudzuje pokus o atentát na prezidenta Ramosa Hortu a želá mu úplné uzdravenie a skorý návrat do vedenia krajiny;

2.  dôrazne odsudzuje súbežný atentát na premiéra Xananu Gusmãoa, ktorý z neho našťastie vyviazol bezo zranenia, a vyjadruje nádej, že východotimorská vláda spolu s úradujúcim prezidentom republiky a východotimorským národným parlamentom dokáže prekonať tieto vážne hrozby pre východtimorskú stabilitu a spolupracovať s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákona a verejného poriadku a normálne fungovanie demokratických inštitúcií v súlade s ústavou;

3.  naliehavo vyzýva všetky strany vo Východnom Timore, aby upustili od násilia, nadviazali dialóg a zúčastnili sa demokratického procesu v právnom a ústavnom rámci, a teda prispeli k obnove spoločenskej a politickej stability;

4.  vyjadruje znepokojenie nad posolstvom beztrestnosti a nedodržiavania zásad právneho štátu, ktoré mohlo v úsilí o podporu národného zmierenia vyplynúť z nejednoznačného postoja východotimorských orgánov, misie UNMIT a medzinárodných bezpečnostných síl voči osobám, ktoré sa majú postaviť spravodlivosti;

5.  odsudzuje všetky strany vo Východnom Timore, ktoré sa pokúsia zneužiť nestálu situáciu po útokoch dňa 11. februára, a naliehavo žiada všetky strany, aby plne rešpektovali politické orgány, ktoré vznikli po prezidentských a parlamentných voľbách v roku 2007, a spolupracovali s nimi;

6.  vyzýva na dôkladné vyšetrovanie v ústavnom a právnom rámci Demokratickej republiky Východný Timor za potrebnej medzinárodnej spolupráce a podpory, ktorej cieľom by bolo objasnenie všetkých podrobností týkajúcich sa zjavného pokusu o štátny prevrat a zlyhania bezpečnostného systému v krajine s cieľom postaviť páchateľov týchto útokov pred spravodlivosť; víta začatie spoločného vyšetrovania OSN a východotimorskej polície týkajúceho sa útokov;

7.  naliehavo vyzýva hlavné politické sily vo Východnom Timore, a to vládnuce i opozičné sily, aby na úrovni všetkých strán vyvinuli úsilie o skoré dosiahnutie národného porozumenia v kľúčových otázkach fungovania štátu, ako je napríklad úloha ozbrojených síl a polície a posilnenie súdneho systému; ponúka svoju podporu pre takéto úsilie parlamentných strán vo Východnom Timore;

8.  pripomína, že úloha medzinárodného spoločenstva a najmä OSN a jej Bezpečnostnej rady je mimoriadne dôležitá pre proces konsolidácie štátu Východný Timor, jeho nezávislosti a zvrchovanosti, ako aj pre posilnenie demokracie v tomto mladom štáte;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby krajiny susediace s Východným Timorom rešpektovali a podporovali stabilné spoločenské pomery a konsolidáciu vnútroštátnych demokratických inštitúcií v tomto štáte; oceňuje kladný postoj Indonézie od uznania nezávislosti Východného Timoru a rozhodnutia Austrálie a ostatných strán poskytovať pomoc Východnému Timoru;

10.  vyzýva Radu a Komisiu, aby naliehavo žiadali orgány Východného Timoru a misiu UNMIT o zákaz, rozpustenie a odzbrojenie všetkých polovojenských zoskupení, ozbrojených zločineckých skupín a ozbrojených civilistov a aby na všetkých oficiálnych schôdzach a na najvyššej úrovni tlmočili OSN a vláde Východného Timoru znepokojenie Európy, pokiaľ ide bezpečnostné kapacity a dodržiavanie zásad právneho štátu;

11.  vyzýva medzinárodné inštitúcie, aby prostredníctvom rozsiahlych konzultácií a systematickým, ako aj komplexným prístupom v súlade s odporúčaním uvedeným v rezolúcii 1704 Bezpečnostnej rady OSN a v následných správach OSN poskytli širšiu podporu s cieľom reagovať na potrebu reformy krehkého a spolitizovaného bezpečnostného sektoru Východného Timoru, pretože táto reforma je nevyhnutná na plné fungovanie demokratického a bezpečného štátu; žiada vládu Východného Timoru, aby túto úlohu považovala za prioritnú; nabáda ju, aby využila odborné posudky podpornej jednotky bezpečnostného sektora OSN na uskutočnenie vnútroštátnych konzultácií o reforme bezpečnostného sektora; vyzýva Radu, Komisiu a ostatných medzinárodných darcov, aby vytvorili mechanizmus na zlepšenie koordinácie pomoci určenej bezpečnostnému sektoru; vyzýva misiu UNMIT, aby podpornej jednotke bezpečnostného sektora sprístupnila zdroje a personál s cieľom podporiť konzultačný proces a komplexné preskúmanie;

12.  odporúča, aby východotimorské orgány bezodkladne rešpektovali a plne presadzovali rozhodnutia a nariadenia súdov, a to v prípade potreby aj s podporou zo strany medzinárodných jednotiek v krajine;

13.  vyzýva inštitúcie Východného Timoru a misiu UNMIT, aby presadzovali zásady právneho štátu, bojovali proti beztrestnosti a zabezpečili dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv v celom Východnom Timore, najmä zo strany policajných a ozbrojených jednotiek;

14.  opätovne uznáva, že Východný Timor potrebuje politickú, technickú a finančnú podporu pri vytváraní infraštruktúry a administratívnych štruktúr, ktoré sú nevyhnutné na ďalšie vykonávanie jeho plánu rozvoja, ako aj pri posilnení hospodárstva a podpore zamestnanosti vo Východnom Timore; žiada medzinárodné spoločenstvo o nepretržitú podporu s cieľom zmierniť chudobu vo Východnom Timore a zabezpečiť pomoc pri obnove fyzických a administratívnych štruktúr potrebných na hospodársky vývoj tohto štátu;

15.  vyzýva Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo a najmä susediace krajiny a krajiny ASEAN-u, aby udržali a zintenzívnili podporu potrebnú na konsolidáciu demokracie a demokratickej kultúry vo Východnom Timore, s dôrazom na pluralitnú kultúru, slobodu prejavu a vytváranie inštitúcií, ako je parlament, vláda, súdnictvo, bezpečnosť, obrana a orgány zodpovedné za vynútiteľnosť práva, a aby poskytli pomoc pri mimoriadne potrebnom rozširovaní mediálneho pokrytia na celú krajinu, ako aj pri posilnení vzdelávacích a zdravotníckych sietí a infraštruktúr týkajúcich sa bývania, hygieny a dodávok vody;

16.  vyzýva Európsku komisiu, aby urýchlila a ukončila vytváranie plne funkčnej delegácie v Dili;

17.  odporúča vyslanie ad hoc delegácie Parlamentu do Východného Timoru s cieľom prehodnotiť politickú situáciu, vyjadriť vzájomnú podporu demokratickým jednotkám a inštitúciám a obnoviť ponuku EP týkajúcu sa podpory demokratického fungovania národného parlamentu;

18.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, štátnym orgánom Východného Timoru (konkrétne jeho prezidentovi, parlamentu a vláde), vysokému zástupcovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam krajín AKT, parlamentom členských štátov EÚ, vládam Austrálie a Indonézie, generálnemu tajomníkovi a sekretariátu ASEAN-u, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému zástupcovi generálneho tajomníka OSN a Bezpečnostnej rade OSN.

Posledná úprava: 20. februára 2008Právne oznámenie