Menettely : 2008/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0209/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0209/2008

Keskustelut :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0192

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 78k
6. toukokuuta 2008
PE401.519v01-00}
PE401.520v01-00}
PE401.521v01-00}
PE401.522v01-00}
PE401.525v01-00} RC1
 
B6‑0209/2008}
B6‑0210/2008}
B6‑0211/2008}
B6‑0212/2008}
B6‑0214/2008} RC1
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
   Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab ja Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta
   Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma ja Benoît Hamon PSE-ryhmän puolesta
   Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta
   Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg ja Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Adam Bielan ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   ALDE (B6‑0209/2008)
   PPE-DE (B6‑0210/2008)
   UEN (B6‑0211/2008)
   PSE (B6‑0212/2008)
   Verts/ALE (B6‑0214/2008)
transatlanttisesta talousneuvostosta

Euroopan parlamentin päätöslauselma transatlanttisesta talousneuvostosta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon erityisesti 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman transatlanttisista suhteista sekä 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselmat EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä taloussuhteista sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä transatlanttisesta kumppanuussopimuksesta,

–  ottaa huomioon 26. syyskuuta 2007 tuotteiden ja erityisesti lelujen turvallisuudesta antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon ilmastonmuutoksesta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 16. marraskuuta 2005, 26. lokakuuta 2006 ja 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2007 Washington DC:ssä pidetyn EU:n ja Yhdysvaltojen välisen huippukokouksen tuloksen ja erityisesti kehyksen, jolla edistetään transatlanttista taloudellista yhdentymistä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä,

–  ottaa huomioon yhteisen julkilausuman sekä edistymiskertomuksen, jotka hyväksyttiin transatlanttisen talousneuvoston ensimmäisessä kokouksessa 9. marraskuuta 2007,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Euroopan parlamentti ja Yhdysvaltojen kongressi ovat molemmat jatkuvasti todenneet, että transatlanttiset markkinat on saatettava päätökseen vuoteen 2015 mennessä,

B.  katsoo, että rauha, demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, kansainvälinen oikeus, vakaat taloudet ja kestävä kehitys ovat yhteisiä arvoja, ja ne muodostavat perustan transatlanttiselle kumppanuudelle, joka on yksi EU:n ulkopolitiikan ja sen maailmanlaajuisen talouspolitiikan kulmakivi,

C.  katsoo, että kun otetaan huomioon transatlanttisten kumppaneiden johtava taloudellinen rooli maailmassa, ne jakavat vastuun maailmantalouden johtamisesta ja ratkaisujen löytämisestä maailmanlaajuisiin taloudellisiin haasteisiin,

D.  katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen vahva ja toimiva kumppanuus on ratkaisevan tärkeä pyrittäessä kehittämään maailmaa yhteisten arvojen mukaisesti ja todellisen monenvälisyyden ja kansainvälisen oikeuden pohjalta; katsoo, että vaaditaan lujaa ja johdonmukaista poliittista johtajuutta, jotta kumppanit voisivat saavuttaa tämän tavoitteen,

1.  korostaa, että tiivis transatlanttinen kumppanuus on keskeinen väline globalisoitumisen ohjaamiseksi niin, että edistetään yhteisiä arvoja ja pyritään poliittisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaiseen maailmaan; toistaa kantansa, jonka mukaan toimivat ja kilpailukykyiset transatlanttiset markkinat muodostavat vakaan perustan transatlanttiselle kumppanuudelle ja auttavat EU:ta ja Yhdysvaltoja käsittelemään yhdessä maailmanlaajuisia poliittisia ja taloudellisia haasteita;

2.  tukee voimakkaasti transatlanttisen taloudellisen yhdentymisen vahvistamista, joka aloitettiin vuonna 2007 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä huippukokouksessa, kun hyväksyttiin "EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttisen taloudellisen yhdentymisen edistämisen kehys" ja kun perustettiin transatlanttinen talousneuvosto, joka valvoo ja tehostaa kehyksessä määritettyjä toimia;

