Menetlus : 2008/2534(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B6-0081/2008

Esitatud tekstid :

RC-B6-0081/2008

Arutelud :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Hääletused :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0071

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 96kWORD 59k
20. veebruar 2008
PE401.077v01-00}
PE401.083v01-00}
PE401.084v01-00}
PE401.087v01-00}
PE401.094v01-00} RC1
 
B6‑0081/2008}
B6‑0087/2008}
B6‑0088/2008}
B6‑0091/2008}
B6‑0098/2008} RC1
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
   José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi, Christopher Fjellner fraktsiooni PPE-DE nimel,
   Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand, Genowefa Grabowska fraktsiooni PSE nimel,
   Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,
   Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel,
   Elisabeth Schroedter, Milan Horáček fraktsiooni Verts/ALE nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
   ALDE (B6‑0081/2008)
   PSE (B6‑0087/2008)
   UEN (B6‑0088/2008)
   PPE-DE (B6‑0091/2008)
   Verts/ALE (B6‑0098/2008)
Valgevene

Euroopa Parlamendi resolutsioon Valgevene kohta 

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Valgevenes, eelkõige 6. aprilli 2006. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni 2006. aasta novembri avaldust Euroopa Liidu valmisoleku kohta uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja selle inimestega;

–  võttes arvesse, et 2004. aasta detsembris anti Sahharovi mõttevabaduse auhind Valgevene Ajakirjanike Liidule ja 2006. aasta detsembris Aljaksandr Milinkevitšile;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt mõistnud hukka Valgevene ebaõnnestunud presidendi-, parlamendi- ja kohalikud valimised ning juhtinud tähelepanu asjaolule, et Lukašenka režiimil puudub täielikult demokraatlik legitiimsus ja see on viimane diktatuur Euroopas;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament on palunud komisjonil ja nõukogul teha ettepanekud avaldada Lukašenka režiimile rahvusvahelistes organisatsioonides suuremat survet ning nõudnud, et esitataks konkreetsete ja otseste arukate sanktsioonide tervikpakett, mis mõjutaks karmilt rõhujaid, kuid ei suurendaks Valgevene kodanike kannatusi;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament taunis eelkõige asjaolu, et kohalik demokraatia, mis on demokraatliku juhtimise nurgakivi ja milles väljendub tavakodanike tahe täita oma siirad unistused ja ootused, on Valgevenes hüljatud ja unarusse jäetud;

D.  arvestades, et jätkuv poliitiline ja haldussurve, mida Valgevenes valitsusvälistele organisatsioonidele avaldatakse, seab ohtu nende olemasolu ja õõnestab nende sõltumatust;

E.  arvestades, et jaanuaris toimus Minskis rida ettevõtjate meeleavaldusi ning et meeleavalduste juhte vahistati ja peksti;

F.  arvestades, et viimasel ajal on Euroopa Komisjoni Minski esinduse rajamise küsimuses tehtud edusamme,

1.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõte olukord Valgevenes ei parane; juhib tähelepanu sellele, et jätkuvad kodanikuühiskonna liikmete ja opositsiooniaktivistide meelevaldsed vahistamised, eelkõige Aljaksandr Milinkevitši ajutine vahistamine, ning sõltumatu ajakirjanduse mahasurumine on vastuolus Valgevene valitsuse hiljutise retoorikaga seoses sooviga parandada suhteid Euroopa Liiduga;

2.  peab kahetsusväärseks kolmeaastase vanglakaristuse määramist ajakirjanik Aljaksandr Zdzvižkoule, olles seisukohal, et karistus on põhjendamatult karm, ning palub Valgevene valitsusel selle otsuse läbi vaadata;

3.  võtab teadmiseks mitme demokraatliku opositsiooni aktivisti, sh Valgevene rahvarinde noorte ja Noorte Taaselustamise juhtide hiljutise vabastamise, kuid mõistab samal ajal hukka nende aktivistide vahistamise – millele järgnes 15 päeva vangistust ja ülikoolist väljaheitmise oht – 16. jaanuaril 2008 Minskis toimunud rahumeelse demonstratsiooni järel, millega näidati solidaarsust Valgevene vangistatud opositsiooniaktivistidega ja tuntud kadunud valgevenelaste perekondadega;

4.  nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud vabastaksid viivitamatult viimase poliitvangi, Aljaksandr Kazulini, ning lõpetaksid ähvarduste, tagakiusamise, suunatud vahistamiste ja poliitiliste kohtuprotsesside kasutamise Valgevene demokraatliku opositsiooni aktivistide ja kodanikuühiskonna vastu;

