Процедура : 2008/2561(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0191/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0191/2008

Разисквания :

PV 23/04/2008 - 9
CRE 23/04/2008 - 9

Гласувания :

PV 24/04/2008 - 7.5

Приети текстове :

P6_TA(2008)0178

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 127kWORD 81k
22 април 2008 г.
PE401.492v01-00}
PE401.493v01-00}
PE401.500v01-00}
PE401.504v01-00}
PE401.505v01-00} RC1
 
B6‑0191/2008}
B6‑0192/2008}
B6‑0199/2008}
B6‑0203/2008}
B6‑0204/2008} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   Geoffrey Van Orden, от името на групата PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE
   Jules Maaten, Elizabeth Lynne, Marco Cappato, Marios Matsakis, от името на групата ALDE
   Konrad Szymański, Adam Bielan, Dariusz Maciej Grabowski, от името на групата UEN
   Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   UEN (B6‑0191/2008)
   ALDE (B6‑0192/2008)
   PPE-DE (B6‑0199/2008)
   Verts/ALE (B6‑0203/2008)
   PSE (B6‑0204/2008)
за положението в Мианмар

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Мианмар 

Европейският парламент,

-  като взе предвид резолюциите си от 14 декември 2006 г. и 21 юни 2007 г. относно Бирма/Мианмар,

-  като взе предвид Заключенията на Съвета от 19 ноември 2007 г., относно приемането на засилени и допълнителни ограничителни мерки срещу Бирма/Мианмар,

-  като взе предвид Регламент(ЕО) № 194/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 година за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 817/2006,

-  като взе предвид член 103 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Държавният съвет за мир и развитие (ДСМР) обяви, че на 10 май ще се проведе референдум за новата конституция, последван от многопартийни избори през 2010 г.;

Б.  като има предвид, че на 9 април 2008 г. военната хунта в Мианмар, ръководена от генерал Than Shwe, оповести проекта си за Конституция и възнамерява да проведе референдум за нея през май 2008 г., последван от многопартийни избори през 2010

В.  като има предвид, че Държавния съвет за мир и развитие (ДСМР) на Мианмар продължава да подлага народа на Мианмар на ужасяващо нарушаване на правата на човека като принудителен труд, преследване на дисиденти, набиране на деца за военна служба и принудително изселване;

Г.  като има предвид, че правителството на Мианмар отхвърли предложенията, направени от специалният пратеник на ООН Ibrahim Gambari, за осигуряване на свободното и честно провеждане на референдума в присъствието на международни наблюдатели;

Д.  като има предвид, че правителството на Мианмар е включило в проекта за конституция разпоредби, които предвиждат една четвърт от местата в двете камари на парламента да бъдат запазени за военни офицери, да се даде право на главнокомандващия въоръжените сили на страната да суспендира конституцията по всяко време и да налага забрана на лица да се кандидатират за президентския пост, ако съпругът/съпругата му или детето му са от чуждестранен произход (като например случаят на задържания опозиционен лидер Aung San Suu Kyi) и да запази една четвърт от местата в парламента за действащи военни офицери; като има предвид, че проектът за конституция също така предвижда безнаказаност за държавните служители за действия извършени по време на изпълнение на служебните им задължения;

Е.  като има предвид, че след като обяви намерението си да проведе референдум, правителството издаде закон № 1/2008, който отказва избирателни права на членовете на религиозни групи;

Ж.  като има предвид, че демократичната опозиция не е участвала в конституционния процес;

З.  като има предвид, че по-голяма част от опозицията в Мианмар е решила да гласува „против” на референдума;

И.  като има предвид, че все още има около 1800 политически затворници в Мианмар, включително лидерът на Националната лига за демокрация (НЛД), носител на Нобелова награда за мир и на наградата „Сахаров” - Aung San Suu Kyi;

Й.  като има предвид, че правителството на Мианмар не е взело никакви съществени мерки срещу продължаващото набиране на деца за военна служба и срещу използването на деца във въоръжени конфликти;

К.  като има предвид, че досега санкциите, приети от ЕС, срещу правителството на Мианмар не се оказаха ефективни;

Л.  като има предвид, че правителството на Мианмар продължава да се радва на близки политически и икономически отношения със съседните си държави и с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН);

М.  като има предвид, че 30% от населението на Мианмар, което според изчисленията достига 15 милиона души, живее под прага на бедността;

1.  изразява съжаление от факта, че процесът, свързан с референдума за конституцията, е лишен от каквато и да е демократична легитимност, тъй като гражданите на Мианмар са лишени от всички основни демократични права, които биха им позволили да проведат открит дебат по текста на конституцията, да внесат изменения в нея и впоследствие свободно да изразят мнението си чрез референдум;

2.  осъжда отказа на правителството на Мианмар да приеме предложенията, направени от специалния пратеник на ООН г-н Ibrahim Gambari, да допусне отворена и приобщаваща кампания в хода на подготовката на референдума за конституцията; призовава правителството на Мианмар да действа добросъвестно и да работи конструктивно със специалния пратеник на ООН;

3.  подкрепя демократичния преход чрез процес на национално помирение, включващ всички заинтересовани страни и чрез тристранен диалог между режима, Националната лига за демокрация (НЛД) и представители на етническите групи;

4.  изисква от правителството на Мианмар да гарантира свикването на независима избирателна комисия, съставянето на точни избирателни списъци, вдигането на дългогодишните ограничения за медиите, разрешаването на правото на сдружаване, на свободата на изразяване и на събиранията в Мианмар и отмяната на новите разпоредби, които криминализират законния дебат по референдума, както и да гарантира допускането на международни наблюдатели;