3.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan komissio on Euroopan parlamentin suosituksesta päättänyt toteuttaa tutkimuksen siitä, mitä esteitä on tarpeen purkaa transatlanttisten markkinoiden aikaansaamiseksi; katsoo, että tätä asiakirjaa olisi levitettävä laajalti kummallakin puolella Atlanttia; pyytää komissiota takaamaan, että transatlanttisten markkinoiden toteuttamista koskevia tutkimustuloksia käsitellään parlamentin asianomaisten valiokuntien kanssa, ennen kuin tehdään mitään erityisiä johtopäätöksiä tulevia transatlanttiselle talousneuvostolle esitettäviä suosituksia varten;

4.  katsoo, että molempien osapuolten hallintojen olisi laadittava vuoden 2009 EU:n ja USA:n huippukokoukseen mennessä etenemissuunnitelma, jossa osoitetaan, miten pitkän aikavälin sitoutuminen transatlanttisiin markkinoihin saavutetaan tietyssä kehyksessä;

5.  arvostaa transatlanttisen talousneuvoston tähän mennessä saavuttamaa edistystä sen otettua poliittisen vastuun prioriteettien määrittämisestä ja raivatessa tietä sopimuksille, joiden avulla poistetaan kaupan ja investointien esteitä ja edistetään kilpailua transatlanttisilla markkinoilla;

6.  katsoo, että transatlanttisen talousneuvoston perustamisensa jälkeen saavuttamat tulokset osoittavat, ettei transatlanttisia markkinoita voida perustaa vain hallinnolliseen työhön, vaan tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa ja jatkuvaa poliittista ohjausta; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa jatkamaan toimiaan päättäväisesti;

7.  korostaa, että jo aloitettuja tähän prosessiin liittyviä toimia on jatkettava pikaisesti vaalivuosien 2008 ja 2009 aikana sen takaamiseksi, että molemmat kumppanit siirtyvät edelleen nopeasti kohti yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja että kummankin osapuolen toimeenpanevat tahot pysyvät sitoutuneina lopullisen tavoitteen saavuttamiseen;

8.  korostaa, että transatlanttisen talousneuvoston kevään 2008 kokouksen tärkeimpiä kysymyksiä ovat konkreettisen edistyksen saavuttaminen erityisesti liittyen tilinpitonormeihin, arvopaperikauppaan, jälleenvakuutukseen, tuonnin turvallisuuteen, toimittajien vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin sekä taudinaiheuttajia vähentävällä tavalla käsitellyn siipikarjan tuontiin; pitää kuitenkin tärkeänä, että tässä päätöslauselmassa viitataan moniin muihin keskeisiin kysymyksiin, joita transatlanttisen talousneuvoston on käsiteltävä tulevaisuudessa;

9.  kehottaa komissiota kertomaan Euroopan parlamentille tulokset tutkimuksesta, jolla pyritään selvittämään transatlanttisen kaupan ja sijoitusten esteiden poistamisesta aiheutuvia etuja ja jonka odotetaan valmistuvan vuonna 2008;

Rahoituspalvelut

10.  tukee lähestymistapaa, joka on esitetty 21. joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla ja joka vastaa komission 26. syyskuuta 2007 Yhdysvaltojen arvopaperikomissiolle (SEC) osoittamaa kirjettä ehdotetuista säännöistä, jotka koskevat ulkomaisten yksityisten liikkeellelaskijoiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti tehtyjen tilinpäätösten hyväksymistä, kun ne on tehty ilman sovittamista Yhdysvaltojen yleisesti hyväksyttyihin kirjanpitoperiaatteisiin; tukee samaa asiaa koskevaa päätöslauselmaansa, jossa korostetaan erityisesti, että komission päätös merkitsee kaikissa tapauksissa EU:n liikkeellelaskijoiden oikeutta käyttää kaikissa kolmansissa maissa Euroopan unionin tukemaa IFRS-standardia (kansainväliset tilinpäätösstandardit);

