Postup : 2008/2596(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0305/2008

Předložené texty :

RC-B6-0305/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Hlasování :

PV 19/06/2008 - 5.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0308

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 102kWORD 67k
17. června 2008
PE407.532v01-00}
PE407.537v01-00}
PE407.538v01-00}
PE407.541v01-00} RC1
 
B6‑0305/2008}
B6‑0310/2008}
B6‑0311/2008}
B6‑0312/2008} RC1
který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládá(předkládají)
   Maria da Assunção Esteves a Cornelis Visser za skupinu PPE-DE
   Heinz Kindermann a Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE
   Philippe Morillon a Elspeth Attwooll za skupinu ALDE
   Seán Ó Neachtain za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   PPE-DE (B6‑0305/2008)
   ALDE (B6‑0310/2008)
   PSE (B6‑0311/2008)
   UEN (B6‑0312/2008)
o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen pohonných hmot

Usnesení Evropského parlamentu o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen pohonných hmot 

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu(1),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 9. března 2006 o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu (KOM(2006)0103),

–  s ohledem na konferenci o nových technologiích v oblasti rybolovu, kterou organizovala Komise a která se konala v Bruselu ve dnech 10.–11. května 2006,

–  s ohledem na zprávy Výboru pro rybolov (A6-0266/2006 a A6-0467/2007),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k současné krizi, jíž je odvětví rybolovu ve Společenství vystaveno kvůli stálému růstu cen pohonných hmot, které vzrostly o více než 300 % za posledních pět let a o více než 40 % od ledna 2008,

B.  vzhledem k tomu, že ceny produktů rybolovu jsou podobné cenám před dvaceti lety a že u některých druhů se projevilo od začátku roku výrazné snížení cen až o 25 %, a to kvůli dovozu velkého množství rybích produktů pocházejících z nezákonného rybolovu,

C.  vzhledem k tomu, že na rozdíl od jiných odvětví hospodářství nemůže cena pohonných hmot ovlivnit cenu prvního prodeje rybích produktů, protože rybáři nemohou za současné situace stanovovat ceny,

D.  vzhledem k tomu, že zvýšení cen pohonných hmot má přímý i nepřímý dopad na příjmy posádek, který je dán vztahem mezi mzdami a příjmy z prvního prodeje úlovku,

E.  vzhledem k tomu, že příjmy rybářů EU letos klesly navzdory skutečnosti, že jejich náklady vzrostly,

F.  vzhledem k tomu, že i přes platné plány restrukturalizace a následné změny v podnicích přivedlo pokračující zhoršování této krize mnohé společnosti do finanční neschopnosti, přičemž jiné rybářské podniky se ocitly v rizikové situaci, což vede v mnoha členských státech k protestním demonstracím,

G.  vzhledem k tomu, že má-li se zvýšit energetická účinnost rybolovných plavidel a snížit jejich závislost na fosilních palivech, je třeba na vnitrostátní i evropské úrovni významným způsobem investovat do nových technologií,

H.  vzhledem k tomu, že některé členské státy zavedly režimy, které mají vést ke snížení spotřeby pohonných hmot jejich loďstvy, a že takové inovace je třeba podporovat,

I.  vzhledem k tomu, že se EU zavázala k tomu, že v rámci balíčku opatření týkajících se změny klimatu a energie podstatně sníží emise skleníkových plynů, a vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu může k tomuto úsilí přispět ,

J.  vzhledem k tomu, že řešení současných problémů, kterým je odvětví rybolovu vystaveno, lze nalézt pouze tehdy, budou-li na vnitrostátní i evropské úrovni přijata v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu zásadní opatření,

1.  vyjadřuje svou solidaritu s rybáři v EU a vyzývá Komisi a Radu, aby zvážily opatření, která by mohla současnou situaci v odvětví rybolovu vyřešit;

2.  vyzývá členské státy, aby urychlily postupy umožňující vyplácení podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 o podpoře de minimis v odvětví rybolovu(2);

3.  vyzývá v této souvislosti opětovně Komisi, aby výše zmíněné nařízení přezkoumala s cílem zvýšit podporu vyplácenou na jedno plavidlo – nikoli na společnost – na 100 000 EUR tak, aby se její výše přiblížila úrovni podpory poskytované v jiných hospodářských odvětvích;

