Förfarande : 2008/2576(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0281/2008

Ingivna texter :

RC-B6-0281/2008

Debatter :

PV 05/06/2008 - 2
CRE 05/06/2008 - 2

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.17
CRE 05/06/2008 - 6.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0257

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 108kWORD 68k
2 juni 2008
PE407.481v01-00}
PE407.485v01-00}
PE407.489v01-00}
PE407.493v01-00}
PE407.498v01-00} RC1
 
B6‑0281/2008}
B6‑0285/2008}
B6‑0288/2008}
B6‑0291/2008}
B6‑0295/2008} RC1
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
   Joseph Daul, Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Edward McMillan-Scott, för PPE‑DE‑gruppen
   Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González och Véronique De Keyser, för PSE-gruppen
   Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Baroness Nicholson of Winterbourne och Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen
   Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Daniel Cohn-Bendit och Monica Frassoni, för Verts/ALE-gruppen
   Cristiana Muscardini, Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel och Adam Bielan, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   UEN (B6‑0281/2008)
   ALDE (B6‑0285/2008)
   PSE (B6‑0288/2008)
   PPE-DE (B6‑0291/2008)
   Verts/ALE (B6‑0295/2008)
om Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet

Europaparlamentets resolution om Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Barcelonaförklaringen, som antogs vid Europa-Medelhavskonferensen den 27–28 november 1995 och som upprättar ett partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2008 till Europaparlamentet och rådet om Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet,

–  med beaktande av att Europeiska rådet vid sitt möte den 13–14 mars 2008 antog principen om inrättandet av Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet,

–  med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, samt de rekommendationer som församlingen antog vid sitt fjärde plenarsammanträde i Aten den 28 mars 2008,

–  med beaktande av slutsatserna från utrikesministerkonferensen Europa-Medelhavsområdet i Neapel den 2–3 december 2003 och i Lissabon den 5-6 november 2007,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2006)0726),

–  med beaktande av slutsatserna från toppmötet för Europa–Medelhavsområdet i Barcelona den 27–28 november 2005 med anledning av Europa–Medelhavspartnerskapets tioårsdag,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 maj 2003 till rådet och Europaparlamentet om stärkande av EU:s åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med Medelhavspartnerna – Strategiska riktlinjer,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Europeiska unionens Medelhavspolitik, särskilt resolutionen av den 15 mars 2007,

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Medelhavsområdet och Mellanöstern är av strategisk betydelse för EU. Vi behöver en Medelhavspolitik som bygger på solidaritet, dialog, samarbete och utbyte för att kunna möta gemensamma utmaningar och uppfylla målen om att skapa ett område med fred, stabilitet och delat välstånd.

B.  Vid det konstituerande mötet för Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet den 13 juli 2008 i Paris bör klara och tydliga riktlinjer fastställas för att stärka EU:s multilaterala förbindelser med partnerländerna i Medelhavsområdet, bland annat genom förbättrade arbetsmetoder och ökad ansvarsdelning.

C.  Analysen av Barcelonaprocessens resultat och brister bör beaktas så att förbindelserna mellan EU och Medelhavsländerna kan underhållas på ett effektivt sätt och så att Barcelonaprocessen kan få ny drivkraft. Det är viktigt att tackla de svårigheter som hindrar utvecklingen av samarbetet och ett fördjupat partnerskap mellan EU och Medelhavsländerna, såsom den långdragna konflikten i Mellanöstern, de allvarliga politiska spänningarna i regionen, bristen på betydelsefulla framsteg på området för demokrati och mänskliga rättigheter samt allmänhetens dåliga kännedom om processen.

D.  Trots de otillräckliga resultaten i jämförelse med de ursprungliga målen, visar den övergripande utvärderingen av Barcelonaprocessen att det finns en potential som bör utnyttjas.

1.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens meddelande om Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet, och stöder det nya initiativets mål att ge ny politisk och konkret kraft åt EU:s multilaterala förbindelser med partnerländerna i Medelhavsområdet genom att lyfta upp förbindelserna till en högre politisk nivå, öka det gemensamma engagemanget och ansvarsdelningen samt utveckla regionala projekt som möter medborgarnas behov i regionen.

2.  Europaparlamentet anser man måste ge ny livskraft åt Barcelonaprocessen för att öka dess synlighet och framhäva dess konkreta fördelar för medborgarna, särskilt för medborgarna på den södra sidan av Medelhavet.