11.  katsoo, että arvopaperimarkkinoiden vastavuoroinen tunnustaminen Yhdysvaltojen ja EU:n välillä olisi tärkeä askel kohti transatlanttisten markkinoiden tehokkuuden parantamista, koska EU ja Yhdysvallat voisivat päästä helpommin entistä laajemmille ja syvemmille transatlanttisille markkinoille; korostaa kuitenkin, että tällaisen hankkeen tulee olla seurausta kahdenvälisestä sopimuksesta ja että on tehtävä Yhdysvaltojen ja EU:n välinen puitesopimus, jossa otetaan täysin huomioon rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskeva EU:n lainsäädäntö, ja että komission ei pitäisi sallia sitä, että jäsenvaltiot ja USA tekevät kahdenvälisiä sopimuksia, koska se voisi vaarantaa EU:ssa hyväksytyt yhdenvertaiset toimintaedellytykset;

12.  korostaa, että rahoitusvakauden turvaaminen on erittäin tärkeää; muistuttaa tässä yhteydessä Kansainvälisen valuuttarahaston roolista; korostaa rahoitusmarkkinoiden häiriöiden esiin tuomia puutteita etenkin liittyen keskeisten rahoitusmarkkinoiden tämänhetkisiin kriiseihin, valuuttakytkentöjen ja kauppasuhteiden kasvavaan epätasapainoon, maailman köyhimmissä maissa jatkuviin tai uudelleen syntyviin velkakriiseihin sekä yhä räikeämpiin eroihin hyvinvoinnissa valtioiden välillä ja sisällä; katsoo, että Yhdysvaltojen ja EU:n valvontaviranomaisten välisen yhteistyön vahvistaminen on olennaisen tärkeää

13.  pitää myönteisenä rahoitusjärjestelmien vakautta käsittelevän foorumin (FSF) ja Kansainvälisen valuuttarahaston menettelyä, jossa rahoitusalan häiriöistä tehdään yhteinen diagnoosi, ja odottaa markkinoiden ja laitosten joustavuutta käsittelevän FSF:n työryhmän johtopäätöksiä ja politiikkaa koskevia suosituksia; katsoo kuitenkin, että tällaisen työn pitäisi olla vain täydentävää eikä se saa korvata EU:n ja Yhdysvaltojen asianmukaista poliittista reaktiota koskevaa pohdintaa ja päätöksiä;

14.  kehottaa Yhdysvaltoja pitämään EU:n ajan tasalla Basel II -kehyksen toteutuksen edistymisestä Yhdysvalloissa; muistuttaa koordinoitujen toimien tärkeydestä kehitettäessä tai muutettaessa kansainvälisesti aktiivisia rahoitusmarkkinoiden toimijoita koskevia globaaleja sääntöjä; uskoo tässä suhteessa, että Basel II:n toteutus Yhdysvalloissa on keskeistä maailmanlaajuisesti yhtäläisten toimintaedellytysten säilyttämiseksi;

15.  panee tyytyväisenä merkille kongressin toiminnan vakuutustietoviraston perustamista Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön koskevan lainsäädännön käyttöön ottamiseksi; katsoo, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön alustavan suunnitelman ohella tämä on merkittävä askel kohti rahoituspalvelualan sääntelymenettelyjen vastavuoroista tunnustamista Atlantin molemmin puolin; myöntää, että on vielä paljon asioita, joista on päästävä sopimukseen ja että jälleenvakuutusten vakuudet muodostavat edelleen keskeisen ratkaistavan kysymyksen; katsoo myös, että Solvenssi II -hanketta voidaan huomattavasti tehostaa läheisemmällä parlamentaarisella yhteistyöllä;