4.  upozorňuje členské státy na nové pokyny Společenství pro poskytování státních podpor rybářskému odvětví a akvakultuře, které dovolují úlevy na daních a snížení sociálních nákladů pro plavidla Společenství, která fungují mimo vody Společenství, a žádá, aby byla tato opatření uplatňována na ta plavidla, která o to požádají;

5.  připomíná, že vedle nárůstu ceny ropy si v souvislosti s poklesem cen svých produktů rybáři EU dlouhodobě stěžují na dovoz velkého množství rybích produktů, které pocházejí z nezákonného rybolovu, a proto trvá na tom, aby:

   a)aby Rada jednala odpovědně a přijala budoucí směrnici zaměřenou proti dovozům pocházejících z nedovoleného, neřízeného a nehlášeného rybolovu, která umožní, aby dohled nad těmito dovozy byl intenzivnější a důslednější,
   b)byly zintenzívněny a zlepšeny kontroly rybích produktů z třetích zemí, aby bylo zaručeno, že pro dovážené produkty i pro produkty Společenství jsou uplatňovány stejné normy,
   c)se zlepšily informace o původu rybích produktů a aby se zvětšil jejich rozsah, ale především aby se ve všech případech zajistilo a kontrolovalo povinné poskytování informací na etiketách a aby se odpovídajícím způsobem řešily podvody při označování produktů;

6.  opětovně vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh na přezkum společné organizace trhu s rybími produkty, který zohlední návrhy Evropského parlamentu a v jehož důsledku bude rybářům přiznáno právo větší účasti na stanovování cen, s cílem zajistit příjmy v tomto odvětví a stabilitu trhu a zvýšit odbyt rybích produktů a přidanou hodnotu, kterou toto odvětví vytváří;

7.  žádá, aby byly ve všech členských státech uvedeny v účinnost plány na adaptaci rybářského loďstva a aby byly poskytnuty finanční prostředky nezbytné na dobrovolnou restrukturalizaci loďstva; proto:

   a)vyzývá Komisi, aby stanovila prioritní kritéria pro ty části loďstva, které byly nejvíce ovlivněny touto krizovou situací,
   b)domnívá se, že je nezbytné, aby vnitrostátní operační programy Evropského rybářského fondu byly přepracovány tak, aby výdaje byly více zaměřeny na cíl,
   c)vyzývá k poskytnutí pomoci pro jednorázovou výměnu rybolovných zařízení, jejímž výsledkem bude palivově méně náročný způsob rybolovu,
   d)vybízí k nákupu vybavení na zlepšení účinnosti využívání pohonných hmot;

8.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh sedmiletého režimu pro odškodnění za snižování CO2 v odvětví rybolovu, který bude vycházet ze stávající ceny 25 EUR za tunu CO2;

9.  žádá Komisi, aby v rámci stávajícího 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj podpořila zřízení fondu pro výzkum a vývoj, který bude určen specificky pro odvětví rybolovu a který přispěje k financování projektů zaměřených na využívání alternativních zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti v tomto odvětví;

10.  domnívá se, že konverze a diverzifikace lovných zařízení může přispět ke snížení energetické závislosti v odvětví rybolovu;

11.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vedly rozsáhlé konzultace se zástupci odvětví rybolovu a dalšími zúčastněnými stranami s cílem zjistit jejich představy o tom, jak lze nejlépe tohoto cíle dosáhnout, neboť situace, a tedy i její řešení, se mohou v jednotlivých odvětvích rybolovu i rybářských regionech lišit;

12.  vyzývá Komisi, aby formulovala konkrétní návrhy na zlepšení situace v oblastech, které jsou na rybolovu nejvíce závislé;

13.  vyzývá k navázání třístranného dialogu na evropské úrovni, do něhož se zapojí všechny zainteresované strany (orgány veřejné správy, odbory a rybáři), ve snaze zabývat se strukturálními problémy odvětví, které nejsou pouze odrazem krize v souvislosti s cenou ropy, přičemž se zaměří zejména na pracovní podmínky rybářů;

14.  žádá, aby na příštím zasedání Rady ministrů pro rybolov, které se bude konat v červnu, byla tato otázka přednostně projednána a aby byla přijata nezbytná opatření k řešení této krize;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a zástupcům evropských organizací činných v odvětví rybolovu.

(1) Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 6.

Poslední aktualizace: 18. června 2008Právní upozornění