Procedura : 2008/2548(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B6-0112/2008

Teksty złożone :

RC-B6-0112/2008

Debaty :

PV 13/03/2008 - 9.3
CRE 13/03/2008 - 9.3

Głosowanie :

PV 13/03/2008 - 11.3
CRE 13/03/2008 - 11.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0106

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 94kWORD 62k
12 marca 2008
PE401.126v01-00}
PE401.129v01-00}
PE401.130v01-00}
PE401.132v01-00}
PE401.137v01-00}
PE401.139v01-00} RC1
 
B6‑0112/2008}
B6‑0115/2008}
B6‑0116/2008}
B6‑0118/2008}
B6‑0123/2008}
B6‑0125/2008} RC1
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 regulaminu złożyli
   Nickolay Mladenov, Thomas Mann, Guido Podestà, Nicole Fontaine, Eija-Riitta Korola, Ivo Belet, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy politycznej PSE
   Jules Maaten, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez, w imieniu grupy politycznej ALDE
   Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, w imieniu grupy politycznej UEN
   Angelika Beer, Joost Lagendijk, Hélène Flautre, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
   Francis Wurtz, André Brie, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
   Verts/ALE (B6‑0112/2008)
   PPE-DE (B6‑0115/2008)
   UEN (B6‑0116/2008)
   PSE (B6‑0118/2008)
   GUE/NGL (B6‑0123/2008)
   ALDE (B6‑0125/2008)
w sprawie afgańskiego dziennikarza Perwiza Kambachsza

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie afgańskiego dziennikarza Perwiza Kambachsza 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Afganistanu,

–  uwzględniając konstytucję Afganistanu, przyjętą w 2004 r.,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 18 grudnia 2007 r., wzywającą do wprowadzenia powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci,

–  względniając Powszechną deklarację praw człowieka ONZ, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 22 stycznia 2008 r. sąd regionalny w prowinicji Balch na pólnocy Afganistanu skazał na śmierć dwudziestotrzyletniego afgańskiego dziennikarza Perwiza Kambachsza za rozpowszechnianie znalezionego w Internecie artykułu dotyczącego praw kobiet w islamie; mając na uwadze, że sędziowie orzekli, iż artykuł stanowił „bluźnierstwo”, i skazali Perwiza Kambachsza na śmierć zgodnie z islamskim prawem szariatu,

B.  mając na uwadze, że Perwizowi Kambachszowi odmówiono udzielenia pomocy prawnej i że skazano go, nie przeprowadziwszy prawidłowego przesłuchania; mając na uwadze, że był on rzekomo bity i grożono mu egzekucją, dopóki nie podpisał aktu przyznania się do winy,

C.  mając na uwadze, że w dniu 6 lutego 2008 r. delegacja Afgańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Niezależnych spotkała się w Kabulu z prezydentem Hamidem Karzai, przedstawiając mu szczegóły dotyczące tej sprawy i zwracając się do niego o interwencję w obronie Perwiza Kambachsza,

D.  mając na uwadze, że art. 34 konstytucji Afganistanu wyraźnie broni prawa do wolności słowa, zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka, i stanowi, że „wolność słowa jest nienaruszalna; każdy obywatel Afganistanu ma prawo do wyrażania poglądów w mowie, na piśmie, w postaci obrazów oraz za pomocą innych środków, zgodnie z przepisami niniejszej konstytucji”,

E.  mając na uwadze, że dziennikarze w Afganistanie, zwłaszcza kobiety, coraz częściej są przedmiotem zastraszania, gróźb śmierci, uprowadzeń i aktów przemocy,

F.  mając na uwadze, że wyrok śmierci na Perwiza Kambachsza wydano pomimo przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji z dnia 18 grudnia 2007 r., wzywającej do wprowadzenia powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci, i to w czasie, gdy łącznie 135 krajów zniosło karę śmierci w swoim prawodawstwie lub przestało ją wykonywać,

1.  ponownie wyraża bezwarunkowy sprzeciw wobec kary śmierci i zaangażowanie na rzecz przestrzegania zasad państwa prawa;

2.  potępia fakt aresztowania Perwiza Kambachsza i wydania przez sąd pierwszej instancji w prowincji Balch wyroku śmierci za bluźnierstwo; wzywa do uwolnienia Perwiza Kambachsza;

3.  wzywa władze Afganistanu, by nie zwlekając wykazały się zaangażowaniem w obronę praw człowieka i demokracji, czyniąc wszystko, co w ich mocy, by nie dopuścić do egzekucji i doprowadzić do rewizji procesu; wzywa prezydenta Hamida Karzai do skorzystania z prawa łaski wobec Perwiza Kambachsza, jeżeli sąd apelacyjny utrzyma wyrok śmierci;

4.  przypomina zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa Perwiza Kambachsza, jakich prezydent Hamid Karzai udzielił w dniu 6 lutego 2008 r. delegacji Afgańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Niezależnych;

5.  wyraża solidarność ze wszystkimi osobami walczącymi o niezależne dziennikarstwo w Afganistanie;

6.  wzywa prezydenta i parlament Afganistanu do podjęcia działań na rzecz przyspieszenia rozwoju sprawnego systemu karnego i sądowniczego opartego na standardach międzynarodowych i najlepszych wzorcach; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie komisarza UE ds. stosunków zewnętrznych, wydane na konferencji w Rzymie poświęconej „zasadom państwa prawa w Afganistanie”, która odbyła się w lipcu 2007 r., dotyczące natychmiastowego wsparcia finansowego dla Afganistanu, przeznaczonego na wzmacnianie przestrzegania zasad państwa prawa i przeprowadzenie reformy sądownictwa;

7.  wzywa rząd Afganistanu, by w pełni przestrzegał Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ oraz zapewnił pełne gwarancje wolności słowa dla wszystkich obywateli Afganistanu;

8.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE oraz Islamskiej Republiki Afganistanu.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2008Informacja prawna