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa ja sääntely-yhteistyö

16.  korostaa, että pyrkimyksen luoda kauppaa ja investointeja varten yhteiset normit, mistä keskusteltiin transatlanttisen talousneuvoston marraskuussa 2007 pidetyssä kokouksessa, jonka aiheena oli EU:n ja Yhdysvaltojen kauppakumppanuusopimusten vastavuoroiseen tunnustamiseen vuonna 2009 tähtäävä etenemissuunnitelma, on taattava sosiaalisten, ekologisten ja terveyttä koskevien normien korkea taso;

17.  toistaa, että kauppaan ja investointeihin liittyvien lukuisten niin kutsuttujen muiden kuin tulliesteiden juuret ovat lainsäädäntöelinten tietoisessa toiminnassa sosiaalisten, terveyteen liittyvien, kulttuuristen tai ekologisten tavoitteiden edistämiseksi, ja siksi niitä ei saa poistaa ilman korvaavaa säädöstä; mainitsee tässä yhteydessä Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltojen kongressin keskeisen roolin normien lähentämistä ja kaupan ja investointien esteiden poistamista koskevan prosessin valvonnassa;

18.  korostaa, että tuontituotteiden turvallisuudesta pitää tulla keskeinen kysymys myös transatlanttisessa talousneuvostossa; katsoo, että väestön yleistä luottamusta avoimeen kaupankäyntiympäristöön voidaan tukea vain, jos väestön terveyttä ja turvallisuutta kunnioitetaan; kehottaa tuoteturvallisuutta käsittelevää Yhdysvaltojen komiteaa käyttämään suurempaa vapauttaan tapauskohtaisten tietojen jakamiseen, mutta ehdottaa, että transatlanttinen talousneuvosto pyrkisi saamaan aikaan sitovan yhteistyövälineen, jonka avulla voitaisiin helpommin jäsennellä ja jakaa tietoja tuoteturvallisuudesta sekä kehittää yhteistyötoimia koskevaa yhteistä ohjelmaa; kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan EU:n ja Yhdysvaltojen tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä riittävien tarkastusten takaamiseksi ulkorajoilla ilman tarpeetonta byrokraattista taakkaa, jotta voidaan estää vaarallisten tuotteiden ja etenkin vaarallisten lelujen päätyminen kuluttajille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja takaamaan tuotteiden ja erityisesti lelujen turvallisuutta koskevan lainsäädännön tiukan täytäntöönpanon ja kehottaa tehostamaan kansallisia tarkastuksia; korostaa EU:n ja Yhdysvaltojen tiiviin yhteistyön tarvetta sen takaamiseksi, että Kiina ja muut kolmannet maat parantavat tuotantonormejaan EU:n ja Yhdysvaltojen tasoa vastaaviksi erityisesti lelujen suhteen, ja kehottaa vakuuttamaan nämä maat siitä, että tuoteturvallisuuden on oltava osa valmistus- ja jakeluprosessia;

19.  pyytää lisätietoja Yhdysvaltojen kuluttajatuotteiden turvallisuutta koskevasta päivitetystä laista ja on huolissaan siitä, että tämä uusi laki aiheuttaa tarpeettoman sääntelyllisen taakan eurooppalaisille yhtiöille, koska se edellyttää pakollisia turvavaatimuksia ja kolmannen osapuolen suorittamia testejä; kehottaa jatkamaan vastavuoroista tunnustamista koskevia neuvotteluja päällekkäisyyksien välttämiseksi;

20.  korostaa, että turvallinen kauppa on erityisen tärkeää yhä integroituneemmassa maailmantaloudessa; kehottaa komissiota jatkamaan ponnisteluitaan sen varmistamiseksi, että USA:n säännöstä kaikkien saapuvien konttien läpivalaisusta muutetaan kohti riskiin ja yhteistyöhön perustuvaa yhteistyötä, joka käsittää "valtuutettujen taloudellisten toimijoiden" keskinäisen tunnustamisen ja Maailman tullijärjestön hyväksymät turvallisuusstandardit (C-TPAT, SAFE-normikehys), ja pyytää komissiota tukemaan strategiaa, jossa tunnustetaan eurooppalaisten laivanvarustajien ja heidän edustajiensa merkittävä rooli maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota arvioimaan yrityksille ja EU:n taloudelle aiheutuvia mahdollisia kustannuksia, jos kaikki USA:han saapuvat laivakontit läpivalaistaan, sekä toimenpiteen mahdollisia vaikutuksia tullioperaatioihin;