3.  Europaparlamentet håller med om att det behövs nytt liv i Barcelonaprocessen och att den bör kvarstå som det viktigaste inslaget i EU:s samarbete med Medelhavsområdet, eftersom den erbjuder den enda samlingspunkten där alla partner i Medelhavsområdet kan föra diskussioner och en konstruktiv dialog. Parlamentet anser att Barcelonaförklaringen med sina mål och samarbetsområden är en milstolpe inom dessa förbindelser och hoppas att det nya initiativet kommer att bygga på vad som redan åstadkommits inom partnerskapet Europa‑Medelhavsområdet och ge denna process ett mervärde.

4.  Parlamentet uppmanar därför de länder som inte deltar i Barcelonaprocessen att följa processens regelverk för att försöka uppnå samma mål.

5.  Europaparlamentet stöder den föreslagna utvecklingen av Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet eftersom den befäster Europa–Medelhavsområdets ställning, som ett område som bygger på demokratiska principer samt respekten för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, vilket bör leda till ett starkt partnerskap inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utvärdera de institutionella och rättsliga konsekvenserna av detta viktiga nya initiativ, särskilt när det gäller bestämmelserna i Lissabonfördraget.

7.  Europaparlamentet försäkrar att det är berett att samarbeta för att inrätta en institutionell ram för Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet, och kräver att som medansvarig för EU:s budget få delta i arbetet för att se till att den nya ramen och dess projekt blir en framgång.

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att inrätta ett delat ordförandeskap för Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet på statschefs- och utrikesministernivå. Parlamentet menar att det gemensamma engagemanget för samarbetet Europa–Medelhavsområdet stärks genom detta. Parlamentet betonar att den del av ordförandeskapet som företräder länderna i Medelhavsområdet bör utnämnas efter samsyn mellan partnerländerna i Medelhavsområdet, och att det land som innehar ordförandeskapet bör inbjuda alla stater som deltar i Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet till toppmötena och mötena på ministernivå.

9.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att inrätta en gemensam ständig kommitté, baserad i Bryssel, med utsedda företrädare för alla deltagare i Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet, och anser att kommittén kan spela en viktig roll till förmån för bättre institutionellt styre.

10.  Europaparlamentet anser att det nya sekretariat som föreslagits bör bestå av tjänstemän på förordnande från alla parter som deltar i processen. Sekretariatet bör skapa ett mervärde för den organisatoriska uppbyggnad som redan finns i syfte att öka den administrativa kapaciteten till stöd för den övergripande politiska processen.

11.  Europaparlamentet anser att det nya sekretariat som föreslagits bör få Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet att bli mer uppmärksammad på fältet. Det bör uttryckligen inrikta sig på regionala projekt och dessutom kunna ta ansvaret för hela uppgiftsområden, för att säkra en god projektförvaltning.

12.  Europaparlamentet uppmanar emellertid rådet och kommissionen att kräva att värdlandet för sekretariatet ska respektera Barcelonaprocessens värderingar på området för demokrati och mänskliga rättigheter.

13.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att stärka förbindelserna med EU:s partner i Medelhavsområdet på politisk nivå genom att vartannat år anordna toppmöten inom ramen för Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet i avsikt att anta politiska förklaringar samt fatta beslut om viktiga program och projekt som kan utvecklas på regional nivå.

14.  Europaparlamentet anser att den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet till fullo bör delta i dessa toppmöten och förberedandet av dem.

15.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag beträffande den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, som bör ingå i den institutionella ramen för Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet såsom dess parlamentariska dimension. Det är nödvändigt att stärka den demokratiska legitimiteten och rollen för den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, eftersom detta är den enda parlamentariska församling som samlar EU:s 27 medlemsstater och alla parterna i fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet anser att den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet är ett rådgivande organ som bör ha rätt att lägga förslag och göra utvärderingar. Företrädare för parlamenten i länder som inte deltar i Barcelonaprocessen bör få möjlighet att delta i den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet.

16.  Europaparlamentet upprepar att demokratisk utveckling måste skapas genom stöd till politiska reformer, och betonar att den europeiska politiken till stöd för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är beroende av ett starkt och synligt stöd till civilsamhället och demokratiska politiska organisationer på den södra sidan av Medelhavet. Parlamentet kräver ett kraftfullt deltagande från civilsamhällets och arbetsmarknadens parters sida i den institutionella ramen för Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet.

