Процедура : 2008/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0326/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0326/2008

Разисквания :

PV 19/06/2008 - 9.3
CRE 19/06/2008 - 9.3

Гласувания :

PV 19/06/2008 - 10.3

Приети текстове :

P6_TA(2008)0314

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 102kWORD 62k
18 юни 2008 г.
PE407.555v01-00}
PE407.556v01-00}
PE407.557v01-00}
PE407.558v01-00}
PE407.559v01-00}
PE407.560v01-00} RC1
 
B6‑0326/2008}
B6‑0327/2008}
B6‑0328/2008}
B6‑0329/2008}
B6‑0330/2008}
B6‑0331/2008} RC1
внесено съгласно член 115, параграф 5 от правилника от
   Michael Gahler, Mario Mauro, Renate Sommer, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Paulo Casaca, от името на групата PSE
   Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, от името на групата ALDE
   Angelika Beer, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, от името на групата UEN
   Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   Verts/ALE (B6‑0326/2008)
   ALDE (B6‑0327/2008)
   UEN (B6‑0328/2008)
   PPE-DE (B6‑0329/2008)
   GUE/NGL (B6‑0330/2008)
   PSE (B6‑0331/2008)
за Иран

Резолюция на Европейския парламент за Иран 

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, и по-специално резолюциите относно правата на човека,

–  като взе предвид изявленията на председателството на ЕС от 4 юни 2008 г. и от 10 юни 2008 г. по повод предстоящите екзекуции на непълнолетни правонарушители в Иран,

–  като взе предвид декларацията на Председателството от името на Европейския съюз от 13 юни 2008 г. относно екзекуцията на Mohammad Hassanzadeh,

–  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН и по-специално Резолюция 62/168 от 18 декември 2007 г. относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран и резолюция 62/149 от 18 декември 2007 г. относно мораториума върху прилагането на смъртното наказание,

–  като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, както и Конвенцията на ООН за правата на детето, по които Иран е страна,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че от 2005 г. като цяло положението с правата на човека в Иран продължава да се влошава и като има предвид, че през 2007 г. екзекуциите почти са се удвоили,

Б.   като има предвид, че Иран и още няколко други държави продължават да екзекутират непълнолетни, но е известно, че Иран е екзекутирал повече непълнолетни правонарушители от която и да е друга държава в света и като се имат предвид, че според доклади повече от 100 лица в Иран предстои да бъдат екзекутирани за престъпления, които се твърди, че са извършили на възраст под осемнайсет години,

В.   като има предвид, че на 10 юни 2008 г. беше екзекутиран Mohammad Hassanzadeh, непълнолетен правонарушител, който към момента на екзекуцията е бил под осемнайсетгодишна възраст,

Г.  като има предвид, че поне още четирима други непълнолетни правонарушители – г-н Behnoud Shojaee, г-н Mohammad Fedaei, г-н Saeed Jazee и г-н Behnam Zaare, са непосредствено заплашени от екзекуция и че иранските органи разпоредиха едномесечно отлагане на екзекуциите на г-н Behnoud Shojaee и на г-н Mohammad Fedaei,

Д.   като има предвид, че на 10 юни 2008 г. Върховният комисар на ООН по правата на човека припомни на иранските органи, че съгласно международното право е абсолютно забранено прилагането на смъртно наказание по отношение на непълнолетни правонарушители,

Е.  като има предвид, че към иранските непълнолетни правонарушители се причисляват и лица, осъдени за сексуални отношения с лица от същия пол, наказвани със смъртно наказание,

1.  остро осъжда смъртното наказание и екзекуциите в Иран, по-специално смъртните присъди, постановявани или изпълнявани по отношение на малолетни и непълнолетни правонарушители, и призовава иранските органи да спазват международно признатите стандарти за правна закрила по отношение на непълнолетни;

2.  подчертава, че смъртните присъди на непълнолетни са в пряк разрез с международните задължения и ангажименти на Ислямска република Иран, ратифицирани от Иран, по-специално посочените в Международната конвенция за граждански и политически права и Конвенцията за правата на детето, като и в двата документа изрично се забранява екзекуцията на непълнолетни или лица, осъдени за престъпления, извършени в непълнолетна възраст;

3.  осъжда възможно най-категорично екзекуцията на Mohammad Hassanzadeh, който при изпълнението й е бил на възраст под 18 години;

4.  настоятелно призовава иранските органи да спрат екзекуцията на г-н Behnoud Shojaee, г-н Mohammad Fedaei, г-н Saeed Jazee, г-н Behnam Zaare и всички други непълнолетни правонарушители, осъдени на смърт;

5.  призовава членовете на новоизбрания Меджлис без забавяне да гласуват подготвената реформа на Иранския наказателен кодекс с цел преди всичко премахване на наказанието със смърт чрез замерване с камъни и екзекуциите на правонарушители деца, както и да се ориентират към налагането на мораториум върху смъртното наказание и да приведат иранското законодателство в съответствие с международните задължения относно правата на човека;

6.  призовава за декриминализация на сексуалните отношения с лица от същия пол в Иран;

7.  настоятелно призовава държавите-членки да преустановят процедурите за експулсиране в Иран на лица, застрашени от смъртна присъда или изтезания;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Генералния секретар на Обединените нации, на Съвета по правата на човека към ООН, на ръководителя на съдебната власт на Иран, както и на правителството и на парламента на Ислямска република Иран.

Последно осъвременяване: 18 юни 2008 г.Правна информация