21.  kehottaa komissiota neuvottelemaan mahdollisuuksien mukaan transatlanttisen talousneuvoston puitteissa yhteisistä maailmanlaajuisista normeista; uskoo, että autoja koskevien yhteisten turvanormien täytäntöönpano (YK:n Euroopan talouskomission maailmanlaajuiset tekniset säännöt) vähentäisi merkittävästi kustannuksia autoteollisuudessa, joka on merkittävä työnantaja sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa;

22.  kehottaa komissiota jatkamaan menettelyjen virallista hyväksymistä sellaisten tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutusten vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyen, joille kolmansien osapuolten suorittama testaus on pakollinen, mikä koskee erityisesti tieto- ja viestintätekniikkalaitteita ja sähkölaitteita;

23.  tukee edelleen komissiota sen pyrkimyksissä saada aikaan yhteinen sopimus, jonka mukaan tuontituotteiden etiketeissä käytetään sekä metrijärjestelmää että brittiläistä järjestelmää, ja pitää tärkeänä, että hyväksytään kansainvälisten normien mukaisesti sovitut mittayksiköt, mikä koskee erityisesti pelkän metrijärjestelmän käytön hyväksymistä tuotteiden etiketeissä Yhdysvalloissa; katsoo, että nämä toimet lisäävät eurooppalaisten, yhdysvaltalaisten sekä kolmansien maiden yritysten saamia mittakaavaetuja ja että ne hyödyttävät erityisesti pk-yrityksiä;

24.  kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä liittyen maailmanlaajuisesti yhtenäistettyyn järjestelmään, joka koskee aineiden ja seosten luokittelua ja merkitsemistä (GHS-järjestelmä), YK:n talous- ja sosiaalineuvoston sopimien kansainvälisten normien täytäntöönpanon yhteydessä; katsoo, että tärkeänä päämääränä järjestelmässä on kaupan helpottaminen ja kuluttajansuojan vahvistaminen, ja vaatii vastaavasti GHS-järjestelmän toteuttamista samanaikaisesti ja yhteensopivalla tavalla EU:ssa ja Yhdysvalloissa;

25.  toteaa, että henkilötiedoista on tullut olennainen osa monenlaisessa liiketoiminnassa ja erityisesti sähköisessä televiestinnässä; toteaa, että henkilötietojen taloudellinen arvo ja henkilötietoihin liittyvät lisäarvoa tuovat toiminnot kasvavat nopeasti; pyytää komissiota tekemään aloitteen tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa transatlanttisten tietosuojaperiaatteiden laatimiseksi yhdessä sen vastapuolen, Yhdysvaltojen liittovaltion kilpailuviranomaisen, kanssa; kehottaa lisäksi laatimaan nopeasti maailmanlaajuisia tietosuojanormeja transatlanttisen talousneuvoston yhteydessä, jotta voidaan taata henkilötietojen suojan korkea taso sekä oikeusvarmuus yrityksille;

Maatalouteen liittyvät kysymykset

26.  kehottaa ratkaisemaan nopeasti käynnissä olevat neuvottelut, jotka koskevat taudinaiheuttajia vähentävän käsittelyn saaneen yhdysvaltalaisen siipikarjan tuontikieltoa EU:hun; panee merkille asianmukaisten tieteellisten lausuntojen tarpeen liittyen kuluttajansuojaan ja tiedonsaantiin;