17.  Europaparlamentet påpekar att ett av de viktigaste målen för Europa–Medelhavspolitiken är att främja rättstatsprinciperna, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna samt politisk pluralism. När det gäller mänskliga rättigheter har Europa–Medelhavspartnerskapet hittills inte lett till de resultat man förväntat sig. Parlamentet uppmanar därför rådet och kommissionen att tydligt skriva in främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati bland målen för det nya initiativet och att fortsätta förbättra användningen av befintliga instrument, såsom klausulen om mänskliga rättigheter i associationsavtalen och införandet av en genomförandemekanism för denna klausul i alla nya avtal, de bilaterala handlingsplanerna för den europeiska grannskapspolitiken och inrättandet av nya underkommittéer för mänskliga rättigheter.

18.  Europaparlamentet påpekar att samarbetet mellan EU och Medelhavsområdet även måste utökas till att omfatta övriga länder vid Medelhavskusten, och framhåller att hela Medelhavsidentiteten måste erkännas fullt ut.

19.  Europaparlamentet erinrar om de exempel på initiativ som föreslagits av kommissionen, såsom motorvägar till havs, sammanbindningen av den arabiska Maghreb-motorvägen, stopp för förorenande utsläpp i Medelhavet, bättre civilskydd och planen för utnyttjande av solenergi runt Medelhavet. Parlamentet uttrycker sitt intresse för de möjligheter som en elgenerator för solenergi med hög effekt i den nordafrikanska öknen kan erbjuda och rekommenderar att en diskussion om denna fråga prioriteras vid de första sammanträdena inom ramen för Medelhavsunionen. Parlamentet stöder även andra initiativ såsom avsaltning av havsvatten för att underlätta tillgången till dricksvatten, vilket är en mycket viktig fråga i många länder kring Medelhavet.

20.  Europaparlamentet understryker att projekten i samband med Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet bör stå öppna för alla de EU-stater och alla de Medelhavspartner som är intresserade av att delta i dem, framför allt om de själva direkt berörs av specifika projekt eller områden.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet underrätta Europaparlamentet och den parlamentariska församlingen Europa–Medelhavsområdet om utvecklingen av dessa regionala projekt och att beakta de förslag och utvärderingar som lagts fram på parlamentarisk nivå för att öka processens synlighet, höja förmåga att tillgodogöra sig stödet och skapa ett ökat mervärde för medborgarna i området.

22.  Europaparlamentet understryker att partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet inte bara kan fokusera på ekonomi och handelsfrågor. Parlamentet påpekar att Barcelonaprocessens tre pelare är nära sammankopplade med varandra. Den tredje pelaren, som var avsedd att bidra till fred, stabilitet och välstånd, och projektet en Stadga för fred och stabilitet har inte gjort några märkbara framsteg. Målet att skapa ett frihandelsområde och avreglera handeln är inte mål i sig utan måste åtföljas av utökat regionalt samarbete samt social och miljömässig integrering.

23.  Europaparlamentet påpekar att de olika ländernas ekonomiska politik inte enbart bör utvärderas på grundval av deras bidrag till tillväxten, utan att man också måste beakta antalet jobb de skapar och deras bidrag till att minska fattigdomen. Europaparlamentet framhåller i det här sammanhanget behovet av ökat EU-stöd till program i partnerländerna i Medelhavsområdet i syfte att skapa förhållanden som främjar ökade investeringar och uppmuntrar unga människor att starta småföretag, bland annat bör det bli lättare att få mikrolån. Med tanke på detta bör stödet från faciliteten för investering och partnerskap för Europa–Medelhavsområdet utökas, inbegripet för informationskampanjer.

24.  Europaparlamentet erinrar om sitt förslag om att inrätta en investerings- och utvecklingsbank för Europa–Medelhavsområdet som kan locka de utländska investerare som saknas i EU‑Medelhavsområdet, och påpekar att Gulfstaternas engagemang som de främsta investerarna i regionen skulle kunna bidra till att förverkliga detta mål.

25.  Europaparlamentet upprepar att kvinnornas ställning i Medelhavsområdet måste stärkas genom politiska åtgärder som ger kvinnor en mer framträdande roll i samhället och genom jämställdhetsarbete. Respekt för traditioner och sedvänjor får inte inkräkta på de grundläggande rättigheterna.

26.  Europaparlamentet understryker behovet av att en rad intressanta program för kulturellt samarbete erbjuds våra partner i Medelhavsområdet genom att Erasmus-Mundus och Euromed Audiovisual II (2006–2008) används bättre samt stärks och förlängs, och generellt genom instrumentet för den europeiska grannskapspolitiken.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament samt regeringarna och parlamenten i de länder som deltar i Barcelonaprocessen.

Senaste uppdatering: 3 juni 2008Rättsligt meddelande