Menettely : 2008/2548(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0112/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0112/2008

Keskustelut :

PV 13/03/2008 - 9.3
CRE 13/03/2008 - 9.3

Äänestykset :

PV 13/03/2008 - 11.3
CRE 13/03/2008 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0106

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 90kWORD 55k
12. maaliskuuta 2008
PE401.126v01-00}
PE401.129v01-00}
PE401.130v01-00}
PE401.132v01-00}
PE401.137v01-00}
PE401.139v01-00} RC1
 
B6‑0112/2008}
B6‑0115/2008}
B6‑0116/2008}
B6‑0118/2008}
B6‑0123/2008}
B6‑0125/2008} RC1
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
   Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korhola ja Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Emilio Menéndez del Valle PSE-ryhmän puolesta
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
   Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta
   Angelika Beer, Joost Lagendijk ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Francis Wurtz ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   Verts/ALE (B6‑0112/2008)
   PPE-DE (B6‑0115/2008)
   UEN (B6‑0116/2008)
   PSE (B6‑0118/2008)
   GUE/NGL (B6‑0123/2008)
   ALDE (B6‑0125/2008)
afganistanilaisen toimittajan Perwiz Kambakhshin tapauksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma afganistanilaisen toimittajan Perwiz Kambakhshin tapauksesta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Afganistanista,

–  ottaa huomioon vuonna 2004 hyväksytyn Afganistanin perustuslain,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman, jossa vaadittiin kuolemanrangaistuksen soveltamisen maailmanlaajuista keskeyttämistä,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Pohjois-Afganistanin Balkhin maakunnan alueellinen tuomioistuin langetti 22. tammikuuta 2008 kuolemantuomion afganistanilaiselle 23-vuotiaalle toimittajalle Perwiz Kambakhshille sen vuoksi, että hän oli levittänyt Internetistä lataamaansa artikkelia naisten oikeuksista islaminuskossa; ottaa huomioon, että tuomareiden mukaan artikkelissa syyllistyttiin "jumalanpilkkaan" ja he tuomitsivat Kambakhshin kuolemaan islamilaisen sharia-lain mukaisesti,

B.  ottaa huomioon, että Perwiz Kambakhshilta evättiin mahdollisuus oikeusapuun ja hänet tuomittiin ilman asianmukaista käsittelyä; ottaa huomioon, että häntä tiettävästi pahoinpideltiin ja uhkailtiin teloituksella niin kauan, kunnes hän allekirjoitti tunnustuksen,

C.  ottaa huomioon, että Afganistanin riippumattomien toimittajien liiton valtuuskunta tapasi 6. helmikuuta 2008 presidentti Hamid Karzain Kabulissa, toimitti hänelle tietoja Kambakhshin tapauksesta ja pyysi häntä toimimaan Kambakhshin puolesta,

D.  ottaa huomioon, että Afganistanin perustuslain 34 artiklassa turvataan selkeästi sananvapaus ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti ja todetaan, että "sananvapaus on loukkaamaton; jokaisella afganistanilaisella on oikeus ilmaista ajatuksiaan puheen, kirjoitusten ja kuvitusten kautta samoin kuin muilla keinoin tämän perustuslain määräysten mukaisesti",

E.  ottaa huomioon, että Afganistanissa toimittajat, etenkin naistoimittajat, joutuvat yhä useammin pelottelun, tappouhkausten, sieppausten ja väkivallan kohteiksi,

F.  ottaa huomioon, että Perwiz Kambakhshille langetettiin kuolemantuomio huolimatta siitä, että YK:n yleiskokous hyväksyi 18. joulukuuta 2007 päätöslauselman, jossa kehotettiin keskeyttämään kuolemanrangaistuksen soveltaminen maailmanlaajuisesti, ja aikana, jolloin yhteensä 135 maata on poistanut kuolemanrangaistuksen lainsäädännöstään tai käytännössä,

1.  vahvistaa vastustavansa ehdoitta kuolemanrangaistusta ja olevansa sitoutunut oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen;

2.  tuomitsee Perwiz Kambakhshin pidätyksen ja Balkhin maakunnan ensimmäisen oikeusasteen päätöksen tuomita hänet kuolemaan jumalanpilkkasyytteiden perusteella; vaatii, että Kambakhsh vapautetaan;

3.  kehottaa Afganistanin viranomaisia osoittamaan kiireellisesti olevansa sitoutuneita kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokraattisia oikeuksia tekemällä kaikkensa, jotta Kambakhshin teloitus estetään, ja varmistamalla hänen tapauksensa uudelleenkäsittely; kehottaa presidentti Karzaita käyttämään oikeuttaan myöntää Kambakhshille armahdus, jos vetoomustuomioistuin pitää kuolemantuomion voimassa;

4.  muistuttaa, että presidentti Karzai vakuutti Afganistanin riippumattomien toimittajien liiton valtuuskunnalle 6. helmikuuta 2008 takaavansa Perwiz Kambakhshin turvallisuuden;

5.  ilmaisee solidaarisuutensa kaikille henkilöille, jotka taistelevat riippumattoman toimittajantyön puolesta Afganistanissa;

6.  kehottaa Afganistanin presidenttiä ja parlamenttia ryhtymään asianmukaisiin toimiin, joilla nopeutetaan kansainvälisiin normeihin ja parhaisiin käytänteisiin perustuvan toimivan rangaistus- ja oikeusjärjestelmän kehittämistä; panee tyytyväisenä merkille EU:n ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen Roomassa heinäkuussa 2007 pidetyssä "Afganistanin oikeusvaltio" -konferenssissa antaman ilmoituksen, jossa hän tarjosi Afganistanille välitöntä taloudellista tukea, jolla voitaisiin auttaa Afganistania vahvistamaan oikeusvaltiota ja uudistamaan oikeusjärjestelmäänsä;

7.  kehottaa Afganistanin hallitusta noudattamaan täysimääräisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja varmistamaan, että kaikille Afganistanin kansalaisille taataan ja pidetään voimassa sananvapaus;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afganistanin islamilaiselle tasavallalle.

Päivitetty viimeksi: 12. maaliskuuta 2008Oikeudellinen huomautus