27.  katsoo, että yhteisön päätös kieltää hormonikäsitellyn naudanlihan tuonti on ollut tieteellisten todisteiden nojalla täysin perusteltu, ja kehottaa Yhdysvaltoja poistamaan eurooppalaisia tuotteita koskevat pakotteensa viipymättä;

28.  pitää hyvin tärkeänä yhtä lupamenettelyä kaikille geneettisesti muunnettuja organismeja sisältäville elintarvikkeille ja rehuille ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja pitää tärkeänä geneettisesti muunnettujen organismien merkintää ja jäljitettävyyttä, jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvia valintoja;

29.  kehottaa käymään vuoropuhelua maatalousmarkkinoiden viimeaikaisista muutoksista ja erityisesti hyödykkeiden hintavaihtelusta, yhteisen maatalouspolitiikan väliarviosta ("EU:n terveystarkastuksesta"), Yhdysvaltojen maatalousalaa koskevasta laista, suhdannevaihteluja tasaavista maksuista, maaseudun kehityksen yhä suuremmasta merkityksestä ja täydentäviä ehtoja koskevasta välineestä;

Energia-, teollisuus- ja tiedepoliittinen yhteistyö

30.  kehottaa tehostamaan strategista transatlanttista yhteistyötä energia-, teollisuus- ja tiedepolitiikan alalla; korostaa energiakysymysten merkitystä ja tukee energialähteiden ja toimitusreittien monipuolistamista, turvallisen energian takaamista ja infrastruktuureja sekä markkinaperusteisen energiaturvapolitiikan edistämistä; panee merkille lisääntyvän keskustelun päästökauppajärjestelmästä Atlantin molemmin puolin;

31.  korostaa tarvetta lisätä EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyyn ja tieteeseen liittyvää yhteistyötä biopolttoaineiden ja biomassan alalla niin, että edistetään yhdessä liikenteen vaihtoehtoisia ja kestäviä polttoainelähteitä; rohkaisee transatlanttista talousneuvostoa jatkamaan työtään, jolla pyritään määrittämään Brasilian kanssa yhteiset biopolttoainetta koskevat normit, joiden avulla taataan suurin mahdollinen kestävyys ympäristön kannalta ja vastataan maailmanlaajuiseen elintarvikkeiden saatavuutta koskevaan huoleen;

WTO ja Dohan kehitysohjelma

32.  kehottaa komissiota tekemään työtä sen takaamiseksi, että transatlanttinen talousneuvosto auttaa saattamaan Dohan kehitysohjelman päätökseen onnistuneesti; pitää EU:n ja Yhdysvaltojen hallitsevaa asemaa maailmankaupassa (tällä hetkellä 60 % koko kaupasta) etuna maailmanlaajuiselle kaupankäyntijärjestelmälle ja sen yhteiselle kehykselle;

33.  suosittelee, että komissio arvioi, voidaanko kahdenvälinen riitojenratkaisumenettely tuoda transatlanttisen talousneuvoston asialistalle; huomauttaa tässä suhteessa, että vaikka kauppariitojen kohteena on ollut vain noin 2 prosenttia EU:n ja USA:n välisestä kaupasta, jotkut näistä kiistoista ovat olleet hyvin haitallisia ja kalliita;

34.  suosittelee, että komissio keskustelee transatlanttisessa talousneuvostossa siitä, miten voidaan saavuttaa entistä suurempi vastaavuus kahdenvälisten kauppasopimusten ja WTO:n monenvälisten sääntöjen välillä, jotta varmistetaan entistä yhdenmukaisempi ja yksinkertaisempi kansainvälinen kauppajärjestelmä kaikille; kehottaa komissiota keskustelemaan siitä, miten voidaan saavuttaa entistä suurempi yhtenäisyys EU:n ja USA:n välillä tehtäessä kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia toimista, joilla asetetaan ehtoja kaupalle, kuten kaupasta ja ympäristöstä, kaupasta ja sosiaalisista normeista sekä kaupasta ja työlainsäädännöstä;