5.  изисква незабавно и безусловно освобождаване на политическите противници и на над 1800-те политически затворници, включително Aung San Suu Kyi, на лидерите на „Студенти от поколение 88” и на лидерите на Националната лига Шан за демокрация, арестувани през 2005 г.;

6.  изисква режимът да даде обяснение за всички жертви и изчезнали лица по време на репресиите срещу протести на будистки монаси и демократични активисти през миналия септември, включително за местонахождението на изчезналите монаси и монахини;

7.  призовава настоятелно Комисията, Съвета и държавите-членки да използват всяка възможност да изразят протеста си на международно равнище по отношение на продължаващите и непроменящи се практики на злоупотреба с деца в Мианмар, особено по отношение на използването на деца-войници; осъжда решително набирането на деца за военна служба в Мианмар и призовава Съвета за сигурност на ООН да извърши надлежно проучване в това отношение на положението в Мианмар;

отбелязва, че наскоро Китай ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт, обръща внимание на нежелателните случаи на злоупотреба в това отношение, извършени от военната хунта в Мианмар и призовава настоятелно Китай да предприеме действия в тази връзка;

8.  подкрепя взаимните отстъпки на генералния секретар на ООН и усилията на г-н Ibrahim Gambari в преговорите с органите на Съюз Мианмар; призовава ЕС и държавите-членки да работят в тясно сътрудничество със специалния пратеник на ООН, за да осигурят последователност на ангажираността на международната общност по отношение на Мианмар;

9.  подкрепя усилията на специалния пратеник на ЕС за Мианмар Piero Fassino да насърчи диалога с държавите от АСЕАН; призовава настоятелно АСЕАН да окаже съществен натиск на органите на Съюз Мианмар да осъществят демократична промяна;

10.  призовава настоятелно Съвета да поднови целенасочените си санкции и да ги разшири като се съсредоточи върху: ограничения за достъпа до международни банкови услуги на дружества, които са военна собственост, конгломерати и предприятия, които са тясно свързани с военните или чиито приходи подпомагат военните; ограничения за достъпа на определени генерали и близките им роднини до възможности за личен бизнес, здравеопазване, пазаруване и обучение в чужбина за децата им; призовава настоятелно Съвета изцяло и изрично да забрани на определени лица и предприятия да извършват каквито и да са финансови транзакции, които минават през клирингови банки или да използват по какъвто и да е друг начин финансови услуги под юрисдикцията на ЕС;

11.  призовава Съвета да осигури ефективното прилагане на целенасочените санкции, надлежно да проучи лицата, на които се обсъжда налагането на санкции, да позволи преразглеждане на решенията и текущ контрол и да осигури прилагането на приетите мерки;

12.  призовава Съвета да продължи да извършва преглед на санкциите спрямо специфични стандарти по отношение на правата на човека, които следва да включват: освобождаването на политически затворници и на всички лица, задържани произволно за упражняване на основните си човешки права - свобода на изразяване, право на сдружаване и свобода на събиранията; точен и официален отчет за броя, местонахождението и състоянието на лица, които са убити, арестувани и задържани от силите за сигурност, включително по отношение на последните репресии; прекратяване на военните атаки срещу цивилно население; и преход към демокрация и да се обсъдят понататъшни целенасочени санкции като пълна забрана за нови инвестиции, забрана за осигуряване на застрахователни услуги за инвестиции в Мианмар и ембарго върху търговията с ключови стоки за широка употреба, които осигуряват значителни приходи за военното правителство;

13.  същевременно призовава ЕС и широката международна общност да предложи насърчения за извършването на реформа, за да балансира заплахата и/или налагането на санкции и да даде на военното ръководство положителна мотивация за промяна;

14.  отбелязва, че оръжейното ембарго, наложено от ЕС на Мианмар е неефективно, тъй като военното правителство купува военни стоки от Китай, Русия и Индия; следователно призовава настоятелно ЕС да работи активно за налагането на световно оръжейно ембарго на Мианмар;

15.  призовава международната общност, западните правителства и групите, провеждащи кампании, да увеличат хуманитарната си дейност, особено чрез съществуващите програми в областта на здравеопазването, да инициират нови и по-широконасочени програми за подкрепа на основното образование, като се достигне до вътрешно разселените лица и до други, обхванати от конфликта, райони, преди всичко по границата Thai; в този контекст призовава Комисията да разшири пакета си за хуманитарна помощ за Мианмар съгласно Инструмента за сътрудничество за развитие (понастоящем в размер на 32 милиона евро за 2007 - 2010 г.) и да инвестира повече в трансграничната хуманитарна помощ за вътрешно разселени лица;призовава Комисията да създаде и да разшири програмите си за помощ, насочени към еманципиране на групи, лишени от правата си, включително жените, етническите и религиозните малцинства; да облекчи политическите, етническите, религиозните и други разделения;

16.  призовава Комисията да увеличи подкрепата за граждани на Мианмар, които живеят извън страната чрез програмата за хора, напуснали домовете си, в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие и да проучи и други възможности;

17.  подчертава, че за осъществяването на по-добър контрол на риска от корупция следва предоставяната помощ да е обвързана със стандарти и срокове;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителствата и парламентите на държавите от АСЕАН, Националната лига за демокрация в Мианмар, Държавния съвет за мир и развитие в Мианмар, правителството на Китайската Народна Република (КНР), правителството и парламента на Индия, правителството на Русия и на генералния секретар на Обединените нации.

Последно осъвременяване: 23 април 2008 г.Правна информация