5.  tervitab hiljutisi kokkuleppeid asutada Minskisse Euroopa Komisjoni esindus kui sammu Euroopa Liiduga dialoogi uuendamise suunas; ergutab komisjoni esinduse avamise potentsiaali täielikult ära kasutama;

6.  tuletab meelde, et 2006. aasta novembris avaldas Euroopa Liit valmisolekut uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja selle inimestega, niipea kui Valgevene valitsus näitab üles austust demokraatlike väärtuste ja Valgevene inimeste põhiõiguste suhtes;

7.  rõhutab, et sisulise dialoogi alustamiseks ELiga peab Valgevene täitma ka ülejäänud tingimused, mis on sätestatud mitteametlikus dokumendis „Mida EL võiks Valgevenele pakkuda” ja mille hulka kuuluvad kõikide poliitvangide vabastamine, surmanuhtluse kaotamine, vaba meedia tagamine, kohtusüsteemi sõltumatus ning demokraatlike väärtuste ja Valgevene inimeste põhiõiguste austamine;

8.  taunib asjaolu, et Valgevene on viimane riik Euroopas, mis siiani kasutab euroopalike väärtustega vastuolus olevat surmanuhtlust;

9.  nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud tühistaksid 8. veebruari 2008. aasta dekreedi nr 70, mille sätted rikuvad Valgevene kodanike õigust haridusele, luues takistusi kõrgemasse õppeasutusse sisseastumisele;

10.  nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud täidaksid 28. septembriks 2008. aastaks kavandatud parlamendivalimiste korraldamisel OSCE standardeid; palub, et valitsus võimaldaks demokraatliku opositsiooni esindajatele juurdepääsu piirkondlikele valimiskomisjonidele, registreeriks kõik kandidaadid ja vaatlejad ega takistaks tervikliku ja täieliku rahvusvahelise vaatlusmissiooni korraldamist;

11.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles astuma täiendavaid samme Valgevene kodanike jaoks viisamenetluste lihtsustamiseks ja liberaliseerimiseks, kuna üksnes niisugune abinõu saab aidata täita ELi Valgevene poliitika peamist eesmärki, milleks on inimestevaheliste kontaktide lihtsustamine ja tihendamine ning riigi demokratiseerimine; palub neil seoses sellega kindlasti kaaluda võimalust loobuda Schengeni ruumi sisenevatelt Valgevene kodanikelt viisade eest tasu võtmast, mis on ainuke võimalus hoida ära Valgevene ja selle kodanike üha suuremat isoleerumist;

12.  palub Schengeni piirkonna liikmesriikidel kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid (nagu viisatasu), et hõlbustada Valgevene kodanike liikumist liikmesriikides;

13.  palub komisjonil, nõukogul ja rahvusvahelisel kogukonnal tervikuna pakkuda rohkem toetust Valgevene kodanikuühiskonnale ning eelkõige suurendada sõltumatule ajakirjandusele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja välismaal õppivatele Valgevene üliõpilastele antavat rahalist abi; väljendab heameelt komisjoni poolt Leedus Vilniuses asuvale Euroopa humanitaarteaduse ülikoolile antud rahalise toetuse üle; palub komisjonil ja nõukogul kaaluda rahalise toetuse andmist olemasolevale projektile, mille eesmärk on luua sõltumatu Valgevene telekanal Belsat;

14.  väljendab solidaarsust Valgevene ühendatud demokraatliku opositsiooni, demokraatliku liikumise juhi Aljaksandr Milinkevitšiga ja kõikide Valgevene kodanikega, kes soovivad õigusriigi põhimõtetele rajatud sõltumatut, avatud ja demokraatlikku Valgevene riiki; ergutab opositsioonijuhte tulevastel parlamendivalimistel üles näitama ühtsust ja otsustavust;

15.  peab kahetsusväärseks, et Valgevene ametivõimud on viimase paari aasta jooksul korduvalt keeldunud andmast riiki sisenemiseks viisat Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamendiliikmetele; palub Valgevene ametivõimudel mitte teha täiendavaid takistusi Euroopa Parlamendi delegatsioonile suheteks Valgevenega Valgevenesse sisenemisel ja riigist vahetute kogemuste hankimisel;

16.  mõistab hukka Valgevene ametivõimude poolt kehtestatud piirangud, mis takistavad välismaa vaimulikke riiki sisenemast ja usuorganisatsioone teenimast, ning palub Valgevene ametivõimudel nimetatud piirangud kaotada;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele ning Valgevene ametivõimudele.

Viimane päevakajastamine: 20. veebruar 2008Õigusalane teave