35.  kehottaa komissiota kehittämään maailmankauppaneuvotteluissa nopeasti kattavan menettelytavan liittyen eurooppalaisiin huolenaiheisiin kaupan ulkopuolisissa kysymyksissä etenkin liittyen sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin lausekkeisiin, maantieteellisten nimitysten tunnistamiseen ja suojeluun, eläinten hyvinvointiin sekä tuotujen eläin- ja kasvituotteiden terveysnäkökohtiin, jotta voidaan estää eurooppalaisiin tuottajiin kohdistuva syrjivä kilpailu;

36.  kehottaa komissiota pyytämään, että transatlanttinen talousneuvosto esittää kehityskertomuksen yhteistyöstä teollis- ja tekijänoikeuksien toteuttamisessa ja että se ilmoittaa tulevista toimista, joilla vahvistetaan yhteistyötä väärentämisen ja piratismin torjumisessa; pyytää selkeää etenemissuunnitelmaa, jossa määritetään toimet patenttioikeuden vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi kansainvälisesti;

37.  kehottaa transatlanttista talousneuvostoa tukemaan TRIPS-sopimusta koskevaa Dohan julistusta, jolla helpotetaan sellaisten maiden mahdollisuuksia saada elintärkeitä lääkkeitä, joilla ei ole lääkkeiden valmistuskapasiteettia; kehottaa komissiota ottamaan esiin Yhdysvaltojen politiikan, jonka mukaan kehittyvien maiden kanssa tehtäviin kahdenvälisiin sopimuksiin sisällytetään määräyksiä, joiden mukaan kyseiset maat luopuvat sellaisen Dohan sopimukseen kuuluvan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan määräyksen soveltamisesta, joka antaisi niille mahdollisuuden tuottaa ja tuoda maahan geneerisiä lääkkeitä, joita tarvitaan keskeisten kansanterveyden ongelmien (kuten aids, tuberkuloosi jne.) hoitamiseksi;

38.  katsoo, että transatlanttisen talousneuvoston eurooppalaisen osapuolen tärkeä tehtävä on vakuuttaa EU:n transatlanttiset kumppanit tarpeesta luoda kauaskantoinen, kunnianhimoinen ja oikeudellisesti sitova Kioton jälkeinen kasvihuonekaasupäästöjä koskeva järjestelmä vuoteen 2012 mennessä sekä suunnitella laaja transatlanttinen investointeja ja teknologian vaihtoa koskeva hanke turvallisen ja saastuttamattoman energiantuotannon alalla;

Aluekehitys

39.  korostaa myönteistä vaikutusta, joka transatlanttisen taloudellisen integroitumisen etenemisellä todennäköisesti on kestävään alueelliseen kehitykseen, ja on sitä mieltä, että tällainen edistys auttaa pyrkimyksissämme Lissabonin strategian toteuttamiseen ja siirtymiseen kohti sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta; pyytää tässä yhteydessä asiasta vastaavia EU:n elimiä takaamaan, että tällainen kehitys edistää EU:n kaikkien alueiden sopusointuista ja tasapainoista kehitystä, ja pyytää ottamaan huomioon yleishyödyllisten palveluiden yleisen saannin eurooppalaisen periaatteen;

40.  kehottaa molempia osapuolia tutkimaan mahdollisuutta aloittaa EU:n ja Yhdysvaltojen välinen jäsennelty aluepoliittinen vuoropuhelu, mikä voisi olla hyvä tapa tutkia aluepolitiikan uusia mahdollisuuksia ja vaihtaa hyviä käytäntöjä esimerkiksi tutkimuksen ja kehittämisen aloilla, ja pyytää tutkimaan tapoja vastata yhteisiin haasteisiin, jollaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja energian hinta;

Tuleva lainsäätäjien transatlanttinen vuoropuhelu ja rakenteellinen edistyminen

41.  kehottaa transatlanttista lainsäätäjien vuoropuhelua ottamaan tulevissa kokouksissaan esityslistalle lastien tarkastamista koskevan Yhdysvaltojen lainsäädännön ja takaamaan, että Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltojen kongressin välillä voidaan saada aikaan entistä suurempi molemminpuolinen asiaa koskeva yhteisymmärrys; korostaa myös, että transatlanttisen lainsäätäjien vuoropuhelun yhteydessä on käsiteltävä Dohan jälkeistä WTO:n esityslistaa ja WTO:n uudistusta samoin kuin ihmisoikeuksia, ympäristöön liittyviä oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia koskevia lausekkeita kahdenvälisissä kauppasopimuksissa; kehottaa ottamaan mallia muun muassa Yhdysvaltojen Perun kanssa tekemästä uusimmasta kahdenvälisestä sopimuksesta, joka sisältää yksityiskohtaisia ja toteutettavissa olevia määräyksiä työnormeista.

42.  viittaa Yhdysvaltojen kongressin ja Euroopan parlamentin keskeiseen rooliin toimien jatkamisessa sekä siihen, että vain lainsäätäjät voivat poistaa tullien ulkopuoliset kaupan esteet; ehdottaa, että järjestetään hyvin valmisteltu vuosittainen keskustelu transatlanttisessa talousneuvostossa käsiteltyjen kysymysten edistymisestä sekä sen rakenteesta;

43.  kehottaa siksi EU:n ja Yhdysvaltojen johtajia ja transatlanttisen talousneuvoston puheenjohtajia ottamaan huomioon tämän lainsäätäjien keskeisen roolin prosessin pitkän aikavälin menestyksen vuoksi ja kehottaa niitä ottamaan transatlanttisen lainsäätäjien vuoropuhelun edustajat täysin ja suoraan mukaan transatlanttisen talousneuvoston toimintaan; tunnustaa samalla yritysten ja kuluttajien edustajien merkityksen ajatusten ja asiantuntemuksen tarjoamisessa transatlanttiselle talousneuvostolle; katsoo kuitenkin, että näiden neuvoa-antava rooli on erotettava Yhdysvaltojen kongressin ja Euroopan parlamentin lakia säätävästä roolista;

44.  panee merkille perustetun neuvonantajien ryhmän, joka koostuu transatlanttisen lainsäätäjien vuoropuhelun, transatlanttisen liike-elämän vuoropuhelun ja transatlanttisen kuluttajien vuoropuhelun edustajista; kiittää lainsäätäjien ja sidosryhmien panosta transatlanttisen talousneuvoston marraskuussa 2007 pidetyn ensimmäisen kokouksen onnistumiselle; toivoo, että työntekijöiden välinen vuoropuhelu ja ympäristöä koskeva vuoropuhelu voivat olla tärkeämmässä osassa lähitulevaisuudessa; kehottaa ottamaan transatlanttisen työntekijöiden välisen vuoropuhelun ja ympäristöä koskevan vuoropuhelun puheenjohtajat mukaan neuvonantajien ryhmään;

45.  toistaa halunsa vahvistaa molempien parlamenttien välistä vuoropuhelua ja kehottaa niitä osallistumaan aikaisessa vaiheessa erityisesti globaalien itsesääntelyelinten kehittämien tulevien sääntöjen laatimiseen, jotta voidaan käsitellä aikaisessa vaiheessa poliittiseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä;

46.  katsoo, että nämä ovat nyt keskeisiä kysymyksiä ja että kansallisten parlamenttien jäsenet saavat säännöllisesti tietoja kehityksestä; kehottaa Euroopan parlamentin puhemiestä takaamaan, että tällainen mekanismi perustetaan;

47.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, transatlanttisen talousneuvoston sihteeristölle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä Yhdysvaltojen kongressille.

Päivitetty viimeksi: 6. toukokuuta 2008Oikeudellinen huomautus